Aerodinamika I Mehanika Leta

47 Questions | Total Attempts: 88

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Aerodinamika I Mehanika Leta

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Masa se označava sa kg , jedinica je bar a odgovara joj izraz m x a

  • B. 

   Vreme se označava sa t , jedinica je s a odgovara mu izraz l / t.

  • C. 

   Dužina se označava se m , jedinica je l a odgovara joj izraz m/t.

  • D. 

   Masa se označava sa m , jedinica je kg a odgovara joj izraz - .

 • 2. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Masa se označava sa kg , jedinica je bar a odgovara joj izraz m x a

  • B. 

   Temperatura se označava sa T, jedinica je K(°C) a odgovara joj izraz -

  • C. 

   Površina se označava sa S, jedinica je m3 a odgovara joj izraz F/S.

  • D. 

   Zapremina se označava sa Q, jedinica je m3 a odgovara joj izraz l3.

 • 3. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Sila se označava sa F, jedinica je N a odgovara joj izraz m x a .

  • B. 

   Brzina se označava se E, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz m x a

  • C. 

   Ubrzanje se označava sa a , jedinica m/s a odgovara joj izraz l/t2.

  • D. 

   Brzina se označava sa V, jedinica je m/s2 a odgovara joj izraz m/V.

 • 4. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna.
  • A. 

   Protok se označava sa Q, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz m x a .

  • B. 

   Energija se označava sa E , jedinica je J a odgovara joj izraz F x l.

  • C. 

   Protok se označava se Q, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz l / t .

  • D. 

   Energija se označava sa E , jedinica je bar a odgovara joj izraz l2.

 • 5. 
  Koristeći tabelu na slici br.1 odredite  koja od navedenih  tvrdnji je u celini tačna
  • A. 

   Gustina se označava sa T, jedinica je kg/m3 a odgovara joj izraz F x l

  • B. 

   Gustina se označava sa R, jedinica je kg/s a odgovara joj izraz F/S.

  • C. 

   Pritisak se označava sa p, jedinica je bar a odgovara joj izraz F x l

  • D. 

   Pritisak se označava sa p, jedinica je bar a odgovara joj izraz F/S.

 • 6. 
  Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu  (porast / opadanje) parametra strujanja (p, v, S), u odnosu  na geometriju cevi promenljivog preseka.  Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.
  • A. 

   V1 < v2 > v3 < v1

  • B. 

   S1 > S2 > S3 < S1

  • C. 

   S1 > S2 < S3 < S1

  • D. 

   P1 > p2 < p3 > p1

 • 7. 
  Koristeći Bernulijevu jednačinu, definisati promenu  (porast / opadanje) parametara strujanja (p, v, S), u odnosu  na geometriju cevi promenljivog preseka.  Koristeći sliku br.3 izaberite koji odgovor je u potpunosti tačan.
  • A. 

   P1 > p2 > p3 < p1

  • B. 

   V1 < v2 > v3 > v1

  • C. 

   S1 > S2 > S3 < S1

  • D. 

   V1 < v2 > v3 < v1

 • 8. 
  Kojim slovom  je na slici br.4 uz pitanje obeležena zona podpritiska u struji  vazduha oko aeroprofila
  • A. 

   B

  • B. 

   C

  • C. 

   A

  • D. 

   D

 • 9. 
  Na slici br.5 u prilogu označeni su slovima:
  • A. 

   A - tetiva profila, B – skeletna linija, C – napadni ugao

  • B. 

   B - tetiva profila, A – skeletna linija, C – napadni ugao

  • C. 

   B - tetiva profila, C – skeletna linija, A – napadni ugao

  • D. 

   C - tetiva profila, B – skeletna linija, A – napadni ugao

 • 10. 
  Kojim slovom  je obeležena slika br.6 na kojoj je tačno nacrtana brzina strujanja u graničnom sloju?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  Na priloženoj slici br.7 obeleženi su slovima:
  • A. 

   A – X osa, B – težište, C – Z osa, D – dužina tetive.

  • B. 

   A – sila potiska, B –težište, C sila otpora, D - dužina tetive

  • C. 

   A – Z osa, B – sila otpora, C – težište, E – udaljenost CT od napadne ivice

  • D. 

