ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

52
ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ხრტილია კენტი:  
  • A. 

   Cartilago alaris major

  • B. 

   Cartilago alaris minor

  • C. 

   Cartilago septi nasi

  • D. 

   Cartilago nasalis accesoriae

 • 2. 
  ცხვირის ღრუ ზემოდან მოისაზღვრება:
  • A. 

   ცხავის ძვლის დაცხრილული ფირფიტით

  • B. 

   სასის ძვლის ჰორიზონტალური ფირფიტით

  • C. 

   ზედაყბის სხეულით

  • D. 

   ზედა ყბის სასის მორჩით

 • 3. 
  ცხვირის ღრუ ქვემოდან მოისაზღვრება:    
  • A. 

   სასის ძვლით და ზედაყბის სასის მორჩით

  • B. 

   სასის ძვლით და ქვედაყბით

  • C. 

   ზედაყბით და ქვედაყბით

  • D. 

   ყვრიმალის ძვლით

 • 4. 
  რომელ გასავალს უწოდებენ regio respiratoria:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის შუა და ქვედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

  • D. 

   არცერთი პასუხი სწორი არ არის

 • 5. 
  რომელ გასავალს უწოდებენ regio olfactoria:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

 • 6. 
  რომელ გასავალს უკავშირდება sinus maxillaris:  
  • A. 

   ცხვირის შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის ზედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

 • 7. 
  ცხვირის შუა გასავალს უკავშირდება ყველა პარანაზალური წიაღი, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   სოლისებრი ძვლის წიაღი

  • B. 

   შუბლის ძვლის წიაღი

  • C. 

   ზედაყბის წიაღი

  • D. 

   ცხავის ძვლის წიაღი

 • 8. 
  ცხავის ძვლის წიაღი უკავშირდება:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის შუა და ქვედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის ზედა და ქვედა გასავალს

 • 9. 
  რომელ მათგანს უკავშირდება ცხვირის შუა გასავალი:  
  • A. 

   შუბლის და სოლისებრი ძვლის წიაღებს

  • B. 

   შუბლის და ზედაყბის წიაღებს

  • C. 

   ზედა ყბას და სოლისებრი ძვლის წიაღს

  • D. 

   სოლისებრი ძვლის წიაღს

 • 10. 
  ხორხის კენტი ხრტილია:  
  • A. 

   Cartilago thyroidea

  • B. 

   Cartilago arythenoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago cuneiformis

 • 11. 
  ხორხის წყვილი ხრტილია:    
  • A. 

   Cartilago cricoidea

  • B. 

   Cartilago thyroidea

  • C. 

   Epiglottis

  • D. 

   Cartilago arythenoidea

 • 12. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნია processus vocalis:  
  • A. 

   Cartilago arythenoidea

  • B. 

   Cartilago triticae

  • C. 

   Cartilago thyroidea

  • D. 

   Cartilago cricoidea

 • 13. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია fovea triangularis  და fovea oblongata:  
  • A. 

   Cartilago arythenoidea

  • B. 

   Cartilago triticae

  • C. 

   Cartilago cricoidea

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 14. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია processus vocalis და processus muscularis:    
  • A. 

   Cartilago triticea

  • B. 

   Cartilago arytenoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 15. 
  ხორხის სახსრებია:  
  • A. 

   ბეჭდ - ფარისებრი სახსარი

  • B. 

   ფარ - ციცხვისებრი სახსარი

  • C. 

   ფარ - ხორხსარქველის სახსარი

  • D. 

   ციცხვ - ხორხსარქველის სახსარი

 • 16. 
  ხორხის იოგებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   ბეჭდ - ფარისებრი იოგი

  • B. 

   ფარ - ინის ლატერალური იოგი

  • C. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი იოგი

  • D. 

   ბეჭდისებრი იოგი

 • 17. 
   მბგერავი იოგები მდებარეობს:
  • A. 

