მოცემული ტესტები შედგენილია Quiz

20 | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  Quiz

მოცემული ტესტები შედგენილია 2015 წლის საატესტატო პროგრამით!


Questions and Answers
 • 1. 
  სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამია 18. რომელი შეიძლება იყოს ამ რიცხვებს შორის უმცირესი?
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 2. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი რიცხვი იყოფა 7-ზე უნაშთოდ?
  • A. 

   2331

  • B. 

   2332

  • C. 

   2333

  • D. 

   2337

 • 3. 
  AB წრფეზე მდებარე O წერტილიდან სხვადასხვა ნახევარსიბრტყეში გავლებულია OC და OD სხივები, ისე რომ კუთხე AOD სამჯერ მეტრია კუთხე AOC-ზე. იპოვეთ კუთხე AOC თუ კუთხე BOD=1260
  • A. 

   18

  • B. 

   42

  • C. 

   36

  • D. 

   54

 • 4. 
  როგორ შეიცვლება სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ თითოეულ გვერდს გავზრდით 3-ით?
  • A. 

   გაიზრდება 9-ით

  • B. 

   გაიზრდება 27-ით

  • C. 

   გაიზრდება 9-ჯერ

  • D. 

   გაიზრდება 27-ჯერ

 • 5. 
  რომელია პირამიდის შლილი?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

 • 6. 
  • A. 

   A-b

  • B. 

   A+b

  • C. 

   A*b

  • D. 

   B-a

 • 7. 
  ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკულია 32. ჩამოთვლილთაგან რიცხვთა რომელი შეიძლება იყოს ეს რიცხვები?
  • A. 

   32 და 1

  • B. 

   31 და 1

  • C. 

   40 და 24

  • D. 

   16 და 32

 • 8. 
  Z=(-3;-2;-1;0;1;2;3)  რომელი სიმრავლეა
  • A. 

   ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე

  • B. 

   მთელ რიცხვთა სიმრავლე

  • C. 

   ირაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე

 • 9. 
  დათომ და გიორგიმ 20 ჩურჩხელა გაინაწილეს პროპორციით 2:3. რამდენი ჩურჩხელა შეხვდა გიორგის?
  • A. 

   12

  • B. 

   8

  • C. 

   6

  • D. 

   14

 • 10. 
  მგზავრობის ღირებულება 40 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზარდა. რამდენი პროცენტით გაიზარდა მგზავრობის ღირებულება?
  • A. 

   10%

  • B. 

   25%

  • C. 

   20%

  • D. 

   40%

 • 11. 
  • A. 

   -3/14

  • B. 

   -5/8

  • C. 

   4/5

  • D. 

   2/3

 • 12. 
  რომელი გეომეტრიული ფიგურისათვის გამოგვადგება შემდეგი ფორმულები?
  • A. 

   ტრაპეცია

  • B. 

   სამკუთხედი

  • C. 

   კვადრატი

  • D. 

   წრეწირი

 • 13. 
  მოცემულ ცხრილში აღნიშნულია მანქანის მიერ დახარჯული საწვავის რაოდენობა.  გააანალიზეთ მოცემული ცხრილი და უპასუხეთ შემდეგ კითხვას: რამდენჯერ მეტია მეორე მანქანის მიერ პირველ და მეოთხე თვეს დახარჯული საწვავის რაოდენობა პირველი მანქანის მიერ მესამე თვეში დახარჯული საწვავის რაოდენობასთან შედარებით?
  • A. 

   4ჯერ

  • B. 

   5ჯერ

  • C. 

   3ჯერ

  • D. 

   2ჯერ

 • 14. 
   მოცემულია
  • A. 

   არირთმეტიკული პროგრესიის წევრთა ჯამის

  • B. 

   არითმეტიკული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულა

  • C. 

   გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულა

  • D. 

   გეომეტრიული პროგრესიის წევრთა ჯამის

 • 15. 
  შეჯიბრებაში მონაწილეობდა 9 მოთხილამურე და 20 მოციგურავე. 4 მოთხილამურე მოციგურავეც იყო. რამდენი სპორცმენი მონაწილეობდა შეჯიბრებაში?    
  • A. 

   25

  • B. 

   24

  • C. 

   21

  • D. 

   28

 • 16. 
  ხელსაწყოში სითხის ტემპერატურა დღის 12 საათზე იყო 57 გრადუსი. მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში ყოველ წუთში 0,6 გრადუსით კლებულობდა. რომელ საათზე იყო ტემპერატურა 33 გრადუსი?
  • A. 

   12სთ:20წთ

  • B. 

   12სთ:30წთ

  • C. 

   12სთ:40წთ

  • D. 

   12სთ:50წთ

 • 17. 
  Lg 0,0001=
  • A. 

   -4

  • B. 

   -3

  • C. 

   -5

  • D. 

   4

Back to Top Back to top