ბიოქიმია – მეტაბოლიზმი

74 | Total Attempts: 657

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია – მეტაბოლიზმი

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილია სწორი მეტაბოლიზმთან დაკავშირებით? 
  • A. 

   კატაბოლური რეაქციები საჭიროებენ ენერგიას;

  • B. 

   სინთეზური გზები ანაბოლურ პროცესებს მიეკუთვნება;

  • C. 

   კატაბოლურ და ანაბოლურ პროცესებს ერთმანეთთან აკავშირებს 02 ;

  • D. 

   კატაბოლური რეაქციები საჭიროებენ ატფ-ის დაშლას, ხოლო ანაბოლური რეაქციები ატფ-ს წარმოქმნიან

 • 2. 
  რომელი ნაერთის სახით ინახება ენერგია ცხიმოვან ქსოვილში ?   
  • A. 

   გლიკოგენის

  • B. 

   ტრიაცილგლიცეროლების

  • C. 

   ცილების

  • D. 

   AთP-ის

 • 3. 
  ესენციურ  (შეუცვლელ) ნივთიერებებს არ მიეკუთვნება:   
  • A. 

   ცხიმოვანი მჟავები

  • B. 

   ვიტამინები

  • C. 

   გლუკოზა

  • D. 

   მინერალები

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ენერგიის წყაროებს?   
  • A. 

   ვიტამინები

  • B. 

   ნახშირწყლები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცხიმები

 • 5. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ენერგიის წყაროებს?   
  • A. 

   მინერალები

  • B. 

   ნახშირწყლები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცილები

 • 6. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   საქაროზა

  • C. 

   ლაქტოზა

  • D. 

   გლუკოზა

 • 7. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   იზომალტოზა

  • B. 

   საქაროზა

  • C. 

   ლაქტოზა

  • D. 

   გალაქტოზა

 • 8. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   ლაქტოზა

  • C. 

   საქაროზა

  • D. 

   ფრუქტოზა

 • 9. 
  რას წარმოადგენენ ტრიაცილგლიცეროლები ?   
  • A. 

   ცილებს

  • B. 

   ცხიმებს

  • C. 

   ნახშირწყლებს

  • D. 

   ვიტამინებს

 • 10. 
  რა რაოდენობის ენერგია თავისუფლდება ერთი გრამი ნახშირწყლის დაჟანგვისას?   
  • A. 

   9 Kcal/გ

  • B. 

   15 Kcal/გ

  • C. 

   4,1 Kcal/გ

  • D. 

   7 Kcal/გ

 • 11. 
  ტრიაცილგლიცეროლები შეიცავენ:   
  • A. 

   ამინომჟავებს და პეპტიდებს

  • B. 

   გლიცეროლსა და ცხიმოვანი მჟავების ნაშთებს

  • C. 

   გლუკოზას და გალაქტოზას

  • D. 

   ფრუქტოზას და გლულოზას

 • 12. 
  Body Mass Index (BMI)_ის გამოსათვლელი ფორმულაა:  
  • A. 

   Kგ2|მ2

  • B. 

   Kგ2|მK

  • C. 

   Kგ|მ2

  • D. 

   Kგ|მ

 • 13. 
  რომელი დებულებაა მცდარი მეტაბოლიზმის შესახებ ?   
  • A. 

   ბიოდეგრადაციულ გზებს, რომლის დროსაც ხდება დიდი ზომის მოლეკულების დაშლა შემადგენელ ნაწილებად _ კატაბოლური გზები ეწოდება.

  • B. 

   ბიოსინთეზურ გზებს, მაგალითად ენერგეტიკული წყაროს შენახვის გზებს, ანაბოლური გზები ეწოდება.

  • C. 

   მეტაბოლიზმის დროს ფუნქციონირებს ATP/ADP ციკლი

  • D. 

   მეტაბოლიზმის გზების სიჩქარე და ლოკალიზაცია ერთნაირია ყველა უჯრედსა და ქსოვილში

 • 14. 
  რომელი ნივთიერება მიეკუთვნება პოლისაქარიდებს?
  • A. 

