ანატომია - ც.ნ.ს. დანარჩენი :)))

141 | Total Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - ც.ნ.ს. დანარჩენი :)))

Questions and Answers
 • 1. 
  ზურგის ტვინსა და მოგრძო ტვინს შორის საზღვარია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ზურგის ტვინის I წყვილი ნერვის ზედა ბოჭკოები

  • B. 

   პირამიდული ჯვარედინი

  • C. 

   ატლასის რკალის ზედა კიდე

  • D. 

   ბოლქვი - bulbus cerebri

 • 2. 
  მოგრძო ტვინის გარეგანი დათვალიერებისას განირჩევა ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   წინა, ანუ ვენტრალური

  • B. 

   უკანა, ანუ დორსალური ზედაპირი

  • C. 

   გვერდითი ლარები

  • D. 

   ტვინის ფეხები

 • 3. 
     მოგრძო ტვინის წინა ზედაპირზე განარჩევენ ყველა წარმონაქმნს, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Pyramis

  • B. 

   Oliva

  • C. 

   Fissura mediana

  • D. 

   Nucleus gracilis

 • 4. 
  მოგრძო ტვინის უკანა ზედაპირზე განირჩევა ყველა წარმონაქმნი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Fasciculus gracilis

  • B. 

   Sulcus medianus posterior

  • C. 

   Pyramis

  • D. 

   Fasciculus cuneatus

 • 5. 
     მოგრძო ტვინის რუხი ნივთიერების ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus olivaris

  • B. 

   Nucleus olivaris accesorius medialis et dorsalis

  • C. 

   Nucleus tractus spinalis n. trigemini

  • D. 

   Nucleus leminisci lateralis

 • 6. 
     მოგრძო ტვინის რუხი ნივთიერების ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus ambigus

  • B. 

   Nucleus tractus solitarii

  • C. 

   Nuclei corporis trapezoidei

  • D. 

   Nucleus n. hypoglossi

 • 7. 
     მოგრძო ტვინის რუხი ნივთიერების ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus dorsalis n. glossopharyngei (s. nucleus salivatorius inferior)

  • B. 

   Nucleus dorsalis n. vagi

  • C. 

   Nucleus nervi accesorii

  • D. 

   Nucleus n. abducens

 • 8. 
     მოგრძო ტვინის რუხი ნივთიერების ბირთვია:
  • A. 

   N. n. abducens

  • B. 

   Nucleus motorius n. trigemini

  • C. 

   Nucleus n.accesorius

  • D. 

   Nucleus cochlearis ventrales

 • 9. 
  მოგრძო ტვინის ვენტრალურ ზედაპირზე რომელი და რა ხასიათის ბოჭკოები ქმნიან decusatio pyramis:
  • A. 

   Lemniscus medialis

  • B. 

   Decusatio lemniscorum

  • C. 

   მამოძრავებელი ხასიათის პირამიდული ბოჭკოები - ნაწილობრივი გადაჯვარედინების გამო

  • D. 

   Leminicus lateralis

 • 10. 
     თავის ტვინის რომელ წარმონაქმნს შორის არის ჩასმული ხიდი - pons:
  • A. 

   მოგრძო ტვინსა, შუა ტვინის სახურავსა და ნათხემს შორის

  • B. 

   მოგრძო ტვინსა, ჰიპოთალამუსსა და ნათხემს შორის

  • C. 

   ნათხემს, ტვინის ფეხებსა და შუა ტვინის სახურავის ფირფიტას შორის

  • D. 

   მოგრძო ტვინსა, ტვინის ფეხებსა და ნათხემს შორის

 • 11. 
     ხიდის დორსალური ზედაპირი ქმნის fossa rhomboidea - ს:
  • A. 

   ქვედა სამკუთხედს

  • B. 

   Fossa interpeduncularis - ს

  • C. 

   ზედა სამკუთხედს

  • D. 

   ტვინის წყალსადენის ძირს

 • 12. 
     რითი იქმნება ხიდსა და ნათხემს შორის დამაკავშირებელი მაგისტრალი:
  • A. 

   Pedunculus cerebellaris inferior

  • B. 

   Crus cerebri

  • C. 

   Pedunculus cerebellaris medius

  • D. 

   Pedunculus cerebellaris superior

 • 13. 
     ხიდის ვენტრალურ და დორსალურ ნაწილებს შორის საზღვარია:
  • A. 

   Pedunculus cerebellaris superior

  • B. 

