महाराष्ट्र पोलीस भरती फ्री टेस्ट - १

100 Questions | Total Attempts: 19

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   -

महाराष्ट्र पोलीस भरती टेस्ट - १


Questions and Answers
 • 1. 
  दोन नळ 'अ' आणि 'ब' एका टाकीला क्मश १० आणि १२ तासात भरतात. टाकीला छिद्र असल्यामुळे ती टाकी ३० तासात भरते. दोन्हि नळ बंद असतांना पूर्ण भरलेली टाकी  कीती तासात रिकामी होणार ?
  • A. 

   ६०/९  तास

  • B. 

   ९ / ६० तास

  • C. 

   ९ तास

  • D. 

   या पैकी नाही

 • 2. 
  ९८६३ X ९९ = ?
  • A. 

   ९७६४३१

  • B. 

   ९८६०२७

  • C. 

   ९८६२३७

  • D. 

   या पैकी नाही

 • 3. 
  २४ चे दोन भाग केले पहील्या भागाची ७ पट आणि दूस-या भागाची ५ पट दोन्ही मीळून १४६ होतात तर पहीला भाग कीती?
  • A. 

   १३

  • B. 

   ११

  • C. 

   १७

  • D. 

 • 4. 
  दोन संख्यांमधील अंतर ३ आणी त्यांच्या वर्गातील अंतर ३९ आहे‌ तर त्यापैकी मोठी संख्या कोणती?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   १२

  • D. 

   १३

 • 5. 
  A : B = 2 : 3 , B : C = 5 : 6 , C : D = 3 : 4  आहे तर A :B : C :D = ?
  • A. 

   10 : 15 :12 : 24

  • B. 

   15 : 10 : 18 : 24

  • C. 

   10 : 15 : 8 : 24

  • D. 

   18 : 15 : 12 : 20

 • 6. 
  कीती वर्षात १२००० रूपये चक्रवाढ व्याजाच्या  ५% दराणे १३२३० होणार ? ?
  • A. 

   ५ वर्ष

  • B. 

   ४ वर्ष

  • C. 

   ७ वर्ष

  • D. 

   २ वर्ष

 • 7. 
  एका त्रिकोणाच्या बाजू १० : ८ : ६ आहेत तर त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ कीती?
  • A. 

   १२ वर्ग सेमी

  • B. 

   २४ वर्ग सेमी

  • C. 

   ६ वर्ग सेमी

  • D. 

   ४८ वर्ग सेमी

 • 8. 
  एका वस्तूची खरेदी कीमत ही त्या वस्तूच्या विक्री कीमतीच्या ४० % आहे तर त्या वस्तूची वीक्री कीमत ही खरेदी कीमतीच्या कीती % आहे. ?
  • A. 

   ४०%

  • B. 

   ६०%

  • C. 

   २४०%

  • D. 

   २५०%

 • 9. 
  अशी लहाणात लहाण वर्ग संख्या  कोणती की जीला २१,३६,५६ ने भाग दील्यास पूर्ण भाग जातो ?
  • A. 

   ३६००

  • B. 

   ५०४

  • C. 

   ४४१

  • D. 

   ७०५६

 • 10. 
  १ते ३२ च्या मधात येणा-या सम संख्यांची बेरीज किती ?
  • A. 

   ५१२

  • B. 

   १२८

  • C. 

   १६

  • D. 

   २४०

 • 11. 
  तीन संख्यांची सरासरी ५० आहे. त्यापैकी दूसरी संख्या पहीली पेक्षा ३ ने जास्त परंतू तिसरी संख्या पेक्षा ९ ने लहाण तर दूसरी संख्या कोणती ?
  • A. 

   ३९

  • B. 

   ४५

  • C. 

   ४८

  • D. 

   ५०

 • 12. 
  रामकडे ४८० रू. आहेत. त्यापैकी १,५ व १० रूपयाच्या नोटा आहेत . त्या त्या सर्व नोटांची संख्या सारखी आहे. तर एकूण नोटा कीती?
  • A. 