   ლაქტოზა

  • B. 

   სახამებელი

  • C. 

   გლუკოზა

  • D. 

   საქაროზა

 • 15. 
  თუ ზრდასრული ადამიანის BMI ტოლია 32,5-ის, მაშინ მისი წონა :   
  • A. 

   იდეალურია

  • B. 

   იდეალურია

  • C. 

   ჭარბია

  • D. 

   უკვე სიმსუქნეა

 • 16. 
  შიმშილობის ფაზაში თავის ტვინის მთავარი ენერგეტიკული წყაროა:   
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლები

  • B. 

   ცილები

  • C. 

   გლიკოგენი

  • D. 

   კეტოსხეულები

 • 17. 
  კეტოსხეულები 
  • A. 

   გლიკოგენის მეტაბოლიზმისა და გლუკონეოგენეზის ხარჯზე;

  • B. 

   ცხიმოვანი მჟავების ბიოსინთეზის ხარჯზე;

  • C. 

   გლიცეროლის დაჟანგვის ხარჯზე;

  • D. 

   გლიცეროლის დაჟანგვის ხარჯზე;

 • 18. 
  რას გულისხმობს ანაბოლური გზები? 
  • A. 

   ენერგეტიკული წყაროების დაჟანგვას;

  • B. 

   ენერგეტიკული წყაროების მობილიზაციას;

  • C. 

   ბიოსინთეზურ პროცესებს;

  • D. 

   ტოქსიკური ნაერთების ელიმინაციას

 • 19. 
  რა იგულისხმება კატაბოლური გზების ქვეშ?   
  • A. 

   ენერგეტიკული წყაროების დაჟანგვა

  • B. 

   ენერგეტიკული წყაროების შენახვა

  • C. 

   ბიოსინთეზურ პროცესები

  • D. 

   დეტოქსიკაცია

 • 20. 
  ენერგეტიკული წყაროებიდან რომელს აქვს ყველაზე მაღალი კალორიულობა?   
  • A. 

   ცხიმებს

  • B. 

   ცილებს

  • C. 

   ნახშირწყლებს

  • D. 

   ალკოჰოლს

 • 21. 
  რა სახით ამარაგებს ორგანიზმი ცხიმებს?   
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლების სახით;

  • B. 

   ცხიმოვანი მჟავების სახით;

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლების სახით;

  • D. 

   ქოლესტეროლის სახით;

 • 22. 
  რა ფორმით ამარაგებს ორგანიზმი ნახშირწყლებს?   
  • A. 

   გლიკოგენის

  • B. 

   ლაქტოზას

  • C. 

   სახამებლის

  • D. 

   საქაროზას

 • 23. 
  რა არის ამილაზას სუბსტრატი?
  • A. 

   იზომალტოზა

  • B. 

   ლაქტოზა

  • C. 

   სახამებელი

  • D. 

   საქაროზა

 • 24. 
  გლუკოზასთან დაკავშირებით არ არის მართებული:   
  • A. 

   იჟანგება მრავალ ქსოვილში;

  • B. 

   მარაგდება გლიკოგენის სახით ღვიძლსა და კუნთებში;

  • C. 

   სხვადასხვა ნაერთთა ბიოსინთეზის პრეკურსორია;

  • D. 

   ორგანიზმში წარმოიქმნება პალმიტატიდან

 • 25. 
  სისხლში აბსორბირებულ ამინომჟავებთან დაკავშირებით არ არის სწორი:   
  • A. 

   უჯრედებში გარდაიქმნებიან ცილებად;

  • B. 

   გამოიყენებიან აზოტშემცველი ნაერთების სინთეზისათვის;

  • C. 

   იჟანგებიან ენერგიის გამოყოფით;

  • D. 