   Corpus trapezoideum

  • C. 

   Nucleus motorius n. trigemini

  • D. 

   Nucleus n. abducens

 • 14. 
     ხიდის ვენტრალური ნაწილის საკუთრივ ხიდის ბირთვები - nucleus pontis დაკავშირებულია ყველასთან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ქერქის დაღმავალ ბოჭკოებთან

  • B. 

   ზურგის ტვინის ბოჭკოებთან

  • C. 

   მარყუჟის ჯვარედინთან

  • D. 

   ნათხემთან

 • 15. 
     ხიდის დორსალური ნაწილის ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus motorius n. trigemini

  • B. 

   Nucleus n. abducens

  • C. 

   Nucleus n. facialis

  • D. 

   Nucleus n. hypoglossi

 • 16. 
  ხიდის დორსალური ნაწილის ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus sensorius superior n. trigemini

  • B. 

   Nuclei cochlearis dorsales et ventrales

  • C. 

   Nucleus olivaris superior

  • D. 

   N. dorsalis n. vagi

 • 17. 
     ხიდის დორსალური ნაწილის ბირთვებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nuclei corpori trapezoidei

  • B. 

   N. salivatorius superior (n. intermedius)

  • C. 

   Nucleus n. accesorius

  • D. 

   Nucleus n. facialis

 • 18. 
  ხიდის თეთრ ნივთიერებას ქმნიან, ყველა გარდა ერთისა:
  • A. 

   ხიდში განლაგებული ბირთვების ბოჭკოები (მოკლე ენდოგენური)

  • B. 

   ხიდზე გამავალ აღმავალი და დაღმავალი გამტარი გზები (ეგზოგენური)

  • C. 

   თავის ტვინის და ნათხემის ქერქთან დამაკავშირებელი გრძელი ენდოგენური ბოჭკოები

  • D. 

   შიგნითა კაფსულას სხივოსანი გვირგვინის corona radiata - ს ბოჭკოები

 • 19. 
     ყველა პასუხი სწორია, გარდა ერთისა; ნათხემი მოთავსებულია:
  • A. 

   მთლიანად ავსებს ქალას ფუძის უკანა ფოსოს

  • B. 

   მდებარეობს მოგრძო ტვინის და ხიდის უკან

  • C. 

   მდებარეობს ჰემისფეროების საფეთქლის პოლუსის ქვეშ

  • D. 

   მდებარეობს ჰემისფეროების კეფის პოლუსის ქვეშ

 • 20. 
     cerebellum მაკროანატომიურად შედგება:
  • A. 

   ჭიისა და ჰემისფეროებისაგან

  • B. 

   სარტყლის ხვეულებისაგან

  • C. 

   მხედველობის ბორცვებისაგან

  • D. 

   სოლის ხვეულებისაგან

 • 21. 
     fissurae prima et secunda - ს საშუალებით ნათხემი იყოფა წილებად: შეარჩიეთ ერთი არასწორი პასუხი:
  • A. 

   Lobus anterior

  • B. 

   Lobus posterior

  • C. 

   Lobus superior

  • D. 

   Lobus inferior

 • 22. 
  რა ქმნის ნათხემის ცხოვრების ხეს:
  • A. 

   Cortex cerebelli

  • B. 

   Corpus medullare

  • C. 

   Nuclei cerebelli

  • D. 

   Vermis cerebelli

 • 23. 
     ნათხემს თავის ტვინის სხვა ნაწილებთან აკავშირებს ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Pedunculi cerebellares superiores

  • B. 

   Pedunculi cerebellares medii

  • C. 

   Crus cerebri

  • D. 

   Pedunculi cerebellares inferiores

 • 24. 
     pedunculi cerebellaris inferiores შემადგენლობაში გაივლის ბოჭკოები:
  • A. 

   ხიდის ბირთვებიდან

  • B. 

   შუა ტვინის სახურავიდან

  • C. 

   მოგრძო ტვინის უკანა ლარების ვესტიბულური და ოლივის ბირთვებიდან

  • D. 

   პირამიდებიდან

 • 25. 
     pedunculi cerebellaris მედიი ნათხემს აკავშირებს:
  • A. 

   მოგრძო ტვინთან

  • B. 

   შუა ტვინის სახურავთან

  • C. 

   ჰიპოთალამუსთან

  • D. 

   ხიდის ბირთვებთან და ქერქხიდის ტრაქტის ბოჭკოებით თავის ტვინის ქერქთან

Back to Top Back to top