   ფარისებრ ხრტილსა და ხორხსარქველს შორის

  • B. 

   ფარისებრ და ბეჭდისებრ ხრტილებს შორის

  • C. 

   ფარისებრ და ციცხვისებრ ხრტილებს შორის

  • D. 

   ბეჭდისებრ და ციცხვისებრ ხრტილებს შორის

 • 18. 
  რომელ ხრტილს ესახსრება cartilago arythenoidea:    
  • A. 

   Cartilago triticae

  • B. 

   Cartilago cricoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 19. 
  ბეჭდისებრი ხრტილი სასულის პირველ ხრტილოვან რგოლს უკავშირდება შემდეგი იოგით:  
  • A. 

   Lig. cricothyroideum

  • B. 

   Lig. cricoarythenoideum posterior

  • C. 

   Lig. cricotracheale

  • D. 

   Lig. thyrohyoideum

 • 20. 
  Rima glottidis მოთავსებულია:  
  • A. 

   კარიბჭის ნაოჭებს შორის

  • B. 

   მბგერავ ნაოჭებს შორის

  • C. 

   კარიბჭისა და მბგერავ ნაოჭებს შორის

  • D. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრ ნაოჭებს შორის

 • 21. 
  რომელი ნაოჭებით მოისაზღვრება ხორხის კარიბჭე:    
  • A. 

   Plica vestibularis

  • B. 

   Plica vocale

  • C. 

   Plica cricothyroideum

  • D. 

   Plica thyreoepiglotticum

 • 22. 
  ხორხის ღრუს და ყიის შემვიწროებელი კუნთებია ყველა, გარდა ერთისა:    
  • A. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი ლატერალური კუნთი

  • B. 

   ფარ - ციცხვისებრი კუნთი

  • C. 

   ფარ - ხორხსარქველის კუნთი

  • D. 

   ციცხვისებრი განივი კუნთი

 • 23. 
  მბგერავი იოგების დაჭიმულობაზე მოქმედი კუნთია:    
  • A. 

   ფარ - ხორხსარქველის კუნთი

  • B. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი უკანა კუნთი

  • C. 

   ბეჭდ - ფარისებრი კუნთი

  • D. 

   ციცხვისებრი განივი კუნთი

 • 24. 
  ხორხის კარიბჭე წინიდან მოისაზღვრება:    
  • A. 

   ელასტიკური კონუსით

  • B. 

   ოთხკუთხა აპკით

  • C. 

   ხორხსარქველის უკანა ზედაპირით

  • D. 

   ბეჭდისებრი ხრტილით

 • 25. 
  ხორხის ყიასქვედა ღრუ მოისაზღვრება:  
  • A. 

   ელასტიკური კონუსით

  • B. 

   ოთკუთხა აპკით

  • C. 

   ხორხსარქველით

  • D. 

   ხორბლისებრი ხრტილებით

 • 26. 
  Ventriculus laryngis - მდებარეობს:  
  • A. 

   ბეჭდისებრ და ფარისებრ ხრტილებს შორის

  • B. 

   ციცხვისებრ ხრტილებს შორის

  • C. 

   მბგერავ და კარიბჭის ნაოჭებს შორის

  • D. 

   მბგერავ ნაოჭებს შორის

 • 27. 
  ხორხის ფიბროზულ - ელასტიკური აპკი შედგება:  
  • A. 

   ფარ - ინის აპკისაგან

  • B. 

   ოთკუთხა აპკისა და ელასტიკური კონუსისაგან

  • C. 

   სამკუთხა აპკისა და ელასტიკური კონუსისაგან

  • D. 

   ელასტიკური კონუსის და ფარ - ინის აპკისაგან

 • 28. 
  სასულე მდებარეობს:  
  • A. 

   კისრის III და გულმკერის V მალას შორის

  • B. 

   კისრის VI და გულმკერდის V მალებს შორის

  • C. 