   ორგანიზმში მარაგდებიან გლიკოგენის სახით,

 • 26. 
  რომელი ნაერთი წარმოადგენს საკვები ლიპიდების უდიდეს ნაწილს?   
  • A. 

   ქოლესტეროლი

  • B. 

   2-მონოაცილგლიცეროლი

  • C. 

   ფოსფოლიპიდები

  • D. 

   ტრიაცილგლიცეროლები

 • 27. 
  რომელი პროცესი სტიმულირდება ნახშირწყლებით მდიდარი საკვების მიღების  შემდეგ?
  • A. 

   გლუკაგონის სეკრეცია;

  • B. 

   გლუკონეოგენეზი;

  • C. 

   ცხიმების დაშლა;

  • D. 

   ინსულინის სეკრეცია;

 • 28. 
  შიმშილობის ფაზაში არ ხდება:   
  • A. 

   გლუკაგონის დონის გაზრდა;

  • B. 

   ტრიაცილგლიცეროლების დაშლა;

  • C. 

   ღვიძლის გლიკოგენის დაშლა;

  • D. 

   ინსულინის დონის გაზრდა;

 • 29. 
  ორგანიზმის ენერგეტიკულ მარაგთან დაკავშირებით არ არის სწორი:   
  • A. 

   ორგანიზმში ენერგია ინახება ტრიაცილგლიცეროლების სახით ცხიმოვან ქსოვილში

  • B. 

   ორგანიზმში ენერგია ინახება გლიკოგენის სახით კუნთებსა და ღვიძლში

  • C. 

   ორგანიზმში ენერგია გარკვეულწილად ინახება ცილის სახით კუნთებში

  • D. 

   ორგანიზმში ენერგია ინახება ცხიმოვანი მჟავების სახით სისხლში

 • 30. 
  რომელ განმარტებას ეთანხმებით სახამებლის შესახებ?   
  • A. 

   დისაქარიდია

  • B. 

   მცენარეული წარმოშობის პოლისაქარიდია

  • C. 

   ცხოველური წარმოშობის პოლისაქარიდია

  • D. 

   მონოსაქარიდია

 • 31. 
  რომელი ლიპოპროტეინის შემადგენობაში ალაგებს ღვიძლი ტრიაცილგლიცეროლებს?   
  • A. 

   VLDL-ში

  • B. 

   ქილომიკრონებში

  • C. 

   LDL-ში

  • D. 

   HDL-ში

 • 32. 
  რომელ ორგანოში სინთეზდებიან კეტონური სხეულები?
  • A. 

   ღვიძლში

  • B. 

   თირკმელში

  • C. 

   კუნთებში

  • D. 

   ტვინში

 • 33. 
  რა სახით იყენებს ორგანიზმი ვიტამინების უმეტესობას?    
  • A. 

   ტრანსპორტერის

  • B. 

   ენერგიის წყაროს

  • C. 

   ენზიმების

  • D. 

   კოენზიმების

 • 34. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი პროცესებიდან რომელი მიმდინარეობს ღვიძლში ?   
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლების შენახვა

  • B. 

   ქილომიკრონების სინთეზი

  • C. 

   გლუკოზას დამარაგება გლიკოგენის სახით

  • D. 

   კეტოსხეულების დაჟანგვა

 • 35. 
  რომელი უჯრედი აწარმოებს AთP-ს მხოლოდ ანაერობული გზით?   
  • A. 

   სისხლის წითელი უჯრედები

  • B. 

   გულის კუნთოვანი უჯრედები

  • C. 

   ნერვული უჯრედები

  • D. 

   პანკრეასის ლანგერჰანსის უჯრედები

 • 36. 
  რომელი სქემაა მართებული მონელების პროცესისათვის?   
  • A. 

   მონოსაქარიდები --- დისაქარიდები --- პოლისაქარიდები

  • B. 

   ამინომჟავები --- დი- და ტრიპეპტიდები --- ცილები

  • C. 

   ტრიაცილგლიცეროლები --- დიაცილგლიცეროლები --- მონოაცილგლიცეროლები

  • D. 

