इयत्ता ५ वी इतिहास पाठ ३

16 Questions | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...

. सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  एक पेशीय सजीव -------मध्ये निर्माण झाले
  • A. 

   पाणी

  • B. 

   हवा

  • C. 

   जमीन

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  शास्त्रीय संशोधनाच्या आधारे असे मानले जाते की सुमारे ----- अब्ज वर्षापूर्वी सूर्यमाला निर्माण झाली.
  • A. 

   साडेपाच

  • B. 

   साडेचार

  • C. 

   साडेसात

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  सर्व ग्रहांपैकी-------- वर सजीव सृष्टी आहे
  • A. 

   मंगळ

  • B. 

   बुध

  • C. 

   पृथ्वी

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  एक पेशीय सजीव अत्यंत------ असतात
  • A. 

   सूक्ष्म

  • B. 

   मोठे

  • C. 

   लहान

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी मध्ये प्राणी आणि -------असतात.
  • A. 

   दगड

  • B. 

   माती

  • C. 

   वनस्पती

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  पाण्यामध्ये प्रथम अनेक प्रकारचे एक पेशीय सजीव निर्माण झाले
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  एक पेशीय सजीव अत्यंत स्थूल असतात
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  सर्व  ग्रहांपैकी पृथ्वीवर सजीव सृष्टी आहे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  प्राणी अन्न मिळवण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी हालचाल करत नाही
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी मध्ये प्राणी आणि वनस्पती असतात
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  पृथ्वीवर जलाशयांची निर्मिती होण्यासाठी जवळजवळ कोटी------- वर्षे लागली
  • A. 

   ८०

  • B. 

   ९०

  • C. 

   ७०

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  पाण्यामध्ये प्रथम अनेक प्रकारचे ---------सजीव निर्माण झाले
  • A. 

   बहुपेशीय

  • B. 

   एकपेशीय

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  मानव हा-------- पेशीय प्राणी आहे
  • A. 

   एकपेशीय

  • B. 

   बहुपेशीय

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  ---------अन्न मिळवण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी हालचाल करतात
  • A. 

   वनस्पती

  • B. 

   सूक्ष्मजीव

  • C. 

   प्राणी

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  कालगणना करणे म्हणजे काळाची -----मोजणे
  • A. 

   लांबी

  • B. 

   रुंदी

  • C. 

   चौरस

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top