ტოპანატომია - ქირურგიული ნაწილი

40 | Total Attempts: 498

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ტოპანატომია - ქირურგიული ნაწილი

Questions and Answers
 • 1. 
  როგორი შეიძლება იყოს ქირურგიული ოპერაცია:
  • A. 

   მხოლოდ სისხლიანი

  • B. 

   მხოლოდ უსისხლო

  • C. 

   სისხლიანი და უსისხლო

  • D. 

   მხოლოდ რადიკალური

 • 2. 
  რას ნიშნავს ტერმინი სტომია:
  • A. 

   ხვრელმილის ან შერთულის შექმნას

  • B. 

   ორგანოს ამოკვეთას

  • C. 

   ორგანოსთან მიდგომას

  • D. 

   ორგანოს გაკერვას

 • 3. 
  როგორ იქმნება ცალკეული ოპერაციის სახელწოდება:
  • A. 

   ორგანოს სახელწოდების შეერთებით ქირურგიული ჩარევის სახელწოდებასთან

  • B. 

   ორგანოს სახელწოდების შეერთებით საოპერაციო არის დასახელებასთან

  • C. 

   მიდამოს დასახელების შეერთებით ქირურგიული ჩარევის სახელწოდებასთან

  • D. 

   ქირურგიული ჩარევის სახელწოდების აღნიშვნით

 • 4. 
  ადგილობრივი ანესთეზიის დროს საანესთეზიო ნივთიერება მოქმედებს:
  • A. 

   მხოლოდ ნერვებზე

  • B. 

   მხოლოდ ნერვების დაბოლოებებზე

  • C. 

   ნერვებსა და მათ დაბოლოებებზე ერთად

  • D. 

   თავის ტვინის ქერქზე

 • 5. 
  ჩამოთვალეთ ქსოვილთა გასაკვეთი ხელსაწყოები:
  • A. 

   დანები, მაკრატლები, ხერხები

  • B. 

   დანები,სატეხები და პინცეტები

  • C. 

   ხერხები, პინცეტები და მაკრატლები

  • D. 

   მაკრატლები, ხერხები და სისხლძარღვის მომჭერები

 • 6. 
   ჩამოთვალეთ პინცეტების სახეები:
  • A. 

   ანატომიური, ქირურგიული, თათისებრი

  • B. 

   ქირურგიული, გინეკოლოგიური, უროლოგიური

  • C. 

   თათისებრი, კავისებრი, ფურცლოვანი

  • D. 

   კოხერის,კუპერის, რიხტერის

 • 7. 
  როგორ კვეთენ რბილ ქსოვილებს:
  • A. 

   შრეობრივად

  • B. 

   გასწვრივად

  • C. 

   განივად

  • D. 

   ირიბად

 • 8. 
  რომელი სისხლძარღვებიდან სისხლის დენისას შეიძლება გამოყენებული იქნეს სისხლძარღვის მოგრეხვა სისხლდენის შეჩერების მიზნით:
  • A. 

   მსხვილი კალიბრის არტერიებიდან

  • B. 

   მსხვილი კალიბრის ვენებიდან

  • C. 

   საშუალო კალიბრის არტერიებიდან

  • D. 

   წვრილი სისხლძარღვებიდან (უპირატესად ვენებიდან)

 • 9. 
  სისხლძარღვის გადასკვნის შემდეგ რა გართულებაა მოსალოდნელი ლიგატურის საიმედობის თვალსაზრისით:
  • A. 

   ლიგატურის დაცურება

  • B. 

   კუნთის დაზიანება

  • C. 

   ნერვული ღეროს დაზიანება

  • D. 

   მყესის დაზიანება

 • 10. 
  როგორია ნემსში გაყრილი ძაფის ბოლოების სიგრძეთა შეფარდება ერთმანეთთან:
  • A. 

   ძაფის სიგრძის 4/5 მოთავსებულია ნემსის ერთ მხარეზე, 1/5 _ მეორე მხარეზე

  • B. 

   ძაფის სიგრძის 3/5 მოთავსებულია ნემსის ერთ მხარეზე, 2/5 _ მეორე მხარეზე

  • C. 

   ძაფის სიგრძის ნახევარი მოთავსებულია ნემსის ერთ მხარეზე, ნახევარი მეორე მხარეზე

  • D. 

   ძაფის სიგრძის 1/3 მოთავსებულია ნემსის ერთ მხარეზე, 2/3 _ მეორე მხარეზე

 • 11. 
   როდისაა მოსახერხებელი დანის ხელში დაჭერა საწერკალმის პოზიციაში:
  • A. 

   ნატიფი მანიპულაციების ზუსტად შესრულებისათვის

  • B. 

   ამპუტაციის დროს

  • C. 

   უხეში ქსოვილების გასაკვეთად

  • D. 

   ზედაპირული განაკვეთის გასატარებლად

 • 12. 
  როდის იყენებენ უწყვეტ ნაკერს:
  • A. 

   კუჭზე და ნაწლავებზე ოპერაციებისას

  • B. 

   აპონევროზის გასაკერად

  • C. 

   კანის გასაკერად

  • D. 

   კუნთების გასაკერად

 • 13. 
   რა ძირითადი მოთხოვნები უნდა შესრულდეს ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავების დროს:
  • A. 

   უსიცოცხლო ქსოვილების ამოკვეთა და ჯიბეების გახსნა

  • B. 

   უცხო სხეულების ამოცლა

  • C. 

