მიტოზის გზით წარმოიქმნებ

109 | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  მიტოზის გზით წარმოიქმნება :
  1. ზიგოტა
  2. ბლასტულა
  3. გასტრულა
  • A. 

   1 და 3

  • B. 

   1 და 2

  • C. 

   2 და 3

  • D. 

   1, 2, და 3

 • 2. 
  კბილების გამუქების ერთ-ერთი ფორმის განმსაზღვრელი დომინანტური A გენი და მისი ალელური a გენი, მოთავსებულია X ქრომოსომაში. ოჯახში დაიბადა მუქკბილიანი ჰომოზიგოტი გოგონა. ვისგან მიიღო მან მემკვიდრეობით ეს ნიშან-თვისება ?
  • A. 

   მხოლოდ დედისგან

  • B. 

   მხოლოდ მამისგან

  • C. 

   ერთ-ერთი მშობლისგან

  • D. 

   აუცილებლად ორივე მშობლისგან

 • 3. 
  მოცემულია ცილა ვაზოპრესინის ფრაგმენტის ამინომჟავური თანმიმდევრობა :                                   ცის-თირ-ფენ-გლუ-ასპ-ცის ფუნქციურად განსხვავებული რამდენი სახის სატრანსპორტო რნმ მონაწილეობს ვაზოპრესინის ამ ფრაგმენტის სინთეზში ?
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   12

 • 4. 
  დნმ-ის რეპლიკაცია ....................... რეაქციაა, რაზედაც ...........-ის ენერგია იხარჯება.
  • A. 

   ენდოთერმული/ატფ

  • B. 

   ენდოთერმული/ადფ

  • C. 

   ეგზოთერმული/ატფ

  • D. 

   ეგზოთერმული/ადფ

 • 5. 
  დნმ-ის ახალ ჯაჭვებს ერთმანეთთან აკავშირებს :
  • A. 

   დნმ-ლიგაზა

  • B. 

   დნმ-პოლიმერაზა

  • C. 

   რნმ-პოლიმერაზა

  • D. 

   ჰელიკაზა

 • 6. 
  დნმ-ის ჯაჭვებს შორის არის :
  • A. 

   კოვალენტური ბმა

  • B. 

   პეპტიდური ბმა

  • C. 

   წყალბადური ბმა

  • D. 

   იონური ბმა

 • 7. 
  რომელი ორგანოიდი მოინელებს რესტრიქტაზების მიერ ამოჭრის დნმ-ის დაზიანებულ მონაკვეთს ?
  • A. 

   რიბოსომა

  • B. 

   ლიზოსომა

  • C. 

   გოლჯის აპარატი

  • D. 

   მიტოქონდრია

 • 8. 
  რომელი კოდონი შეესაბამება მეთიონინს ? (სტარტ)
  • A. 

   UAA

  • B. 

   UAG

  • C. 

   UGA

  • D. 

   AUG

 • 9. 
  რომელი არაა სტოპ-კოდონი ?
  • A. 

   UAA

  • B. 

   UAG

  • C. 

   UGA

  • D. 

   UAC

 • 10. 
  როგორია ტრანსლაციის ეტაპების სწორი თანმიმდევრობა : 1 - ელონგაცია 2 - ტერმინაცია 3 - ინიციაცია
  • A. 

   312

  • B. 

   123

  • C. 

   213

  • D. 

   132

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს მეორე რიგის კონსუმენტი ?
  • A. 

   ფოტოტროფი

  • B. 

   ბალახისმჭამელი

  • C. 

   მტაცებელი

  • D. 

   ქემოტროფი

 • 12. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ორგანიზმი ვითარდება ფოსტემბრიონულ პერიოდში მეტამორფოზის გარეშე ?
  • A. 

   ხვლიკი

  • B. 

   ბაყაყი

  • C. 

   ხოჭო

  • D. 

   ბუზი

 • 13. 
  პომიდორში ნაყოფის სფეროსებრი შეფერილობა დომინირებს მსხლისებრზე, ხოლო წითელი შეფერილობა - ყვითელზე. ნიშნები დამოუკიდებლად მემკვიდრეობს. წითელი, მსხლისებრნაყოფიანი პომიდორის თვითდამტვერვით მიღებულ 120 მცენარეს შორის ზოგიერთი ყვითელი, მსხლისებრნაყოფიანია. მცენარეთა დაახლოებით რა ნაწილი მოისხამს ყვითელ, მსხლისებრ ნაყოფებს ?
  • A. 