   ქილომიკრონი --- ცილა --- ტრიაცილგლიცეროლები

 • 37. 
  რომელი სქემაა მართებული მონელების პროცესისათვის?   
  • A. 

   პოლისაქარიდები --- დისაქარიდები --- მონოსაქარიდები

  • B. 

   ამინომჟავები --- დი- და ტრიპეპტიდები --- ცილები

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლები --- მონოაცილგლიცეროლები --- ტრიაცილგლიცეროლები

  • D. 

   ქილომიკრონი --- ცილა --- ტრიაცილგლიცეროლები

 • 38. 
  რა პროცესები მიმდინარეობს ორგანიზმში შიმშილის ფაზაში?   
  • A. 

   სისხლში გლუკოზას დონე არ იცვლება

  • B. 

   იწყება ღვიძლის გლიკოგენის დაშლა

  • C. 

   აქტიურდება გლიკოგენის ბიოსინთეზი

  • D. 

   იზრდება ცხიმების დეპონირება

 • 39. 
  ამოარჩიეთ სწორი შესაბამისობა მომნელებელ ფერმენტებსა და მათ სუბსტრატებს  შორის:
  • A. 

   პეპსინი --- ცილა

  • B. 

   ამილაზა --- ტრიაცილგლიცეროლი

  • C. 

   ლიპაზა --- სახამებელი

  • D. 

   ტრიპსინი --- ლაქტოზა

 • 40. 
  ამოარჩიეთ სწორი შესაბამისობა მომნელებელ ფერმენტებსა და მათ სუბსტრატებს  შორის:
  • A. 

   პეპსინი --- ტრიაცილგლიცეროლი

  • B. 

   ამილაზა --- სახამებელი

  • C. 

   ლიპაზა --- სახამებელი

  • D. 

   ტრიპსინი --- ლაქტოზა

 • 41. 
  ადამიანის  BMI-ის მაჩვენებლის გამოთვლისას მნიშვნელოვანი პარამეტრებია:   
  • A. 

   სხეულის მასა და ორგანიზმის ასაკი

  • B. 

   ასაკი, სქესი და ფიზიკურ აქტივობა

  • C. 

   სიმაღლე და ფიზიკურ აქტივობა

  • D. 

   სხეულის მასა და სიმაღლე

 • 42. 
  სად მიმდინარეობს ტრიაცილგლიცეროლების რესინთეზი ქილომიკრონებისათვის?
  • A. 

   ცხიმოვან ქსოვილში

  • B. 

   სისხლში

  • C. 

   ნაწლავის ეპითელიუმში

  • D. 

   ღვიძლში

 • 43. 
  რომელია ორგანიზმის მთავარი ელექტროლიტები?   
  • A. 

   Ca2+ , Mg2+ , Cl-

  • B. 

   Na+, Mg2+, Mn2+

  • C. 

   Na+, K+, Cl-

  • D. 

   K+, Mn+, Cl-

 • 44. 
  რომელი უჯრედებისთვის წარმოადგენს გლუკოზა ერთადერთ ენერგეტიკულ საწვავს?   
  • A. 

   ერითროციტებისათვის

  • B. 

   ერითროციტებისათვის

  • C. 

   ადიპოციტებისათვის

  • D. 

   კუნთოვანი უჯრედებისათვის

 • 45. 
  ღამის შიმშილის პერიოდში ორგანიზმის მთავარი ენერგეტიკული წყაროა:   
  • A. 

   გლიკოგენი

  • B. 

   გლიკოგენი

  • C. 

   ამინომჟავები

  • D. 

   ცხიმოვანი მჟავები

 • 46. 
  რომელია ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის მთავარი მარეგულირებელი ჰორმონები?   
  • A. 

   გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

  • B. 

   ინსულინი და გლუკაგონი

  • C. 

   თიროიდული და პარათიროიდული ჰორმონი

  • D. 

