წყალი და ბუფერები

51 | Total Attempts: 626

SettingsSettingsSettings
Please wait...
წყალი და ბუფერები


Questions and Answers
 • 1. 
   \ რომელი დებულება არ არის სწორი წყალთან დაკავშირებით?
  • A. 

   წყალი შეიძლება იყოს წყალბადის იონის როგორც დონორი, ასევე აქცეპტორი

  • B. 

   მის თითოეულ მოლეკულას შეუძლია წარმოქმნას 5 წყალბადური ბმა

  • C. 

   ახასიათებს მაღალი დუღილის ტემპერატურა

  • D. 

   ახასიათებს დიდი თბოტევადობა

 • 2. 
  \ ჰენდერსონ-ჰასელბახის განტოლება გამოსახავს კავშირს:      
  • A. 

   ხსნარის __pH –სა და მჟავასKa-ს შორის

  • B. 

   ხსნარის pH-ს, მჟავას pKa –ს და დისოციაციის სიღრმეს შორის

  • C. 

   მჟავას _pKa_-სა და ჰიდრატაციის Kh-ს შორის

  • D. 

   ხსნარის pH–სა ჰიდრატაციის Khს შორის

 • 3. 
  \ ჰემოგლობინის აფინურობა ჟანგბადის მიმართ იზრდება:  
  • A. 

   გარემოს ტემპერატურის მომატებისას

  • B. 

   გარემოში O2-ის პარციალური წნევის მომატებისას

  • C. 

   გარემოში co2-ის და H+ -ის კონცენტრაციის მომატებისას

  • D. 

   2,3-ბისფოსფოგლიცერატის მაღალი კონცენტრაციის პირობებში

 • 4. 
  \ რომელი ბუფერული სისტემა არ გვხვდება სისხლში?    
  • A. 

   ჰემოგლობინის

  • B. 

   ბიკარბონატული

  • C. 

   ცილოვანი

  • D. 

   ამიაკური

 • 5. 
  \ რას წარმოადგენს ბუფერი?      
  • A. 

   არადისოცირებული მჟავასა და კონიუგირებული ფუძის ნარევს

  • B. 

   დისოცირებული მჟავასა და კონიუგირებული ფუძის ნარევს

  • C. 

   არადისოცირებული მჟავასა და არაკონიუგირებული ფუძის ნარევს

  • D. 

   დისოცირებული მჟავასა და არაკონიუგირებული ფუძის ნარევს

 • 6. 
    \ რას უდრის სისხლის PH  
  • A. 

   1,5 - 2,5

  • B. 

   5,5 – 6,0

  • C. 

   7,36– 7,44

  • D. 

   8,36 – 9,15

 • 7. 
  \ რომელია ექსტრაუჯრედული სითხის მთავარი ელექტროლიტები?
  • A. 

   K+ და SO42-

  • B. 

   Na+ და Cl-

  • C. 

   MG2+ და HPO42-

  • D. 

   Ca2+ და F2-

 • 8. 
  \ რომელია ინტრაუჯრედული სითხის მთავარი ელექტროლიტები?
  • A. 

   K+ და HPO42 -

  • B. 

   Na + და Cl-

  • C. 

   Mg2+ დაSO42-

  • D. 

   Ca2+ დაF2-

 • 9. 
    \ რომელია მცდარი დებულება მჟავებისათვის ?    
  • A. 

   ძლიერი მჟავები არასრულად დისოცირებენ

  • B. 

   ძლიერი მჟავები პრაქტიკულად სრულად დისოცირებენ და წარმოქმნიან H+ და ანიონურ ნაერთს

  • C. 

   სუსტი მჟავები ნაწილობრივ დისოციაციას განიცდიან

  • D. 

   რაც მეტია მჟავადან პროტონის დისოცირების უნარი, მით მაღალია მისი Ka

 • 10. 
  \ რომელია სწორი დებულება მჟავე გარემოსთვის?
  • A. 

   წყალბადიონთა კონცენტრაცია სჭარბობს OH-ის კონცენტრაციას

  • B. 

   წყალბადიონთა კონცენტრაცია ნაკლებია OH-- -ის კონცენტრაციასთან შედარებით

  • C. 

   წყალბადიონთა კონცენტრაცია და oH--ის კონცენტრაცია ერთმანეთის ტოლია

  • D. 

   PH=8

 • 11. 
  \pH არის :
  • A. 

   Log[H+]

  • B. 

   -log[H+]

  • C. 

   -log[OH-]

  • D. 

   Ln[H+]

 • 12. 
  \ წყლის შემცველობა ორგანიზმში ტოლია:
  • A. 

   40%

  • B. 

   60%

  • C. 

   80%

  • D. 

   100%

 • 13. 
  ტარარარარა(კითხვა არ ეწერა)
  • A. 

   წრფივი სტრუქტურა

  • B. 

   არაწრფივი ,,მოხრილი’’ სტრუქტურა

  • C. 

   სპირალური სტრუქტურა

  • D. 

   ჰექსაედრული სტრუქტურა

 • 14. 
  \ რომელი მტკიცებაა არასწორი ბუფერების შესახებ?
  • A. 

   რაც უფრო დაბალია ბუფერის კონცენტრაცია მით მეტია მისი ბუფერული ტევადობა

  • B. 