   A – sila otpora, B – dužina tetive, C –težište, E – X osa

 • 12. 
  U standardnoj atmosferi tri osnovna  parametra se označavaju:Slika br. 19
  • A. 

   A

  • B. 

   D

  • C. 

   C

  • D. 

   B

 • 13. 
  Vrednosti gustine  = 1,14 kg/m3; pritiska = 0.95 bar i temperature = 8,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini  od:
  • A. 

   1.000 metara

  • B. 

   5.000 metara

  • C. 

   Nivo Mora

  • D. 

   10.000 metara

 • 14. 
  Vrednosti gustine  = 0,8 kg/m3; pritiska = 0,62 bar i temperature = -17,5 °C u standardnoj atmosferi odgovaraju visini  od:
  • A. 

   5.000 metara

  • B. 

   10.000 metara

  • C. 

   1.000 metara

  • D. 

   Nivo mora

 • 15. 
  Na slici br.8 su prikazane osnovne  komandne  i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.
  • A. 

   1 – krilo, 2 – horizontalni stabilizator, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – krilca

  • B. 

   1 – krilce, 2 – horizontalni stabilizator, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – krilo

  • C. 

   1 – krilo, 2 – vertikalni stabilizator, 3 – horizontalni stabilizator, 4 – krilca

  • D. 

   1 – krilo, 2 – krilca, 3 – vertikalni stabilizator, 4 – eleroni

 • 16. 
  Na slici br.8 su prikazane osnovne  komandne  i aerodinamične površine jedrilice i označene bitne geometrijske veličine.
  • A. 

   5 – eleroni, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalno kormilo, 8 -vertikalno kormilo

  • B. 

   5 – zakrilca, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalno kormilo, 8 -vertikalno kormilo

  • C. 

   . 5 – eleroni, 6 – zakrilce, 7 – vertikalno kormilo, 8 - horizontalno kormilo

  • D. 

   5 – krilca, 6 – aerodinamične kočnice, 7 – horizontalni stabilizator, 8 -vertikalno stabilizator

 • 17. 
  Vitkost  krila se obeležava i jednaka je: (Slika br.8 )
  • A. 

   T = 2 l/ b

  • B. 

   P= l / b

  • C. 

   /\ = b / l

  • D. 

   Na slici nema oznaka

 • 18. 
  Koja od navedenih  tvrdnji nije tačna:
  • A. 

   Horizontalna krma ima efekat propinjanje / propadanje

  • B. 

   Krilca imaju efekat valjanja jedrilice

  • C. 

   Zakrilca imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • D. 

   Krilca imaju efekat skretanja jedrilice

 • 19. 
  Koja od navedenih  tvrdnji nije tačna:
  • A. 

   Aerodinamičke kočnice imaju efekat ograničenja brzine u obrušavanju

  • B. 

   Aerodinamičke kočnice imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • C. 

   Zakrilca imaju efekat smanjenja minimalne brzine

  • D. 

   Horizontalna krma ima efekat propinjanje / propadanje

 • 20. 
  Koji izraz za aerodinamičku silu uzgona je tačan? (Slika br 15)
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  Koje oznake u formuli aerodinamičke sile uzgona nisu tačne? (Slika br 17)
  • A. 

   B

  • B. 

   D

  • C. 

   A

  • D. 

   C

 • 22. 
  Koji izraz za aerodinamičku silu otpora je tačan? (Slika br 16)
  • A. 

   A

  • B. 

   D

  • C. 

   C

  • D. 

   B

 • 23. 
  Koje oznake u formuli aerodinamičke sile otpora nisu tačne? (Slika br 18)
  • A. 

   D

  • B. 

   C

  • C. 

   B

  • D. 

   A

 • 24. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta otpora?
  • A. 

   Susedne površine, gustina vazduha, brzina kretanja, oblik profila.

  • B. 

   Oblik profila, napadni ugao, brzina kretanja

  • C. 

   Brzina kroz struju vazduha, napadni ugao, hrapavost površine

  • D. 

   Oblik profila, hrapavost površine krila, napadni ugao, susedne površine

 • 25. 
  Šta utiče na promenu  koeficijenta otpora trenja?
  • A. 

   Oblik profila

  • B. 

   Gustina vazduha

  • C. 

   Glatkoća površine

  • D. 

   Brzina kretanja

Related Topics
Back to Top Back to top