   75 %

  • B. 

   50 %

  • C. 

   25 %

  • D. 

   20 %

 • 14. 
  რომელი მუტაცია შეიძლება გადაეცეს მცენარეებში მემკვიდრეობით ? 1 - გენური 2 - ქრომოსომული 3 - სომატური
  • A. 

   მხოლოდ 1 და 3

  • B. 

   მხოლოდ 2 და 3

  • C. 

   მხოლოდ 1 და 2

  • D. 

   სამივე

 • 15. 
  სახლის ბუზის სასქესო უჯრედში I მეიოზური გაყოფის ტელოფაზის ბოლოს დნმ-ს 12 მოლეკულაა. დნმ-ს რამდენი მოლეკულა იქნებოდა უჯრედში :  - ინტერფაზის დასაწყისში და II მეიოზური გაყოფის ტელოფაზის ბოლოს ?
  • A. 

   24 და 12

  • B. 

   12 და 12

  • C. 

   12 და 6

  • D. 

   6 და 6

 • 16. 
  სახლის ბუზის სასქესო უჯრედში I მეიოზური გაყოფის ტელოფაზის ბოლოს დნმ-ს 12 მოლეკულაა. დნმ-ს რამდენი მოლეკულა იქნებოდა უჯრედში :  - I და II მეიოზური გაყოფის პროფაზის ბოლოს ?
  • A. 

   24 და 24

  • B. 

   24 და 12

  • C. 

   12 და 12

  • D. 

   12 და 6

 • 17. 
  ადამიანის ერთ-ერთი მემკვიდრული დაავადება განპირობებულია X-ქრომოსომაში მათავსებული დომინანტური გენით. დაავადებული მამაკაცი დაქორწინდა ჯანმრთელ ქალზე. მათი შვილებიდან ვაჟების რა ნაწილი შეიძლება იყოს ამ ოჯახში დაავადებული ?
  • A. 

   0 %

  • B. 

   25 %

  • C. 

   50 %

  • D. 

   75 %

 • 18. 
  ჩამოთვლილი პროცესებიდან როდის შორდებიან ერთმანეთს ქრომატიდები ? 1 - პირველი მეიოზური გაყოფისას 2 - მეორე მეიოზური გაყოფისას 3 - მიტოზისას
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   1 და 3

  • D. 

   2 და 3

 • 19. 
  ბიოცენოზის მდგრადობა დამოკიდებულია : 1 - პოპულაციების სიმჭიდროვეზე 2 - ბიომასაზე 3 - სახეობების რაოდენობაზე
  • A. 

   1 და 3

  • B. 

   1 და 2

  • C. 

   2 და 3

  • D. 

   1, 2 და 3

 • 20. 
  უჯრედულ ციკლში გენების ტრანსკრიპცია ხდება :
  • A. 

   პროფაზაში

  • B. 

   ანაფაზაში

  • C. 

   მეტაფაზაში

  • D. 

   ინტერფაზაში

 • 21. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს ერთდროულად ჰეტეროზიგოტური და ჰეტეროგამეტური  ? 1 - ქალი 2 - მამაკაცი 3 - დედალი ქათამი 4 - მამალი ქათამი
  • A. 

   1 და 3

  • B. 

   2 და 3

  • C. 

   1 და 4

  • D. 

   2 და 4

 • 22. 
  რომელი კანონი საბუთდება მომდევნო თაობებში რეცესიული ნიშნის ფენოტიპურად გამოვლინებისას ?
  • A. 

   ერთგვაროვნების

  • B. 

   დათიშვის

  • C. 

   გენთა დამოუკიდებლად დამემკვიდრების

  • D. 

   გენთა შეჭიდულობის

 • 23. 
  ვის ეკუთვნის ტერმინი "მიტოზი" ?
  • A. 

   ფლემინგს

  • B. 

   შლეიდენს

  • C. 

   სტრასბურგერს

  • D. 

   შვანს

 • 24. 
  რომელ ორგანიზმებს ახასიათებთ დიპლოიდური პართენოგენეზი ?
  • A. 

