ბიოქიმია - ფერმენტები

131 | Total Attempts: 741

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია - ფერმენტები

131 ტესტი


Questions and Answers
 • 1. 
  (-) რომელი დებულებაა სწორი Km-ის შესახებ?  
  • A. 

   მისი სიდიდე რიცხვობრივად 1/2 Vmax-ის ტოლია

  • B. 

   მისი სიდიდე დამოკიდებულია ფერმენტის კონცენტრაციაზე

  • C. 

   მისი სიდიდე რიცხობრივად ტოლია სუბსტრატის კონცენტრაციისა, რომელიც იძლევა 1/2Vmax-ს

  • D. 

   მისი სიდიდე არ არის დამოკიდებული pH-ზე

 • 2. 
  (-) ფერმენტების კონკურენტული ინჰიბირებისათვის მართებულია:
  • A. 

   კონკურენტული ინჰიბიტორი თავისი სტრუქტურით სუბსტრატისაგან მკვეთრად განსხვავებულია

  • B. 

   კონკურენტული ინჰიბირება შეუქცევადია

  • C. 

   შეიძლება მოიხსნას სუბსტრატის კონცენტრაციის გაზრდით

  • D. 

   შეიძლება მოიხსნას სუბსტრატის კონცენტრაციის შემცირებით

 • 3. 
  (-) ფერმენტების რომელ კლასს მიეკუთვნება დეჰიდროგენაზები? 
  • A. 

   ტრანსფერაზებს

  • B. 

   ოქსიდორედუქტაზებს

  • C. 

   ლიაზებს

  • D. 

   იზომერაზებს

 • 4. 
  იზოზიმები ერთმანეთისაგან არ განსხვავდებიან:  
  • A. 

   პირველადი სტრუქტურით

  • B. 

   ფიზიკო-ქიმიური თვისებებით

  • C. 

   სუბსტრატული სპეციფიკურობით

  • D. 

   ქსოვილებში ლოკალიზაციით

 • 5. 
  (-) ალოსტერული ფერმენტების შესახებ მცდარი დებულებაა: 
  • A. 

   ალოსტერული ცენტრი არის ფერმენტის აქტიური ცენტრისაგან განსხვავებული მარეგულირებელი ცენტრი

  • B. 

   ალოსტერიულ ცენტრთან ლიგანდის დაკავშირება იწვევს ფერმენტის მოლეკულის კონფორმაციულ ცვლილებას

  • C. 

   ამ ტიპის ფერმენტის შემთხვევაში მრუდი, რომელიც სუბსტრატის კონცენტრაციაზე რეაქციის სიჩქარის დამოკიდებულებას ასახავს, სიგმოიდური ფორმისაა

  • D. 

   სუბსტრატთან დაკავშირების მრუდი ჰიპერბოლური ფორმისაა;

 • 6. 
  (-) ფერმენტის რომელი კლასი საჭიროებს კატალიზისათვის ATP-ის ან NTP-ის პიროფოსფატური ბმის ჰიდროლიზის შედეგად გამოყოფილ ენერგიას?
  • A. 

   ოქსიდორედუქტაზები

  • B. 

   იზომერაზები

  • C. 

   ლიგაზები

  • D. 

   ტრანსფერაზები

 • 7. 
  (-) რომელი კოფერმენტი მონაწილეობს ტრანსფერაზულ რეაქციებში?
  • A. 

   NAD+

  • B. 

   უბიქინონი

  • C. 

   პირიდოქსალფოსფატი

  • D. 

   FAD

 • 8. 
  (-) ფერმენტების რომელ კლასს მიეკუთვნება ოქსიდაზები?
  • A. 

   ოქსიდორედუქტაზებს

  • B. 

   ტრანსფერაზებს

  • C. 

   ლიაზებს

  • D. 

   იზომერაზებს

 • 9. 
  (-) ფერმენტების რომელ კლასს მიეკუთვნება ლაქტატდეჰიდროგენაზა?
  • A. 

   იზომერაზებს

  • B. 

   ოქსიდორედუქტაზებს

  • C. 

   ლიაზებს

  • D. 

   ტრანსფერაზებს

 • 10. 
  (-) ფერმენტების რომელი კლასი აკატალიზებს ბიოსინთეზურ რეაქციებს? 
  • A. 

   ოქსიდორედუქტაზები

  • B. 

   ტრანსფერაზები

  • C. 

   სინთეტაზები

  • D. 

   ლიაზები

 • 11. 
  (-) ფერმენტების რომელი კლასი აკატალიზებს წყლის მოლეკულის მიერთებით შიგამოლეკულური ბმის გაწყვეტას?
  • A. 

   ჰიდროლაზები

  • B. 

   იზომერაზები

  • C. 

   ტრანსფერაზები

  • D. 

   ლიგაზები

 • 12. 
  (-) ფერმენტების რომელი კლასი აკატალიზებს ამა თუ იმ ჯგუფის გადატანას ერთი ნაერთიდან მეორეზე?
  • A. 

   ლიაზები

  • B. 

   ლიგაზები

  • C. 