   კისრის VI და გულმკერდის X მალებს შორის

  • D. 

   კისრის VI და გულმკერდის XII მალებს შორის

 • 29. 
  Bifurcatio tracheae მდებარეობს:    
  • A. 

   გულმკერდის III მალის დონეზე

  • B. 

   გულმკერდის II მალის დონეზე

  • C. 

   გულმკერდის V მალის დონეზე

  • D. 

   გულმკერდის VI მალის დონეზე

 • 30. 
  რომელი წარმონაქმნებია plica vocalis სისქეში:  
  • A. 

   მბგერავი და კარიბჭის იოგები

  • B. 

   მბგერავი იოგი და მბგერავი კუნთი

  • C. 

   მბგერავი იოგი და ბეჭდ - ციცხვისებრი იოგი

  • D. 

   კარიბჭის იოგები და მბგერავი კუნთი

 • 31. 
  სასულე შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:    
  • A. 

   კისრის ნაწილი

  • B. 

   კისრის და ხორხის ნაწილი

  • C. 

   კისრის და გულმკერდის ნაწილი

  • D. 

   კისრის და ბრონქული ნაწილი

 • 32. 
  რომელი იოგებით არის დაკავშირებული სასულის ხრტილები ერთმანეთთან:    
  • A. 

   ბეჭდ - ფარისებრი იოგით

  • B. 

   ბეჭდისებრი იოგით

  • C. 

   ბეჭდ - სასულის იოგით

  • D. 

   ციცხვ - ხორხსარქველის იოგით

 • 33. 
  Carina tracheae მდებარეობს:  
  • A. 

   სასულეს კისრის ნაწილში

  • B. 

   სასულეს დასაწყისში

  • C. 

   სასულეს ბიფურკაციის ადგილას, უპირატესად მარცხნივ

  • D. 

   მარჯვენა ბრონქში

 • 34. 
  სასულეს კედელი იქმნება:    
  • A. 

   25 - 30 ჰიალინური ხრტილით

  • B. 

   16 - 20 ჰიალინური ხრტილით

  • C. 

   16 - 20 ელასტიკური ხრტილით

  • D. 

   10 - 12 ჰიალინური ხრტილით

 • 35. 
  სასულე თავის აპკისებრი კედლით ეკვრის:    
  • A. 

   გულმკერდის ლიმფურ სადინარს

  • B. 

   გულმკერდის აორტას

  • C. 

   საყლაპავ მილს

  • D. 

   კენტ ვენას

 • 36. 
  ფილტვების ზედაპირებია ყველა, გარდა ერთისა:    
  • A. 

   სანეკნე ზედაპირი

  • B. 

   წილთაშუა ზედაპირი

  • C. 

   დიაფრაგმის ზედაპირი

  • D. 

   ვისცერული ზედაპირი

 • 37. 
  Lingula pulmonis გვხვდება:  
  • A. 

   მარცხენა ფილტვზე

  • B. 

   მარჯვენა ფილტვის მწვერვალზე

  • C. 

   მარჯვენა ფილტვის დიაფრაგმის ზედაპირზე

  • D. 

   ფილტვის კარში

 • 38. 
  ფილტვის კარის ელემენტებია ყველა, გარად ერთისა:  
  • A. 

   ბრონქი

  • B. 

   არტერია

  • C. 

   კარის ვენა

  • D. 

   ფილტვის ვენები

 • 39. 
  Radix pulmonis შეიცავ  
  • A. 

   ბრონქი

  • B. 

   ფილტვის არტერია

  • C. 

   ლიმფური ძარღვები

  • D. 

   კარის ვენა

 • 40. 
  მარჯვენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:    
  • A. 

   ფილტვის არტერია, ბრონქი, ვენები

  • B. 

   ბრონქი, არტერია, ვენები

  • C. 

   ფილტვის ვენები, ბრონქი, არტერია

  • D. 

