ანატომია - ანგიოლოგია [ვენები და ნაყოფის სისხლის მიმოქცევა]

26 | Total Attempts: 747

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - ანგიოლოგია [ვენები და ნაყოფის სისხლის მიმოქცევა]

Questions and Answers
 • 1. 
     ქვემო ღრუ ვენა - v. cava inferior იქმნება:
  • A. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს შიგნითა ვენების შეერთების შედეგად

  • B. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს გარეთა ვენების შეერთების შედეგად

  • C. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს საერთო ვენების შეერთების შედეგად

  • D. 

   თეძოს გარეთა და შიგნითა ვენების შეერთების შედეგად

 • 2. 
     თეძოს საერთო ვენა - v. iliaca interna იქმნება:
  • A. 

   თეძოს გარეთა და შიგნითა ვენების შეერთების შედეგად

  • B. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს საერთო ვენების შეერთების შედეგად

  • C. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს შიგნითა ვენების შეერთების შედეგად

  • D. 

   მარჯვენა და მარცხენა თეძოს გარეთა ვენების შეერთების შედეგად

 • 3. 
     უშუალოდ ქვემო ღრუ ვენას უერთდება ყველა ვენა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Vv. renales

  • B. 

   Vv. phrenicae inferiores

  • C. 

   Vv. lumbales

  • D. 

   Vv. uterinae

 • 4. 
     თეძოს შიგნითა ვენის პარიესული ვენა არ არის:
  • A. 

   Vv. hepaticae

  • B. 

   Vv. gluteae superiores და vv. gluteae inferiores

  • C. 

   Vv. obturatoriae

  • D. 

   Vv. sacrales laterales

 • 5. 
     თეძოს შიგნითა ვენის ვისცერული ვენა არ არის:
  • A. 

   Vv. rectales mediae

  • B. 

   V. rectalis superior

  • C. 

   Vv. vesicales

  • D. 

   Vv. uterinae

 • 6. 
     თეძოს შიგნითა ვენის ვისცერული ვენაა:
  • A. 

   V. pudenda interna

  • B. 

   V. suprarenalis

  • C. 

   Vv. testiculares

  • D. 

   Vv. ovaricae

 • 7. 
     v. iliaca externa არის უშუალო გაგრძელება:
  • A. 

   მუხლქვეშა ვენის

  • B. 

   ბარძაყის ვენის

  • C. 

   თეძოს ღრმა შემომხვევი ვენის

  • D. 

   ქვედა ეპიგასტრული ვენის

 • 8. 
  მცირე საჩინო ვენა ჩაერთვის:
  • A. 

   თეძოს გარეთა ვენას

  • B. 

   ბარძაყის ვენას

  • C. 

   მუხლქვეშა ვენას

  • D. 

   თეძოს შიგნითა ვენას

 • 9. 
     დიდი საჩინო ვენა ჩაერთვის:
  • A. 

   ბარძაყის ვენას

  • B. 

   დიდი წვივის ვენას

  • C. 

   თეძოს გარეთა ვენას

  • D. 

   მუხლქვეშა ვენას

 • 10. 
     შევარდენის და სალამის ვენები ერთმანეთს უკავშირდებიან:
  • A. 

   სხივის ვენით

  • B. 

   იდაყვის ვენით

  • C. 

   მხრის ვენით

  • D. 

   იდაყვის შუა ვენით

 • 11. 
     შევარდენის ვენა ჩაერთვის:
  • A. 

   იღლიის ვენას

  • B. 

   იდაყვის ვენას

  • C. 

   სხივის ვენას

  • D. 

   შიგნითა საუღლე ვენას

 • 12. 
     სალამის ვენა ჩაერთვის:
  • A. 

   იდაყვის ვენას

  • B. 

   სხივის ვენას

  • C. 

   იღლიის ვენას

  • D. 

   მხრის ვენას

 • 13. 
     ვენური კუთხის სახელწოდებითაა ცნობილი:
  • A. 

   შიგნითა საუღლე და ლავიწქვეშა ვენების შეერთების ადგილი

  • B. 

   შიგნითა და გარეთა საუღლე ვენების შეერთების ადგილი

  • C. 

   მარჯვენა და მარცხენა გარეთა საუღლე ვენების შეერთების ადგილი

  • D. 

   მარჯვენა და მარცხენა შიგნითა საუღლე ვენების შეერთების ადგილი

 • 14. 
  კანქვეშა ვენა არ არის:
  • A. 

   V. cephalia

  • B. 

