გამოსაშვები გამოცდები - ქიმია Quiz 2

20 | Total Attempts: 925

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - Quiz 2

WWW.TESTEBI.GA მოცემული ტესტები შედგენილია 2015 წლის საატესტატო პროგრამით!


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ქიმიური ელემენტია გამოსახული საბავშვო საღეჭი რეზინის ეტიკეტზე?
  • A. 

   კალიუმი

  • B. 

   კალციუმი

  • C. 

   კადმიუმი

  • D. 

   კალა

 • 2. 
  რამდენი ელექტრონი აქვს ფოსფორის ატომს გარე ელექტრონულ შრეზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 3. 
  ნაერთში MgO ჟანგბადის მასური წილია
  • A. 

   20%

  • B. 

   40%

  • C. 

   50%

  • D. 

   60%

 • 4. 
  როგორი სახის ბმის წარმოქმნაა ნაჩვენები მოცემულ სქემაზე?
  • A. 

   იონური ბმის

  • B. 

   წყალბადური ბმის

  • C. 

   არაპოლარულ-კოვალენტური ბმის

  • D. 

   პოლარულ-კოვალენტური ბმის

 • 5. 
  ჭარბ მარილმჟავაში მარმარილოს ნატეხი მთლიანად იხსნება და შეინიშნება აირის გამოყოფა. ვთქვათ, გვაქვს მარმარილოს 3 სხვადასხვა ზომის ნატეხი. მოცემულია 3 შემთხვევა: I – მარილმჟავაში მოთავსებულია A ნატეხი II – მარილმჟავაში მოთავსებულია a1 ნატეხი III – მარილმჟავაში მოთავსებულია a1 და a2 ნატეხები. რომელ შემთხვევაში იქნებოდა აირის გამოყოფის სიჩქარე უფრო მაღალი?
  • A. 

   I შემთხვევაში

  • B. 

   II შემთხვევაში

  • C. 

   III შემთხვევაში

  • D. 

   სამივე შემთხვევაში ერთნაირი სიჩქარით გამოიყოფოდა

 • 6. 
  გრაფიკზე მოცემულია ქიმიური რეაქციის დროს A, B და C ნივთიერებების კონცენტრაციის დამოკიდებულება დროზე: ამ გრაფიკიდან გამომდინარე, ქიმიური რეაქციის დროს:
  • A. 

   A-დან მიიღება B, ხოლო C კატალიზატორია

  • B. 

   A-დან მიიღება C, ხოლო B კატალიზატორია

  • C. 

   C-დან მიიღება A, ხოლო B კატალიზატორია

  • D. 

   C-დან მიიღება B, ხოლო A კატალიზატორია

 • 7. 
  ელექტროსადენების აალებისას ხანძრის ჩასაქრობად იყენებენ სპეციალურ ცეცხლმაქრს, რომლის ბალონშიც დაჭირხნული აირია. ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს ეს აირი?
  • A. 

   წყალბადი

  • B. 

   ჟანგბადი

  • C. 

   ნახშირბად(II)-ის ოქსიდი

  • D. 

   ნახშირბად(IV)-ის ოქსიდი

 • 8. 
  ნატრიუმის ნაჭერი წყალში ჩააგდეს. რეაქციის შემდეგ ხსნარში ჩააწვეთეს ინდიკატორი ლაკმუსი. ხსნარი გალურჯდა. ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერების წარმოქმნამ გამოიწვია ხსნარის ასეთი შეფერვა?
  • A. 

   მჟავა ოქსიდის

  • B. 

   ტუტის

  • C. 

   ფუძე მარილის

  • D. 

   საშუალო მარილის

 • 9. 
  მოცემულია ორი ალკანი: რას წარმოადგენს ისინი ერთმანეთისთვის?
  • A. 

   იზომერებს

  • B. 

   ჰომოლოგებს

  • C. 

   იზოტოპებს

  • D. 

   ალოტროპებს

 • 10. 
  • A. 

   NaOh

  • B. 

   HCl

  • C. 

   სუფრის მარილი

  • D. 

   ლიმონის წვენი

 • 11. 
  • A. 

   მხოლოდ II

  • B. 

   I და II

  • C. 

   I და III

  • D. 

   II და III

 • 12. 
  რომელი ოქსიდი შეიცავს უფრო მეტ აზოტს მასური წილის მიხედვით?
  • A. 

   N2O

  • B. 

   NO

  • C. 

   N2O3

  • D. 

   NO2

 • 13. 
  ჩამონათვალიდან რომელშია მხოლოდ კოვალენტური ბმების შემცველი ნაერთები?
  • A. 

   Na2S და SO3

  • B. 

   CaCl2 და CF4

  • C. 

   HBr და HNO3

  • D. 

   KNO3 და SO2

 • 14. 
  • A. 

   I და III

  • B. 

   I და IV

  • C. 

   II და III

  • D. 

   II და IV

 • 15. 
  • A. 

   Mg აღდგა, I დაიჟანგა

  • B. 

   Mg აღდგა, H დაიჟანგა

  • C. 

   Mg დაიჟანგა, I აღდგა

  • D. 

   Mg დაიჟანგა, H აღდგა

Back to Top Back to top