इ. २ री - मराठी- पाठ -७

20 Questions | Total Attempts: 243

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  - - -

इ २ री- मराठी - पाठ -७


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १-ला) बरोबर असलेल्या उत्तराला गोल करा. लपाछपी खेळणारी.
  • A. 

   पिले

  • B. 

   पाखरे

  • C. 

   पाखरांची पिले

  • D. 

   वडेश

 • 2. 
  पाखरांची भाषा समजणारा.
  • A. 

   पिले

  • B. 

   वडेश

  • C. 

   झाड

  • D. 

   कावळा

 • 3. 
  शीळ घालून वडेशला हाका मारणारी
  • A. 

   पिले

  • B. 

   मोर

  • C. 

   मुले

  • D. 

   पाखरे

 • 4. 
  चिमणीच्या पिलाचे नाव
  • A. 

   कानू

  • B. 

   पिनू

  • C. 

   चिनू

  • D. 

   पिलू

 • 5. 
  पोपटाच्या पिलाचे नाव.
  • A. 

   पिनू

  • B. 

   कानू

  • C. 

   चिनू

  • D. 

   पिलू

 • 6. 
  ब) कविता पूर्ण करा.  कावळा करतो..................
  • A. 

   चिऊ - चिऊ

  • B. 

   काव - काव

  • C. 

   म्याऊँ - म्याऊँ 

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  चिमणी करते...............
  • A. 

   म्याऊँ म्याऊँ

  • B. 

   काव -काव

  • C. 

   चिऊ - चिऊ

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  कोंबडा बोलतो............
  • A. 

   चिऊ चिऊ

  • B. 

   कुकूच करू.......

  • C. 

   भों भों

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  कोकिळ बोले.............‌‌
  • A. 

   कुहू कुहू

  • B. 

   कुकूच कू

  • C. 

   चिऊ चिऊ

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  मांजर करते
  • A. 

   चिऊ चिऊ

  • B. 

   में में

  • C. 

   म्याॅऊ म्याॅऊ

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  प्र२-रा) दिलेल्या अक्षरांपासून सुरू शब्दाला गोल करा. उं
  • A. 

   उशिरा

  • B. 

   ऊस

  • C. 

   उंदीर

  • D. 

   ऊखळ

 • 12. 
  मो
  • A. 

   मौज

  • B. 

   मोगरा

  • C. 

   मिरची

  • D. 

   मावशी

 • 13. 
  चौ
  • A. 

   चोर

  • B. 

   चौरस

  • C. 

   चाक

  • D. 

   चंपक

 • 14. 
  पै
  • A. 

   पेरू

  • B. 

   पारंब

  • C. 

   पैसा

  • D. 

   पैंजण

 • 15. 
  के
  • A. 

   केळी

  • B. 

   कोकिळा

  • C. 

   कावळा

  • D. 

   काशी

 • 16. 
  ब) रिकाम्या जागी योग्य शब्दाला गोल करा.  झाडाचे नाव............. होते.
  • A. 

   आंबा

  • B. 

   चिंच

  • C. 

   वडेश

  • D. 

   चिक्कू

 • 17. 
  पाने............होती
  • A. 

   पिवळी

  • B. 

   हिरवी

  • C. 

   पांढरी

  • D. 

   लाल

 • 18. 
  पाखरांची पिले........... पकडून झोका घेत.
  • A. 

   दोरी

  • B. 

   काठी

  • C. 

   फांदी

  • D. 

   पारंबी

 • 19. 
  जाता येता पाखरांना............ दिसू लागली.
  • A. 

   फळे

  • B. 

   भाजी

  • C. 

   दाणे

  • D. 

   खाऊ

 • 20. 
  फळे.......…... झाली.
  • A. 

   गोड

  • B. 

   लाल

  • C. 

   हिरवी

  • D. 

   पांढरी

Back to Top Back to top