2015 წლის სკოლის გამოსაშვები

20 | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2015

2015 წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდები - ტესტური დავალებების ნიმუშები .


Questions and Answers
 • 1. 
  ახალგაზრდებმა ბორჯომ-ხარაგაულის პარკში გაიარეს ჩრდილოეთის მიმართულებით 600მ, შემდეგ აღმოსავლეთით 800მ, მათ მიერ გავლილი მანძილის შეფარდება გადაადგილების მოდულთან არის?
  • A. 

   1

  • B. 

   1.4

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 2. 
  ნახაზზე გამოსახულია სითხიანი მენზურა მასში სხეულის ჩაშვებამდე და ჩაშვების შემდეგ,აგრეთვე იგივე სხეული ელექტრონულ სასწორზე. რისი ტოლია სხეულის სიმკვრივე?
  • A. 

   4გ/სმ3

  • B. 

   6გ/სმ3

  • C. 

   8გ/სმ3

  • D. 

   9გ/სმ3

 • 3. 
  ოთხი ერთნაირი საწონი დაკავშირებულია ერთმანეთთან უწონო და უჭიმვადი ძაფით და გადაკიდებულია უწონო ჭოჭონაქზე, როგორც ნახაზზეანაჩვენები. თითოეული საწონის მასააm.რისი ტოლია საწონების აჩქარება? (ხახუნის ძალები უგულებელყავით)
  • A. 

   G/4

  • B. 

   G/3

  • C. 

   G/2

  • D. 

   G

 • 4. 
  გარკვეული ძალის მოქმედებით t დროის განმავლობაში m მასის თავდაპირველად უძრავმა სხეულმა შეიძინა p იმპულსი. რა იმპულსს შეიძენს იმავე ძალის მოქმედებით 2t დროში 2m მასის თავდაპირველად უძრავი სხეული?
  • A. 

   0,25p

  • B. 

   0,5p

  • C. 

   2p

  • D. 

   4p

 • 5. 
  ჰორიზონტალურ ზედაპირზე V სიჩქარით მოძრავი 3m მასის პლასტილინის ბურთულა შეეჯახა m მასის უძრავ პლასტელინის ბურთულას და შეეწება მას. რისი ტოლია ბურთულების სიჩქარე შეჯახების შემდეგ?
  • A. 

   V/4

  • B. 

   V/3

  • C. 

   V/2

  • D. 

   3V/4

 • 6. 
  ნახაზზე გამოსახული m მასის ერთგვაროვანი ბერკეტი წონასწორობაშია. მარცხენა სხეულის მასაა m. რისი ტოლია საყრდენზე ბერკეტის დაწოლის ძალა?
  • A. 

   3mg/2

  • B. 

   2mg

  • C. 

   5mg/2

  • D. 

   7mg/2

 • 7. 
  მოცემული დიაგრამის მიხედვით რომელ სხეულს ექნება უდიდესი მასა? 
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 8. 
  ზიარჭურჭლის ფართო მუხლის განივკვეთის ფართობი ვიწრო მუხლის განივკვეთის ფართობზე ორჯერ მეტია. თუ გარეშე ძალის ზემოქმედებით ვიწრო მუხლში სითხის დონე აიწია 30 სმ-ით, რამდენით დაიწია სითხის დონე ფართო მუხლში?
  • A. 

   60 სმ

  • B. 

   15სმ

  • C. 

   10 სმ

  • D. 

   30 სმ

 • 9. 
  ნახაზზე მოცემულია მერხევი სხეულის წონასწორობიდან გადახრის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლია სხეულის რხევის სიხშირე?
  • A. 

   0,25 ჰერცი

  • B. 

   0,5 ჰერცი

  • C. 

   2 ჰერცი

  • D. 

   4 ჰერცი

 • 10. 
  ბრტყელი სარკე მისი ზედაპირის მართობულად მიმართული v სიჩქარით შორდება უძრავ  წერტილოვან წყაროს. რა სიჩქარით მოძრაობს წყაროს გამოსახულება? 
  • A. 

   V/2

  • B. 

   0

  • C. 

   2/v

  • D. 

   V

 • 11. 
  რა არის K-ს რიცხვითი მნიშვნელობა?
  • A. 

   9*10(11)

  • B. 

   9*10(9)

  • C. 

   9*10(-9)

  • D. 

   9*10(-11)

 • 12. 
  რომელი ზედაპირით უნდა დავდოთ მოცემული ფიგურა რომ წნევა მაქსიმალური იყოს საყრდენზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში ერთნაირი იქნება

 • 13. 
  მოცემულ სქემაზე 2R წინაღობის გამტარში დენის ძალაა I.რისი ტოლია დენის ძალა R წინაღობის გამტარში?
  • A. 

   0,25 I

  • B. 

   0,5 I

  • C. 

   2 I

  • D. 

   4 I

 • 14. 
  დააკვირდით სურათს:  რომელი ორი სხეულის სიმკვრივე არის მეტი თუ ისინი სხვადასხვა სიმკვრივის მქონე სითხეში მდებარეობენ? 
  • A. 

   პირველის

  • B. 

   ორივეს ერთნაირი აქვს

  • C. 

   მეორეს

  • D. 

   მოცემული პირობით შეუძლებელია ამის დადგენა

 • 15. 
  სპილენძის ერთ მავთულს აქვს R წინაღობა.რა წინაღობა ექნება სპილენძის მეორე მავთულს,რომელსაც პირველთან შედარებით 2-ჯერ მეტი სიგრძე და 2-ჯერ მეტი განივკვეთის ფართობი აქვს?
  • A. 

   R/ 2

  • B. 

   R

  • C. 

   2R

  • D. 

   4R

 • 16. 
  სხეულის მასისა და სიჩქარის ნამრავლი არის
  • A. 

   სიმძლავრე

  • B. 

   ტრაექტორია

  • C. 

   აჩქარება

  • D. 

   იმპულსი

 • 17. 
  თუ განსხვავებული მასის მქონე ორმა პიროვნებამ ერთი და იგივე აღმართი ერთ დროში აირბინა, მაშინ მეტი მასის მქონე ადამიანმა შეასრულა
  • A. 

   ტოლი მუშაუბა

  • B. 

   მეტი მუშაობა

  • C. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  • D. 

   ნაკლები მუშაობა

 • 18. 
  თოკის გაჭიმვისას მაქსიმალური დაჭიმულობის ძალა, რომელზეც იგი ჯერ კიდევ არ წყდება, არის 401ნ. თოკზე რიგრიგობით უმატებენ 4 კგ-იან საწონებს. მერამდენე საწონის ჩამოკიდების შემდეგ გაწყდება თოკი?   
  • A. 

   მე-11-ზე

  • B. 

   მე-10-ზე

  • C. 

   მე-14-ზე

  • D. 

   მე-12-ზე

 • 19. 
  მოცემულია წრფივად მოძრავი მანქანის მიერ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რა მანძილი გაუვლია ამ მანქანას 8 წმ–ში?
  • A. 

   90მ

  • B. 

   120მ

  • C. 

   8მ

  • D. 

   80მ

 • 20. 
  შვეულად ასროლილმა 0,5 კგ მასის სხეულმა მიაღწია 3მ სიმაღლეს, მასზე მოქმედი სიმძიმის ძალის მიერ შესრულებული მუშაობაა:
  • A. 

   -15ჯ

  • B. 

   15ჯ

  • C. 

   1.5ჯ

  • D. 

   -1.5ჯ

Back to Top Back to top