इ १ली पेपर -६ विषय - मराठी

20 Questions | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  - -

इ १ली पेपर -६ विषय - मराठी


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र१ला पुस्तकाचे पेज नं -२३वर गमती शोधा ते चित्र बघा व लगेच पुस्तक बंद करून मग प्रश्नांचे उत्तरे लिहणे. १) वाघ ला पंख किती ?   ​   
  • A. 

   अ) चार.

  • B. 

   ब) एक 

  • C. 

   क) दोन

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  २) कासव कशावर चडत आहे ?
  • A. 

   अ) पायावर

  • B. 

   ब) झाडावर

  • C. 

   क) घरावर

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  ३) कोंबडीच्या डोक्यावर शिंगे किती ?
  • A. 

   अ) दोन.

  • B. 

   ब) चार.

  • C. 

     क) सहा

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  ४) ससा काय करतो आहे ?
  • A. 

   अ) संगणक बगतो

  • B. 

   ब) T. V पाहतो

  • C. 

   क) गप्पा मारतो

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  ५) या चित्रात किति प्राणी आहे ?
  • A. 

   अ) पाच.

  • B. 

    ब) चार.  

  • C. 

   . क) सहा

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  ६) या चित्रात पक्षी किती ?
  • A. 

   अ) तीन

  • B. 

    ब) चार.

  • C. 

   क) एक

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  ७) चित्रातील चिमनी काय करते ?
  • A. 

   अ) मोबाईल पाहते

  • B. 

   ब) मोबाईल खेळते

  • C. 

   क) मोबाईवर बोलते

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  ८) मांजरीच्या मागे कोण पळत आहे ?
  • A. 

   अ) उंदीर

  • B. 

   ब) कासव.

  • C. 

    क) माकड 

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  ९) मांजराचे पाय कीती ?
  • A. 

   अ) चार

  • B. 

   ब) पाच

  • C. 

   क) सहा

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  १०) ससा कोणाशी बोलत आहे ?
  • A. 

   अ) कार्टून.

  • B. 

   ब) कासव

  • C. 

   क ) माजर

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  ब) अक्षर शोधुन शब्द पुर्ण करा. १) चि_णी
  • A. 

   अ) म.

  • B. 

    ब)न.

  • C. 

    क) र

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  २) वा_
  • A. 

   अ) म.

  • B. 

   ब) घ.  

  • C. 

     क) र

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  ३) स_
  • A. 

   अ) मा

  • B. 

   ब)रा

  • C. 

   क) सा

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  ४) खा_
  • A. 

   अ) म.

  • B. 

     ब)र.  

  • C. 

    क) ग

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
     ५) उं_र
  • A. 

   अ) दि

  • B. 

    ब)री

  • C. 

    क) गि

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  ६) में_
  • A. 

   अ) वि

  • B. 

     ब)ढी  

  • C. 

    क) टी

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  ७) कोंब_ 
  • A. 

   अ)ळी

  • B. 

     ब) डी  

  • C. 

    क)की  

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
    ८) मां_र
  • A. 

   अ) ज.

  • B. 

   ब) म.    

  • C. 

   क) र

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  ९) झा_
  • A. 

   अ) ड

  • B. 

     ब) व.  

  • C. 

   क) म

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  १०) पा_
  • A. 

   अ) म.

  • B. 

    ब) न.  

  • C. 

    क) र

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top