   ჭიანჭველები

  • B. 

   ფუტკრები

  • C. 

   კრაზანები

  • D. 

   დაფნიები

 • 25. 
  ხახვის სომატურ უჯრედში 16 ქრომოსომაა. რამდენი ქრომოსომა იქნება მისი კვერცხუჯრედის და ენდოსპერმის უჯრედში ?
  • A. 

   კვერცხუჯრედში - 8, ენდოსპერმში - 16

  • B. 

   კვერცხუჯრედში - 8, ენდოსპერმში - 24

  • C. 

   კვერცხუჯრედში - 16, ენდოსპერმში - 24

  • D. 

   კვერცხუჯრედში - 16, ენდოსპერმში - 48

 • 26. 
  მიტოზის რომელ ფაზაშია შესაძლებელი ორგანიზმის კარიოტიპის შესწავლა ?
  • A. 

   პროფაზა

  • B. 

   მეტაფაზა

  • C. 

   ანაფაზა

  • D. 

   ტელოფაზა

 • 27. 
  რა ყალიბდება ოოგენეზის პროცესში მომწიფების ზონაში სასქესო უჯრედიდან ?
  • A. 

   ერთი კვერცხუჯრედი და ერთი მიმართულებითი სხეულაკი

  • B. 

   ერთი კვერცხუჯრედი და სამი მიმართულებითი სხეულაკი

  • C. 

   ორი კვერცხუჯრედი და სამი მიმართულებითი სხეულაკი

  • D. 

   ორი კვერცხუჯრედი და ორი მიმართულებითი სხეულაკი

 • 28. 
  როგორია რეზუს უარყოფითი ქალისა და ჰომოზიგოტი რეზუს დადებითი მამაკაცის ქორწინებისას მოსალოდნელი რეზუს კონფლიქტის ალბათობა მეორე ორსულობისას ?
  • A. 

   100 %

  • B. 

   75 %

  • C. 

   50 %

  • D. 

   25 %

 • 29. 
  კარიოტიპის მიხედვით რომელ დაავადებასთან გვაქვს საქმე ?
  • A. 

   დიუშენის სინდრომი

  • B. 

   დაუნის სინდრომი

  • C. 

   ვილიამსის სინდრომი

  • D. 

   ედვარდსის სინდრომი

 • 30. 
  კარიოტიპის მიხედვით რომელ დაავადებსთან გვაქვს საქმე ?
  • A. 

   ედვარდსის სინდრომი

  • B. 

   კლაინ-ფელტერის სინდრომი

  • C. 

   დაუნის სინდრომი

  • D. 

   ტერნერ-შერეშევსკის სინდრომი

 • 31. 
  დაავადება - მუტაციის ტიპი-  ტერნერ - შერეშევსკის სინდრომი:
  • A. 

   გენური

  • B. 

   გენომური

  • C. 

   ქრომოსომული

 • 32. 
  დაავადება - მუტაციის ტიპი კლაინ-ფელტერის სინდრომი :
  • A. 

   გენომური

  • B. 

   გენური

  • C. 

   ქრომოსომული

 • 33. 
  დაავადება - მუტაციის ტიპი დაუნის სინდრომი
  • A. 

   გენომური

  • B. 

   გენური

  • C. 

   ქრომოსომული

 • 34. 
  დავუშვათ, ადამიანში გენის რეცესიული a ალელი შეჭიდულია X-სასქესო ქრომოსომასთან და ლეტალური მოქმედებისაა (ემბრიონის სიკვდილს იწვევს). მამაკაცი დაქორწინდა ჰეტეროზიგოტ ქალზე. როგორი თანაფარდობით არის მოსალოდნელი ამ ოჯახში გოგნებისა და ვაჟების გაჩენა ?
  • A. 

   1:1

  • B. 

   1:0

  • C. 

   2:1

  • D. 

   3:1

 • 35. 
  ფილოგენეზურად საკმაოდ განსხვავებულ ჯგუფებს : ბაყაყს, ნიანგს, ბეჰემოთს, მსგავსი ამობურცული თვალები აქვთ. რომელ კანონზომიერებას გამოხატავს მოტანილი მაგალითი ?
  • A. 

   დივერგენცია

  • B. 

   პარალელიზმი

  • C. 