   २६

  • B. 

   ३०

  • C. 

   ३६

  • D. 

   १२

 • 13. 
  १ लीटर पाण्यात १५% मीठ असलेले ८०० ml पाण्याचे द्रावण मीळवील्यास नवीण द्रावणाचे मीठाचे प्रमाण कीती ?
  • A. 

   २०/३%

  • B. 

   २६/३ %

  • C. 

   ३१ / ३ % 

  • D. 

   ३२ / ३ %

 • 14. 
  १६ , ४ यांचा भुमीतीमध्य काढा ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

   १०

 • 15. 
  १५० या संख्येचा शेकडा ६० काढून येणा-या संख्येचा शेकडा ६० काढला तर मूळची संख्या कीतीने कमी झाली ?
  • A. 

   १२४

  • B. 

   ७२

  • C. 

   ९०

  • D. 

   ८८

 • 16. 
  १५% नफा घेउन एक वस्तू ९२ रूपयास वीकली जाते जर ती वस्तू १०० रूपये मधे वीकल्यास शेकडा नफा कीती ?
  • A. 

   २० %

  • B. 

   २५ %

  • C. 

   ३० %

  • D. 

   ३३ %

 • 17. 
  एका रुपयास दर महीणे ५ पैसे व्याज आल्यास व्याजाचा दर कीती ?
  • A. 

   ५%

  • B. 

   १०%

  • C. 

   २५%

  • D. 

   ६०%

 • 18. 
  जर विजयचा पाण्यातील प्रवहाच्या दिशेने वेग ६ कीमी / तास आणि प्रवाहाच्या विरूध्द दीशेने वेग २ कीमी/तास त्याचा संथ पाण्यातील वेग कीती ?
  • A. 

   २ कीमी/तास

  • B. 

   ४ कीमी/तास

  • C. 

   ६ कीमी/तास

  • D. 

   ८ कीमी/तास

 • 19. 
  एका गाळीला १०० कीमी अंतर जाण्यास काही वेळ लागतो. गाडीचा वेग दूप्पट केला व अंतरही दूप्पट केले तर पूर्वीचा कीती पट वेळ या प्रवासा लगेल ?
  • A. 

   नीम्मपट

  • B. 

   दूप्पट

  • C. 

   चौपट

  • D. 

   पुर्विइतकाच

 • 20. 
  विलास व अविनाशने २:३ प्रमाणात गुंतवणूक करूण एक व्यवसाय सूरू केला ५% नफा धर्मदाय संस्थेला दील्यानंतर वीलासचा नफा रू ७६०० आहे.तर एकूण कीती रूपये नफा झाला ?
  • A. 

   १४०००

  • B. 

   १७५००

  • C. 

   २००००

  • D. 

   २३२००

 • 21. 
  २१ सेमी त्रिज्येच्या धातूचा गोळा वितळूण त्यापासून १ सेमी बाजू घना कृती घन तयार करता येतील?
  • A. 

   ३८८०८

  • B. 

   ३८०८८

  • C. 

   ३८००८

  • D. 

   ३८८८०

 • 22. 
  एका वर्तुळाची त्रिज्या १४ सेमी असल्यास वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती?
  • A. 

   ११६

  • B. 

   ६१६

  • C. 

   १६६

  • D. 

   ६११

 • 23. 
  २८० प्रश्नपत्रिकांच्या गठ्ठ्याची जाडी ३.६ सेमी आहे तर ६३० प्रश्नपत्रिकाच्या गठ्ठ्याची जाडी किती ?
  • A. 

   ८ .० सेमी

  • B. 

   ८.१ सेमी

  • C. 

   ७.८ सेमी

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   ७.५ सेमी

 • 24. 
  एका संखेला ८ ने गूणले असता तर गुणाकार ७२ येतो तर ती संख्या कोणती ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   १०

  • D. 

 • 25. 
   ÷ ५ -३ - ५ या समीकरणात m ची कीमत काढा ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

Back to Top Back to top