ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მესამე

40 | Total Attempts: 806

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მესამე

:)


Questions and Answers
 • 1. 
  დიდი  წვივის  წინა  არტერია  და  მცირე  წვივის  საერთო  ნერვის  ღრმა  ტოტი წვივის ქვედა ნახევარში მდებარეობს:
  • A. 

   დიდი წვივის წინა და ფეხის ცერის გრძელ გამშლელ კუნთებს შორის

  • B. 

   თითების გრძელ მომხრელ და ცერის გრძელ მომხრელ კუნთებს შორის

  • C. 

   ტერფძირისა და ქუსლის კუნთებს შორის

  • D. 

   კანჭის ტყუპსა და ტერფძირის კუნთებს შორის

 • 2. 
  როგორ პროეცირდება დიდი წვივის წინა არტერია:
  • A. 

   დიდი წვივის ხორკლსა და მცირე წვივის ძვლის თავს შორის გატარებული ხაზის შუა წერტილიდან ლატერალურ გოჯამდე გავლებულ ხაზზე

  • B. 

   დიდი წვივის ხორკლიდან გოჯებს შორის გატარებული ხაზის შუა წერტილამდე

  • C. 

   დიდი წვივის ხორკლსა და მცირე წვივის ძვლის თავს შორის გატარებული ხაზის შუა წერტილიდან გოჯებს შორის გატარებული ხაზის შუა წერტილამდე გავლებულ ხაზზე

  • D. 

   მედიალურ როკსა და დიდი წვივის ხორკლს შორის გატარებული ხაზის შუა წერტილიდან ლატერალურ გოჯამდე გავლებულ ხაზზე

 • 3. 
  წვივ-მუხლქვეშა არხის წინა კედელს ქმნის:
  • A. 

   კანჭის ტყუპი კუნთი

  • B. 

   დიდი წვივის უკანა კუნთი

  • C. 

   თითების გრძელი მომხრელი კუნთი

  • D. 

   წვივის ფასციის ღრმა ფურცელი

 • 4. 
  მიუთითეთ კიდურის ამპუტაციის აბსოლუტური ჩვენება:
  • A. 

   კიდურის ტრავმული მოგლეჯა

  • B. 

   ძვლების დამსხვრევა, კუნთების, სისხლძარღვების და ნერვების დაგლეჯით

  • C. 

   კიდურის სხვადასხვა ეტიოლოგიის განგრენა

  • D. 

   ყველა ზემოთჩამოთვლილი

 • 5. 
  რეამპუტაციის ჩვენება:
  • A. 

   მანკიერი ტაკვი

  • B. 

   სეფსისი

  • C. 

   ტუბერკულოზური გონიტი

  • D. 

   ანაფილაქსიური შოკი

 • 6. 
  სპეციალური იარაღები, რომლებიც გამოიყენება ამპუტაციის დროს:
  • A. 

   ხელის ტრეპანი, დალგრენის კვნეტარა, ჯილის ხერხი, სხვადასხვა ფორმის ფრეზები

  • B. 

   ღარიანი ზონდები, რევერდენის ნემსები, ტრაქეოსტომიული მილი

  • C. 

   საამპუტაციო დანები, ხერხები, რასპატორები, მკვნეტარები, ჭოპოსნები

  • D. 

   სარკეები, ნიჩბები, ელექტრო და ხელის ტრეპანები

 • 7. 
  ამპუტაციის დროს სისხლდენის შეჩერება ხდება:
  • A. 

   კიდურზე ლახტის დადებით

  • B. 

   კიდურის იმობილიზაციით

  • C. 

   კიდურზე ყინულიანი პარკების დადებით

  • D. 

   კიდურზე ნახვევის დადებით

 • 8. 
  რა იკვეთება ორმომენტიანი ამპუტაციის დროს პირველ მომენტად:
  • A. 

   კანი და ძვალი

  • B. 

   კუნთები და ძვალი

  • C. 

   ფასცია, კუნთები

  • D. 

   იკვეთება კანი, კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი და ფასცია

 • 9. 
  სამმომენტანი ამპუტაციის დროს III მომენტად იკვეთება:
  • A. 

   შეკუმშული და გადაწეული კანის დონეზე იკვეთება ღრმა ფასცია

  • B. 

   შეკუმშული და გადაწეული კანის დონეზე ხელმეორედ იკვეთება ყველა კუნთი და გადაიხერხება ძვალი

  • C. 

   შეკუმშული და გადაწეული კანის დონეზე იხერხება ძვალი

  • D. 

   შეკუმშული და გადაწეული კანის დონეზე იკვეთება ზედაპირული ფასცია

 • 10. 
  რაში მდგომარეობს ამპუტაციის დროს ნერვის დამუშავების წესი:
  • A. 

   ნერვი იკვეთება სკალპელით, გადახერხილი ძვლის ბოლოდან 1,5_2 სმ ზემოთ

  • B. 

   ნერვი იკვეთება სამართებლით, გადახერხილი ძვლის ბოლოდან 1-2 სმ ზემოთ

  • C. 

   ნერვი იკვეთება ელექტრო დანით,გადახერხილი ძვლის ბოლოდან 7-8 სმ ზემოთ

  • D. 

   ნერვი იკვეთება სამართებლით, გადახერხილი ძვლის ბოლოდან 4-5 სმ ზემოთ

 • 11. 
  რომელი იარაღი გამოიყენება ნერვის გადასაკვეთად:
  • A. 

   ელექტროდანა

  • B. 

   სკალპელი

  • C. 

   უსაფრთხო სამართებელი

  • D. 

