Όρια - Συνέχεια - Μαθηματικά Θετ. Γ' Λυκείου

10 | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - - .

Μαθηματικά Θετ. Γ' Λυκείου - Όρια - Συνέχεια


Questions and Answers
 • 1. 
  Το σύνολο τιμών της  είναι το [0,1]
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η γραφική παράσταση της -f είναι συμμετρική με αυτή της f ως προς τον άξονα y'y.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Αν f(x)g(x)=0 για κάθε  τότε f(x)=0 ή g(x)=0 για κάθε 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το 1 είναι τιμή της συνάρτησης 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Αν η συνάρτηση f είναι γνήσια φθίνουσα σε ένα διάστημα Ι, τότε και η συνάρτηση  είναι γνήσια φθίνουσα στο Ι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Αν  και f(x)>0 κοντά στο , τότε για το  ισχύει 
  • A. 

   είναι ίσο με 0

  • B. 

   είναι ίσο με 

  • C. 

   είναι ίσο με 

  • D. 

   δεν υπάρχει

  • E. 

   είναι ίσο με κάποιο πραγματικό 

 • 7. 
  Αν  τότε το  είναι ίσο με:
  • A. 

   0

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   -5

  • E. 

   7

 • 8. 
  Αν , τότε το  είναι ίσο με: 
  • A. 

   1

  • B. 

   -2

  • C. 

   4

  • D. 

   2

  • E. 

   -3

 • 9. 
  Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο  και , τότε:
  • A. 

   F(0)=0

  • B. 

   F(0)=1

  • C. 

   F(0)=3

  • D. 

   F(0)=2

  • E. 

   To f(0) δεν υπολογίζεται

 • 10. 
  Έστω  συνεχής συνάρτηση στο  και  δύο διαδοχικές ρίζες της. Τότε:
  • A. 

   F(x)>0 για κάθε 

  • B. 

   F(x)

  • C. 

   υπάρχει ρίζα της f στο 

  • D. 

   Η f διατηρεί πρόσημο στο 

  • E. 

   Τίποτα από τα παραπάνω

Back to Top Back to top