გამოსაშვები გამოცდები – ინგლისური ენა

133 Questions | Total Attempts: 12006

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

გთავაზობთ ინგლისური ენის ტესტს. მოცემული ტესტი შედგენილია გამოსაშვები გამოცდების პროგრამის შესაბამისად. ტესტში გამოყენებულია როგორც დამატებითი ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრის მასალებიტესტები ეკუთნის: www.getesti.com


Questions and Answers
 • 1. 
  Where does this dialogue take place? Mark the correct answer.
  • - Where can I see detective stories?
  • - They are on the ground floor.
  • - And where are the adventure books for children?
  • - They are on the ground floor as well. And they are quite cheap.
  • A. 

   In a library

  • B. 

   In a bookshop

  • C. 

   At school

  • D. 

   At home

 • 2. 
  My cat needs……. three times a day.   
  • A. 

   Having fed

  • B. 

   To be fed

  • C. 

   Feed

  • D. 

   To feed

 • 3. 
  We ………. in the same house for twelve years before we decided to move. 
  • A. 

   Have been living

  • B. 

   Have lived

  • C. 

   Had been living

  • D. 

   Lived

 • 4. 
  I was shocked by all the trash that people --------- on the beach
  • A. 

   Had left

  • B. 

   Had been left

  • C. 

   Been leaving

  • D. 

   Have left

 • 5. 
  She ---------- to buy some milks
  • A. 

   Ask him

  • B. 

   Asks he

  • C. 

   Asked him

  • D. 

   Asked he

 • 6. 
  Mike usually ---------- lunch around 1 o'clock
  • A. 

   Has

  • B. 

   Have

  • C. 

   Are

  • D. 

   Does got

 • 7. 
  Don't drive so fast, You might cause an __________
  • A. 

   Accident

  • B. 

   Disaster

  • C. 

   Mistake

  • D. 

   Error

 • 8. 
   - Is this bike very expensive?
  • A. 

   I don’t think it is.

  • B. 

   I don't think.

  • C. 

   I bought it yesterday

  • D. 

   My son likes it

 • 9. 
  In ancient times the Olympic Games in Greece ….. by thousands of people.
  • A. 

   Attended

  • B. 

   Were attended

  • C. 

   Have been attended

  • D. 

   Has been attending

 • 10. 
  If you ….. for this job, I’m sure that you would get it.
  • A. 

   Applied

  • B. 

   Apply

  • C. 

   Will apply

  • D. 

   Have applied

 • 11. 
  My friend Mike has different interests but most of all he likes to read books. His room is full of Georgian and English books. He has recently started to read books on the Internet too. He says that he feels much more comfortable when he is reading an English book on the Internet as, while reading, he can find the meaning of new words in the online dictionary and this usually takes less time.                                        Mike enjoys reading books online because
  • A. 

   This saves his time.

  • B. 

   He doesn’t have ordinary books.

  • C. 

   Online books are about adventures.

  • D. 

   He has a good computer.

 • 12. 
  Where does this dialogue take place? Mark the correct answer.
  • - How much is it?
  • - Five Laris a kilo.
  • - Can I have one kilo and a half please.
  • - Yes, of course.
  • A. 

   In a supermarket

  • B. 

   In a bookshop

  • C. 

   In a cafe

  • D. 

   In a museum

 • 13. 
  Tom and Steve are good friends. They …… each other for ten years. 
  • A. 

   Have known

  • B. 

   Have been knowing

  • C. 

   Known

  • D. 

   Knew

 • 14. 
  The director suggested we could …… our discussion after lunch. 
  • A. 

   Carry on

  • B. 

   Carry away

  • C. 

   Carry forward

  • D. 

   Carry about

 • 15. 
  I missed the train because my taxi …… of petrol on the way to the station. 
  • A. 

   Ran after

  • B. 

   Ran out

  • C. 

   Ran off

  • D. 

   Ran away

 • 16. 
  He didn’t know the words and had to …… the definitions in the dictionary.   
  • A. 

   Look up

  • B. 

   Look about

  • C. 

   Look around

  • D. 

   Look through

 • 17. 
  We have run …….. coffee. I will go to the supermarket.   
  • A. 

   Across

  • B. 

   Into

  • C. 

   Off

  • D. 

   Out of

 • 18. 
  I don’t know how long Ted…….. on this project, but it seems like weeks. 
  • A. 

   Had been working

  • B. 

   Is working

  • C. 

   Was working

  • D. 

   Has been working

 • 19. 
  By this time tomorrow you …….. informed about this case.   
  • A. 

   Will have been

  • B. 

   Should be

  • C. 

   Will be

  • D. 

   Have been

 • 20. 
  Read the text and mark the correct answer.
  •             All the Harry Potter books which have been published until now have been best-sellers. Almost all of them have been very popular among children and adults and have been sold in millions of copies. The Harry Potter books have been translated into more than one hundred languages and over 120 million copies have been sold around the world. They have been translated into Georgian too.
  • The text is about
  • A. 

   The author of Harry Potter books.

  • B. 

   The most popular Harry Potter book

  • C. 

   The Georgian translation of the book.

  • D. 

   Harry Potter books published so far.

 • 21. 
  This books is yours and that one is _________
  • A. 

   Mine

  • B. 

   My

  • C. 

   I

  • D. 

   Me

 • 22. 
  Ana is _______ girl in our class
  • A. 

   More beautiful

  • B. 

   Beautiful

  • C. 

   Most beautiful

  • D. 

   The most beautiful

 • 23. 
  I have a terrible sorethroat. I drank --------- cold juice yesterday
  • A. 

   Much

  • B. 

   Many

  • C. 

   More

  • D. 

   Most

 • 24. 
  Although it was very late, she..... book two tickets to Greece 
  • A. 

   Was able to

  • B. 

   Should

  • C. 

   Might

  • D. 

   May

 • 25. 
  Not speaking to anyone.... ,but shouldn't we clean the house? 
  • A. 

   In particular

  • B. 

   Specially

  • C. 

   Especially

  • D. 

   Himself

Back to Top Back to top