ანატომია - ნერვული სისტემის განვითარება

11 | Total Attempts: 579

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - ნერვული სისტემის განვითარება

Questions and Answers
 • 1. 
   შეარჩიეთ ერთი არასწორი პასუხი: Santiago Ramon y Cajal - ის ნეირონული დოქტრინის მიხედვით ნეირონი არის:
  • A. 

   ანატომიური ერთეული

  • B. 

   გენეტიკური ერთეული

  • C. 

   ფუნქციური ერთეული

  • D. 

   არაპოლარული ერთეული

 • 2. 
  ემბრიონული დისკის რომელი შრისაგან ვითარდება ეპიდერმისი და ნერვული სისტემა:
  • A. 

   მეზოდერმა

  • B. 

   ექტოდერმა

  • C. 

   ენდოდერმა

  • D. 

   ნოტოქორდი

 • 3. 
     ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველა ნეირონი ვითარდება შემდეგი წინამორბედი უჯრედებისაგან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   აპოლარული ნეირობლასტი

  • B. 

   ბიპოლარული ნეირობლასტი

  • C. 

   ეპენდიმური უჯრედები

  • D. 

   მულტიპოლარული ნეირობლასტი

 • 4. 
     ნერვული უჯრედის მორჩების რაოდენობის შესაბამისად არჩევენ, ყველას გარდა ერთისა:
  • A. 

   მულტიპოლარულს

  • B. 

   ბიპოლარულს

  • C. 

   უნიპოლარულს

  • D. 

   აპოლარულს

 • 5. 
  ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში დამხმარე უჯრედებს წარმოადგენენ ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ნეიროგლია

  • B. 

   შვანის უჯრედები

  • C. 

   ეპენდიმური უჯრედები

  • D. 

   სატელიტური (თანამგზავრი) უჯრედები

 • 6. 
  ნერვული სისტემის დამხმარე უჯრედები უზრუნველყოფენ ყველაფერს, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ნეირონების მორჩების ფიზიკურ დაცვას

  • B. 

   ნერვული უჯრედების სხეულებისა და მორჩების ელექტრულ იზოლაციას

  • C. 

   სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებს შორის მეტაბოლიზმში მონაწილე ნივთიერებების გაცვლა - გამოცვლისათვის აუცილებელი არხების არსებობას

  • D. 

   თავის ტვინის პარკუჭების სისხლძარღვოვანი წნულების შექმნას

 • 7. 
  ც.ნ.ს. დამხმარე უჯრედებს ანუ ნეიროგლიას შეადგენენ გლიური უჯრედების შემდეგი სახეები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ოლიგოდენდროციტები

  • B. 

   ასტროციტები

  • C. 

   ნეირობლასტი

  • D. 

   მიკროგლია

 • 8. 
  რომელი გამონათქვამია არასწორი:
  • A. 

   პერიფერიული ნერვული სისტემის აქსონი მიელინის გარსსა და შვანის უჯრედთან ერთად

  • B. 

   უმიელინო აქსონი - ანუ ,,შიშველი" აქსონი

  • C. 

   აქსონისათვის მიელინის გარსს წარმოქმნის დამხმარე გლიური უჯრედი - ოლიგოდენდროციტი

  • D. 

   უმიელინო აქსონში მატულობს გამტარობის სიჩქარე

 • 9. 
  ემბრიოგენეზში ტვინის უკანა ბუშტუკის კედლიდან ჩამოყალიბებას იწყებს ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Medulla oblongata

  • B. 

   Pons (varoli)

  • C. 

   Crus cerebri

  • D. 

   Cerebellum

 • 10. 
  ემბრიოგენეზში ტვინის შუა ბუშტუკის კედლიდან ჩამოყალიბებას იწყებს ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Crus cerebri

  • B. 

   Tectum mesencephali

  • C. 

   Cerebellum

  • D. 

   Substantia perforata posterior

 • 11. 
  ემბრიოგენეზში ტვინის წინა ბუშტუკის კედლიდან ჩამოყალიბებას იწყებს ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   დიენცეფალონი

  • B. 

   ტელენცეფალონი ანუ დიდი ტვინი

  • C. 

   ჰიპოთალამუსი

  • D. 

   მიელენცეფალონი

Back to Top Back to top