ბიოქიმია – მესენჯერები

70 | Total Attempts: 346

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია – მესენჯერები

Questions and Answers
 • 1. 
  სიგნალის ტრანსდუქციის რომელ გზაში ხდება სასიგნალო მოლეკულის ტრანსპორტი სისხლის საშუალებით?
  • A. 

   ენდოკრინული

  • B. 

   პარაკრინული

  • C. 

   სინაპსური

  • D. 

   აუტოკრინული

 • 2. 
  რომელი სასიგნალო მოლეკულის სამიზნე უჯრედის რეცეპტორს ახასიათებს მაღალი აფინურობა ლიგანდის მიმართ?
  • A. 

   ლოკალური მედიატორის

  • B. 

   ნეიროტრანსმიტერის

  • C. 

   ჰორმონის

  • D. 

   ყველა მათგანის

 • 3. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელ სასიგნალო მოლეკულას არ შეუძლია გადალახოს უჯრედის პლაზმური მემბრანა?
  • A. 

   სტეროიდულ ჰორმონს

  • B. 

   ზრდის ფაცტორი

  • C. 

   თიროიდულ ჰორმონს

  • D. 

   რეტინმჟავას

 • 4. 
  რომელი ფერმენტები აკატალიზებენ ცილების ფოსფორილირებას სიგნალის უჯრედშიდა ტრანსდუქციის გზებში?
  • A. 

   ფოსფოდიესთერაზები

  • B. 

   პროტეინფოსფატაზები

  • C. 

   პროტეინკინაზები

  • D. 

   ფოსფოფიდროლაზები

 • 5. 
  რა იგულისხმება დესენსიტიზაციის ქვეშ?  
  • A. 

   სამიზნე უჯრედის რეცეპტორების მგრძნობელობის დაკარგვა აგონისტის მიმართ

  • B. 

   სიგნალის ტრანსდუქციის საწყისი ეტაპი

  • C. 

   რეცეპტორის აფინურობის ზრდა აგონისტის მიმართ

  • D. 

   სიგნალის გავრცელება უჯრედის შიგნით

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელია ლიპიდური მეორადი მესენჯერი?    
  • A. 

   CAMP

  • B. 

   დიაცილგლიცეროლი (DAG)

  • C. 

   CGMP

  • D. 

   Ca+2

 • 7. 
  G ცილის ციკლის აღწერისათვის რომელ დებულებას ეთანხმებით?
  • A. 

   ბაზალურ მდგომარეობაში G ცილები ჰომოტრიმერებია

  • B. 

   ალფა-სუბერთეულს G–ური აქტივობა აქვს

  • C. 

   ალფა–GTP ეფექტორის მიმართ არააქტიური კონფორმაცია

  • D. 

   ალფა–GDP ეფექტორის მიმართ აქტიური კონფორმაცია

 • 8. 
  რა უდევს საფუძვლად ნიტროგლიცერინის ანტიანგინოზურ მოქმედებას?  
  • A. 

   ვაზოდილატაცია, გამოწვეული აზოტის ოქსიდის ეგზოგენური დონორირებით

  • B. 

   ვაზოკონსტრიქცია, გამოწვეული სისხლძარღვების გლუვი კუნთების კუმშვადობის მატებით

  • C. 

   ჟანგბადზე მოთხოვნილების გაზრდა

  • D. 

   გლუვკუნთოვან უჯრედებში cGPM-ს კონცენტრაციის შემცირება

 • 9. 
  სისხლძარღვთა რელაქსაციის წამყვანი მეორადი მესენჯერია:  
  • A. 

   DAG

  • B. 

   PIP3

  • C. 

   CAMP

  • D. 

   CGMP

 • 10. 
  რა ეწოდება უჯრედშორის სიგნალის ტრანსდუქციის ტიპს, როცა ერთ უჯრედს მეორესთან კონტაქტი შეუძლია დიდ დისტანციაზე?
  • A. 

   აუტოკრინული

  • B. 

   ენდოკრინული

  • C. 

   კონტაქტდამოკიდებული

  • D. 

   პარაკრინული

 • 11. 
  რომელი დებულებაა ჭეშმარიტი უჯრედშიდა რეცეპტორების შესახებ?  
  • A. 

   როგორც წესი, ჰიდროფილურ ლიგანდებს უკავშირდებიან

  • B. 

   სიგნალის ტრანსდუქციისათვის საჭიროებენ ფოსფორილების კასკადს

  • C. 

   ლიგანდთან დაკავშირების შემდეგ არეგულირებენ გენის ტრანსკრიპციას

  • D. 

   აქვთ უნარი ლიგანდის გარეშე დაუკავშირდნენ დნმ-ის სპეციფიკურ თანმიმდევრობებს

 • 12. 
  მემბრანული რეცეპტორების შესახებ სწორი დებულებაა:  
  • A. 

   ურთიერთქმედებს მხოლოდ დიდი ზომის მოლეკულასთან

  • B. 

   ლიგანდთან დაკავშირების შემდეგ ააქტიურებს ფერმენტულ კასკადს

  • C. 

   ლიგანდთან დაკავშირების შემდეგ აუცილებლად ხსნის იონურ არხს

  • D. 

   ლიგანდის დაუკავშირებლად წარმოქმნის მეორად მესენჯერს

 • 13. 
  რომელი დებულება ეწინააღმდეგება ცილის ფოსფორილებაზე დამყარებულ სიგნალის ტრანსდუქციის გზას?
  • A. 

   ტიროზინკინაზა ყოველთვის რეცეპტორული ცილის ნაწილია

  • B. 

