יסודות הניהול

30 Questions | Total Attempts: 244

SettingsSettingsSettings
Please wait...

יסודות הניהול תשע"ד


Questions and Answers
 • 1. 
  ארגונים ביורוקרטים 
  • A. 

   הם מחוייבי המציאות בדמוקרטיות המודרניות

  • B. 

   מאופיינים בהיותם לא יעילים

  • C. 

   מחייבים השחתת מידות אישיות של ממלאי התפקידים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 2. 
  האחריות הפוליטית על ארגונים ביורוקרטיים
  • A. 

   נעשית מתוך כוונת מכוון

  • B. 

   היא שמסבירה את מרבית הכשלים המתגלים בפעילותם

  • C. 

   היא רעה חולה ומאפיינת משטרים מושחתים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 3. 
  בחברה שבה מסופקים מערכי רווחה לאומיים באמצעות אירגונים ביורוקרטיים
  • A. 

   תתכן מידה של אי-יעילות כלכלית ומידה של אי- שביעות רצון

  • B. 

   יסופקו שירותים נחותים באיכותם

  • C. 

   יוטלו מיסים גבוהים על הכנסת כלל הפרטים במשק

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 4. 
  פירמות עסקיות הפועלות בשוק כלכלי תחרותי
  • A. 

   מכוונות להשאת רווחים ותועלות לבעליהן

  • B. 

   מכוונות להשאת תועלות לחברה (society) ורווחים לבעליהן

  • C. 

   מכוונות לייצור מוצרים איכותיים וזולים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 5. 
  מדינה הבוחרת לספק מוצרים או שירותים באמצעות פירמות פרטיות
  • A. 

   מקווה להוזיל את עלויות השירותים לחברה.

  • B. 

   תבטיח לאזרחיה מוצרים איכותיים יותר מאלה שסופקו עד כה.

  • C. 

   תעודד את הרחבתו של השוק הפרטי ותעלה את מספרם של המועסקים במשק

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 6. 
  עקרון שוויון זכויות בחברות הדמוקרטיות
  • A. 

   מצדיק את הספקתם של טובין ציבוריים אך לא מחייב הקצאה שווה של משאבים כלכליים לאוכלוסיות מובחנות

  • B. 

   משמעה כי למדינה חובה להקצות משאבים כלכליים זהים לכל אחד מאזרחיה

  • C. 

   לא יכול להיות מיושם ולפיכך אינו חלק מחברות דמוקרטיות מודרניות

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 7. 
  אי-שוויון בחלוקת הכנסות במשק
  • A. 

   יכול להיווצר בדמוקרטיות המבססות את כלכלתן על השיטה התחרותית

  • B. 

   הוא פועל יוצא מהפעלתם של ארגונים ביורוקרטים לצדן של פירמות עסקיות

  • C. 

   מעיד על אי-יעילות כלכלית של המדינה

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 8. 
  מחיר אחד למוצר בשוק
  • A. 

   יתקיים במציאות של כלכלת שוק תחרותי משוכלל

  • B. 

   מעיד על כשל שוק ועל היעדר תחרות מספקת

  • C. 

   אפשרי במוצרים בסיסיים וזולים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 9. 
  הספקת "טובין ציבוריים" (public goods)
  • A. 

   לא מחייבת כי תעשה באמצעות סוג מוגדר של ארגונים (פרטיים או ציבוריים)

  • B. 

   אפשרית רק אם הם מסופקים באמצעות הביורוקרטיה הממשלתית

  • C. 

   חוסכת במשאבים כלכליים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 10. 
  מוצרים המסופקים בשוק הכלכלי התחרותי
  • A. 

   יכולים להיות איכותיים וזולים כמו גם נחותים ויקרים

  • B. 

   מבטיחים איכות ואמינות

  • C. 

   יסבלו מהספקה לא רציפה

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 11. 
  התערבות ממשלתית בשוק כלכלי במדינה דמוקרטית מודרנית
  • A. 

   כל התשובות נכונות

  • B. 

   היא בלתי נמנעת גם אם לעיתים יש בה כדי להביא לאי-יעילות בהקצאת משאבים

  • C. 

   קשורה במאפייני כלכלת השוק ובמוסכמות הנוגעות לשיטת השלטון הדמוקרטי

  • D. 

   כרוכה בהפעלתם של כלים חוקיים שונים

 • 12. 
  השפעות הממשלה על השוק הכלכלי המקומי
  • A. 

   יכולות להיות קשורות בהפעלתם של כלים אדמיניסטרטיביים

  • B. 

   נחשבת לחוקית רק אם בוצעה על ידי שר האוצר

  • C. 

   היא תמיד פועל יוצא מהתערבות לא חיונית של הממשלה בשוק הכלכלי

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 13. 
  בנק ישראל הודיע לאחרונה על הפחתת שיעורי ריבית ה- prime
  • A. 

   הוא עשה זאת נוכח אחריותו על ניהול המדיניות המוניטרית במשק הישראלי

  • B. 

   ובכך פגע בהכרח בסיכויה של הממשלה להשיג את יעדיה התקציביים

  • C. 

   להודעתו אין כל משמעות מעשית כל עוד לא אושרה על ידי וועדת הכספים של הכנסת

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 14. 
  הכלכלה הגלובלית של העת האחרונה
  • A. 

   מבוססת על ההנחה לפיה השוק הכלכלי אין סופי ולהתערבות המדינה לא יכולה להיות עליו השפעה של ממש

  • B. 

