Aerodinamika I Mehanika Leta

47 Questions | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Aerodinamika I Mehanika Leta

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Masa se označava sa kg , jedinica je bar a odgovara joj izraz m x a

  • B. 

   Vreme se označava sa t , jedinica je s a odgovara mu izraz l / t.

  • C. 

   Dužina se označava se m , jedinica je l a odgovara joj izraz m/t.

  • D. 

   Masa se označava sa m , jedinica je kg a odgovara joj izraz - .

 • 2. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Masa se označava sa kg , jedinica je bar a odgovara joj izraz m x a

  • B. 

   Temperatura se označava sa T, jedinica je K(°C) a odgovara joj izraz -

  • C. 

   Površina se označava sa S, jedinica je m3 a odgovara joj izraz F/S.

  • D. 

   Zapremina se označava sa Q, jedinica je m3 a odgovara joj izraz l3.

 • 3. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Sila se označava sa F, jedinica je N a odgovara joj izraz m x a .

  • B. 

   Brzina se označava se E, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz m x a

  • C. 

   Ubrzanje se označava sa a , jedinica m/s a odgovara joj izraz l/t2.

  • D. 

   Brzina se označava sa V, jedinica je m/s2 a odgovara joj izraz m/V.

 • 4. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Protok se označava sa Q, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz m x a .

  • B. 

   Energija se označava sa E , jedinica je J a odgovara joj izraz F x l.

  • C. 

   Protok se označava se Q, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz l / t .

  • D. 

   Energija se označava sa E , jedinica je bar a odgovara joj izraz l2.

 • 5. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna
  • A. 

   Gustina se označava sa T, jedinica je kg/m3 a odgovara joj izraz F x l

  • B. 

   Gustina se označava sa R, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz F/S.

  • C. 

   Pritisak se označava sa p, jedinica je bar a odgovara joj izraz F x l

  • D. 

   Pritisak se označava sa p, jedinica je bar a odgovara joj izraz F/S.

 • 6. 
  Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu  (porast / opadanje) parametra strujanja (p, v, S), u odnosu  na geometriju cevi promenljivog preseka.  Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.
  • A. 

   V1 < v2 > v3 < v1

  • B. 

   S1 > S2 > S3 < S1

  • C. 

   S1 > S2 < S3 < S1

  • D. 

   P1 > p2 < p3 > p1

 • 7. 
  Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu  (porast / opadanje) parametara strujanja (p, v, S), u odnosu  na geometriju cevi promenljivog preseka.  Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.
  • A. 

   P1 > p2 > p3 < p1

  • B. 

   V1 < v2 > v3 > v1

  • C. 

   S1 > S2 > S3 < S1

  • D. 

   V1 < v2 > v3 < v1

 • 8. 
  Kojim slovom  je na slici br.4 uz pitanje obeležena zona podpritiska u struji  vazduha oko aeroprofila
  • A. 

   B

  • B. 

   C

  • C. 

   A

  • D. 

   D

 • 9. 
  Na slici br.5 u prilogu označeni su slovima:
  • A. 

   A - tetiva profila, B – skeletna linija, C – napadni ugao

  • B. 

   B - tetiva profila, A – skeletna linija, C – napadni ugao

  • C. 

   B - tetiva profila, C – skeletna linija, A – napadni ugao

  • D. 

   C - tetiva profila, B – skeletna linija, A – napadni ugao

 • 10. 
  Kojim slovom  je obeležena slika br.6 na kojoj je tačno nacrtana brzina strujanja u graničnom sloju?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  Na priloženoj slici br.7 obeleženi su slovima:
  • A. 

   A – X osa, B – težište, C – Z osa, D – dužina tetive.

  • B. 

   A – sila potiska, B –težište, C sila otpora, D - dužina tetive

  • C. 

   A – Z osa, B – sila otpora, C – težište, E – udaljenost CT od napadne ivice

  • D. 

   A – sila otpora, B – dužina tetive, C –težište, E – X osa

 • 12. 
  U standardnoj atmosferi tri osnovna  parametra se označavaju:Slika br. 19
  • A. 

   A

  • B. 

   D

  • C. 

   C

  • D. 

   B

 • 13. 
  Vrednosti gustine  = 1,14 kg/m3; pritiska = 0.95 bar i temperature = 8,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini  od:
  • A. 

   1.000 metara

  • B. 

   5.000 metara

  • C. 

   Nivo Mora

  • D. 

   10.000 metara

 • 14. 
  Vrednosti gustine  = 0,8 kg/m3; pritiska = 0,62 bar i temperature = -17,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini  od:
  • A. 

   5.000 metara

  • B. 

   10.000 metara

  • C. 

   1.000 metara

  • D. 

   Nivo mora

 • 15. 
  Na slici br.8 su prikazane osnovne  komandne  i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.
  • A. 

   1 – krilo, 2 – horizontalni stabilizator, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – krilca

  • B. 

   1 – krilce, 2 – horizontalni stabilizator, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – krilo

  • C. 

   1 – krilo, 2 – vertikalni stabilizator, 3 – horizontalni stabilizator, 4 – krilca

  • D. 

   1 – krilo, 2 – krilca, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – eleroni

 • 16. 
  Na slici br.8 su prikazane osnovne  komandne  i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.
  • A. 

   5 – eleroni, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalno kormilo, 8 -vertikalno kormilo

  • B. 

   5 – zakrilca, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalno kormilo, 8 -vertikalno kormilo

  • C. 

   . 5 – eleroni, 6 – zakrilce, 7 – vertikalno kormilo, 8 - horizontalno kormilo

  • D. 

   5 – krilca, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalni stabilizator, 8 -vertikalno stabilizator

 • 17. 
  Vitkost  krila se obeležava i jednaka je: (Slika br.8 )
  • A. 

   T = 2 l/ b

  • B. 

   P= l / b

  • C. 

   /\ = b / l

  • D. 

   Na slici nema oznaka

 • 18. 
  Koja od navedenih  tvrdnji nije tačna:
  • A. 

   Horizontalna krma ima efekat propinjanje / propadanje

  • B. 

   Krilca imaju efekat valjanja jedrilice

  • C. 

   Zakrilca imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • D. 

   Krilca imaju efekat skretanja jedrilice

 • 19. 
  Koja od navedenih  tvrdnji nije tačna:
  • A. 

   Aerodinamičke kočnice imaju efekat ograničenja brzine u obrušavanju

  • B. 

   Aerodinamičke kočnice imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • C. 

   Zakrilca imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • D. 

   Horizontalna krma ima efekat propinjanje / propadanje

 • 20. 
  Koji izraz za aerodinamičku silu uzgona je tačan? (Slika br 15)
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  Koje oznake u formuli aerodinamičke sile uzgona nisu tačne? (Slika br 17)
  • A. 

   B

  • B. 

   D

  • C. 

   A

  • D. 

   C

 • 22. 
  Koji izraz za aerodinamičku silu otpora je tačan? (Slika br 16)
  • A. 

   A

  • B. 

   D

  • C. 

   C

  • D. 

   B

 • 23. 
  Koje oznake u formuli aerodinamičke sile otpora nisu tačne? (Slika br 18)
  • A. 

   D

  • B. 

   C

  • C. 

   B

  • D. 

   A

 • 24. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta otpora?
  • A. 

   Susedne površine, gustina vazduha, brzina kretanja, oblik profila.

  • B. 

   Oblik profila, napadni ugao, brzina kretanja

  • C. 

   Brzina kroz struju vazduha, napadni ugao, hrapavost površine

  • D. 

   Oblik profila, hrapavost površine krila, napadni ugao, susedne površine

 • 25. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta otpora trenja?
  • A. 

   Oblik profila

  • B. 

   Gustina vazduha

  • C. 

   Glatkoća površine

  • D. 

   Brzina kretanja

 • 26. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta indukovanog otpora?
  • A. 

   Veličina sile uzgona

  • B. 

   Gustina vazduha

  • C. 

   Brzina kretanja

  • D. 

   Oblik profila

 • 27. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta interferentnog otpora?
  • A. 

   Susedne aerodinamičke površine

  • B. 

   Brzina kretanja

  • C. 

   Gustina vazduha

  • D. 

   Veličina sile uzgona

 • 28. 
  Na priloženoj slici br.9 označene su:
  • A. 

   1. kriva koeficijenta uzgona, 2. polara, 3. kriva koeficijenta otpora

  • B. 

   1. kriva koeficijenta indukovanog otpora, 2. polara, 3. kriva koeficijenta uzgona

  • C. 

   1. polara koeficijenta uzgona, 2. polara, 3. kriva koeficijenta otpora

  • D. 

   1. kriva koeficijenta otpora, 2. polara, 3. kriva koeficijenta uzgona

 • 29. 
  Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom  brojem 1, slovom  K obeležen je:
  • A. 

   Maksimalni otpor

  • B. 

   Najveći indukovani otpor

  • C. 

   Produženi uzgon

  • D. 

   Slom uzgona

 • 30. 
  Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom  brojem 2, slovom  D označen je:
  • A. 

   Tačka sa parametrima optimalnog kruženja

  • B. 

   Brzina najvećeg doleta

  • C. 

   Tačka sa parametrima najvećeg doleta

  • D. 

   Tačka sa minimalnim indukovanim otporom

 • 31. 
  Na priloženoj slici br.9, crtežu označenom  brojem 2, :
  • A. 

   Ordinata se označava sa Cz, a apscisa sa Cx

  • B. 

   Ordinata se označava sa Fz (uzgon), a apscisa sa Fx (otpori)

  • C. 

   Ordinata se označava sa Cy, a apscisa sa Cs

  • D. 

   Ordinata se označava sa V (brzine), a apscisa sa Fz (uzgon)

 • 32. 
  Na priloženoj slici br.10  je prikazana:
  • A. 

   Polara otpora

  • B. 

   Polara krila

  • C. 

   Polara brzina

  • D. 

   Polara uzgona

 • 33. 
  Na priloženoj slici br.10  V1, V2, V3 i W1 označavaju  u istom redosledu:
  • A. 

   Brzinu optimalnog kruženja, brzinu najvećeg doleta, maksimalnu brzinu, brzinu propadanja

  • B. 