   კონვერგენცია

  • D. 

   ფილეტურობა

 • 36. 
  შავბალნიანი თაგვების შეჯვარებისას მიღებულია  შავი (A) და თეთრბალნიანი (a) ნაშიერები. ბალნის ფერის განმსაზღვრელი გენი მოთავსებულია აუტოსომებში. როგორია შავბალნიანი მამრი ნაშიერების დაბადების ალბათობა ?
  • A. 

   1/4

  • B. 

   3/8

  • C. 

   1/2

  • D. 

   3/4

 • 37. 
  მიტოზის ყველაზე ხანკოლე ფაზაა : (ყველაზე სწრაფად მიმდინარეობს)
  • A. 

   პროფაზა

  • B. 

   მეტაფაზა

  • C. 

   ანაფაზა

  • D. 

   ტელოფაზა

 • 38. 
  ორგანიზმების ურთიერთდამოკიდებულების ფორმებიდან სიმბიოზს არ მიეკუთვნება :
  • A. 

   მდგმურობა

  • B. 

   მუტუალიზმი

  • C. 

   კომენსალიზმი

  • D. 

   ნეიტრალიზმი

 • 39. 
  რომელ ტროფიკულ დონეებზეა განაწილებული I და II რიგის კონსუმენტები ?
  • A. 

   II და III

  • B. 

   I და II

  • C. 

   III და IV

  • D. 

   IV და V

 • 40. 
  ცვალებადობის რომელი ფორმა ვლინდება მენდელისეული დათიშვის შედეგად ?
  • A. 

   მუტაციური

  • B. 

   კომბინაციური

  • C. 

   ქრომოსომული

  • D. 

   მოდიფიკაციური

 • 41. 
  რომელი დებულებაა მართებული : 1 - ერთნაირი ფენოტიპის მქონე ინდივიდები გენოტიპურადაც ყოველთვის ერთნაირია 2 - ერთნაირი გენოტიპის მქონე ინდივიდები ფენოტიპურადაც ყოველთვის ერთნაირია
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   1 და 2

  • D. 

   არცერთი

 • 42. 
  პოსტემბრიონული განვითარების პირდაპირი გზა ახასიათებს :
  • A. 

   ნემსიყლაპიას

  • B. 

   ობობას

  • C. 

   პეპელას

  • D. 

   კოღოს

 • 43. 
  მიტოზის რომელ ფაზაში იწყება ბირთვის გარსის ჩამოყალიბება ?
  • A. 

   პროფაზა

  • B. 

   მეტაფაზა

  • C. 

   ანაფაზა

  • D. 

   ტელოფაზა

 • 44. 
  ცვალებადობის რომელ ფორმას იკვლევენ იდენტური ტყუპების მეშვეობით ?
  • A. 

   კომპინაციურს

  • B. 

   მუტაციურს

  • C. 

   ონტოგენეზურს

  • D. 

   მოდიფიკაციურს

 • 45. 
  მცენარე იუკას ერთი ზრდასრული მწერი მტვერავს. მწერს მტვრის გუნდა დასამტვერად გადააქვს ყვავილის ბუტკოზე, ნასკვში კი კვერცხებს დებს. გამოჩეკილი მატლები ნორჩი თესლებით იკვებებიან. როგორი ურთიერთდამოკიდებულებაა :  - იუკასა და ზრდასრულ მწერს შორის ?
  • A. 

   პარაზიტიზმი

  • B. 

   სიმბიოზი

  • C. 

   კონკურენცია

  • D. 

   ნეიტრალიზმი

 • 46. 
  მცენარე იუკას ერთი ზრდასრული მწერი მტვერავს. მწერს მტვრის გუნდა დასამტვერად გადააქვს ყვავილის ბუტკოზე, ნასკვში კი კვერცხებს დებს. გამოჩეკილი მატლები ნორჩი თესლებით იკვებებიან. როგორი ურთიერთდამოკიდებულებაა :  - იუკასა და მატლებს შორის ?
  • A. 

   პარაზიტიზმი

  • B. 

   სიმბიოზი

  • C. 

   კონკურენცია

  • D. 