   ზრდის ჰორმონი და პროლაქტინი

 • 47. 
  რომელი ნაერთი წარმოადგენს ნახშირწყლების სამარაგო ფორმას ადამიანის  ორგანიზმში?
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   გლიკოგენი

  • C. 

   ლაქტოზა

  • D. 

   საქაროზა

 • 48. 
  ენერგიის რა რაოდენობა თავისუფლდება ეთანოლის დაჟანგვისას?   
  • A. 

   4კკალ/გ

  • B. 

   5კკალ/გ

  • C. 

   10კკალ/გ

  • D. 

   7კკალ/გ

 • 49. 
  ზრდა-განვითარების რომელ პერიოდშია ყველაზე მაღალი BMR?
  • A. 

   უცვლელია ასაკის მიხედვით

  • B. 

   მოზარდებში

  • C. 

   ზრდასრულებში

  • D. 

   ხანდაზმულებში

 • 50. 
  რომელი ცხიმოვანი მჟავაა ესენციური?   
  • A. 

   პალმიტინმჟავა

  • B. 

   ლინოლმჟავა

  • C. 

   სტეარინმჟავა

  • D. 

   ოლეინმჟავა

 • 51. 
  რა რაოდენობის ენერგია თავისუფლდება 1გ ცხიმის დაჟანგვისას?   
  • A. 

   4 კკალ/გ

  • B. 

   5 კკალ/გ

  • C. 

   9 კკალ/გ

  • D. 

   7 კკალ/გ

 • 52. 
  რა რაოდენობის ენერგია თავისუფლდება 1გ ცილის დაჟანგვისას?   
  • A. 

   4,1 კკალ/გ

  • B. 

   5 კკალ/გ

  • C. 

   9 კკალ/გ

  • D. 

   7 კკალ/გ

 • 53. 
  რომელი ცხიმოვანი მჟავაა ესენციური?   
  • A. 

   პალმიტინმჟავა

  • B. 

   ლინოლენმჟავა

  • C. 

   სტეარინმჟავა

  • D. 

   ოლეინმჟავა

 • 54. 
  ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი არ მონაწილეობს ჰემის ბიოსინთეზში?   
  • A. 

   პროპიონმჟავა

  • B. 

   სუქცინილ-CoA

  • C. 

   გლიცინი

  • D. 

   ფეროიონი

 • 55. 
  რომელი ნაერთის კონცენტრაცია იზრება ტყვიით მოწამვლის დროს?   
  • A. 

   ამინოლევულინატის

  • B. 

   პორფობილინოგენის

  • C. 

   პროტოპორფირინი I –ის

  • D. 

   ჰემის

 • 56. 
  ფეროქელატაზას შესახებ სწორი დებულებაა:   
  • A. 

   ათავისუფლებს რკინას ჰემიდან ჰემოგლობინის დეგრადაციის დროს

  • B. 

   აკავშირებს რკინას გოგირდის იონებთან და ცისტეინის ნაშთებთან

  • C. 

   მგრძნობიარეა მძიმე მეტალების მიმართ

  • D. 

   ლოკალიზებულია ციტოპლაზმაში

 • 57. 
  რომელი განარტებაა სწორი ჰემოქსიგენაზას შესახებ?   
  • A. 

   საჭიროებს მოლეკულურ ჟანგბადს

  • B. 

   მისი გარდაქნის პროდუქტია ბილირუბინი

  • C. 

   წარმოქმნის ნახშირბადის დიოქსიდს

  • D. 

   მისი სუბსტრატია პროტოპორფირინი-IX

 • 58. 
  იპოვეთ ჭეშმარიტი დებულება ჰემოქსიგენაზას შესახებ:   
  • A. 

   მონაწილეობს ჰემის ბიოსინთეზურ გზაში

  • B. 

   არის NADPH დამოკიდებული ფერმენტი

  • C. 

   აკატალიზებს ბილირუბინის გარდაქმნას ბილირუბინის დიგლუკურონიდად

  • D. 

