АГЛИ ВО КРУЖНИЦА-ТЕТИВЕН И ТАНГЕНТЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК -ПРАВИЛЕН МНОГУАГОЛНИК

20 | Total Attempts: 445

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -  -

Квизот ќе ви послужи за проверка на вашите знаења и дополнување на истите.Среќна и успешна работа!проф. Снежана Златковска


Questions and Answers
 • 1. 
   Парот агли 36° и 72°може да биде пар соодветни периферен и централен агол.
  • A. 

   ТОЧНО!

  • B. 

   НЕТОЧНО!

 • 2. 
  АКО ЕДЕН ПЕРИФЕРЕН  АГОЛ ВО ЕДНА КРУЖНИЦА Е 54° ТОГАШ СООДВЕТНИОТ ЦЕНТРАЛЕН АГОЛ Е Х°. Х=?
  • A. 

   Х=27

  • B. 

   Х=54

  • C. 

   Х=108

  • D. 

   Х=58

 • 3. 
  Колку степени има централен агол што е соодветен на кружен лак кој е една дванаесетина  од кружницата?
  • A. 

   60

  • B. 

   30

  • C. 

   12

  • D. 

   90

 • 4. 
  Збирот на периферниот и соодветниот централен агол во една кружница е 180°.Одреди ја големината на аглите.
  • A. 

   30 и 60

  • B. 

   60 и 120

  • C. 

   120 и 180

  • D. 

   60 и 180

 • 5. 
  Еден периферен агол е конструиран над кружен лак кој е      од кружницата. Колку степени има тој агол?
  • A. 

   45

  • B. 

   22,5

  • C. 

   90

  • D. 

   8

 • 6. 
  Периферен агол е конструиран над кружен лак кој е 15% од кружницата.Колку степени има тој агол?
  • A. 

   27

  • B. 

   54

  • C. 

   150

  • D. 

   180

 • 7. 
  ПЕРИФЕРЕН АГОЛ Е КОНСТРУИРАН НАД ДИЈАМЕТАРОТ НА ЕДНА КРУЖНИЦА.КОЛКУ СТЕПЕНИ ИМА ТОЈ АГОЛ?
  • A. 

   180

  • B. 

   90

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 8. 
  ДАЛИ ЧЕТИРИАГОЛНИКОТ Е ТЕТИВЕН АКО НЕГОВИТЕ АГЛИ ПО РЕДОТ НА ТЕМИЊАТА ИЗНЕСУВААТ   40%;20%;15%;25% ОД ПОЛНИОТ АГОЛ?
  • A. 

   ДА

  • B. 

   НЕ

 • 9. 
  ЧЕТИРИАГОЛНИКОТ ABCD МОЖЕ ДА СЕ ВПИШЕ ВО КРУЖНИЦА. АКО  <A=85°  И  <В=125° ТОГАШ АГЛИТЕ КОИ НЕДОСТИГААТ ИЗНЕСУВААТ:
  • A. 

   С=15 D=15

  • B. 

   C=90 D=90

  • C. 

   C=95 D=55

  • D. 

   C=80 D=75

 • 10. 
  ТРИ СТРАНИ НА ЕДЕН ТАНГЕНТЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК СЕ: АВ=7 см   ВС=14см  AD=5cm ДОЛЖИНАТА НА СТРАНАТА CD ИЗНЕСУВА....
  • A. 

   10

  • B. 

   12

  • C. 

   19

  • D. 

   26

 • 11. 
  ДАЛИ Е ТАНГЕНТЕН ЧЕТИРИАГОЛНИКОТ ЧИИ СТРАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ГИ ИМААТ СЛЕДНИВЕ ДОЛЖИНИ: 5см,4см,6см и 7см ?
  • A. 

   ДА

  • B. 

   НЕ

 • 12. 
  ТАНГЕНТЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК ИМА ПЕРИМЕТАР 34 см . АВ=6,5см,  ВС=8,5см. КОЛКУ ИЗНЕСУВААТ ДОЛЖИНИТЕ НА СТРАНИТЕ   AD=?   и  CD=?
  • A. 

   CD=6,5cm AD=8,5cm

  • B. 

   CD=8cm AD=12cm

  • C. 

   CD=10,5cm AD=8,5cm

  • D. 

   CD= 5cm AD=5cm

 • 13. 
  КОЛКУ ИЗНЕСУВА ЗБИРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ АГЛИ НА 22-АГОЛНИК?
  • A. 

   3 600°

  • B. 

   360°

  • C. 

   7 200°

  • D. 

   720°

 • 14. 
  ВО КОЈ МНОГУАГОЛНИК ЗБИРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ АГЛИ ИЗНЕСУВА  900° ?
  • A. 

   6-аголник

  • B. 

   7-аголник

  • C. 

   8-аголник

  • D. 

   9-аголник

 • 15. 
  КАЈ КОЈ МНОГУАГОЛНИК НАДВОРЕШНИОТ             АГОЛ ИЗНЕСУВА 24°?
  • A. 

   12-аголник

  • B. 

   13-аголник

  • C. 

   14-аголник

  • D. 

   15-аголник

 • 16. 
  КАЈ КОЈ МНОГУАГОЛНИК ВНАТРЕШНИОТ       АГОЛ ИЗНЕСУВА 156°?
  • A. 

   13-аголник

  • B. 

   14-аголник

  • C. 

   15-аголник

  • D. 

   16-аголник

 • 17. 
  КОЛКУ ИЗНЕСУВА ПЕРИМЕТАРОТ НА ПРАВИЛЕН 8-АГОЛНИК СО СТРАНА 4,5см?
  • A. 

   34cm

  • B. 

   36cm

  • C. 

   38cm

  • D. 

   40cm

 • 18. 
  КОЛКУ ИЗНЕСУВА СТРАНАТА НА ПРАВИЛЕН 11-АГОЛНИК ЧИЈ ПЕРИМЕТАР Е 99,99см?
  • A. 

   9,9cm

  • B. 

   9,09cm

  • C. 

   9cm

  • D. 

   9,99cm

 • 19. 
  КОЈ ПРАВИЛЕН МНОГУАГОЛНИК СО СТРАНА 3,4см ИМА ПЕРИМЕТАР 30,6см?
  • A. 

   7-аголник

  • B. 

   8-аголник

  • C. 

   9-аголник

  • D. 

   10-аголник

 • 20. 
  АГЛИТЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНИОТ ТРИАГОЛНИК НА ПРАВИЛЕН 8-АГОЛНИК ИМААТ ГОЛЕМИНА:
  • A. 

   45 степени, 67,5 степени и 67,5 степени

  • B. 

   60 степени, 60 степени и 60 степени

  • C. 

   40 степени , 70 степени и 70 степени

  • D. 

   55 степени , 65 степени и 55 степени

Back to Top Back to top