   ნეიტრალიზმი

 • 47. 
  მცენარე იუკას ერთი ზრდასრული მწერი მტვერავს. მწერს მტვრის გუნდა დასამტვერად გადააქვს ყვავილის ბუტკოზე, ნასკვში კი კვერცხებს დებს. გამოჩეკილი მატლები ნორჩი თესლებით იკვებებიან. როგორი ურთიერთდამოკიდებულებაა : - ნასკვში განვითარებულ მატლებს შორის ?
  • A. 

   პარაზიტიზმი

  • B. 

   სიმბიოზი

  • C. 

   კონკურენცია

  • D. 

   ნეიტრალიზმი

 • 48. 
  წაულაში ბეწვის შავი შეფერილობა დომინირებს თეთრზე. წაულებს ეყოლათ 8 ლეკვი, რომელთაგან 4 თეთრბეწვიანია. განსაზღვრეთ მშობლების გენოტიპები :
  • A. 

   Dd x Dd

  • B. 

   DD x Dd

  • C. 

   DD x dd

  • D. 

   Dd x dd

 • 49. 
  უჯრედული ციკლის რომელ ფაზაში ეხვევა ქრომოსომა სპირალურად და მოკლდება ?
  • A. 

   ინტერფაზა

  • B. 

   პროფაზა

  • C. 

   მეტაფაზა

  • D. 

   ანაფაზა

 • 50. 
  ყვითელი დატიხრული პარკების მქონე ბარდა შეუჯვარეს მწვანე სადაპარკიან მცენარეს. პირველ თაობაში ჰიბრიდებმა მწვანე სადა პარკები გაიკეთეს. მეორე თაობაში მცენარეთა დაახლოებით რამდენი % მოისხამს ყვითელ პარკს ?
  • A. 

   15 %

  • B. 

   25 %

  • C. 

   50 %

  • D. 

   75 %

 • 51. 
  დნმ-ის ორჯაჭვიან მოლეკულაში 160 ნუკლეოტიდია, აქედან 32 ადენინს შეიცავს. რამდენი ციტოზინიანი ნუკლეოტიდი აქვს ამ მოლეკულას ?
  • A. 

   96

  • B. 

   64

  • C. 

   48

  • D. 

   32

 • 52. 
  მცენარე ბარდამ გაიკეთა სხვადასხვა ზომის ყვავილები. რა განაპირობებს ამ განსხვავებას ?
  • A. 

   გენური მუტაცია

  • B. 

   ქრომოსომული მუტაცია

  • C. 

   კომბინაციური ცვალებადობა

  • D. 

   მოდიფიკაციური ცვალებადობა

 • 53. 
  აბიოტური ფაქტორებიდან ყოველწლიურად ერთნაირად იცვლება :
  • A. 

   სინათლის ინტენსივობა

  • B. 

   ტენიანობა

  • C. 

   ტემპერატურა

  • D. 

   დღის ხანგრძლივობა

 • 54. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელ ფაზაში მოქმედებენ გენები აქტიურად ?
  • A. 

   ინტერფაზა

  • B. 

   ანაფაზა

  • C. 

   მეტაფაზა

  • D. 

   ტელოფაზა

 • 55. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   ბლასტულაციის სტადია

  • B. 

   გასტრულაციის სტადია

  • C. 

   განაყოფიერების სტადია

  • D. 

   ორგანოგენეზის სტადია

 • 56. 
  მენდელმა ცდის ობიექტად შეარჩია ბარდა, რადგან : 1 - მას გააჩნია გარეგანი ნიშან-თვისებებით განსხვავებული მრავალი ჯიში, 2 - თვითმტვერია მცენარეა, 3 - მცენარე ადვილად მრავლდება.
  • A. 

   1 და 3

  • B. 

   2 და 3

  • C. 

   1 და 2

  • D. 

   1, 2, 3

 • 57. 
  ცვალებადობის რომელი ფორმაა მოცემული ?
  • A. 

   კომბინაციური

  • B. 

   მოდიფიკაციური

  • C. 

   მუტაციური

  • D. 

   ონტოგენეზური

 • 58. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   ინვერსია

  • B. 

   დელეცია

  • C. 

   ტრანსლოკაცია

  • D. 

   დუპლიკაცია

 • 59. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   დელეცია

  • B. 

   ტრანსლოკაცია

  • C. 

   დუპლიკაცია

  • D. 

   ინვერსია

 • 60. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   ტრანსლოკაცია

  • B. 

