ფიზიოლოგია - სისხლის სისტემის ფიზიოლოგია

166 | Total Attempts: 839

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიოლოგია - სისხლის სისტემის ფიზიოლოგია

X თავი 463-628


Questions and Answers
 • 1. 
  სხეულის მასის რამდენი პროცენტია სისხლი?
  • A. 

   5-9%

  • B. 

   4-8%

  • C. 

   3-7%

  • D. 

   2-6%

 • 2. 
  65-70 კგ წონის ადამიანში რა მოცულობის სისხლია?
  • A. 

   6-8 ლ

  • B. 

   3-4 ლ.

  • C. 

   4,5-6 ლ.

  • D. 

   2,5-4,5 ლ.

 • 3. 
  ადამიანის ორგანიზმის მასის რამდენი პროცენტია წყალი?
  • A. 

   60%

  • B. 

   50%

  • C. 

   40%

  • D. 

   70%

 • 4. 
  სხეულის მასის რამდენი პროცენტია ორგანიზმის უჯრედგარეთა თხევადი გარემო?
  • A. 

   10%

  • B. 

   20%

  • C. 

   30%

  • D. 

   40%

 • 5. 
  სხეულის მასის რამდენი პროცენტია ორგანიზმის უჯრედშიდა თხევადი გარემო?
  • A. 

   30%

  • B. 

   40%

  • C. 

   20%

  • D. 

   10%

 • 6. 
  სხეულის მასის რამდენი პროცენტია სისხლძარღვთაშიდა წყალი?
  • A. 

   5%

  • B. 

   20%

  • C. 

   10%

  • D. 

   15%

 • 7. 
  უჯრედშორისი წყლის (სითხის) შემადგენლობაშია:
  • A. 

   სეროზული ღრუების სითხე, სინოვიური სითხე, თვალის წინა კამერის სითხე, ლიკვორი და ლიმფა.

  • B. 

   თვალის წინა კამერის სითხე, ლიკვორი, ლიმფა, სისხლი.

  • C. 

   სინოვიური სითხე, ლიკვორი, პლაზმა.

  • D. 

   ლიკვორი, ლიმფა, პლაზმა და ინტრაცელულური სითხე.

 • 8. 
  სისხლის სისტემას, გ.ლანგის მიხედვით, შეადგენს ყველაფერი ჩამოთვლილი, გარდა:
  • A. 

   პერიფერიული სისხლი.

  • B. 

   სისხლმბადი ორგანოები და სისხლის დამშლელი ორგანოები.

  • C. 

   მარეგულირებელი ნერვულ-ჰუმორული აპარატი.

  • D. 

   კაპილარული და ვენური სისხლი, სისხლის უწყვეტი დინების უზრუნველმყოფელი ელასტიკური ფაქტორები.

 • 9. 
  ორგანიზმის თხევად შინაგან გარემოს წარმოადგენს:
  • A. 

   სისხლი, ლიმფა და ქსოვილოვანი სითხე.

  • B. 

   პლაზმა,ფორმიანი ელემენტები და ლიმფა.

  • C. 

   წყალი, კათიონები, ანიონები და პლაზმა.

  • D. 

   ალბუმინი, გლობულინი, ფიბრინოგენი და მათი შემცველი პლაზმა.

 • 10. 
  სისხლის ფუნქციებია:
  • A. 

   ჰემოსტაზი, ეგზოციტოზი, ანტისხეულების წარმოქმნა.

  • B. 

   სასუნთქი, ტროფიკული, აბსორბციული.

  • C. 

   ჰეტეროთერმია, ჰუმორული რეგულირება.

  • D. 

   სატრანსპორტო და დაცვითი.

 • 11. 
  სისხლის ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებია:
  • A. 

   სუსპენზიადამოკიდებული და კოლოიდური.

  • B. 

   ელექტროლიტური და სუსპენზიადამოკიდებული.

  • C. 

   კოლოიდური და ელექტროლიტური.

  • D. 

   სუსპენზიადამოკიდებული, კოლოიდური და ელექტროლიტური.

 • 12. 
  რა განაპირობებს სისხლის სუსპენზიადამოკიდებულ და კოლოიდურ თვისებებს?
  • A. 

   სისხლში ცილების შემცველობა.

  • B. 

   ცილების სხვადასხვა ფრაქციის თანაფარდობა.

  • C. 

   სხვადასხვა მარილის არსებობა სისხლში.

  • D. 

   ცილები და მათი სხვადასხვა ფრაქციის თანაფარდობა.

 • 13. 
  რით აიხსნება სისხლის ელექტროლიტური თვისებები?
  • A. 

   ცილების შემცველობით სისხლში.

  • B. 

   სხვადასხვა მარილის არსებობით სისხლში.

  • C. 

   პლაზმის ორგანული ნივთიერებებით.

  • D. 

   რეტენციული აზოტემიით.

 • 14. 
  მინერალური მარილები განაპირობებენ სისხლის ოსმოსურ წნევას, რომლის სიდიდე ნორმაში არის:
  • A. 

   4,6-5,6 ატმ.

  • B. 

   5,6-6,6 ატმ.

  • C. 

   3,6-4,6 ატმ.

  • D. 

   6,6-7,6 ატმ.

 • 15. 
  ხსნარს, რომლის ოსმოსური წნევა ტოლია სისხლის ოსმოსური წნევისა ეწოდება:
  • A. 

   იზოტონური ხსნარი (ფიზიოლოგიური ხსნარი).

  • B. 

   ჰიპერტონული ხსნარი (ფიზიოლოგიური ხსნარი).