   სისხლის დენის შეჩერება

  • D. 

   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 14. 
  ჩამოთვალეთ კანის ფეხიანი ნაფლეთის გადანერგვის წესები:
  • A. 

   ინდური, იტალიური და ფილატოვის

  • B. 

   იტალიური, ფრანგული და ჩინური

  • C. 

   ფილატოვის, ტიბეტური და ინდური

  • D. 

   ჯანელიძის, იტალიური და ჩინური

 • 15. 
  როგორია ნაფლეთის სიგრძისა და მისი მკვებავი ფეხის სიგანის ურთიერთშეფარდება იტალიური წესით კანის პლასტიკის დროს:
  • A. 

   ნაფლეთის სიგრძე ტოლია მკვებავი ფეხის სიგანისა

  • B. 

   ნაფლეთის მკვებავი ფეხის სიგანე მეტია ნაფლეთის სიგრძეზე

  • C. 

   ნაფლეთის სიგრძე მკვებავი ფეხის სიგანეს 2-ჯერ აღემატება

  • D. 

   ნაფლეთის სიგრძე მკვებავი ფეხის სიგანეს 3-ჯერ აღემატება

 • 16. 
  როგორია ჯანელიძის წესით კანის პლასტიკის დროს ტრანსპლანტატის სიგრძე:
  • A. 

   ტრანსპლანტატის სიგრძე დეფექტის სიგრძის ტოლია

  • B. 

   ტრანსპლანტატის სიგრძე დეფექტის სიგრძეზე მეტია

  • C. 

   ტრანსპლანტატის სიგრძე დეფექტის სიგრძეზე ნაკლებია

  • D. 

   ტრანსპლანტატის ზომებს მნიშვნელობა არა აქვს

 • 17. 
  კერვის დროს თრომბის წარმოქმნის აცილების მიზნით როგორ უკავშირებენ ერთმანეთს სისხლძარღვის ბოლოებს:
  • A. 

   სისხლძარღვის ბოლოები ერთმანეთს ეხება ინტიმით

  • B. 

   ბოლოები ერთმანეთს ეხება ადვენტიციით

  • C. 

   ცენტრალურ და პერიფერიულ ბოლოებს უნდა მოშორდეს ინტიმა

  • D. 

   სისხლძარღვის ბოლოებს წააცლიან ადვენტიციას 2 სმ-ის ფარგლებში

 • 18. 
  რამდენი ეტაპი გამოიყოფა სისხლიან ოპერაციაში:
  • A. 

   მხოლოდ ერთი ეტაპი

  • B. 

   ორი ეტაპი

  • C. 

   სამი ეტაპი

  • D. 

   მრავალი ეტაპი (სამზე მეტი)

 • 19. 
  რას ნიშნავს ტერმინი ectomia ან expiration:
  • A. 

   ორგანოს გაკვეთას

  • B. 

   ორგანოს გაკერვას

  • C. 

   ორგანოს ნაწილობრივ ამოკვეთას

  • D. 

   ორგანოს მთლიანად ამოკვეთას

 • 20. 
  მიზანდასახულობის მიხედვით არჩევენ შემდეგ ოპერაციებს:
  • A. 

   სამკურნალო და სადიაგნოზო

  • B. 

   განმეორებითი

  • C. 

   სასწრაფო

  • D. 

   მრავალმომენტიანი

 • 21. 
  რეგიონული ანესთეზიის დროს სად შეჰყავთ საანესთეზიო ნივთიერების ხსნარი:
  • A. 

   უშუალოდ ნერვის ღეროში ოპერაციული ჩარევის მიდამოს დისტალურად

  • B. 

   ნერვის ირგვლივ არსებულ შემაერთებელ ქსოვილში ოპერაციული ჩარევის მიდამოს პროქსიმალურად

  • C. 

   უშუალოდ ნერვის ღეროში ოპერაციული ჩარევის ადგილზე

  • D. 

   ოპერაციული ჩარევის ადგილის ირგვლივ მდერბარე ქსოვილებში

 • 22. 
  ძირითადი ქირურგიული ხელსაწყოებიდან მიუთითეთ რომელია ქსოვილთა გასაკერი ხელსაწყოები:
  • A. 

   ნემსები, მომჭერები, მიშელის ბრჭყალები

  • B. 

   ნემსდამჭერები, ნემსები, მიშელის ბრჭყალები

  • C. 

   მიშელის ბრჭყალები, დეშანის ნემსი, ბლელოკის სისხლძაღვოვანი კლემა

  • D. 

   ყველა ზემოთჩამოთვლილი

 • 23. 
  ჩამოთვალეთ მაკრატლის სახეები:
  • A. 

   გვერდზე მოხრილი (რიხტერის)

  • B. 

   მახვილწვერიანი

  • C. 

   პირდაპირ მოხრილი (კუპერის)

  • D. 

   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 24. 
  როგორ უნდა გაიკვეთოს ფასცია:
  • A. 

   ღარიან ზონდზე

  • B. 

   პინცეტზე

  • C. 

   ბლაგვ კავზე

  • D. 

   კორნცანგზე

 • 25. 
  კუნთის განივად გაკვეთისას მის ორივე ბოლოს როგორი პროვიზორული ნაკერი ედება:
  • A. 

   მულტანოვსკის

  • B. 

   უწყვეტი

  • C. 

   ქისისებური

  • D. 

   რუსული პე-სებრი

Back to Top Back to top