ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი პირველი

40 | Total Attempts: 1196

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი პირველი

:)


Questions and Answers
 • 1. 
  ზემხარი შედგება შემდეგი მიდამოებისაგან:
  • A. 

   იღლიის, მხრის, ბეჭის, დელტისებრი

  • B. 

   დელტისებრი, ბეჭის, იღლიის, ლავიწქვედა

  • C. 

   იღლიის, ლავიწზედა, დელტისებრი, ბეჭის

  • D. 

   იღლიის, ბეჭის, ლავიწზედა, მხრის

 • 2. 
  იღლიის ფოსოს სისლძარღვოვან-ნერვული კონის ელემენტებია:
  • A. 

   ლავიწქვეშა არტერია, ლავიწქვეშა ვენა და მხრის წნული

  • B. 

   იღლიის არტერია, იღლიის ვენა და კისრის წნული

  • C. 

   მხრის არტერია, მხრის ვენები და მხრის წნული

  • D. 

   იღლიის არტერია, იღლიის ვენა და მხრის წნული

 • 3. 
  რა დონეზე ედება ლიგატურა იღლიის არტერიას:
  • A. 

   A.subscapularis გამოსვლის ზემოთ

  • B. 

   A.subscapularis გამოსვლის ქვემოთ

  • C. 

   მკერდის დიდი კუნთის ქვედა კიდის დონეზე

  • D. 

   ყველა დონეზე

 • 4. 
  იღლიის არტერიის წინ მოთავსებულია:
  • A. 

   იდაყვის ნერვი

  • B. 

   იღლიის ნერვი

  • C. 

   საშუალო ნერვი

  • D. 

   კუნთ-კანის ნერვი

 • 5. 
  საშუალო  ნერვის  მდებარეობა  მხრის  არტერიის  მიმართ  მხრის  ქვედა მესამედში:
  • A. 

   წინ

  • B. 

   უკან

  • C. 

   მედიალურად

  • D. 

   ლატერალურად

 • 6. 
  სად მდებარეობს მხრის არტერია იდაყვის ფოსოში:
  • A. 

   იდაყვის წინა მედიალურ ღარში

  • B. 

   იდაყვის წინა ლატერალურ ღარში

  • C. 

   იდაყვის უკანა მედიალურ ღარში

  • D. 

   იდაყვის უკანა ლატერალურ ღარში

 • 7. 
  სად გაივლის საშუალო ნერვი წინამხრის შუა მესამედში:
  • A. 

   მაჯის სხივისაკენ და თითების ზერელე მომხრელებს შორის

  • B. 

   ძვალთაშუა აპკსა და ცერის გრძელ მომხრელს შორის

  • C. 

   მრგვალი პრონატორის თავებს შორის

  • D. 

   თითების ზედაპირულ და ღრმა მომხრელებს შორის

 • 8. 
  წინამხრის კანზე სხივის არტერია პროექცირდება:
  • A. 

   მხრის ძვლის მედიალური ზედაროკიდან ნების გრძელი კუნთის მყესამდე გავლებულ ხაზზე

  • B. 

   იდაყვის ფოსოს შუა წერტილიდან ნების გრძელი კუნთის მყესამდე გავლებულ ხაზზე

  • C. 

   იდაყვის ფოსოს შუა წერტილიდან სხივის ძვლის სადგისისებური მორჩის მედიალურ კიდემდე გავლებულ ხაზზე

  • D. 

   მხრის ძვლის მედიალური ზედაროკიდან იდაყვის ძვლის სადგისისებური მორჩის მედიალურ კიდემდე გავლებულ ხაზზე

 • 9. 
  სად მდებარეობს II-IV თითების მომხრელი კუნთების მყესების სინოვიური ბუდეების დისტალური საზღვრები:
  • A. 

   თითების შუა ფალანგების დონეზე

  • B. 

   ნების ძვლების თავის დონეზე

  • C. 

   თითების საფრჩხილე ფალანგების დისტალურ ბოლოზე

  • D. 

   თითების დისტალური ფალანგების ფუძეზე

 • 10. 
  რამდენი მყესი გაივლის მაჯის არხში:
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 11. 
  რომელი  ნერვის  დაზიანებისას  ვლინდება  “ბრჭყალისმაგვარი  მტევნის” სიმპტომი?
  • A. 

   კუნთ-კანის

  • B. 

   სხივის

  • C. 

   იდაყვის

  • D. 

   საშუალო

 • 12. 
  რომელ შუალედებად იყოფა საზარდულის იოგის ქვეშ არსებული სივრცე
  • A. 

   კუნთოვან და სისხლძარღვოვან

  • B. 

   კუნთოვან და თიაქრის

  • C. 

   აპონევროზთაშორის და სისხლძარღვოვან

  • D. 

   თიაქრის და სისხლძარღვოვან

 • 13. 
  რა გამოდის კუნთოვანი შუალედიდან:
  • A. 

   თეძო-სუკის კუნთი და ბარძაყის ნერვი

  • B. 

   ბარძაყის არტერია და ვენა

  • C. 

   ბარძაყის ნერვი და ქედის კუნთი

  • D. 

   ბარძაყის ნერვი და გრძელი მომზიდველი კუნთი

 • 14. 
  ზედა მსხლისებრი ხვრელიდან გამოდის:
  • A. 

   დიდი წვივის წინა, გარეთა სასირცხო ვენა და სასირცხო ნერვი

  • B. 