   დელეცია

  • C. 

   ინვერსია

  • D. 

   დუპლიკაცია

 • 61. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   დუპლიკაცია

  • B. 

   დელეცია

  • C. 

   ინვერსია

  • D. 

   ტრანსლოკაცია

 • 62. 
  რომელია სწორი ? სახეობა ორეულები : 1 - მსგავსია აგებულების თავისებურებებით, 2 - ერთმანეთს თავისუფლად ეჯვარებიან
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არცერთი

 • 63. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   გენთა ნაკადი

  • B. 

   გენთა დრეიფი

  • C. 

   მუტაციური ზეწოლა

  • D. 

   აროგენეზი

 • 64. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   მამოძრავებელი გადარჩევა

  • B. 

   შემთხვევითი გადარჩევა

  • C. 

   მასტაბილიზებელი გადარჩევა

  • D. 

   დიზრუპტული გადარჩევა

 • 65. 
  რუდიმენტული ორგანო არ არის :
  • A. 

   სიბრძნის კბილები

  • B. 

   ყურის ნიჟარის კუნთები

  • C. 

   ადამიანში კუდუსუნის მალები

  • D. 

   ადამიანში კუდი

 • 66. 
  სურათზე რედუცენტია :
  • A. 

   ბალახი

  • B. 

   მელა

  • C. 

   კურდღელი

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 67. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   მხეცკბილა

  • B. 

   არქეოპტერიქსი

  • C. 

   პლიოჰიპუსი

  • D. 

   ჰირაკოთერიუმი

 • 68. 
  ონტოგენეზი არის ფილოგენეზის მოკლე და სწრაფი გამეორება . ეს კანონი ცნობილია, როგორც :
  • A. 

   ჰეკელ-მიულერის კანონი

  • B. 

   ჰარდი-ვაინბერგის კანონი

  • C. 

   მორგანის კანონი

  • D. 

   კიუვიეს კანონი

 • 69. 
  გამოქვაბულის თევზების თვალების ატროფია, ესაა მაგალითი :
  • A. 

   აროგენეზის

  • B. 

   ალოგენეზის

  • C. 

   კატაგენეზის

 • 70. 
  ბაყაყებში სისხლის მიმოქცევის ორი წრის გაჩენა, ესაა მაგალითი :
  • A. 

   აროგენეზის

  • B. 

   ალოგენეზის

  • C. 

   კატაგენეზის

 • 71. 
  კვების თავისებურებებთან დაკავშირებით მწერებში ფრინველებში სხვადასხვა სახის ნისკარტის წარმოქმნა, ესაა მაგალითი :
  • A. 

   აროგენეზის

  • B. 

   ალოგენეზის

  • C. 

   კატაგენეზის

 • 72. 
  ტერმინი "ეკოლოგია" შემოიტანა :
  • A. 

   ჰეკელმა

  • B. 

   ფლემინგმა

  • C. 

   მიულერმა

  • D. 

   დარვინმა

 • 73. 
  სუკულენტებს არ მიეკუთვნება :
  • A. 

   აგავა

  • B. 

   ალოე

  • C. 

   კაქტუსი

  • D. 

   საქსაული

 • 74. 
  ეპიფიტისა და ხის ურთიერთობის ფორმაა :
  • A. 

   პარაზიტიზმი

  • B. 

   მდგმურობა

  • C. 

   ნეიტრალიზმი

  • D. 

   კომენსალიზმი

 • 75. 
  რომელია მესამე რიგის კონსუმენტი ?
  • A. 

   კალია

  • B. 

   ბაყაყი

  • C. 

   გველი

  • D. 

   არწივი

 • 76. 
  ეკოლოგიურ პირამიდას ამოტრიალებული ფორმა აქვს, თუ :
  • A. 

   მეორე რიგის კონსუმენტი სჭარბობს მესამე რიგის კონსუმენტს

  • B. 

   პირველი რიგის კონსუმენტი სჭარბობს მესამე რიგის კონსუმენტს

  • C. 

   პროდუცენტი სჭარბობს მეორე რიგის კონსუმენტს

  • D. 

