ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მეოთხე

21 | Total Attempts: 622

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მეოთხე

:)


Questions and Answers
 • 1. 
  ამპუტაციის დროს რა დონეზე იკვეთება ნერვი ძვლის ბოლოდან:
  • A. 

   1-2 სმ

  • B. 

   4-5 სმ

  • C. 

   8-10 სმ

  • D. 

   10-12 სმ

 • 2. 
  რომელი წესით კეთდება III და IV თითების ამოსახსვრა:
  • A. 

   ჩოგნისებრი და ლუპის

  • B. 

   ჯანელიძის და ფარაბეფის

  • C. 

   მალგენის და ფარაბეფის

  • D. 

   ფარაბეფის და პიროგოვის

 • 3. 
  რომელი წესით სრულდება მხრის ამპუტაცია შუა მესამედში:
  • A. 

   მანჟეტის წესით

  • B. 

   სამნაფლეთოვანი წესით

  • C. 

   ერთნაფლეთოვანი წესით

  • D. 

   ორნაფლეთოვანი წესით

 • 4. 
  რას ნიშნავს ტერმინი “რეამპუტაცია”:
  • A. 

   ტაკვის განმეორებით მოკვეთას

  • B. 

   ტაკვის გაკვეთას სისხლძარღვებთან მიდგომის მიზნით

  • C. 

   ტაკვის გაკვეთას განივად ძვალთან მიდგომის მიზნით

  • D. 

   ტაკვის ნაწილობრივ მოკვეთას

 • 5. 
  რამდენ ელემენტს გამოყოფენ საზარდულის არხში?
  • A. 

   2 კედელს და 3 ხვრელს

  • B. 

   3 კედელს და 3 ხვრელს

  • C. 

   4 კედელს და 2 ხვრელს

  • D. 

   4 კედელს და 4 ხვრელს

 • 6. 
  ვის უფრო ხშირად უვითარდება საზარდულის თიაქარი?
  • A. 

   ბავშვებს სქესის მიუხედავად

  • B. 

   მამაკაცებს

  • C. 

   ქალებს

  • D. 

   მოხუცებს სქესის მიუხედავად

 • 7. 
  სად ავლებენ განაკვეთს საზარდულის თიაქრების დროს?
  • A. 

   თიაქრის პარკზე

  • B. 

   საზარდულის იოგის პროექციაზე

  • C. 

   საზარდულის იოგის პარალელურად მისგან 2სმ ქვევით

  • D. 

   საზარდულის იოგის მედიალური 2/3-ის პარალელურად, მისგან 2სმ ზემოთ

 • 8. 
  რომელ ნაწილებს არჩევენ თიაქრის პარკში?
  • A. 

   ყელს, მუცელსა და ძირს

  • B. 

   სხეულს, ძირსა და კარს

  • C. 

   ყელს, სხეულსა და ძირს

  • D. 

   მუცელს, სხეულსა და ძირს

 • 9. 
  როგორ იყოფა მუცლის თიაქრები?
  • A. 

   გარეთა და შიგნითა

  • B. 

   ზედაპირული და ღრმა

  • C. 

   მედიალური და ლატერალური

  • D. 

   ზედა და ქვედა

 • 10. 
  როგორ თიაქრებს არჩევენ ეტიოლოგიური მომენტების მიხედვით?
  • A. 

   შეუბრუნებელსა და გაჭედილს

  • B. 

   თანდაყოლილს და შეძენილს

  • C. 

   ჩვეულებრივსა და გართულებულს

  • D. 

   შესაბრუნებელსა და შეუბრუნებელს

 • 11. 
  რაში მდგომარეობს თიაქრის ოპერაციის მესამე ეტაპი?
  • A. 

   თიაქრის პარკის მიკერება კანის ჭრილობის ირგვლივ

  • B. 

   თიაქრის კარის დახურვა

  • C. 

   თიაქრის პარკის მოკვეთა

  • D. 

   თიაქრის პარკის გამოყოფა

 • 12. 
  როგორი წესებია მოწოდებული საზარდულის თიაქრების ოპერაციული მკურნალობისათვის?
  • A. 

   ექსტრაპერიტონეული,რეტროპერიტონეული და კომბინირებული

  • B. 