   გარეთა სასირცხო, ბარძაყის და დამხურავი არტერიები

  • C. 

   მცირე წვივის, დიდი წვივის უკანა და ბარძაყის არტერიები

  • D. 

   ზედა დუნდულოვანი არტერია, ვენა და ნერვი

 • 15. 
  ბარძაყის არტერიას გამოეყოფა ზედაპირული არტერიები:
  • A. 

   ქვედა ეპიგასტრული არტერია, თეძოს ზედაპირული შემომხვევიარტერია, გარეთა სასირცხო არტერია

  • B. 

   ზედაპირული ეპიგასტრული არტერია, თეძოს ზედაპირული შემომხვევი არტერია, შიგნითა სასირცხო არტერია

  • C. 

   ზედაპირული შემომხვევი არტერია, ბარძაყის მედიალური შემომხვევი არტერია, გარეთა სასირცხო არტერია

  • D. 

   ზედაპირული ეპიგასტრული არტერია, თეძოს ზედაპირული შემომხვევი არტერია, გარეთა სასირცხო არტერია

 • 16. 
  ბარძაყის არტერია კანზე პროეცირდება:
  • A. 

   საზარდულის იოგის შუა წერტილიდან ბარძაყის ძვლის მედიალურ ზედაროკამდე

  • B. 

   საზარდულის იოგის გარეთა და შუა მესამედებს შორის წერტილიდან ბარძაყის ძვლის მედიალურ ზედაროკამდე

  • C. 

   საზარდულის იოგის შუა და მედიალურ მესამედებს შორის წერტილიდან კვირისტავამდე საზარდულის იოგის შუა წერტილიდან კვირისტავამდე

 • 17. 
  მომზიდველი არხი მდებარეობს:
  • A. 

   ბარძაყის ქვედა მესამედში ბარძაყის უკანა ზედაპირზე

  • B. 

   ბარძაყის ზედა მესამედში ბარძაყის წინა ლატერალურ ზედაპირზე

  • C. 

   ბარძაყის ზედა მესამედში ბარძაყის წინა მედიალურ ზედაპირზე

  • D. 

   ბარძაყის ქვედა მესამედში ბარძაყის წინა მედიალურ ზედაპირზე

 • 18. 
  რომელი კუნთებით იქმნება მუხლქვეშა ფოსო:
  • A. 

   თითისტარა, სუკის, გრძელი მომზიდველი, თერძის

  • B. 

   ნახევრადმყესოვანი, თითისტარა, კანჭის ტყუპი, ბარძაყის ორთავა

  • C. 

   კანჭის ტყუპი, კვადრატული, შიგნითა დამხურავი, თერძის

  • D. 

   ბარძაყის ორთავა, სამთავა, ოთხთავა, დიდი მომზიდველი

 • 19. 
  რამდენ ტოტს იძლევა მუხლქვეშა არტერია მუხლის სახსრისთვის:
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 20. 
  წვივ-მუხლქვეშა არხში გაივლის:
  • A. 

   დიდი წვივის უკანა არტერია და დიდი წვივის ნერვი

  • B. 

   მცირე წვივის არტერია და დიდი წვივის ნერვი

  • C. 

   საჩინო ნერვი და წვივის წინა არტერია

  • D. 

   ტერფის კანის დორსალური ნერვი და წვივის წინა არტერია

 • 21. 
  რომელი კუნთებია წვივის უკანა მიდამოს ზედაპირულ ფასციურ ბუდეში:
  • A. 

   ფეხის ცერის გრძელი მომხრელი, მუხლქვეშა და ტყუპი

  • B. 

   დიდი წვივის უკანა, თითების გრძელი მომხრელი და ტერფძირის

  • C. 

   ტყუპი, ტერფძირის და ქუსლის

  • D. 

   თითების გრძელი მომხრელი, მუხლქვეშა და თერძის

 • 22. 
  როდის აღინიშნება ბარძაყის დეფორმაცია “გალიფეს” ფორმით?
  • A. 

   მენჯ-ბარძაყის სასხსრის ამოვარდნილობისას

  • B. 

   ბარძაყის შუა მესამედში მოტეხილობისას

  • C. 

   ბარძაყის ქვედა მესამედში მოტეხილობისას

  • D. 

   ბარძაყის ზედა მესამედში მოტეხილობისას

 • 23. 
  რა არის ამპუტაცია:
  • A. 

   კიდურის პერიფერიული ნაწილის იმობილიზაცია

  • B. 

   კიდურის პერიფერიული ნაწილის მოკვეთა

  • C. 

   კიდურზე ნახვევის დადება

  • D. 

   კიდურზე თაბაშირის ლონგეტის დადება

 • 24. 
  ამპუტაციები ჩარევის ვადების მიხედვით იყოფა:
  • A. 

   ადრეულ, ნაგვიანევ და განმეორებით

  • B. 

   დაჩქარებულ, მაქსიმალურად დაჩქარებულ და სასწრაფო

  • C. 

   ადრეულ, დაჩქარებულ და გადაუდებელი

  • D. 

   დროულ, მაქსიმალურად დროულ და ნაგვიანევ

 • 25. 
  ამპუტაციის დროს სისხლდენის შეჩერება ხდება:
  • A. 

   კიდურზე ნახვევის დადებით

  • B. 

   კიდურის ფიქსაციით

  • C. 

   კიდურზე არტაშანის დადებით

  • D. 

   კიდურის პროქსიმალურ ნაწილზე ლახტის დადებით

Back to Top Back to top