გენეტიკა(41-81)

40 Kesyon
გენეტიკა(41-81)
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\  ინტერფაზული  ქრომატინის  რომელი  სტრუქტურა  წარმოადგენს  გენის რეპლიკაციის და ტრანსკრიპციის ფუნქციურ ერთეულს?        
  • A. 

   სოლენოიდი;

  • B. 

   მარყუჟი;

  • C. 

   ნუკლეოსომა;

  • D. 

   ჰისტონური კოდი.

 • 2. 
  \\\\ რომელი ტანდემური თანამიმდევრობა არის მნიშვნელოვანი ქრომოსომთა სწორ სეგრეგაციაში მიტოზის და მეიოზის დროს?        
  • A. 

   დინამიკური;

  • B. 

   ალფა-სატელიტური;

  • C. 

   სპეისერული;

  • D. 

   Aლუ-ოჯახი.

 • 3. 
  \\\\  რომელი  ტანდემური  თანმიმდევრობა  მონაწილეობს  ადამიანის  ყველა ქრომოსომის ცენტრომერის სტრუქტურაში?        
  • A. 

   დინამიკური;

  • B. 

   ალფა-სატელიტური;

  • C. 

   სპეისერული;

  • D. 

   Aლუ-ოჯახი

 • 4. 
  \\\\  განმეორებადი  დნმ-ის  რომელ  თანამიმდევრობებს  არ  გააჩნიათ  გენომში გარკვეული ლოკალიზაცია?        
  • A. 

   ტელომერულს;

  • B. 

   სატელიტებს;

  • C. 

   დისპერსიულს;

  • D. 

   ტანდემურს.

 • 5. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან რომელი დაავადების გამომწვევი მიზეზი არის არათანაბარი კროსინგოვერი Aლუ ოჯახის თანამიმდევრობებს შორის?        
  • A. 

   კისტური ფიბროზის;

  • B. 

   ოჯახური ჰიპერქოლესტერინემიის;

  • C. 

   თეი-საქსის;

  • D. 

   კუნთოვანი დისტროფიის.

 • 6. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან რომელი მექანიზმით ახორციელებენ განმეორებადი დნმ-ის თანამიმდევრობები გენომურ დნმ-ში ინსერციის შედეგად ფუნქციონირებადი გენების ინაქტივაციას?        
  • A. 

   რეტროტრანსპოზიციით;

  • B. 

   ტრანსლოკაციით;

  • C. 

   ინვერსიით;

  • D. 

   არათანაბარი სეგრეგაციით.

 • 7. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან ქრომოსომის რომელი უბანი მართავს უჯრედის სასიცოცხლო ციკლს და მისი ფაზების ხანგრძლივობას?        
  • A. 

   ცენტრომერი;

  • B. 

   საკონტროლო უბანი;

  • C. 

   ტელომერი;

  • D. 

   კინეტოქორი.

 • 8. 
    \\\\ ჩამოთვლილიდან ქრომოსომის რომელი უბანი აკონტროლებს დნმ-ის რეპლიკაციას, მიკრომილაკების ქსელის წარმოქმნას და მიკრომილაკების დაკავშირებას ქრომოსომებთან?        
  • A. 

   ცენტრომერული;

  • B. 

   საკონტროლო;

  • C. 

   ტელომელური;

  • D. 

   ქრომოსომის ქ მხარი.

 • 9. 
  \\\\  ჩამოთვლილთაგან  რა  პროცესს  უზრუნველყოფს  უჯრედული  ციკლის მაკონტროლებელი უბანი რეპარაციული სისტემის ბლოკირების დროს?        
  • A. 

   გაყოფის;

  • B. 

   მიკრომილაკების დაშლის;

  • C. 

   რეპლიკაციის;

  • D. 

   აპოპტოზის.

 • 10. 
  \\\\  რომელი  უბანი  უზრუნველყოფს  ქრომოსომის  სტრუქტურების  მთლიანობის შენარჩუნებას მიტოზის და მეიოზის დროს?        
  • A. 

   ცენტრომერი;

  • B. 

   მხარი;

  • C. 

   თანამგზავრი სტრუქტურა;

  • D. 

   ტელომერი.

 • 11. 
  \\\\ ქრომოსომის რომელი მონაკვეთი ასრულებს “ბიოლოგიური საათის” ფუნქციას?  
  • A. 

   ცენტრომერი;

  • B. 

   ტელომერი;

  • C. 

   კინეტოქორი;

  • D. 

   ქრომატიდი.

 • 12. 
  \\\\ რომელ უბანში უკავშირდება ერთმანეთს ერთი ქრომოსომის შიგნით არსებული ორი ქრომატიდი?        
  • A. 

   ტელომერის;

  • B. 

   ცენტრომერის;

  • C. 

   ბეტა-სატელიტის;

  • D. 

   ბივალენტის

 • 13. 
  \\\\   რა   სტრუქტურას   წარმოქმნის   ცენტრომერი   სპეციფიკურ   ცილებთან დაკავშირების შედეგად?        
  • A. 