   საამპუტაციო დანა

 • 12. 
  რომელი წესით სრულდება წინამხრის ამპუტაცია:
  • A. 

   ერთმომენტიანი ნაფლეთოვანი წესით

  • B. 

   ორმომენტიანი მანჟეტის წესით

  • C. 

   სამნაფლეთოვანი წესით

  • D. 

   სამმომენტიანი ირგვლივი წესით

 • 13. 
   ბარძაყის  ძვალ_პლასტიკური  ამპუტაციისას  რა  არის  ტაკვის  საყრდენი ზედაპირი:
  • A. 

   ბარძაყის ოთხთავა კუნთის მყესი

  • B. 

   ორთავა კუნთის მყესი

  • C. 

   გადახერხილი კვირისტავი

  • D. 

   ბარძაყის ძვლის როკი

 • 14. 
  სამგვერდიან ხვრელში გაივლის:
  • A. 

   ბეჭის შემომხვევი არტერია

  • B. 

   ბეჭქვეშა არტერია და იღლიის ნერვი

  • C. 

   მხრის წინა და უკანა შემომხვევი არტერიები და იღლიის ნერვი

  • D. 

   ბეჭქვეშა და მხრის უკანა შემომხვევი არტერია

 • 15. 
  რამდენ  ნაწილს  განარჩევენ  იღლიის  არტერიაში  იღლიის  ფოსოს  მთელ სიგრძეზე:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  მხრის წნულის რომელი კონიდან ყალიბდება სხივის ნერვი:
  • A. 

   წინა

  • B. 

   უკანა

  • C. 

   ლატერალური

  • D. 

   მედიალური

 • 17. 
  მკერდქვეშა სამკუთხედის ფარგლებში იღლიის არტერიას გამოეყოფა:
  • A. 

   მხრის წინა და უკანა შემომხვევი არტერია და გულმკერდის ზემდებარე არტერია

  • B. 

   გულმკერდ-აკრომიონისა და მხრის წინა შემომხვევი არტერია

  • C. 

   ბეჭქვეშა არტერია, მხრის წინა და უკანა შემომხვევი არტერიები

  • D. 

   გულმკერდის ლატერალური არტერია და ბეჭქვეშა არტერია

 • 18. 
  როგორია იღლიის არტერიის საპროექციო ხაზი:
  • A. 

   იღლიის ფოსოს შუა და უკანა მესამედებს შორის გავლებული ჰორიზონტალური ხაზი

  • B. 

   ბეჭის ნისკარტისებრი მორჩიდან ქვევით გავლებული ხაზი

  • C. 

   თმიანი ნაწილის წინა კიდე

  • D. 

   იდაყვის არტერიის საპროექციო ხაზის გაგრძელება ზევით

 • 19. 
  რა ტოტებად იყოფა სხივის ნერვი იდაყვის ფოსოს წინა ლატერალურ ღარში?
  • A. 

   წინა და ლატერალური

  • B. 

   ზედაპირულ და ღრმა

  • C. 

   წინა და უკანა

  • D. 

   წინა და მედიალური

 • 20. 
  იდაყვის მიდამოში იდაყვის ნერვი გაივლის:
  • A. 

   უკანა მედიალურ ღარში

  • B. 

   უკანა ლატერალურ ღარში

  • C. 

   წინა მედიალურ ღარში

  • D. 

   წინა ლატერალურ ღარში

 • 21. 
  ჩამოთვლილი წარმონაქმნებიდან რომელია მოთავსებული ხელის გულის შუა ფასციურ ბუდეში:
  • A. 

   ნების ძვალთაშუა დორსალური არტერიები

  • B. 

   კუნთ-კანის ნერვი

  • C. 

   იდაყვის არტერიული ბადე

  • D. 

   ხელგულის ზედაპირული არტერიული რკალი

 • 22. 
  საშუალო ნერვი ანერვებს:
  • A. 

   I, II, თითების პალმარული ზედაპირის კანს და III თითის პალმარული ზედაპირის ნახევარს

  • B. 

   I, II, III თითების პალმარული ზედაპირის კანს და IV თითის პალმარული ზედაპირის ლატერალურ ნახევარს

  • C. 

   IV, V თითებს და III თითის ნახევარს დორსალური მხრიდან

  • D. 

   I, II, თითებს და III თითის დორსალური ზედაპირის ნახევარს

 • 23. 
  თითების მომხრელთა მყესების რომელი სინოვიური ბუდეების დაზიანება იწვევს ჩირქოვანი პროცესის გადასვლას პიროგოვის შემაერთებელქსოვილოვან სივრცეში:
  • A. 

   იდაყვისმხრივი და ნეკისმხრივი

  • B. 

   სხივისმხრივი და იდაყვისმხრივი

  • C. 

   II-IV თითების მომხრელთა მყესების სინოვიური ბუდეების

  • D. 

   სხივისმხრივი და ცერისმხრივი

 • 24. 
  რომელი ნერვის დაზიანებისას ვლინდება “მაიმუნის მტევნის სიმპტომი”:
  • A. 

   სხივის

  • B. 

   კუნთ-კანის

  • C. 

   იდაყვის

  • D. 

   საშუალო

 • 25. 
  მიუთითეთ ბარძაყის არხის კედლები:
  • A. 

   ბარძაყის ვენა, განიერი ფასციის ზედაპირული და ღრმა ფურცლები

  • B. 

   საზარდულის იოგი, ქედის იოგი და განიერი ფასციის ზედაპირული ფურცელი

  • C. 

   საზარდულის იოგი, ქედის იოგი და ბარძაყის ვენა

  • D. 

   ზედაპირული ფასცია და ბარძაყის ვენა

Back to Top Back to top