   იზომერაზები

  • D. 

   ტრანსფერაზები

 • 13. 
  ფერმენტების რომელი კლასი აკატალიზებს ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს?
  • A. 

   ჰიდროლაზები

  • B. 

   ტრანსფერაზები

  • C. 

   ოქსიდორედუქტაზები

  • D. 

   ლიაზები

 • 14. 
  რა ახასიათებს ალოსტერულ რეგულაციას?
  • A. 

   ალოსტერული ინჰიბირება შეუქცევადია;

  • B. 

   ალოსტერული ცენტრი ფერმენტის აქტივობის მარეგულირებელი ცენტრია;

  • C. 

   ალოსტერული მოდულატორი ფერმენტს უკავშირდება შეუქცევადად;

  • D. 

   ალოსტერული მოდულატორი არ ცვლის აქტიური ცენტრის კონფორმაციას;

 • 15. 
  რომელი კოფერმენტის შემადგენლობაში შედის ვიტამინი B6:
  • A. 

   პირიდოქსალფოსფატი

  • B. 

   NAD+

  • C. 

   CoA

  • D. 

   TPP

 • 16. 
  რომელი ფერმენტების კოფერმენტია NAD+?
  • A. 

   ამინოტრანსფერაზების

  • B. 

   დეჰიდროგენაზების

  • C. 

   დეჰიდრატაზების

  • D. 

   კარბოქსილაზების

 • 17. 
  რომელი ფერმენტების კოფერმენტია FAD?
  • A. 

   პროტეაზების

  • B. 

   კარბოქსილაზების

  • C. 

   დეჰიდროგენაზების

  • D. 

   პეპტიდაზების

 • 18. 
  რომელი ფერმენტების კოფერმენტია პირიდოქსალფოსფატი?
  • A. 

   ოქსიდორედუქტაზების

  • B. 

   ტრანსფერაზების

  • C. 

   ჰიდროლაზების

  • D. 

   იზომერაზების

 • 19. 
  რომელი ფერმენტების კოფერმენტია ასკორბინმჟავა?
  • A. 

   ტრანსფერაზების

  • B. 

   იზომერაზების

  • C. 

   ლიგაზების

  • D. 

   ოქსიდორედუქტაზების

 • 20. 
  რომელ ვიტამინს შეიცავს პირიდოქსალფოსფატი?
  • A. 

   B1

  • B. 

   B2

  • C. 

   B3

  • D. 

   B6

 • 21. 
  ოქსიდორედუქტაზებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   ალდოლაზა

  • B. 

   გლუკოკინაზა

  • C. 

   ციტრატსინთაზა

  • D. 

   სუქცინატდეჰიდროგენაზა

 • 22. 
  ოქსიდორედუქტაზებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   იზოციტრატდეჰიდროგენაზა

  • B. 

   მალატდეჰიდროგენაზა

  • C. 

   ლიპოპროტეინლიპაზა

  • D. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა

 • 23. 
  ალკოჰოლდეჰიდროგენაზა გარდაქმნის მეთანოლს (CH3OH) ტოქსიკურ ნაერთში - ფორმალდეჰიდში (CH2O). პაციენტებს, რომლებსაც მიღებული აქვთ მეთანოლის მომწამვლელი რაოდენობა, უნიშნავენ ეთანოლს (CH3CH2OH). ჩამოთვლილთაგან რომელი ახსნა უდევს საფუძვლად ამ დანიშნულებას?
  • A. 

   ეთანოლი მეთანოლის სტრუქტურული ანალოგია და შეიძლება იყოს ეფექტური არაკონკურენტული ინჰიბიტორი;

  • B. 

   ეთანოლი მეთანოლის სტრუქტურული ანალოგია და მოსალოდნელია ეფექტური კონკურენცია მეთანოლთან ფერმენტის აქტიური ცენტრის დასაკავებლად;

  • C. 

   მოსალოდნელია, რომ ეთანოლი შეცვლის ალკოჰოლდეჰიდროგენაზას Vmax-ს მეთანოლის მიმართ;

  • D. 

   ეთანოლი იქნება მეთანოლის დაჟანგვის ეფექტური ინჰიბიტორი, რომლის ეფექტურობა არ იქნება დამოკიდებული მეთანოლის კონცენტრაციაზე;

 • 24. 
  ჟანგვა-აღდგენით კოფერმენტებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   NAD+

  • B. 

   პირიდოქსალფოსფატი

  • C. 

   კოენზიმი A

  • D. 

   თიამინპიროფოსფატი

 • 25. 
  როგორ გავლენას ახდენს ფერმენტის არაკონკურენტული ინჰიბიტორი კინეტიკურ მაჩვენებლებზე?
  • A. 

   აქვეითებს Km-ს Vmax-ის ცვლილების გარეშე;

  • B. 

   ზრდის Vmax-ს Km-ის ცვლილების გარეშე;

  • C. 

   ამცირებს Vmax-ს Kmის ცვლილების გარეშე;

  • D. 

   ამცირებს ორივე მაჩვენებელს;

Back to Top Back to top