   ალფა-სატელიტურ უბანს;

  • B. 

   კინეტოქორს;

  • C. 

   ტელომერს;

  • D. 

   ქიაზმას

 • 14. 
  \\\\ ქრომოსომათა რა რაოდენობა მიიღება ნორმალური მეიოზური გაყოფის შედეგად მიღებულ გამეტებში?        
  • A. 

   დიპლოიდური;

  • B. 

   ტრიპლოიდური;

  • C. 

   ჰაპლოიდური;

  • D. 

   პოლიპლოიდური.

 • 15. 
  \\\\ ქრომოსომათა რა რაოდენობა არის  განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის მიტოზური გაყოფის შედეგად წარმოქმნილ უჯრედებში?        
  • A. 

   დიპლოიდური;

  • B. 

   ტრიპლოიდური;

  • C. 

   ჰაპლოიდური;

  • D. 

   პოლიპლოიდური.

 • 16. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან სპერმატოზოიდის რა რაოდენობა მონაწილეობს კვერცხუჯრედის  განაყოფიერებაში?    
  • A. 

   მრავალი;

  • B. 

   ერთი;

  • C. 

   სამი;

  • D. 

   ხუთი.

 • 17. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რამდენი ფუძეთა-წყვილის სიგრძისაა LINE ოჯახის წარმომადგენლები?        
  • A. 

   ორ კბ-მდე;

  • B. 

   ექვსკბ-მდე;

  • C. 

   ერთ კბ-მდე;

  • D. 

   სამ კბ-მდე.

 • 18. 
  \\\\ უჯრედის სასიცოცხლო ციკლის რომელ ფაზაში მიმდინარეობს ქრომატინის სუპერსპირალიზაცია?        
  • A. 

   სინთეზის;

  • B. 

   პროფაზის;

  • C. 

   მეტაფაზის;

  • D. 

   ტელოფაზის.

 • 19. 
  \\\\  უჯრედის  სასიცოცხლო  ციკლის  რომელი  ფაზა  არის  ხელსაყრელი ქრომოსომების ანალიზისათვის?          
  • A. 

   სინთეზის;

  • B. 

   ანაფაზის;

  • C. 

   მეტაფაზის;

  • D. 

   ტელოფაზის.

 • 20. 
  \\\\  ძირითადად  ინტერფაზის  რომელ  სტადიაში  არის  მოსალოდნელი  დნმ-ის დაზიანების დიდი ალბათობა?        
  • A. 

   G1;

  • B. 

   Go;

  • C. 

   S

  • D. 

   G2

 • 21. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან რომელი მექანიზმი უზრუნველყოფს დაზიანებული გენომის მქონე უჯრედების ელიმინაციას?        
  • A. 

   აპოპტოზი;

  • B. 

   რეპარაცია;

  • C. 

   რეპლიკაცია;

  • D. 

   რეგენერაცია.

 • 22. 
  \\\\ რა პერიოდს მოიცავს სხვადასხვა ტიპის უჯრედების სასიცოცხლო ციკლის ხანგრძლივობა?        
  • A. 

   რამდენიმე საათი ან თვე;

  • B. 

   16-24 საათი;

  • C. 

   30-40 საათი;

  • D. 

   1-2 საათი.

 • 23. 
  \\\\ რომელი მოლეკულური მექანიზმი უდევს საფუძვლად იდენტური გენომის მქონე უჯრედების წარმოქმნას?        
  • A. 

   რეპლიკაცია-რეპარაცია;

  • B. 

   რეპარაცია – მუტაცია;

  • C. 

   რეპლიკაცია-მუტაცია;

  • D. 

   სეგრეგაცია – რეპარაცია

 • 24. 
  \\\\  რომელი  პროცესი  უზრუნველყოფს  უჯრედულ  დონეზე  გენომური  დნმ-ის მოწესრიგებულ განაწილებას შვილეულ უჯრედებს შორის?    
  • A. 

   თითისტარას მექანიზმი;

  • B. 

   რეპლიკაცია;

  • C. 

   რეპარაცია;

  • D. 

   ტრანსლაცია.

 • 25. 
  \\\\  ჩამოთვალეთ  შვილეულ  უჯრედებში  გენომური  დნმ-ის  მოწესრიგებულ სეგრეგაციაში მონაწილე სისტემები:        
  • A. 

   თითისტარა, ცენტრომერი, ტელომერი;

  • B. 

   თითისტარა, ტელომერი, ლიზოსომა;

  • C. 

   ცენტრომერი, ქრომატინი;

  • D. 

   ქრომატინი, ტელომერი, თითისტარა.

 • 26. 
  \\\\  რომელი  უბნით  არიან  ერთმანეთთან  დაკავშირებული  ერთ  ქრომოსომაში ლოკალიზებული შვილეული ქრომატიდები?        
  • A. 

   ტელომერით, ლინკერით;

  • B. 

   ცენტრომერით;

  • C. 

   P-მხრით;

  • D. 

