ги проверите вашите

13

Settings
Please wait...

Драги ученици!Со решавање на овој квиз ќе ги проверите вашите познавањаза основните геометриски фигури,а истовремено ќе можете дасе подготвите за претстојниот контролен тест.Успешна работа ви посакува вашата наставничка Снежана Златковска !


Questions and Answers
 • 1. 
  Аголот на сликата изнесува:
  • A. 

   30

  • B. 

   150

  • C. 

   40

  • D. 

   35

 • 2. 
  Аголот на сликата е:
  • A. 

   остар агол

  • B. 

   прав агол

  • C. 

   тап агол

  • D. 

   неконвексен агол

 • 3. 
  Големината на аголот на сликата во степени е:
  • A. 

   110

  • B. 

   70

  • C. 

   60

  • D. 

   100

 • 4. 
  Збирот на комплементните агли изнесува:
  • A. 

   180

  • B. 

   100

  • C. 

   90

  • D. 

   80

 • 5. 
  Комплементен агол на аголот  е аголот:
 • 6. 
  Пресметај го збирот:   
  • A. 

   168

  • B. 

   169

  • C. 

   170

  • D. 

   171

 • 7. 
  Пресметај ја разликата:
  • A. 

   100

  • B. 

   110

  • C. 

   101

  • D. 

   109

 • 8. 
  • A. 

   332

  • B. 

   95

  • C. 

   96

  • D. 

   97

 • 9. 
  На сликата тетиви се:
  • A. 

   ЕС и ВС

  • B. 

   само ВС

  • C. 

   ОС ,ОЕ и ОВ

  • D. 

   ОD

 • 10. 
  На цртежот тангента е правата:
  • A. 

   а

  • B. 

   е

  • C. 

   B и d

  • D. 

   нема тангента на цртежот

 • 11. 
  На цртежот неконвексен е аголот  .
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 12. 
  На цртежот рамен агол е аголот .
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 13. 
  Периметарот на искршената линија на цртежот изнесува 120 мм. Должината на страната DE изнесува:
  • A. 

   3см

  • B. 

   2см

  • C. 

   23мм

  • D. 

   65мм