โครงงานคอมพิวเตอร์

10
โครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปร ัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดเพียงคำตอบเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   ก.3

  • B. 

   ข.4

  • C. 

   ค.5

  • D. 

   ง.6

 • 2. 
  2.ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
  • A. 

   ก.2

  • B. 

   ข.3

  • C. 

   ค.4

  • D. 

   ง.5

 • 3. 
  3.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
  • A. 

   ก. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

  • B. 

   ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ

  • C. 

   ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  • D. 

   ง. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

 • 4. 
  4.ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
  • A. 

   ก.การนำเสนอและแสดงโครงงา

  • B. 

   ข.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

  • C. 

   ค.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

  • D. 

   ง.การเขียนรายงาน

 • 5. 
  5.ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานคือข้อใด
  • A. 

   ก.การนำเสนอและแสดงโครงงาน

  • B. 

   ข.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

  • C. 

   ค.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

  • D. 

   ง.การเขียนรายงาน

 • 6. 
  6.ข้อใดคือจุดประสงค์ของการทำโครงงาน
  • A. 

   ก.ให้มีทักษะกระบวนการความคิดเชิงระบบในการวางแผนการทำงาน

  • B. 

   ข.สามารถจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน และรายงานโครงงานได้

  • C. 

   ค.มีความสามารถในการแสดงออกด้วยการนำเสนอผลงานที่ทำได้

  • D. 

   ง.ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  7.ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
  • A. 

   ก.เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอต์ฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

  • B. 

   ข.นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า

  • C. 

   ค.นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า

  • D. 

   ง.ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  8.ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคารเป็นการทำโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ก.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  • B. 

   ข.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

  • C. 

   ค.โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี

  • D. 

   ง.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

 • 9. 
  9.บทที่ 1 ส่วนนำประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  • A. 

   ก.ชื่อโครงงาน

  • B. 

   ข.ชื่อผู้จัดทำ

  • C. 

   ค.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

  • D. 

   ง.ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก

 • 10. 
  10.ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน  
  • A. 

   ก.มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

  • B. 

   ข.ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  • C. 

   ค.คัดลอกผลงานผู้อื่น

  • D. 

   ง.ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น