   Minimalnu brzinu, brzinu minimalnog propadanja, maksimalnu brzinu, minimalno propadanje

  • C. 

   Minimalnu brzinu, brzinu pri minimalnom propadanju, brzinu najvećeg doleta, minimalno propadanje

  • D. 

   Brzinu sletanja, brzinu poletanja, maksimalnu brzinu, minimalno propadanje

 • 34. 
  Dovođenjem jedrilice u zonu velikih  napadnih  uglova dolazi do:
  • A. 

   Porasta uzgona, smanjenja brzine, porasta otpora, bolja je upravljivost

  • B. 

   Pada uzgona, smanjenja brzine, porasta otpora, bolja je upravljivost

  • C. 

   Porasta uzgona, smanjenja brzine, porasta otpora, smanjuje se upravljivost

  • D. 

   Pada uzgona, smanjenja brzine, porasta otpora, smanjuje se upravljivost

 • 35. 
  - Na priloženoj slici br.11 pomeranje  palice unapred dovodi  do:
  • A. 

   Obaranja krmila dubine i smanjenja brzine jedrilice

  • B. 

   Obaranja krmila dubine i povećanja brzine jedrilice

  • C. 

   Podizanja krmila dubine i povećanja brzine jedrilice

  • D. 

   Podizanja krmila dubine i smanjenja brzine jedrilice

 • 36. 
  Na priloženoj slici br.12 pomeranje  desne nožne pedale unapred dovodi  do:
  • A. 

   Otklona krmila pravca u desno i skretanje u levo

  • B. 

   Otklona krmila pravca u levo i skretanje u levo

  • C. 

   Otklona krmila pravca u desno i skretanje jedrilice u desno.

  • D. 

   Otklona krmila pravca u levo i skretanje jedrilice u desno

 • 37. 
  Na priloženoj slici br.13 tačka posmatranja je ispred jedrilice. Pomeranje palice u levo dovodi  do:
  • A. 

   Obaranja desnog a dizanja levog elerona i naginjanja na levo.

  • B. 

   Obaranja levog a dizanja desnog elerona i naginjanja na levo.

  • C. 

   Obaranja levog a dizanja desnog elerona i naginjanja na desno.

  • D. 

   Obaranja desnog a dizanja levog elerona i naginjanja na desno.

 • 38. 
  Jedrilica se nalazi u zaokretu. Kako će se promeniti koeficijent opterećenja ako se poveća bočni nagib?
  • A. 

   Ostaje isti

  • B. 

   Opada

  • C. 

   Zavisi od brzine

  • D. 

   Raste

 • 39. 
  U stacionarnom zaokretu jedrilice postoji ravnoteže sledećih  vektora:  težina, aerodinamička rezultanta,  inerciona sila.
  • A. 

   Zavisi od brzine

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Zavisi od visine

 • 40. 
  Posmatrajući sile koje deluju u zaokretu na priloženoj slici br.14, koja od navedenih vektorskih jednačina  je tačna?
  • A. 

   G + Fin = R

  • B. 

   R + Fin = G

  • C. 

   G + R = Fin

  • D. 

   G - Fin = R

 • 41. 
  Prema kojoj vrednosti koeficijenta opterećenja max se projektuju standardne jedrilice?
  • A. 

   4.7

  • B. 

   2.8

  • C. 

   3.5

  • D. 

   5.3

 • 42. 
  Koji nagib jedrilice u zaokretu odgovara  graničnoj vrednosti koeficijenta opterećenja?
  • A. 

   45°

  • B. 

   79°

  • C. 

   88°

  • D. 

   56°

 • 43. 
  Stabilnost jedrilice je osobina  da nakon poremećaja  u putanji  u leta nastoji  da:
  • A. 

   Se vrati na prvobitnu putanju

  • B. 

   Nastavi kretanje po novoj putanji

  • C. 

   Započne koordinirani zaokret

  • D. 

   Započne kovit

 • 44. 
  Dobra upravljivost jedrilice je osobina  da mali otklon  komandnih površina izaziva:
  • A. 

   Proporcionalnu reakciju jedrilice

  • B. 

   Mali gubitak brzine

  • C. 

   Inertnu promenu putanje

  • D. 

   Jedrilica ne reaguje

 • 45. 
  Zbog uzdužne upravljivosti jedrilice propisuju se:
  • A. 

   Veličina površine krila

  • B. 

   Veličina preseka trupa

  • C. 

   Dozvoljena težina pilota i položaj pilotskog sedišta

  • D. 

   Veličina površine zakrilaca

 • 46. 
  Skoro vertikalno poniranje sa oborenim kljunom i obrtanjem oko uzdužne ose jedrilice je:
  • A. 

   Prevučen let

  • B. 

   Kovit

  • C. 

   Obrušavanje

  • D. 

   Autorotacija

 • 47. 
  Na koji način se izlazi iz prevučenog leta:
  • A. 

   Smanjenjem napadnog ugla

  • B. 

   Povlačenje palice unazad

  • C. 

   Smanjenjem brzine

  • D. 

   Izvlačenjem kočnica