इ. २ री - मराठी - ९

16 Questions | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  - -

इ २ री - मराठी - ९


Questions and Answers
 • 1. 
  चिंटू रोज सकाळी लवकर उठायचा.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  चिंटूला अभ्यास करतांना आनंद वाटायचा नाही.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  अनेकदा मुले चिंटू सोबत खेळतही नसत.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  चिंटू दररोज अभ्यास करायचा.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  चिंटूला मित्र नव्हते.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  ब) कश्यासाठी काय वापरतात त्या उत्तराला बरोबरची खुण करा. दात घासण्यासाठी...............
  • A. 

   साबण

  • B. 

   सर्फ

  • C. 

   मंजन

  • D. 

   शॅम्पू

  • E. 

   Option 5

 • 7. 
  अंग पुसण्यासाठी...............
  • A. 

   चादर

  • B. 

   रूमाल

  • C. 

   पिशवी

  • D. 

   फडके

  • E. 

   Option 5

 • 8. 
  कपडे धुण्यासाठी................
  • A. 

   शॅम्पू

  • B. 

   मंजन

  • C. 

   तेल

  • D. 

   साबण

 • 9. 
  अंगण झाडण्यासाठी......................
  • A. 

   खराटा

  • B. 

   ब्रश

  • C. 

   काठी

  • D. 

   पायदान

 • 10. 
  केस धुण्यासाठी.................
  • A. 

   तेल

  • B. 

   शॅम्पू

  • C. 

   सर्फ

  • D. 

   मंजन

 • 11. 
  विरूध्दार्थी शब्द लिहा. उशिरा×...........
  • A. 

   वेगाने

  • B. 

   लवकर

  • C. 

   हळूच

  • D. 

   जलद

 • 12. 
  नाराज×............
  • A. 

   आनंद

  • B. 

   दुःख

  • C. 

   खुश

  • D. 

   नाखुश

 • 13. 
  मावळणे×............
  • A. 

   झोपणे

  • B. 

   उठणे

  • C. 

   घेणे

  • D. 

   उगवणे

 • 14. 
  चांगले×.............
  • A. 

   स्वच्छ

  • B. 

   नेटके

  • C. 

   खुश

  • D. 

   वाईट

 • 15. 
  कुरूप×.............
  • A. 

   सुंदर

  • B. 

   वेगळा

  • C. 

   चांगला

  • D. 

   वाईट

Back to Top Back to top