   მეოთხე რიგის კონსუმენტი სჭარბობს მესამე რიგის კონსუმენტს

 • 77. 
  რომელ ტროფიკულ დონეს იკავებს მეორე რიგის კონსუმენტი ?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 78. 
  ეკოლოგიური ურთიერთობის რომელ ორ ფორმას აქვს ადგილი მოცემულ შემთხვევაში ?
  • A. 

   მუტუალიზმი და მტაცებლობა

  • B. 

   კომენსალიზმი და ნეიტრალიზმი

  • C. 

   კოოპერაცია და მტაცებლობა

  • D. 

   მდგმურობა და ნეიტრალიზმი

 • 79. 
  რისი შედეგია დამფუძნებლის ეფექტი ? 
  • A. 

   გენთა ნაკადის

  • B. 

   გენთა დრეიფის

  • C. 

   კონვერგენციის

  • D. 

   დივერგენციის

 • 80. 
  ანაბიოზი არის :
  • A. 

   მორფოლოგიური ადაპტაცია

  • B. 

   ქცევითი ადაპტაცია

  • C. 

   ფიზიოლოგიური ადაპტაცია

  • D. 

   სტრუქტურული ადაპტაცია

 • 81. 
  რომელი ციფრითაა აღნიშნული ტელოფაზა ?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 82. 
  მიტოზის რომელ ფაზაშია C ასოთი აღნიშნული უჯრედი (მარჯვნივ) ?
  • A. 

   პროფაზა

  • B. 

   ანაფაზა

  • C. 

   ტელოფაზა

  • D. 

   მეტაფაზა

 • 83. 
  რომელია სწორი მსჯელობა ? 1 - მიტოზი უფრო მოკლეა ვიდრე ინტერფაზა2 - ინტერფაზა უფრო გრძელია ვიდრე მიტოზი3 - ინტერფაზის და მიტოზის პერიოდები ტოლია
  • A. 

   1 და 2

  • B. 

   მხოლოდ 3

  • C. 

   მხოლოდ 2

  • D. 

   მხოლოდ 1

 • 84. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   ანალოგიური ორგანოები

  • B. 

   ჰომოლოგიური ორგანოები

  • C. 

   რუდიმენტი

  • D. 

   ატავიზმი

 • 85. 
  სურათზე მოცემულია :
  • A. 

   ანალოგიური ორგანოები

  • B. 

   ჰომოლოგიური ორგანოები

  • C. 

   ატავიზმი

  • D. 

   რუდიმენტი

 • 86. 
  როგორია მშობლების გენოტიპი, თუ ბარდის პირველი ჰიბრიდული თაობის 75 % არის ყვითელი (დომინანტური ნიშანი) :
  • A. 

   AA x aa

  • B. 

   Aa x Aa

  • C. 

   Aa x aa

  • D. 

   Aa x aa

 • 87. 
  განსაზღვრეთ F1-ში შავი მელიების გენოტიპი (შავი ფერი დომინანტურია) :
  • A. 

   აუცილებლად Aa

  • B. 

   AA ან Aa

  • C. 

   აუცილებლად aa

  • D. 

   Aa ან aa

 • 88. 
  განსაზღვრეთ კითხვის ნიშნით აღნიშნული ხარის გენოტიპი :
  • A. 

   AA

  • B. 

   Aa

  • C. 

   Aa

  • D. 

   AA ან Aa

 • 89. 
  განსაზღვრეთ P (მშობლების) გენოტიპები :
  • A. 

   Aa x Aa

  • B. 

   AA x aa

  • C. 

   AA x AA

  • D. 

   Aa x aa

 • 90. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   აპოსომატური შეფერილობა

  • B. 

   მიმიკრია

  • C. 

   დიზრუპტული შეფერილობა

  • D. 

   კრიპტული შეფერილობა

 • 91. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   კრიპტული შეფერილობა

  • B. 

   აპოსომატური შეფერილობა

  • C. 

   დიზრუპტული შეფერილობა

  • D. 

   მიმიკრია

 • 92. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   დიზრუპტული შეფერილობა

  • B. 

   კრიპტული შეფერილობა

  • C. 

   აპოსომატური შეფერილობა

  • D. 

   მიმიკრია

 • 93. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   მიმიკრია

  • B. 

   აპოსომატური შეფერილობა

  • C. 

   კრიპტული შეფერილობა

  • D. 

   დიზრუპტული შეფერილობა