  • C. 

   ჰიპოტონური ხსნარი (ფიზიოლოგიური ხსნარი).

  • D. 

   ოსმოტონური ხსნარი (ფიზიოლოგიური ხსნარი).

 • 16. 
  ორგანიზმის მჟავა-ტუტოვან წონასწორობაზე დამოკიდებულია ყველაფერი, გარდა:
  • A. 

   ფერმენტთა აქტივობის, ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების ინტენსივობის და მიმართულებისა.

  • B. 

   ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების ცვლის, სხვადასხვა ორგანოსა და სისტემის ფუნქციებისა.

  • C. 

   ბიოლოგიური მემბრანების განვლადობის, ჰემოგლობინის ჟანგბადთან შეკავშირების და გამოთავისუფლების უნარისა.

  • D. 

   რეაბსორბციის, კოაგულაციის და აგლუტინაციის პროცესების, ოქსიჰემოგლობინის დისოციაციის და ჰემოლიზისა.

 • 17. 
  სისხლის აქტიური რეაქციაა:
  • A. 

   სუსტი ტუტე; pH=7,35-7,45.

  • B. 

   ნეიტრალური; pH=7,35-7,45.

  • C. 

   სუსტი ტუტე; pH=7,0-7,5.

  • D. 

   ნეიტრალური; pH=6,5-7,5.

 • 18. 
  ჰემატოკრიტის მაჩვენებელი არის:
  • A. 

   სისხლის ფორმიანი ელემენტების მოცულობითი წილი სისხლის საერთო მოცულობიდან, =40-45%.

  • B. 

   სისხლის პლაზმის მოცულობითი წილი სისხლის საერთო მოცულობიდან, =40-48%.

  • C. 

   სისხლში ერითროციტების და თრომბოციტების მოცულობითი წილი სისხლის პლაზმის მოცულობიდან, = 40-45%.

  • D. 

   სისხლში თრომბოციტების და ლეიკოციტების მოცულობითი წილი სისხლის საერთო მოცულობიდან, =40-50%.

 • 19. 
  სისხლის ონკოზური წნევა წარმოადგენს:
  • A. 

   ოსმოსური წნევის იმ ნაწილს, რომელსაც განაპირობებენ ცილები; =25-30bმმHg=0,03-0,04 ატმ.

  • B. 

   ოსმოსური წნევის იმ ნაწილს, რომელსაც განაპირობებენ ელექტროლიტები; =25-30 მმHg=0,03-0,04 ატმ.

  • C. 

   ოსმოსური წნევის იმ ნაწილს, რომელსაც განაპირობებენ მინერალური მარილები; =25-30 მმHg=0,03-0,04 ატმ.

  • D. 

   ოსმოსური წნევის იმ ნაწილს, რომელსაც განაპირობებენ შემადედებელი ფაქტორები; =25-30 მმHg=0,03-0,04 ატ

 • 20. 
  ერითროციტებში pH ტოლია:
  • A. 

   7,19-7,20

  • B. 

   7,17-7,18

  • C. 

   7,21-7,22

  • D. 

   7,35-7,45

 • 21. 
  მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა შენარჩუნდება სისხლის ბუფერული სისტემებით და რეგულირდება:
  • A. 

   ფილტვებით, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტით და თირკმელებით.

  • B. 

   მხოლოდ ფილტვებით.

  • C. 

   ფილტვებით და თირკმელებით.

  • D. 

   კუჭ-ნაწლავის ტრაქტით და ფილტვებით.

 • 22. 
  ჰემოგლობინის ბუფერი შეადგენს სისხლის მთლიანი ბუფერული ტევადობის:
  • A. 

   70% - ს.

  • B. 

   75% - ს.

  • C. 

   65% - ს.

  • D. 

   60% - ს.

 • 23. 
  პლაზმის ცილები ორგანიზმში მრავალ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ. აღნიშნულთაგან რომელი არაა მართებული ცილების შესახებ?
  • A. 

   განაპირობებენ კოლოიდურ-ოსმოსურ (ონკოზურ) წნევას.

  • B. 

   მონაწილეობენ სისხლის შედედებაში და ნივთიერებათა ტრანსპორტირებაში.

  • C. 

   არეგულირებენ სისხლის pH-ს, წარმოქმნიან იმუნურ ანტისხეულებს.

  • D. 

   ამფოტერული თვისებების გამო განაპირობებენ წყლის ცვლას და ერითროციტების დალექვას.

 • 24. 
  სისხლის ბუფერული სისტემებია:
  • A. 

   კარბონატული, ბიკარბონატული, ფოსფატური, ერითროციტების.

  • B. 

   ბიკარბონატული, ნახშირმჟავასი, ცილოვანი, ჰემოგლობინის.

  • C. 

   ჰემოგლობინის, ფოსფატური, ბიკარბონატული, ცილოვანი.

  • D. 

   ბიკარბონატული, ცილოვანი, კარბონატული, ჰემოგლობინის.

 • 25. 
  პლაზმის შედგენილობაა:
  • A. 

   წყალი - 90%, არაორგანული ნაერთები - 1%, ორგანული ნაერთები - 9%.

  • B. 

   წყალი - 80%, არაორგანული ნაერთები - 0,5%, ორგანული ნაერთები - 14%.

  • C. 

   წყალი - 95%, არაორგანული ნაერთები - 1%, ორგანული ნაერთებია - 10%.

  • D. 

   წყალი - 90%, არაორგანული ნაერთები - 5%, ორგანული ნაერთები - 5%.

Back to Top Back to top