แววนักคิด

36

Settings
Please wait...
แววนักคิด

แบบวัดแววความสามารถพิเศ Reference : คู่มือค้นหาแววความสามาร พิเศษ โดยศูนย์แห่งชาติเพื่อพั นาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึ ษาแห่งชาต ท่านสามารถสำรวจโดยการอ่ นแววแต่ละด้าน และตรวจสอบดูว่าลูกท่านเ ยมีพฤติกรรม เช่นนั้น หรือไม่ หากมีมากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละด้าน ให้สังเกตดูว่าพฤติกรรมน ้น แสดงออกนานแค่ไหน  เพี งครั้ง เดียวหรือไม่ หากว่าลูกท่านแสดงออกเป็ ระยะนานพอสมควร เช่น หลาย ๆ เดือนติดต่อกัน ก็ให้สงสัยว่า บุตรหลานของท่านอาจมีพรส รรค์ด้านนั้นแฝงอยู่และ รอการสนับสนุน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ผู้ปกครองควรรีบพัฒนาควา สามารถนั้นโดยเร็วก่อนที จะ ถูกกลบฝังหรือหายไปเนื่อ จากการไม่ได้รับการกระตุ น   หากท่านได้อ่านหมดแล้ว ไม่พบว่าบุตรหลานของท่าน สดงความสามารถ พิเศษใด ๆ ออกมาเลย ขอแนะนำว่า เด็กอาจไม่ได้รับการกระต ้นอย่างเพียงพอ ควรให้เด็กร่วมกิจกรรมพิ ศษ ต่าง ๆ เช่น การออกค่ายโบราณคดี ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อาจพบว่าเด็กฉายแววออกมา ละ นั่นแหละคือตัวตนที่เขา ปรารถนาอยากเป็นในอนาคต


Questions and Answers
 • 1. 
  1. มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  2. ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี     (มักมองเห็นอะไรได้มากกว่าคนอื่น )
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  3. รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  4. ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  5. มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  6. จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว (จำ เร็ว)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  7. ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ (จำแม่น)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  8. เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  9. ชอบคบคนที่มีอายุมากกว่า
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  10. ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง (ไม่อยากให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือถ้าช่วยก็เพียงเล็กน้อย)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  11. ชอบทำงานคนเดียวหรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  12. ชอบทำกิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  13. สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย       (เช่น หนังสือของผู้ใหญ่ หนังสือเกี่ยวกับ ฃ ฃ ชีวประวัติของบุคคลสำคัญ และสารานุกรม เป็นต้น)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  14. รู้หรือสนใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ต้องประหลาดใจ (เพราะคาดไม่ถึงว่าวัยแค่นี้จะรู้หรือสนใจ)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  15. ทำงานที่ชอบได้ดีเกินคำสั่งหรือความคาดหมาย
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  16. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  17. ใช้ภาษา (เช่น ศัพท์หรือโครงสร้างประโยค) ที่สูงเกินวัย
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  18. เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะทำได้ดี
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  19. ชอบตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิด
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  20. สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  21. ชอบจัดระเบียบหรือโครงสร้างให้กับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลข รวมทั้งคำนามธรรม       (เช่น ประชาธิปไตย วินัย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น) ได้อย่างลึกซึ้งกว่าเด็กวัยเดียวกัน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  23. อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ (ช่างซักถาม โดยเฉพาะเรื่องเหตุผล หรือถาม ฃ ฃ ในลักษณะถ้า.....แล้ว)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดการกระทำหรือการทดลองของตน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  25. มองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้อย่างรวดเร็ว
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 26. 
  26. บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 27. 
  27. ชอบจับประเด็นสำคัญหรือหลักการที่แอบแฝงอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  28. สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดต่าง ๆ ที่ดูภายนอกคล้ายว่า จะไม่เกี่ยวข้องกันได้
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 29. 
  29. สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวได้ดี
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 30. 
  30. ไม่ด่วนสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่วิเคราะห์หรือตรวจสอบ
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  31. สามารถวางแผนได้อย่างสลับซับซ้อน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  32. เป็นคนมีอารมณ์ขัน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  33. สามารถใช้สามัญสำนึกประกอบการคิดหาคำตอบหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  4. สามารถผสมผสานความรู้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ มาแก้ปัญหาได้ดี
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 35. 
  35. มีมาตรฐานสำหรับตัวเองสูง จึงไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตัวเองง่ายนัก       (นักเรียนชอบทำงานให้ดีที่สุดและไม่ชอบที่จะเห็นผลงานแบบธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำ)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 36. 
  36. มักมีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับความถูก-ผิด-ดี-ชั่ว-ยุติธรรม-ไม่ยุติธรรม ฯลฯ
  • A. 

   True

  • B. 

   False