   ფოსფორილება შეიძლება მოხდეს სერინზე ან თრეონინზე

  • C. 

   პროტეინკინაზური კასკადი იწვევს სიგნალის ამპლიფიკაციას

  • D. 

   ფოსფორილება ცვლის ცილის სტრუქტურას და ფუნქციას

 • 14. 
  როგორ ხორციელდება სიგნალის ტრანსდუქციის ტერმინაცია უჯრედის ზედაპირის რეცეპტორების მეშვეობით?
  • A. 

   აგონისტის რაოდენობის მომატებით

  • B. 

   რეცეპტორ-აგონისტის კომპლექსის ინტერნალიზაციითა და დეგრადაციით

  • C. 

   რეცეპტორის მგრძნობელობის მომატებით აგონისტის მიმართ

  • D. 

   რეცეპტორების რაოდენობის გაზრდით

 • 15. 
  რას წარმოადგენს კალმოდულინი?  
  • A. 

   არასპეციფიკური კინაზას

  • B. 

   ცილას, რომელიც იკავშირებს

  • C. 

   მეორად მესენჯერს

  • D. 

   ცილოვან არხს, რომელიც Ca2+-ის შედინების გამააქტივებელია

 • 16. 
  G ცილასთან დაკავშირებული რომელი მტკიცებაა მართებული?  
  • A. 

   G ცილა უშუალოდ უკავშირდება ჰორმონს უჯრედის ზედაპირზე

  • B. 

   ალფა სუბერთეული შეიძლება იყოს როგორც მასტიმულირებელი, ასევე მაინჰიბირებელი

  • C. 

   GTP-ის ჰიდროლიზი აუცილებელია Gცილის სუბერთეულის გამოცალკევებისათვის

  • D. 

   მოსვენებულ მდგომარეობაში GTP G ცილასთანაა დაკავშირებული

 • 17. 
  მეორად მესენჯერებს მიეკუთვნება:  
  • A. 

   გლუკაგონი

  • B. 

   დიაცილგლიცეროლი

  • C. 

   ეპინეფრინი

  • D. 

   ინსულინი

 • 18. 
  რომელი ამინომჟავების რადიკალების ფოსფორილირება ხდება პროტეინკინაზურ კასკადში?
  • A. 

   გლიცინის და ვალინის

  • B. 

   პროლინის და მეთიონინის

  • C. 

   ტრიფტოფანის და ფენილალანინის

  • D. 

   სერინი და თრეონინი

 • 19. 
  რომელი ამინომჟავას რადიკალის ფოსფორილირება ხდება პროტეინკინაზურ კასკადში?
  • A. 

   ვალინის

  • B. 

   ფენილალანინის

  • C. 

   ტრიფტოფანის

  • D. 

   ტიროზინის

 • 20. 
  სიგნალის ტრანსდუქციის ტერმინაციის მექანიზმში არ იგულისხმება:  
  • A. 

   აგონისტის კონცენტრაციის შემცირება არეში

  • B. 

   აგონისტ-რეცეპტორული კომპლექსის ინტერნალიზაცია

  • C. 

   რეცეპტორის ინაქტივაცია

  • D. 

   აგონისტსა და რეცეპტორს შორის აფინურობის გაზრდა

 • 21. 
  ტიროზინკინაზური რეცეპტორებისათვის არ არის დამახასიათებელი:  
  • A. 

   რამდენიმე ტრანსმემბრანული დომეინის არსებობა

  • B. 

   ლიგანდთან დაკავშირების შემდგომი დიმერიზაცია

  • C. 

   აუტოფოსფორილება

  • D. 

   უჯრედშიდა სპეციფიკურ ცილებთან ამოსაცნობი საიტით დაკავშირება

 • 22. 
  სამიზნე უჯრედების რეცეპტორების მაღალი აფინურობა ჰორმონების მიმართ შესაძლებელს ხდის:
  • A. 

   სიგნალის კონტაქტდამოკიდებული ტრანსდუქციის განხორციელებას

  • B. 

   ნებისმიერი ჰორმონის დაკავშირებას მათი კონცენტრაციის მიუხედავად სისხლში

  • C. 

   შესაბამისი ჰორმონის სპეციფიკურ დაკავშირებას სისხლში ძალიან დაბალი კონცენტრაციის პირობებშიც კი

  • D. 

   ჰორმონ-რეცეპტორული კომპლექსიდან ჰორმონის ადვილად დისოცირებას

 • 23. 
  მეორად მესენჯერებს არ მიეკუთვნება:  
  • A. 

   ეპინეფრინი

  • B. 

   ციკლური AMP

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლი

  • D. 

   PIP3

 • 24. 
  სიგნალის ტრანსდუქციის რომელ გზას მიეკუთვნება უჯრედებს შორის არსებული არხებით განხორციელებული ტრანსდუქცია, რომელიც მცირე ზომის იონებისა და მეტაბოლიტების პირდაპირი ტრანსფერის საშუალებას იძლევა?
  • A. 

   ენდოკრინულს

  • B. 

   პარაკრინულს

  • C. 

   აუტოკრინულს

  • D. 

   იუქსტაკრინულს

 • 25. 
  რომელი სასიგნალო მოლეკულები გამოიყენება სიგნალის სინაპსური გზით ტრანსდუქციისათვის?
  • A. 

   ციტოკინები

  • B. 

   ნეიროტრანსმიტერები

  • C. 

   სტეროიდული ჰორმონები

  • D. 

   პროსტაგლანდინები

Back to Top Back to top