   ფილტვის ვენები, არტერია, ბრონქი

 • 41. 
  მარცხენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:  
  • A. 

   არტერია, ბრონქი, ვენები

  • B. 

   ბრონქი, არტერია, ვენები

  • C. 

   ვენები, არტერია, ბრონქი

  • D. 

   ვენები, ბრონქი, არტერია

 • 42. 
  ბრონქ - ფილტვის სეგმენტები იქმნება:  
  • A. 

   2000 -3000 ფილტვის წილაკით

  • B. 

   2000 - 3000 ალვეოლით

  • C. 

   500 ალვეოლით

  • D. 

   ფილტვის წილებით

 • 43. 
  საბოლოო ბრონქიოლების კედელი სასუნთქი გზების სხვა ელემენტებისაგან განსხვავდება:  
  • A. 

   არ შეიცავს ხრტილოვან რგოლებს

  • B. 

   არ შეიცავს ჯირკვლებს

  • C. 

   მათი დიამეტრი 0,3 - 0,5 მმ.

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 44. 
  მარჯვენა ფილტვის ზედა წილის სეგმენტებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   მწვერვალის სეგმენტი

  • B. 

   უკანა სეგმენტი

  • C. 

   ლატერალური სეგმენტი

  • D. 

   წინა სეგმენტი

 • 45. 
  ფილტვის მწვერვალი მდებარეობს: =
  • A. 

   2 - 4 სმ - ით ლავიწის ძვლის ზევით

  • B. 

   I ნეკნთაშუა სივრცეში

  • C. 

   VI ნეკნის დონეზე

  • D. 

   მკერდის II მალის დონეზე

 • 46. 
  მარცხენა ფილტვის წინა საზღვარი ვერტიკალურად ჩაჰყვება მკერდის ძვალს:  
  • A. 

   მარცხნივ VI ნეკნის დონემდე

  • B. 

   მარჯვნივ VI ნეკნის დონემდე

  • C. 

   მარცხნივ IV ნეკნის დონემდე

  • D. 

   მარცხნივ VIII ნეკნის დონემდე

 • 47. 
  პლევრის ჯიბეებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   ნეკნ - შუასაძგიდის ჯიბე

  • B. 

   ნეკნ - შუასაყარის ჯიბე

  • C. 

   შუასაყარ - მკერდის ჯიბე

  • D. 

   შუასაძგიდ - შუასაყარის ჯიბე

 • 48. 
  პლევრის გუმბათი იქმნება:    
  • A. 

   ნეკნებსა და შუასაყარის პლევრის პარიესული ფურცლებით

  • B. 

   დიაფრაგმისა და პლევრის პარიესული ფურცლებით

  • C. 

   ფილტვის ფესვით

  • D. 

   ფილტვის კარის ელემენტებით

 • 49. 
  წინა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   მკერდუკანა ჯირკვალი

  • B. 

   საყლაპავი მილი

  • C. 

   ზედა ღრუ ვენა

  • D. 

   აორტის რკალი და მისი ტოტები

 • 50. 
  უკანა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   საყლაპავი მილი

  • B. 

   გულმკერდის აორტა

  • C. 

   აორტის რკალი და მისი ტოტები

  • D. 

   კენტი და ნახევრადკენტი ვენები

 • 51. 
  უკანა შუასაყარში მდებარეობს:    
  • A. 

   ზედა ღრუ ვენა

  • B. 

   გულმკერდის აორტა

  • C. 

   დიაფრაგმის ნერვები

  • D. 

   მკერდუკანა ჯირკვალი

 • 52. 
  უკანა შუასაყარის ორგანოებია:  
  • A. 

   საყლაპავი მილი და გული თავისი სეროზული გარსით

  • B. 

   გულმკერდის ლიმფური სადინარი და ცთომილი ნერვი

  • C. 

   ზედა ღრუ ვენა და ცთომილი ნერვი

  • D. 

   დიაფრაგმის ნერვები და ცთომილი ნერვი