चमेली विषय-मराठी मार्क-२०

20 Questions | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - -

.


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र १ला अक्षर शोधुन शद्व पुर्ण करा क ____ळ
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 2. 
  क ___तर
  • A. 

   मु

  • B. 

   बु

  • C. 

   गु

 • 3. 
  क___शी
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 4. 
  क ____ स
  • A. 

   णी

  • B. 

   नी

  • C. 

   मी

 • 5. 
  क___डा
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 6. 
  मा____ड
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   का

 • 7. 
  म____ल
  • A. 

   सा

  • B. 

   शा

  • C. 

   ला

 • 8. 
  आ____सा
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 9. 
  ले___म
  • A. 

   सी

  • B. 

   झी

  • C. 

   शी

 • 10. 
  ल ___री
  • A. 

   मो

  • B. 

   गो

  • C. 

   रो

 • 11. 
   चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   कमळ

  • B. 

   गुलाब

  • C. 

   मोगरा

 • 12. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   मगर

  • B. 

   माकड

  • C. 

   मांजर

 • 13. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   माशी

  • B. 

   मधमाशी

  • C. 

   फुलपाखरू

 • 14. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   मगर

  • B. 

   मासा

  • C. 

   कासव

 • 15. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   मनी

  • B. 

   माकड

  • C. 

   मांजर

 • 16. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   आंबा

  • B. 

   लिंबू

  • C. 

   संत्री

 • 17. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   संत्री

  • B. 

   सफरचंद

  • C. 

   आंबा

 • 18. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   लसून

  • B. 

   लिंबू

  • C. 

   कांदा

 • 19. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   मासा

  • B. 

   मगर

  • C. 

   साप

 • 20. 
  चित्र पाहुन योग्य शब्द ओळखा
  • A. 

   कासव

  • B. 

   माकड

  • C. 

   साप

Back to Top Back to top