แบบทดสอบอาเซียน

10 | Total Attempts: 4263

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบอาเซียน

คำชี้แจ้งกรุณาพิมพ์ชื่อ (จริง)Your Name คลิกเพื่อเลือกคำตอบที่ถ กต้องที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
   อาเซียนหมายถึง ?
  • A. 

   ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

  • B. 

   ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

  • C. 

   ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • D. 

   ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

 • 2. 
  2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
  • A. 

   ก. รวงข้าว 10 รวง

  • B. 

   ข. รวงข้าว 11 รวง

  • C. 

   ค. ต้นข้าว 10 ต้น

  • D. 

   ง. ต้นข้าว 11 ต้น

 • 3. 
  3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
  • A. 

   ก. ดร.ถนัด คอมันต์

  • B. 

   ข. นายศุภชัย พานิชยศักดิ์

  • C. 

   ค. ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด

  • D. 

   ง. ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

 • 4. 
  4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
  • A. 

   ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น

  • B. 

   ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น

  • C. 

   ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น

  • D. 

   ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม

 • 5. 
  5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
  • A. 

   ก. การประชุมอาเซียนซัมมิท

  • B. 

   ข. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

  • C. 

   ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

  • D. 

   ง. การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม

 • 6. 
  6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
  • A. 

   ก. Asia South East Association Nations

  • B. 

   ข. Association for South East Asian Nations

  • C. 

   ค. Asia South East Association National

  • D. 

   ง. Association for South East Asian National

 • 7. 
  7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
  • A. 

   ก. 10 ประเทศ

  • B. 

   ข. 12 ประเทศ

  • C. 

   ค. 15 ประเทศ

  • D. 

   ง. 20 ประเทศ

 • 8. 
  8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ก. APT

  • B. 

   ข. AST

  • C. 

   ค. ATS

  • D. 

   ง. ATP

 • 9. 
  9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ก. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

  • B. 

   ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

  • C. 

   ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • D. 

   ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

 • 10. 
  10. ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)

  • B. 

   ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

  • C. 

   ค. สงครามเย็น

  • D. 

   ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

Back to Top Back to top