   იგი უზრუნველყოფს რკინის იონის ჩართვას პროტოპორფირინის სტრუქტურაში

 • 59. 
  ALA სინთაზას შესახებ რომელი დებულებაა მცდარი? 
  • A. 

   არის ჰემის სინთეზის პირველი და სიჩქარის განმსაზღვრელი საფეხური

  • B. 

   მისი კოფერმენტია პირიდოქსალფოსფატი

  • C. 

   მისი სუბსტრატია ჰემი

  • D. 

   წარმოქმნის დელტა-ამინოლევულინატს

 • 60. 
  სუქცინილ-CoA + გლიცინი --------  რეაქციის შედეგად მიიღება:   
  • A. 

   ამინოლევულინმჟავა

  • B. 

   ბილივერდინი

  • C. 

   ჰიდროქსიმეთილბილანი

  • D. 

   პროტოპორფირინი-IX

 • 61. 
  კანსა და სკლერაში რომელი ნივთიერების ჩალაგება ვლინდება სიყვითლით?   
  • A. 

   ბილივერდინის

  • B. 

   ბილირუბინის

  • C. 

   ურობილინის

  • D. 

   ჰემატინის

 • 62. 
  რომელი განმარტებაა სწორი კონიუგირებული ბილირუბინის შესახებ?   
  • A. 

   სისხლში ტრანსპორტირდება ალბუმინთან შეკავშირებულ მდგომარეობაში

  • B. 

   მცირედია კრიგლერ-ნაიარის სინდრომის დროს UDP_გლუკურონილტრანსფერაზას დეფიციტის გამო

  • C. 

   შრატში მცირდება სანაღვლე გზების ობსტრუქციისას

  • D. 

   არის ნაკლებად ხსნადი, ვიდრე არაკონიუგირებული ბილირუბინი

 • 63. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არაა ჰემის ბიოსინთეზის ინტერმედიატი?   
  • A. 

   ჰიდროქსიმეთილბილანი

  • B. 

   ბეტა-ჰიდროქსიბუტირატი

  • C. 

   უროპორფირინოგენი

  • D. 

   კოპროპორფირინოგენი

 • 64. 
  რომელი ნაერთი მონაწილეობს ჰემის ბიოსინთეზში?   
  • A. 

   დელტა-ამინოლევულინმჟავა

  • B. 

   ბეტა-ჰიდროქსი-ბეტა-მეთილგლუტარილ-CoA

  • C. 

   ალფა-კეტოგლუტარატი

  • D. 

   გამა-ამინობუტირატი

 • 65. 
  მწვავე ხანგამოშვებითი პორფირიის განვითარებაში მნიშვნელოვანია ჰემის  ბიოსინთეზის ფერმენტული ანომალიები, როგორიცაა ALA-სინთაზას საგრძნობი მატება და პორფობილინოგენდეამინაზას თითქმის განახევრება. როგორი ტაქტიკა არ არის მიზანშეწონილი ამ დაავადების ადრეული სიმპტომების გამოვლენისას?
  • A. 

   ბარბიტურატების გამოყენება ფსიქო-ნევროლოგიური აშლილობის მოსახსნელად

  • B. 

   გლუკოზის გადასხმა

  • C. 

   ინტრავენურად ჰემატინის შეყვანა

  • D. 

   პორფობილინოგენის დადგენა შარდის ანალიზით

 • 66. 
  CO-ს დახასიათებისათვის მცდარი დებულებაა:   
  • A. 

   ენდოგენურად ის მიიღება ჰემოქსიგენაზური რეაქციის შედეგად

  • B. 

   მისი ბიოლოგიური მოქმედება გამოიხატება ვაზოკონსტრიქციით

  • C. 

   ის NO-ს სტრუქტურული ანალოგíა

  • D. 

   მისი ეფექტი მიიღწევა ცGMP-ს გამოყენებით

 • 67. 
  ჰემოგლობინის კატაბოლიზმის შესახებ მართებულია:  
  • A. 

