ბიოქიმიის ყველაზე საზიზღარი ტესტები

80 | Total Attempts: 670

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმიის ყველაზე საზიზღარი ტესტები

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ფერმენტი არ მონაწილეობს გლიკოგენის სინთეზში?
  • A. 

   გლუკოკინაზა

  • B. 

   გლუკოზა-1-P-ურიდილილტრანსფერაზა

  • C. 

   გლიკოგენსინთაზა

  • D. 

   ფოსფოგლიცერატკინაზა

 • 2. 
  გლიკოკინაზური რეაქციის პროდუქტია:
  • A. 

   ფრუქტოზა-6-ფოსფატი

  • B. 

   გლუკოზა-1-ფოსფატი

  • C. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატი

  • D. 

   გალაქტოზა-1-ფოსფატი

 • 3. 
  პირუვატკინაზას ალოსტერული აქტივატორია
  • A. 

   AMP

  • B. 

   ATP

  • C. 

   ფრუქტოზა-1,6-ბიფოსფატი

  • D. 

   პირუვატი

 • 4. 
  რომელი ნაერთია გლიკოგენსინთაზას ალოსტერული აქტივატორი?
  • A. 

   გალაქტოზა

  • B. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატი

  • C. 

   AMP

  • D. 

   ADP

 • 5. 
  რომელ ფერმენტთან არის ასოცირებული -NO-ს მოქმედება?
  • A. 

   ხსნად გუნილატციკლაზასთან

  • B. 

   CGTP დამოკიდებულ პროტეინკინაზასთან

  • C. 

   CAMP-დამოკიდებულ პროტეინკინაზასთან

  • D. 

   ადენილციკლაზასთან

 • 6. 
  გლუკოზას მეტაბოლიზმში ჩართვისათვის საჭირო ნაერთია:
  • A. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატი

  • B. 

   გლუკოზა-1-ფოსფატი

  • C. 

   ფრუქტოზა-1-ფოსფატი

  • D. 

   გალაქტოზა-1-ფოსფატი

 • 7. 
  გლიკოლიზის სიჩქარის მალიმიტირებელი ფერმენტია:
  • A. 

   გლუკოკინაზა

  • B. 

   პირუვატკინაზა

  • C. 

   ფოსფოფრუქტოკინაზა-1

  • D. 

   ენოლაზა

 • 8. 
  რომელი დებულება აღწერს მართებულად გლიკოგენის დაშლის პროცესს?
  • A. 

   მიმდინარეობს მიტოქონდრიებში

  • B. 

   გლიკოზიდური ბმების გაწყვეტას აკატალიზებს გლიკოგენფოსფორილაზა

  • C. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატაზა აქტიურია კუნთებში

  • D. 

   აქტიურდება მაძღრობის პროცესში

 • 9. 
  გლიკოგენის დაშლის მარეგულირებელი ფერმენტია
  • A. 

   გლიკოგენფოსფორილაზა

  • B. 

   ფოსფოგლუკომუტაზა

  • C. 

   გლუკოზა-6-ფოსფომუტაზა

  • D. 

   განშტოების მომსპობი ფერმენტი

 • 10. 
  ანაერობულ პირობებში გლიცერალდეჰიდდეჰიდროგენაზულ რეაქციაში წარმოქმნილი NADH+ H+ გამოიყენება
  • A. 

   ქსოვილოვანი სუნთქვის ჯაჭვში

  • B. 

   პირუვატის აღსადგენად

  • C. 

   პენტოფოსფატურ გზაში

  • D. 

   აღდგენილი გლუტათიონის დასაჟანგად

 • 11. 
  რომელი ნაერთის მეშვეობით ხორციელდება გლიკოლიზისა და გლუკონეოგენეზის ჰორმონული კონტროლი?
  • A. 

   ფრუქტოზა 1,6-ბიფოსფატით

  • B. 

   ფრუქტოზა 2,6-ბიფოსფატით

  • C. 

   1,3-ბიფოსფოგლიცერატით

  • D. 

   გლიცერალდეჰიდ 3-ფოსფატით

 • 12. 
  ქვემოთჩამოთვლილი ფერმენტებიდან რომელი არ გვხვდება კუნთში?
  • A. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატაზა

  • B. 

   ფოსფოგლუკომუტაზა

  • C. 

   ფოსფოფრუქტოკინაზა

  • D. 

   ალდოლაზა

 • 13. 
  რომელი ფერმენტი ამცირებს cAMP-ის დონეს?
  • A. 

   ადნილატციკლაზა

  • B. 

   ფოსფოდიესთერაზა

  • C. 

   პროტეინკინაზა

  • D. 

   ფოსფოპროტეინფოსფატაზა

 • 14. 
  რომელი ფერმენტი მონაწილეობს როგორც გლიკოგენოლიზის, ისე გლიკოგენეზის პროცესში?
  • A. 