   V. basilica

  • C. 

   V. intermedia cubiti

  • D. 

   V. axillaris

 • 15. 
     v. brachiocephalica იქმნება: \\ 
  • A. 

   შიგნითა საუღლე და ლავიწქვეშა ვენების შეერთების შედეგად

  • B. 

   მარჯვენა და მარცხენა ლავიწქვეშა ვენების შეერთების შედეგად

  • C. 

   გარეთა საუღლე და ლავიწქვეშა ვენების შეერთების შედეგად

  • D. 

   გარეთა და შიგნითა საუღლე ვენების შეერთების შედეგად

 • 16. 
     v. cava superior იქმნება:
  • A. 

   მარჯვენა და მარცხენა გარეთა საუღლე ვენების შეერთების შედეგად

  • B. 

   მარჯვენა და მარცხენა შიგნითა საუღლე ვენების შეერთების შედეგად

  • C. 

   მარჯვენა და მარცხენა მხარ - თავის ვენების შეერთების შედეგად

  • D. 

   მარჯვენა და მარცხენა ლავიწქვეშა ვენების შეერთების შედეგად

 • 17. 
     v. azygos ჩაერთვის:
  • A. 

   ლავიწქვეშა ვენას

  • B. 

   შიგნითა საუღლე ვენას

  • C. 

   ზემო ღრუ ვენას

  • D. 

   მხარ - თავის ვენას

 • 18. 
     v. ჰემიაზყგოს ჩაერთვის:
  • A. 

   მხარ - თავის ვენას

  • B. 

   კენტ ვენას

  • C. 

   ლავიწქვეშა ვენას

  • D. 

   ზემო ღრუ ვენას

 • 19. 
     v. portae შეიქმნება:
  • A. 

   ჯორჯლის ზემო, ჯორჯლის ქვემო და ელენთის ვენების შეერთების შედეგად

  • B. 

   ღვიძლის და ელენთის ვენების შეერთების შედეგად

  • C. 

   ღვიძლის, კუჭისა და ნაღვლის ბუშტის ვენების შეერთების შედეგად

  • D. 

   ჯორჯლის ზემო, ჯორჯლის ქვემო და ღვიძლის ვენების შეერთების შედეგად

 • 20. 
     ქვემო ღრუ ვენის სისტემას არ ეკუთვნის:
  • A. 

   V. rectalis media

  • B. 

   V. rectalis superior

  • C. 

   V. rectalis inferior

  • D. 

   V. pudenda interna

 • 21. 
     ზედა პორტო - კავალური ანასტომოზია:
  • A. 

   საყლაპავის ქვედა მესამედის ვენური წნულის კავშირი კუჭის კარდიალური ნაწილის ვენებთან

  • B. 

   ხერხემლის შიგნითა და გარეთა ვენური წნულების ზედა და ქვედა ვენური ტოტების კავშირი

  • C. 

   კენტი და ნახევრადკენტი ვენების კავშირი ქვევით წელის ასწვრივ ვენებთან, ზევით კი ზემო ღრუ ვენასთან და ზემო ნეკნთაშუა ვენებთან

  • D. 

   ქვედა და ზედაპირული ეპიგასტრული ვენების კავშირი ჭიპის მიდამოში ზემო ეპიგასტრულ ვენებთან

 • 22. 
  სად ჩაედინება ვენური სისხლი სწორი ნაწლავის ზედა ნაწილიდან?
  • A. 

   ზემო ღრუ ვენის სისტემაში

  • B. 

   კარის ვენის სისტემაში

  • C. 

   ქვემო ღრუ ვენის სისტემაში

  • D. 

   სწორ სინუსში

 • 23. 
     სად ჩაედინება ვენური სისხლი სწორი ნაწლავის ქვედა ნაწილიდან?
  • A. 

   ქვემო ღრუ ვენის სისტემაში

  • B. 

   ზემო ღრუ ვენის სისტემაში

  • C. 

   კარის ვენის სისტემაში

  • D. 

   განივ სინუსში

 • 24. 
     ნაყოფის ორგანიზმში გვხვდება შემდეგი მორფოლოგიური ელემენტები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Ductus venosus

  • B. 

   Fossa ovalis

  • C. 

   Foramen ovale

  • D. 

   Aa. umbilicales

 • 25. 
     ნაყოფის ორგანიზმში აღინიშნება:
  • A. 

   Lig. arteriosum

  • B. 

   Lig. teres hepatis

  • C. 

   Lig. venosum

  • D. 

   Ductus venosus

Back to Top Back to top