   მიმდინარეობს სისხლის წითელ უჯრედებში

  • B. 

   მოიცავს პორფირინის რგოლის ჟანგვით გახლეჩვას

  • C. 

   ათავისუფლებს ნახშირბადის დიოქსიდს

  • D. 

   შედეგად იძლევა პროტოპორფირინოგენს

 • 68. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ იყენებს NADPH-ს, როგორც კოფერმენტს?   
  • A. 

   გლუტამატდეჰიდროგენაზა

  • B. 

   ALA-სინთაზა

  • C. 

   ჰემოქსიგენაზა

  • D. 

   HMG-CoA რედუქტაზა

 • 69. 
  ნაღვლის პიგმენტების აღწერისას რომელ დებულებას არ ეთანხმებით?   
  • A. 

   ბილირუბინი წარმოიქმნება ბილივერდინისაგან ბილივერდინრედუქტაზას მოქმედებით

  • B. 

   არაპირდაპირი ბილირუბინი ცირკულირებს სისხლში ალბუმინთან შეკავშირებული სახით

  • C. 

   ბილირუბინის კონიუგირება ხდება ღვიძლში გლუკურონმჟავასთან ურთიერთქმედებით

  • D. 

   ნაღვლის შემადგენლობაში ძირითადად არაკონიუგირებული ბილირუბინი გვხვდება

 • 70. 
  ჰიპერბილირუბინემია შესაძლოა განვითარდეს რამოდენიმე მიზეზით.  დასახელებულთაგან რომელი არ ჩაითვლება ჰიპერბილირუბინემიის განმაპირობებლად? 
  • A. 

   გაძლიერებული ჰემოლიზი, რაც ზრდის ჰემის დაშლის სიჩქარეს

  • B. 

   გაძლიერებული ჰემოპოეზი, რაც ზრდის ჰემის ბიოსინთეზს

  • C. 

   ღვიძლის უჯრედების დესტრუქცია, რაც ამცირებს ბილირუბინის კონიუგირების შესაძლებლობას

  • D. 

   სანაღვლე გზების დახშობა და ნაღვლის მოძრაობის შეფერხება ნაწლავებისაკენ

 • 71. 
  ჰემის ბიოსინთეზის შესახებ არასწორი დებულებაა:  
  • A. 

   ამ პროცესის სიჩქარის განმსაზღვრელ საფეხურს აკატალიზებს ALA_სინთაზა

  • B. 

   ALA სინთაზას აქტივატორებია ჰემი და ჰემატინი

  • C. 

   ALA-დეჰიდრატაზას აქტივობა 80-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ALA-სინთაზასი

  • D. 

   გლუკოზა და მისი მეტაბოლიტები აინჰიბირებენ ჰემის ბიოსინთეზს

 • 72. 
  რომელი სასიგნალო მოლეკულა წარმოიქმნება ჰემის კატაბოლიზმის დროს?   
  • A. 

   NO

  • B. 

   კატექოლამინები

  • C. 

   CO

  • D. 

   CAMP

 • 73. 
  რომელი პროცესია ენდოგენური CO-ს წარმომქმნელი?   
  • A. 

   გლუკოზას ანაერობული დაჟანგვა

  • B. 

   პირუვატის ჟანგვითი დეკარბოქსილირება

  • C. 

   ჰემის დეგრადაცია

  • D. 

   პალმიტატის ბეტა-ოქსიდაცია

 • 74. 
  არაპირდაპირი და პირდაპირი ბილირუბინის შედარებითი დახასიათებისას სწორია:   
  • A. 

   არაპირდაპირი ბილირუბინი წყალში კარგი ხსნადობით გამოირჩევა

  • B. 

   პირდაპირი ბილირუბინი მაღალი კონცენტრაციით გვხვდება სისხლში, რადგან ხსნადია

  • C. 

   ბილირუბინი მოყვითალო-ნარინჯისფერი პიგმენტია

  • D. 

   ალბუმინთან დაკავშირებულია პირდაპირი ბილირუბინი