ანატომია - ანგიოლოგია [გული და არტერიები]

100 | Total Attempts: 711

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - ანგიოლოგია [გული და არტერიები]

Questions and Answers
 • 1. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი ზედაპირებიდან რომელი არ აღინიშნება გულზე:
  • A. 

   Facies diaphragmatica

  • B. 

   Facies mediastinalis

  • C. 

   Facies sternocostalis

  • D. 

   Facies pulmonalis

 • 2. 
     sulcus coronarius გაივლის:
  • A. 

   წინაგულებს შორის საზღვრის გასწვრივ

  • B. 

   პარკუჭებს შორის საზღვრის გასწვრივ

  • C. 

   წინაგულებისა და პარკუჭების საზღვრის გასწვრივ

  • D. 

   გულის ფუძის მიდამოში

 • 3. 
  მარჯვენა წინაგულს აქვს:
  • A. 

   3 კედელი

  • B. 

   4 კედელი

  • C. 

   5 კედელი

  • D. 

   6 კედელი

 • 4. 
  მარჯვენა წინაგულის უკანა კედელში არ იხსნება:
  • A. 

   Ostium venae cavae superior

  • B. 

   Ostium venae cavae inferior

  • C. 

   Ostia venarum pulmonalium

  • D. 

   Sinus coronarius cordis

 • 5. 
     ოვალური ფოსო - fossa ovalis აღინიშნება:
  • A. 

   წინაგულთაშუა ძგიდეზე

  • B. 

   პარკუჭთაშუა ძგიდეზე

  • C. 

   მარჯვენა წინაგულის გარეთა კედელზე

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭის უკანა კედელზე

 • 6. 
     მარჯვენა პარკუჭს აქვს:
  • A. 

   2 კედელი

  • B. 

   3 კედელი

  • C. 

   4 კედელი

  • D. 

   5 კედელი

 • 7. 
     septum interatriale არის:
  • A. 

   მარჯვენა წინაგულის ზემო კედელი

  • B. 

   მარჯვენა წინაგულის უკანა კედელი

  • C. 

   მარჯვენა წინაგულის მედიალური კედელი

  • D. 

   მარჯვენა წიმაგულის გარეთა კედელი

 • 8. 
     septum interventriculare არის:
  • A. 

   მარჯვენა პარკუჭის მარცხენა კედელი

  • B. 

   მარჯვენა პარკუჭის წინა კედელი

  • C. 

   მარჯვენა პარკუჭის უკანა კედელი

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭის უკანა კედელი

 • 9. 
     მარჯვენა წინაგულ - პარკუჭთა ხვრელში ჩადგმულია:
  • A. 

   Valva atrioventricularis dextra

  • B. 

   Valva atrioventricularis sinistra

  • C. 

   Valva trunci pulmonalis

  • D. 

   Valva aortae

 • 10. 
     მარცხენა წინაგულ-პარკუჭთა ხვრელში ჩადგმულია:
  • A. 

   Valva trunci pulmonalis

  • B. 

   Valva aortae

  • C. 

   Valva atrioventricularis dextra

  • D. 

   Valva atrioventricularis sinistra

 • 11. 
     ფილტვის ღეროს ხვრელში ჩადგმულია:
  • A. 

   Valva aortae

  • B. 

   Valva trunci pulmonalis

  • C. 

   Valva atrioventricularis dextra

  • D. 

   Valva atrioventricularis sinistra

 • 12. 
     მარჯვენა წინაგულ - პარკუჭის სარქველს აქვს:
  • A. 

   3 საგდული (კარი)

  • B. 

   2 საგდული

  • C. 

   4 საგდული

  • D. 

   5 საგდული

 • 13. 
     მარცხენა წინაგულ - პარკუჭის სარქველს აქვს:
  • A. 

   5 საგდული (კარი)

  • B. 

   4 საგდული

  • C. 

   3 საგდული

  • D. 

   2 საგდული

 • 14. 
     ფილტვის ღეროს სარქველს აქვს:
  • A. 

   2 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • B. 

   3 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • C. 

   4 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • D. 

   5 ნახევარმთვარისებრი აფრა

 • 15. 
     აორტის სარქველს აქვს:
  • A. 

   5 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • B. 

   4 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • C. 

   3 ნახევარმთვარისებრი აფრა

  • D. 

   2 ნახევარმთვარისებრი აფრა

 • 16. 
     ostia venarum pulmonalium აღინიშნება:
  • A. 

   მარჯვენა წინაგულის გარეთა კედელზე

  • B. 

   მარჯვენა წინაგულის მედიალურ კედელზე

  • C. 

   მარცხენა წინაგულის უკანა კედელზე

  • D. 

   მარჯვენა წინაგულის უკანა კედელზე

 • 17. 
     გულის კედელს არ ქმნის:
  • A. 

   ენდოკარდიუმი

  • B. 

   ენდომეტრიუმი

  • C. 

   მიოკარდიუმი

  • D. 

   ეპიკარდიუმი

 • 18. 
     გულის პარკუჭის კუნთოვან გარსს აქვს:
  • A. 

   2 შრე

  • B. 

   3 შრე

  • C. 

   4 შრე

  • D. 

   5 შრე

 • 19. 
     წინაგულების კუნთოვანი გარსი იქმნება კუნთოვანი ბოჭკოების: \\ 
  • A. 

   2 შრით

  • B. 

   3 შრით

  • C. 

   4 შრით

  • D. 

   5 შრით

 • 20. 
     გულის პარკუჭის კუნთოვანი გარსის შრეებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   გარეთა გასწვრივი შრე

  • B. 

   შუა ირგვლივი შრე

  • C. 

   შიგნითა გასწვრივი შრე

  • D. 

   გარეთა ირგვლივი შრე

 • 21. 
     წინაგულების კუნთოვანი გარსის ერთ - ერთი შრეა:
  • A. 

   ზედაპირული ანუ ირგვლივი შრე

  • B. 

   შუა ირგვლივი შრე

  • C. 

   გარეთა გასწვრივი შრე

  • D. 

   ღრმა, ანუ ირგვლივი შრე

 • 22. 
     გულის სარქველების შექმნაში მონაწილეობს:
  • A. 

   ენდოკარდიუმი

  • B. 

   მიოკარდიუმი

  • C. 

   პერიკარდიუმი

  • D. 

   ეპიკარდიუმი

 • 23. 
     გულის ფიბროზული რგოლი ქმნის ანატომიურ საზღვარს:
  • A. 

   წინაგულების მიოკარდიუმს შორის

  • B. 

   პარკუჭების მიოკარდიუმს შორის

  • C. 

   წინაგულების და პარკუჭების მიოკარდიუმს შორის

  • D. 

   წინაგულების და პარკუჭების პერიკარდიუმს შორის

 • 24. 
     mm. pectinati აღინიშნება:
  • A. 

   წინაგულების ყურებისა და ნაწილობრივ თვით წინაგულების კედელზე,ენდოკარდიუმის ქვეშ

  • B. 

   ეპიკარდიუმში

  • C. 

   პერიკარდიუმში

  • D. 

   ენდოკარდიუმში

 • 25. 
     გული მდებარეობს:
  • A. 

   უკანა შუასაყარის ზედა მიდამოში

  • B. 

   წინა შუასაყარის ქვედა მიდამოში

  • C. 

   წინა შუასაყარის ზედა მიდამოში

  • D. 

   უკანა შუასაყარის ქვედა მიდამოში

Back to Top Back to top