   ისინი შედგებიან სუსტი მჟავასა და კონიუგირებული ფუძისაგან

  • C. 

   თითოეულ ბუფერულ სისტემას გარკვეული pH აქვს

  • D. 

   ბუფერული სისტემა ეფექტურია როდესაც ამ სისტემის pH=pKa

 • 15. 
  \ რა განაპირობებს წყლის, როგორც გამხსნელის უნიკალურ თვისებებს ?  
  • A. 

   დუღილის მაღალი ტემპერატურა

  • B. 

   დიდი თბოტევადობა

  • C. 

   წყალბადური ბმის წარმოქმნის უნარი და მაღალი დიელექტრიკული შეღწევადობა

  • D. 

   მაღალი აორთქლების სითბო

 • 16. 
  \ რამდენი წყალბადური ბმის წარმოქმნა შეუძლია წყლის თითოეულ მოლეკულას?  
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 17. 
  \ რას უდრის სუფთა წყლის pH
  • A. 

   8-ს

  • B. 

   9-ს

  • C. 

   10-ს

  • D. 

   7-ს

 • 18. 
  \ მჟავა-ფუძეთა თეორიის თანახმად, რას წარმოადგენს მჟავა?        
  • A. 

   H+-ს დონორს

  • B. 

   H+ -ის აქცეპტორს

  • C. 

   OH_ -ის დონორს

  • D. 

   OH__-ის აქცეპტორს

 • 19. 
  \ სისხლის pH-თან დაკავშირებით არ არის სწორი:
  • A. 

   სუნთქვის გახშირება ზრდის სისხლის pH-ს

  • B. 

   Co2–ის კონცენტრაციის მომატება ზრდის სისხლის pH-ს

  • C. 

   Co2-ის კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს სუნთქვის გახშირებას

  • D. 

   Co2-ის წარმოქმნის გაზრდა ამცირებს სისხლის pH -ს

 • 20. 
  \ ორგანიზმში წყლის განაწილებასთან დაკავშირებით არ არის სწორი:
  • A. 

   წყლის განაწილება კომპარტმენტებში რეგულირდება ოსმოლარობით

  • B. 

   წყალი გადაადგილდება დაბალი ოსმოლარობის არედან მაღლისაკენ

  • C. 

   წყალი გადაადგილდება მაღალი ოსმოლარობის არედან დაბლისაკენ

  • D. 

   ჰიპერგლიკემია ზრდის სისხლის ოსმოლარობას

 • 21. 
  \ სუსტი მჟავების დისოციაციის უნართან დაკავშირებით არ არის სწორი:    
  • A. 

   PKa_ არის Ka-ს უარყოფითი ლოგარითმი

  • B. 

   რაც მეტია Ka, მით უფრო ძლიერია ორგანული მჟავა

  • C. 

   რაც ნაკლებია pKa, მით უფრო სუსტია მჟავა

  • D. 

   რაც მეტია pKa, მით უფრო სუსტია მჟავა

 • 22. 
   \ რომელ რეაქციას აკატალიზებს კარბოანჰიდრაზა?  
  • A. 

   ნახშირმჟავას დისოციაციას H+-ად და HCO3- ად

  • B. 

   ნახშირმჟავას დაშლას CO2 -ად და H2Oდ

  • C. 

   Hb-ის პროტონირებას

  • D. 

   კარბამინოჰემოგლობინის წარმოქმნას

 • 23. 
  \ კარბოანჰიდრაზასთან დაკავშირებით არ არის სწორი:  
  • A. 

   იგი აკატალიზებს ნახშირმჟავას წარმოქმნას H+-სა და HCO3- ის დაკავშირებით

  • B. 

   იგი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს co2ის ელიმინაციაში

  • C. 

   იგი გარდაქმნის co2-ის უმეტეს ნაწილს ნახშირმჟავამდე

  • D. 

   იგი აკატალიზებს ნახშირმჟავას დეჰიდრატაციას co2ის წარმოქმნით

 • 24. 
  \ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფიზიოლოგიური/პათოლოგიური მდგომარეობა გამოიწვევს ალკალოზს თუ ჩავთვლით, რომ ორგანიზმი ვერ ახერხებს მის კომპენსაციას?    
  • A. 

   რძემჟავას წარმოქმნა კუნთების მიერ ვარჯიშის დროს

  • B. 

   კეტოსხეულების წარმოქმნა დიაბეტიანი პაციენტის მიერ

  • C. 

   HCl-ის ხშირი ამოღებინება კუჭის შიგთავსით

  • D. 

   დიარეა, ნაწლავებში სეკრეტირებული ბიკარბონატის ანიონების დაკარგვით

 • 25. 
  \ ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს ბუფერის ზოგად თვისებას?    
  • A. 

   ბუფერები შედგებიან ძლიერი მჟავისა და ძლიერი ფუძისაგან

  • B. 

   ბუფერული თვისება ვლინდება იმ pH-ზე, როდესაც შემადგენელი კომპონენტები მთლიანად დისოცირებულია

  • C. 

   ბუფერები საუკეთესოდ მუშაობენ იმ pH -ზე, როდესაც შემადგენელი კომპონენტები 50 პროცენტით არიან დისოცირებული

  • D. 

   ბუფერები საუკეთესოდ მუშაობენ, როდესაც pH ერთით ნაკლებია pKa -ზე

Back to Top Back to top