   מבוססת על ההנחה כי הכלים הרגולטיביים המופעלים בכל מדינה ישפיעו על התנהלותה ברמה הגלובלית

  • C. 

   לא מאפשרת המשך הפעלתם של ארגונים ביורוקרטיים ברמת המדינה הבודדת

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 15. 
  בנק ישראל הודיע על רכישתם של מאות מיליוני דולרים
  • A. 

   זו דוגמא להתערבות רגולטיבית בשוק ותכליתה קשורה ביעדיה המוניטריים והפיסקאליים של מדינת ישראל

  • B. 

   לכך יכולה להיות השפעה על מחירו היחסי של הדולר בשווקי הסחר הגלובליים וזו גם תכליתה

  • C. 

   בשל כך התייקרו בישראל מוצרים מיובאים מארה"ב

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 16. 
  לצידה של הרפואה הציבורית בישראל פועלת גם רפואה פרטית
  • A. 

   כל התשובות לא נכונות

  • B. 

   מכאן כי הרפואה הציבורית כשלה מלספק שירותי רפואה הולמים

  • C. 

   מכאן כי הרפואה הפרטית יעילה יותר מזו הציבורית

  • D. 

   מכאן כי ניתוח פרטי איכותי יותר מניתוח ציבורי

 • 17. 
  קביעת מדיניות ברמה הלאומית
  • A. 

   מתחייבת מציאות בחברה המבקשת להשיג יעדים מוגדרים תוך שימוש במשאבים כלכליים

  • B. 

   אפשרית בחברות בהן היחס בין חברות פרטיות לציבוריות (המספקות טובין ציבוריים) מקנה לאחרונות יתרון מספרי ניכר

  • C. 

   אינו אפשרי בחברות בהן מופעלות מערכות שירותים ציבוריות

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 18. 
  הפעלתם של כלים רגולטיביים
  • A. 

   נוגעת לכלל הפועלים בשוק הכלכלי בחברה נתונה

  • B. 

   מתייחסת רק לארגונים כלכליים פרטיים

  • C. 

   נוגעת רק לארגונים כלכליים ציבוריים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 19. 
  חוק בריאות ממלכתי (1994)
  • A. 

   יצר אבחנה ברורה בין מערכי שירותים וולונטריים הקשורים בטבורם למפלגות פוליטיות לבין מערך שירותי הרווחה הלאומיים בישראל

  • B. 

   מלאים את מערכי הבריאות הפרטיים ומכילם במסגרת הלאומית

  • C. 

   מבטיח גידול נמשך במשאבים הציבוריים העומדים לרשות מערכת הבריאות

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 20. 
  כלי הניהול של מערכת הבריאות הציבורית בישראל
  • A. 

   כוללים שליטה על מערך ההוצאות וההכנסות של מערכת הבריאות הציבורית

  • B. 

   מבטיחים את שוויון ההזדמנות הרפואית בישראל

  • C. 

   מונעים אי יעילות כלכלית במערכת הבריאות הציבורית

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 21. 
  קביעת מדיניות ציבורית בישראל
  • A. 

   מתאפיינת יותר מכל בהעדרה

  • B. 

   אינה אפשרית בשל מגבלת המשאבים הכלכליים

  • C. 

   אינה אפשרית נוכח התרבות הפוליטית הישראלית

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 22. 
  עקומת התמורה
  • A. 

   מתארת יחסי המרה אפשריים במגבלת משאבים קיימת

  • B. 

   רלוונטית אך ורק לארגונים כלכליים בשוק הפרטי

  • C. 

   מתייחסת לכלי הרגולציה של המדינה בשווקים

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 23. 
  מבדיקה שנערכה לאחרונה עלה כי החשמל בישראל זול בהרבה מזה הנמכר במדינות השוק האירופי המיוחד
  • A. 

   בכך אין כדי ללמד על מאפייני ההפעלה, הניהול והרגולציה של חברת החשמל בישראל

  • B. 

   זוהי ההוכחה לכך שטובין ציבוריים לא חייבים להיות קשורים באי יעילות כלכלית

  • C. 

   מכאן כי ממשלת ישראל השכילה לקבוע מדיניות כוללת למשק החשמל בישראל

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 24. 
  המפקחת על הביטוח הודיעה כי תחייב את חברות הביטוח לספק פוליסות ביטוח בריאות אחידות ותמנע מהם את הזכות לסרב לבטח
  • A. 

   כל התשובות נכונות

  • B. 

   זוהי התערבות רגולטיבית לגיטימית אשר תשנה בתכלית את מערך היחסים שבין ביטוחי בריאות ציבוריים לפרטיים

  • C. 

   מדובר בהחלטה שתגביל את התחרות בשוק ביטוחי הבריאות.

  • D. 

   בכך יהיה כדי להרחיב את אפשרויות הפרטים לרכישת ביטוחי בריאות

 • 25. 
  שרת הבריאות הורתה למנכ"ל משרדה לפעול לצמצום משך ההמתנה לניתוחים
  • A. 

   בכך הפעילה השרה את סמכותה וקבעה מדיניות חדשה בתחום הספקת שירותי הבריאות

  • B. 

   זוהי דוגמא נוספת ל-"קילקול השורה" הנובע ממעורבות פוליטית בהפעלתם של מערכים ציבוריים

  • C. 

   לשרה אין סמכות כזו והמנכ"ל מוסמך על פי חוק להתעלם מהנחייתה

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות