ბიოქიმია - ცილები

83 | Total Attempts: 337

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია - ცილები

Questions and Answers
 • 1. 
  ამინომჟავების იონიზებად ჯგუფებთან დაკავშირებით სწორია:
  • A. 

   მჟავური ჯგუფის pKa არ არის დამოკიდებული გარემოზე

  • B. 

   ფუძე ამინომჟავებს ახასიათებთ pKa-ს შედარებით მაღალი მნიშვნელობა

  • C. 

   მჟავე ამინომჟავებს ახასიათებთ pKa-ს შედარებით მაღალი მნიშვნელობა

  • D. 

   მჟავე ამინომჟავები ფიზიოლოგიურ პირობებში დადებითად არიან დამუხტული.

 • 2. 
  ამინომჟავების იონიზებად ჯგუფებთან დაკავშირებით სწორია: 
  • A. 

   მჟავური ჯგუფის pKa არ არის დამოკიდებული გარემოზე.

  • B. 

   ფუძე ამინომჟავებს ახასიათებთ pKa-ს შედარებით დაბალი მნიშვნელობა

  • C. 

   მჟავე ამინომჟავებს ახასიათებთ pKa-ს შედარებით დაბალი მნიშვნელობა

  • D. 

   ფუძე ამინომჟავები ფიზიოლოგიურ პირობებში უარყოფითად არიან დამუხტული.

 • 3. 
  რითია განპირობებული ცილების აქტივობის დამოკიდებულება pH-ზე?
  • A. 

   მასში იონიზებადი კარბოქსილისა და ამინოჯგუფების არსებობით

  • B. 

   პეპტიდური ბმებით

  • C. 

   პეპტიდური ბმებით

  • D. 

   ოპტიკური აქტივობით

 • 4. 
  რომელი დებულებაა სწორი ცილის იზოელექტრულ წერტილთან pl5 დაკავშირებით?
  • A. 

   ამ მდგომარეობაში მოლეკულის ჯამური მუხტი +1 ის ტოლია

  • B. 

   იზოელექტრულ წერტილში ცილა უარყოფითადაა დამუხტული

  • C. 

   იზოელექტრულ წერტილში ცილის ჯამური მუხტი 0-ის ტოლია

  • D. 

   pl5-ის მიხედვით ცილების დაყოფა შეუძლებელია.

 • 5. 
  \\\\ რომელი პროცესის დარღვევა შეიძლება გამოიწვიოს კოლაგენის სტრუქტურის ჩამოყალიბებისას გლიცინის სხვა ამინომჟავათი ჩანაცვლებამ?
  • A. 

   ინტრაჯაჭვური წყალბადური ბმების წარმოქმნის

  • B. 

   დისულფიდური ბმების წარმოქმნის

  • C. 

   სამმაგი სპირალის წარმოქმნის

  • D. 

   განივი კოვალენტური ბმების წარმოქმნის

 • 6. 
  რომელი დებულებაა კერატინთან დაკავშირებით სწორი?
  • A. 

   რ ახასიათებს რეგულარული მეორეული სტრუქტურა

  • B. 

   წარმოადგენს ერთ პოლიპეპტიდურ ჯაჭვს

  • C. 

   შეიცავს დიდი რაოდენობით პროლინს

  • D. 

   ალფა-ჯაჭვის არაპოლარული კიდეები აყალიბებენ ჯაჭვთაშორის ჰიდროფობურ ურთიერთქმედებებს

 • 7. 
  რომელი ამინომჟავას გარდაქმნით წარმოიქმნება განივი კოვალენტური ბმები კოლაგენსა და ელასტინში?
  • A. 

   გლიცინის

  • B. 

   ვალინის

  • C. 

   ლიზინის

  • D. 

   მეთიონინის

 • 8. 
  \\\\ კოლაგენის სტრუქტურასთან დაკავშირებით სწორია:
  • A. 

   კოლაგენი შედგება 4 პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან

  • B. 

   ახასიათებს ჯაჭვთაშორისი წყალბადური ბმები

  • C. 

   ახასიათებს ჯაჭვთაშორისი დისულფიდური ბმების სიჭარბე

  • D. 

   წყალბადური ბმები წარმოიქმნება ჯაჭვებს შიგნით

 • 9. 
  კოლაგენის შემადგენლობაში შემავალი რომელი ამინომჟავას დეფიციტი შეიძლება ამოიწვიოს C ვიტამინის ნაკლებობამ?
  • A. 

   ჰიდროქსიპროლინის

  • B. 

   ალლიზინის

  • C. 

   ცისტინის

  • D. 

   მეთიონინის

 • 10. 
  სურავანდიანი ავადმყოფის კოლაგენში ჰიდროქსიპროლინის დეფიციტი იწვევს კოლაგენის დესტაბილიზაციას, რადგან:
  • A. 

   მცირდება განივი კოვალენტური ბმების რაოდენობა

  • B. 