   Q-მხრით

 • 27. 
  \\\\  რომელი  მოლეკულური  მექანიზმი  უზრუნველყოფს  ერთ  ქრომოსომაში ლოკალიზებული ორი ქრომატიდის იდენტურობას?      
  • A. 

   ნახევრადკონსერვატული რეპლიკაცია;

  • B. 

   კონსერვატული რეპლიკაცია;

  • C. 

   პოსტტრანსკრიპციული პროცესინგი;

  • D. 

   სეგრეგაცია.

 • 28. 
  \\\\  მემკვიდრული   მასალის   რომელი  დონისთვის   არის   დამახასიათებელი სეგმენტური დუბლიკაციები?        
  • A. 

   გენის;

  • B. 

   ტრიპლეტის;

  • C. 

   ტელომერის;

  • D. 

   ქრომოსომის.

 • 29. 
  \\\\ რომელ დიფერენცირებულ უჯრედებს შეუძლიათ არადაყოფადი Gო  ფაზიდან სინთეზის ფაზაში გადასვლა?        
  • A. 

   ნეირონებს;

  • B. 

   ლეიკოციტებს;

  • C. 

   ერითროციტებს;

  • D. 

   ჰეპატოციტებს.

 • 30. 
  \\\\ რა განსაზღვრავს მიტოზის ცალკეული ფაზების ხანგრძლივობას?        
  • A. 

   მაკონტროლებელი უბანი;

  • B. 

   მიკრომილაკების ქსელი;

  • C. 

   ცენტრომერის უბანი;

  • D. 

   ტელომერი და კინეტოქორი.

 • 31. 
  \\\\  დნმ-ის  რეპლიკაციის  სიზუსტეს,  მიკრომილაკების  აწყობას  და  მათ დაკავშირებას ქრომოსომასთან განსაზღვრავს:        
  • A. 

   მიტოზის მაკონტროლებელი უბანი;

  • B. 

   მიკრომილაკების ქსელი;

  • C. 

   ცენტრომერის უბანი;

  • D. 

   ტელომერები.

 • 32. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს ბირთვში?      
  • A. 

   ამინმჟავების დაკავშირება სატრანსპორტო რნმ-თან;

  • B. 

   პოსტტრანსლაციური პროცესინგი;

  • C. 

   პეპტიდური ბმების წარმოქმნა ამინმჟავებს შორის;

  • D. 

   პოსტტრანსკრიფციული პროცესინგი.

 • 33. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს უჯრედის ბირთვში?    
  • A. 

   ტრანსლაცია;

  • B. 

   პოსტტრანსლაციური პროცესინგი;

  • C. 

   ტრანსკრიფცია;

  • D. 

   ამინმჟავების დაკავშირება სატრანსპორტო რნმ-თან

 • 34. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს უჯრედის ბირთვში?        
  • A. 

   რნმ-პროცესინგი;

  • B. 

   ტრანსლაცია;

  • C. 

   პოსტტრანსლაციური პროცესინგი;

  • D. 

   ამინმჟავების დაკავშირება სატრანსპორტო რნმ-თან.

 • 35. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს უჯრედის ბირთვში?        
  • A. 

   ტრანსლაცია;

  • B. 

   რნმ-სპლაისინგი;

  • C. 

   პოსტტრანსლაციური პროცესინგი;

  • D. 

   ამინმჟავების დაკავშირება სატრანსპორტო რნმ-თან.

 • 36. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს უჯრედის ციტოპლაზმაში?        
  • A. 

   ტრანსკრიფცია;

  • B. 

   რნმ-პროცესინგი;

  • C. 

   ამინმჟავების დაკავშირება სატრანსპორტო რნმ-თან;

  • D. 

   რნმ-სპლაისინგი.

 • 37. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს უჯრედის ციტოპლაზმაში?        
  • A. 

   ტრანსკრიფცია;

  • B. 

   ტრანსლაცია;

  • C. 

   რნმ-სპლაისინგი;

  • D. 

   რნმ-პროცესინგი.

 • 38. 
  \\\\ რომელ ინფორმაციულ მოლეკულებს შორის კავშირს უზრუნველყოფს რნმ?        
  • A. 

   დნმ და რნმ;

  • B. 

   დნმ და ტრნმ;

  • C. 

   დნმ და ცილა;

  • D. 

   ცილა და რნმ.

 • 39. 
  \\\\ რა ეწოდება გენის ელემენტარულ ინფორმაციულ და სტრუქტურულ ერთეულს?        
  • A. 

   ტრიპლეტი;

  • B. 

   ინტრონი;

  • C. 

   ანტიკოდონი;

  • D. 

   პრომოტორი

 • 40. 
  \\\\  ჩამოთვლილიდან  რომელი  სტრუქტურა  მონაწილეობს  გენის  ექსპრესიის რეგულაციაში?        
  • A. 

   ეგზონი;

  • B. 

   ინტრონი;

  • C. 

   ანტიკოდონი;

  • D. 

   ენჰანსერი.