Цитологија

26 | Total Attempts: 5535

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Научна дисциплина која се бави проучавањем ћелије, њеним обликом, грађом и функцијом назива се:
  • A. 

   биохемија

  • B. 

   физиологија

  • C. 

   цитологија

  • D. 

   молекуларна биологија

 • 2. 
  Ћелијска мембрана одликује:
  • A. 

   само прокариотске ћелије

  • B. 

   само ћелије животиња

  • C. 

   сваку ћелију

  • D. 

   неке биљне ћелије

 • 3. 
  Молекул ДНК у ћелији налазмо у:   
  • A. 

   рибозомима

  • B. 

   Голџијевом апарату

  • C. 

   лизозомима

  • D. 

   митохондријама

  • E. 

   ендоплазматичном ретикулуму

  • F. 

   једру

  • G. 

   центриолама

 • 4. 
  О којој ћелијској органели се ради: Ова ћелијска органела је одвојена од цитоплазме двојном мембраном, спољашња је глатка и пропустљива за велике молекула, док је унутрашња мање пропустљива и гради читав низ набора који се називају кристе. Оне су главни извори енергије па их зову ''топлане ћелије'', у њима се синтетише једињење богато енергијом – аденозин трифосфат.
  • A. 

   митохондрије

  • B. 

   једро

  • C. 

   ендоплазматични ретикулум

  • D. 

   рибозоми

  • E. 

   лизозоми

  • F. 

   Голџијев апарат

 • 5. 
  Шта се одиграва у ћелији у периоду интерфазе:  
  • A. 

   хромозоми су на супротним половима

  • B. 

   раздвајају се хроматиде

  • C. 

   ћелија расте

  • D. 

   формира се деобно вретено

 • 6. 
  Митоза:  
  • A. 

   представља ћелијску деобу соматских ћелија

  • B. 

   представља редукциону ћелијску деобу

  • C. 

   одликује прокаритску ћелију

  • D. 

   представља ћелијску деобу полних ћелија

 • 7. 
  Резултат мејотичке деобе су:  
  • A. 

   две соматске кћери ћелије

  • B. 

   четири хаплоидне кћери ћелије

  • C. 

   четири диплоидне кћери ћелије

  • D. 

   осам соматских кћери ћелија

 • 8. 
  Током профазе:  
  • A. 

   ћелија расте

  • B. 

   кондензују се хромозоми

  • C. 

   раздвајају се хроматиде

  • D. 

   хромозоми образују екваторијалну плочу

 • 9. 
  Хомологи хромозоми су:  
  • A. 

   основна хромозомска гарнитура

  • B. 

   парови родитељских хромозома

  • C. 

   хромозоми са сестринским хроматидама

  • D. 

   хромозоми у полним ћелијама

 • 10. 
   На шеми је приказана ћелијска 
  • A. 

   Голџијев апарат

  • B. 

   митохондрија

  • C. 

   рибозоми

  • D. 

   једро

  • E. 

   ендоплазматични ретикулум

 • 11. 
   На шеми је приказана ћелијска 
  • A. 

   Голџијев апарат

  • B. 

   рибозоми

  • C. 

   једро

  • D. 

   ендоплазматични ретикулум

  • E. 

   митохондрије

  • F. 

   лизозоми

 • 12. 
   На шеми је приказана ћелијска органела
  • A. 

   једро

  • B. 

   митохондрије

  • C. 

   ендоплазматични ретикулум

  • D. 

   лизозоми

  • E. 

   Голџијев апарат

 • 13. 
   На шеми је приказана ћелијска органела:  
  • A. 

   ендоплазматични ретикулум

  • B. 

   једро

  • C. 

   митохондрије

  • D. 

   Голџијев апарат

  • E. 

   центриоле

 • 14. 
  Прокариотске ћелије се деле мејотичком деобом  
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 15. 
  Чекирај све тачне исказе  
  • A. 

   Једро еукариотске ћелије је одвојено двојном мембраном од цитоплазме

  • B. 

   ДНК еукариотске ћелије је кружног облика удружена са мало протеина

  • C. 

   Рибозоми прокариотске ћелије су ситни

  • D. 

   У дезоксирибонуклеотидни ланац се повезују четири врсте нуклеотида са понављањем

  • E. 

   Прокариотске ћелије се деле мејотичком деобом

  • F. 

   Једро прокариотске ћелије је одвојено двојном мембраном од цитоплазме

  • G. 

   ДНК прокариотске ћелије је линијског облика удружена са мало протеина

 • 16. 
  Ако знамо да се у ћелијама мишића зебре налази 32 хромозома, колико хромозома чини хаплоидну гарнитуру
  • A. 

   32

  • B. 

   16

  • C. 

   64

  • D. 

   2

  • E. 

   30

 • 17. 
  Ако знамо да се у ћелијама мишића зебре налази 32 хромозома, колико хромозома чини диплоидну гарнитуру 
  • A. 

   32

  • B. 

   16

  • C. 

   2

  • D. 

   64

  • E. 

   30

 • 18. 
  Ако знамо да се у ћелијама коже срне налази 70 хромозома, колико хромозома чини хаплоидну гарнитуру
  • A. 

   35

  • B. 

   70

  • C. 

   2

  • D. 

   140

  • E. 

   68

 • 19. 
  Ако знамо да се у ћелијама коже срне налази 70 хромозома, колико хромозома чини диплоидну гарнитуру 
  • A. 

   35

  • B. 

   70

  • C. 

   2

  • D. 

   140

  • E. 

   68

 • 20. 
  Ако знамо да се у јајним ћелијама женке шарана налази 52 хромозома, колико хромозома чини хаплоидну гарнитуру
  • A. 

   52

  • B. 

   104

  • C. 

   26

  • D. 

   2

  • E. 

   50

 • 21. 
  Ако знамо да се у јајним ћелијама женке шарана налази 52 хромозома, колико хромозома чини диплоидну гарнитуру
  • A. 

   52

  • B. 

   104

  • C. 

   26

  • D. 

   2

  • E. 

   50

 • 22. 
  Протеини су сложена органска једињења изграђена од:  
  • A. 

   амино-киселина

  • B. 

   беланчевина

  • C. 

   нуклеотида

  • D. 

   липида

 • 23. 
  Током анафазе:
  • A. 

   ћелија расте

  • B. 

   кондензују се хромозоми

  • C. 

   раздвајају се хроматиде

  • D. 

   хромозоми образују екваторијалну плочу

 • 24. 
   Ћелије човека садрже: 
  • A. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у соматским ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у полним ћелијама

  • D. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

Back to Top Back to top