   ექსტრაპერიტონეული, მეზოპერიტონეული და ინტრაპერიტონეული

  • C. 

   ექსტრაპერიტონეული, ინტრაპერიტონეული და კომბინირებული

  • D. 

   ინტრაპერიტონეული, რეტროპერიტონეული და კომბინირებული

 • 13. 
   რომელი რგოლით შეჰყავთ საზარდულის არხში ღარიანი ზონდი?
  • A. 

   ქვვედა რგოლით

  • B. 

   ზედა რგოლით

  • C. 

   ღრმა რგოლით

  • D. 

   ზედაპირული რგოლით

 • 14. 
  როგორ გამოყოფენ თიაქრის პარკს სათესლე ბაგირაკის ელემენტებისაგან?
  • A. 

   პარკის მოკვეთით

  • B. 

   სათესლე ბაგირაკის ელემენტის გადასკვნით

  • C. 

   ჩლუნგად გამოყოფით

  • D. 

   მახვილი წესით გამოყოფით

 • 15. 
  თიაქრის ოპერაციების დროს რომელ ასაკშია შესაძლებელი ოპერაციის შესრულება საზარდულის არხის გახსნის გარეშე?
  • A. 

   ახალგაზრდა ასაკში

  • B. 

   ხანშიშესულთა ასაკში

  • C. 

   მოხუცთა ასაკში

  • D. 

   ბავშვთა ასაკში

 • 16. 
  საზარდულის არხის რომელი კედლის გამაგრებას ემყარება საზარდულის თიაქრის პლასტიკის წესები?
  • A. 

   მედიალური ან ლატერალური

  • B. 

   დისტალური ან პრიქსიმალური

  • C. 

   ზედა ან ქვედა კედლის

  • D. 

   წინა ან უკანა კედლის

 • 17. 
  მიდგომის რომელი წესები არსებობს ბარძაყის თიაქრის ოპერაციების დროს?
  • A. 

   დიდი საჯდომი ხვრელიდან, მცირე საჯდომი ხვრელიდან

  • B. 

   დამხურავი არხიდან, მომზიდველი არხიდან

  • C. 

   ბარძაყის მიდამოდან, საზარდულის მიდამოდან

  • D. 

   ბარძაყის სამკუთხედიდან, თეთრი ხაზიდან

 • 18. 
  როგორი მიმართულებისაა განაკვეთები ბარძაყის თიაქრის ოპერაციების დროს ბარძაყის მიდამოდან მიდგომისას?
  • A. 

   ირიბი ან ვერტიკალური

  • B. 

   განივი ან რკალოვანი

  • C. 

   განივი და რკალოვანი

  • D. 

   ტალღისებრი ან ნალისებრი გამოდრეკილობით მიმართული ზემოთ

 • 19. 
  სად გაავლებენ განაკვეთს ბარძაყის თიაქრის ოპერაციის დროს საზარდულის მიდამოდან მიდგომის შემთხვევაში?
  • A. 

   საზარდულის იოგის პარალელურად, მისგან 1-2სმ-ით ზემოთ

  • B. 

   საზარდულის იოგის პარალელურად, მისგან 5სმ-ით ქვემოთ

  • C. 

   საზარდულის იოგის პარალელურად, მისგან 10სმ-ით ზემოთ

  • D. 

   საზარდულის იოგის ვერტიკალურად

 • 20. 
  რომელი ანატომიური წარმონაქმნები მიეკერება ერთმანეთს ბარძაყის თიაქრის ოპერაციის დროს ბასინისა და რუჯის წესებით?
  • A. 

   საზარდულისა და ქედის იოგები

  • B. 

   საზარდულისა და შუალედის იოგები

  • C. 

   საზარდულისა და შებრუნებული იოგები

  • D. 

   სწორი კუნთის ბუდე და ქედის იოგი

 • 21. 
   რომელი ანატომიური წარმონაქმნები მიეკერება ქედის იოგზე ბარძაყის თიაქრის ოპერაციის დროს პარლავეჩოს წესით?
  • A. 

   შიგნითა ირიბი და განივი კუნთები

  • B. 

   გარდა ირიბი და სწორი კუნთები

  • C. 

   საზარდულისა და ქედის იოგები

  • D. 

   საზადულისა და შუალედის იოგები

Back to Top Back to top