แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5 Questions
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

คำชี้แจง อ่านข้อความหรือบทสนทนาท ่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  My father’s age is 40.
  • A. 

   A. He is 40 cms. tall.

  • B. 

   B. He weighs 40 kilos.

  • C. 

   C. He has 40 children.

  • D. 

   D. He is 40 years old.

 • 2. 
  Be quiet. Grandpa is sleeping.
  • A. 

   A. be quick

  • B. 

   B. be careful

  • C. 

   C. don’t be angry

  • D. 

   D. don’t make a loud noise

 • 3. 
  Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please?       Suda :  ……………………………….        
  • A. 

   a. Yes, certainly.

  • B. 

   B. Thank you very much.

  • C. 

   c. Take care of yourself.

  • D. 

   d. Have a good trip.

 • 4. 
  Ann : Let’s go swimming.                
  • A. 

   A. She’s getting wet.

  • B. 

   B. It doesn’t matter.

  • C. 

   C. Have a good time.

  • D. 

   D. That’s a good idea.

 • 5. 
    At home.  If you want to go out.          
  • A. 

   a. Ask Mum or Dad first.

  • B. 

   B. Wash hands before eatting.

  • C. 

   C. Eat at the dining table.

  • D. 

   D. Do not write on the wall.