   გლიკოგენფოსფორილაზა

  • B. 

   ფოსფოგლუკომუტაზა

  • C. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატაზა

  • D. 

   გლიკოგენსინთაზა

 • 15. 
  რომელი ფერმენტი შლის საკვებისმიერ პოლისაქარიდებში ალფა-1,4-გლიკოზიდურ ბმებს?
  • A. 

   ლაქტაზა

  • B. 

   იზომალტაზა

  • C. 

   ამილაზა

  • D. 

   საქარაზა

 • 16. 
  ფერმენტი, რომელიც გამოიყენება როგორც გლიკოლიზში, ისე გლუკონეოგენეზში, არის:
  • A. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატაზა

  • B. 

   3-ფოსფოგლიცერატკინაზა

  • C. 

   პირუვატკინაზა

  • D. 

   ჰექსოკინაზა

 • 17. 
  რომელი ნაერთის წარმოქმნის შემდეგ ემთხვევა ერთმანეთს გლიკოგენოლიზისა და გლიკოლიზის გზები
  • A. 

   გლუკოზა-1-ფოსფატის

  • B. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატის

  • C. 

   ფოსფოენოლპირუვატის

  • D. 

   ფრუქტოზა-1,6-ბიფოსფატის

 • 18. 
  ფოსფოფრუქტოკინაზური რეაქციის სუბსტრატია
  • A. 

   გლუკოზა-6-ფოსფატი

  • B. 

   ფრუქტოზა-6-ფოსფატი

  • C. 

   გლუკოზა-1-ფოსფატი

  • D. 

   ფრუქტოზა-1,6-ბიფოსფატი

 • 19. 
  რომელი ფერმენტი მონაწილეობს გლიკოგენოლიზში?
  • A. 

   ჰექსოკინაზა

  • B. 

   ალფა-1,4- ალფა-1,6-ტრანსგლუკოზიდაზა

  • C. 

   პირუვატკინაზა

  • D. 

   გლიკოგენფოსფორილაზა

 • 20. 
  ჩამოთვლილი ფერმენტული წყვილებიდან რომლების კომბინირებული მოქმედება ქმნის ფუტილურ ციკლს?
  • A. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა-პირუვატდეჰიდროგენაზა

  • B. 

   გლუკოკინაზა-გლუკოზა-6-ფოსფატაზა

  • C. 

   იზოციტრატდეჰიდროგენაზა-ალფა-კეტოგლუტარატდეჰიდროგენაზა

  • D. 

   6-ფოსფოფრუქტო-1-კინაზა-6-ფოსფოფრუქტო-2-კინაზა

 • 21. 
  რომელი ფერმენტი მონაწილეობს როგორც გლიკოლიზში, ისე გლუკონეოგენეზში?
  • A. 

   პირუვატკინაზა

  • B. 

   ფრუქტოზა-1,6 ბიფოსფატაზა

  • C. 

   პირუვატკარბოქსილაზა

  • D. 

   გლიცერალდეჰიდ-3-ფოსფატდეჰიდროგენაზა

 • 22. 
  რომელი ფერმენტის სინთეზის ინდუქტორია ინსულინი?
  • A. 

   პირუვატკარბოქსილაზა

  • B. 

   ფოსფოენოლპირუვატკარბოქსიკინაზა

  • C. 

   ფრუქტოზა-1,6-ბიფოსფატაზა

  • D. 

   გლუკოკინაზა

 • 23. 
  კრებსის ციკლის მარეგულირებელ ფერმენტებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   ციტრატსინთაზა

  • B. 

   მალატდეჰიდროგენაზა

  • C. 

   ალფა-კეტოგლუტარატდეჰიდროგენაზა

  • D. 

   იზოციტრატდეჰიდროგენაზა

 • 24. 
  რა ახასიათებს ალოსტერულ რეგულაციას?
  • A. 

   ალოსტერული ინჰიბირება შეუქცევადია

  • B. 

   ალოსტერული ცენტრი ფერმენტის აქტივობის მარეგულირებელი ცენტრია

  • C. 

   ალოსტერული მოდულატორი ფერმენტს უკავშირდება შეუქცევადად

  • D. 

   ალოსტერული მოდულატორი არ ცვლის აქტიური ცენტრი კონფორმაციას

 • 25. 
  როგორი ფერმენტია იზოციტრატდეჰიდროგენაზა?
  • A. 

   გლიკოლიზის მარეგულირებელი ფერმენტია

  • B. 

   FAD დამოკიდებული ფერმენტია

  • C. 

   მიეკუთვნება ტრანსფერაზებს

  • D. 

   მადეკარბოქსილირებელი დეჰიდროგენაზაა

Back to Top Back to top