   მცირდება ჯაჭვების კიდეების ჰიდროფობურობა

  • C. 

   მცირდება ჯაჭვთაშორისი წყალბადური ბმების რაოდენობა

  • D. 

   მცირდება პროლინის ნაშთების სტერიული ურთიერთგანზიდვა

 • 11. 
  რომელია ესენციური ამინომჟავა?
  • A. 

   ლეიცინი

  • B. 

   ალანინი

  • C. 

   ცისტეინი

  • D. 

   სერინი

 • 12. 
  პეპსინი არის:
  • A. 

   ცილების მომნელებელი ფერმენტი;

  • B. 

   პანკრეასული ფერმენტი;

  • C. 

   ეგზოპეპტიდაზა

  • D. 

   ზიმოგენი

 • 13. 
  \\\\ რა პირობებში აღინიშნება უარყოფითი აზოტოვანი ბალანსი? \\\ ინტენსიურად მზარდ ორგანიზმში; \\\ ორსულობის პერიოდში; \\\ ლაქტაციის პერიოდში; \\ ცილოვანი შიმშილის დროს;
  • A. 

   ინტენსიურად მზარდ ორგანიზმში;

  • B. 

   ორსულობის პერიოდში

  • C. 

   ლაქტაციის პერიოდში

  • D. 

   ცილოვანი შიმშილის დროს

 • 14. 
  \\\\ რა პირობებში აღინიშნება დადებითი აზოტოვანი ბალანსი?
  • A. 

   სტრესის დროს;

  • B. 

   ორსულობის პერიოდში;

  • C. 

   ხანდაზმულობის პერიოდში;

  • D. 

   ცილოვანი შიმშილის დროს;

 • 15. 
  \\\\ რა არის ტრიპსინი?
  • A. 

   პანკრეასული ფერმენტი

  • B. 

   ლიპიდების მომნელებელი ფერმენტი

  • C. 

   პეპსინოგენის გააქტივების შედეგად მიღებული ფერმენტი

  • D. 

   ეგზოპეპტიდაზა

 • 16. 
  დეამინირების პროცესისათვის მცდარი დებულებაა:
  • A. 

   ამინოჯგუფების აქცეპტორის როლს ასრულებს ალფა-კეტოგლუტარატი

  • B. 

   ამინოჯგუფების აქცეპტორის როლს ასრულებს აცეტოაცეტატი

  • C. 

   ამ პროცესში მონაწილეობენ ამინოტრანსფერაზები

  • D. 

   ჟანგვით დეამინირებას ყველაზე აქტიურად გლუტამატი განიცდის;

 • 17. 
  \\\\ ფიბრილური ცილების ფუნქციაა:
  • A. 

   სატრანსპორტო

  • B. 

   სტრუქტურული

  • C. 

   კატალიზური

  • D. 

   დამცველობითი

 • 18. 
  როგორი ცილაა კოლაგენი?
  • A. 

   ნერვული ქსოვილის ძირითადი ცილა;

  • B. 

   ფიბრილური ცილა

  • C. 

   სასიგნალო ფუნქციიის შემსრულებელი ცილა

  • D. 

   ტრანსპორტერი ცილა;

 • 19. 
  რომელი ამინომჟავას შემცველობა აღწევს 33%-ს კოლაგენის მოლეკულაში?
  • A. 

   გლიცინის

  • B. 

   ვალინის

  • C. 

   ასპარაგინის

  • D. 

   გლუტამინის

 • 20. 
  რომელი ვიტამინი მონაწილეობს პროლინის ჰიდროქსილირებაში?
  • A. 

   K

  • B. 

   D

  • C. 

   B2

  • D. 

   C

 • 21. 
  ელასტინით მდიდარი ქსოვილებია: 
  • A. 

   ძვალი

  • B. 

   თვალის ბროლი

  • C. 

   ფილტვის ქსოვილი და კანი

  • D. 

   თმა და ფრჩხილები

 • 22. 
   რამდენი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან შედგება ელასტინი? 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 23. 
  რომელი თანმიმდევრობა შეესაბამება პეპტიდური ჯაჭვის ატომების თანმიმდევრობას პეპტიდის ჩონჩხში? 
  • A. 

   -N-C-C-N-C-C-N-C-C

  • B. 

   -N-C-O-N-C-O-N-C-O-

  • C. 

   -N-C-C-O-N-C-C-O-N-C-C-O-

  • D. 

   -N-H-C-C-N-H-C-C-N-H-C-C-

 • 24. 
   რომელი განსაკუთრებული ამინომჟავა გვხვდება მხოლოდ ელასტინის შემადგენლობაში? 
  • A. 

   ჰისტიდინი

  • B. 

   ასპარაგინი

  • C. 

   დესმოზინი

  • D. 

   ვალინი

 • 25. 
   პეპსინის სუბსტრატია: 
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   ცილა

  • C. 

   ლიპიდები

  • D. 

   გლიკოგენი

Back to Top Back to top