इयत्ता ५ वी विषय -इतिहास मार्क-२०

16 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   - -

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १ अ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला ----- म्हणतात.
  • A. 

    इतिहास 

  • B. 

    शास्त्रीय पद्धत 

  • C. 

    भूतकाळ 

  • D. 

    शास्त्र

 • 2. 
  इतिहास केवळ ------च्या आधारे लिहिला जात नाही.
  • A. 

   तर्काच्या

  • B. 

   कल्पनेच्या

  • C. 

   शास्त्राच्या

  • D. 

   पुस्तकाच्या

 • 3. 
  १५ ऑगस्ट----- रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला.
  • A. 

   १९४७  

  • B. 

   १९४४             

  • C. 

   १९५९

  • D. 

   १८४७.              

 • 4. 
  मानवाच्या शारीरिक आणि------ विकासाच्या जोडीनेच तंत्रज्ञानही विकसित होत गेले.
  • A. 

   बौद्धिक  

  • B. 

   मानसिक 

  • C. 

   ज्ञान 

  • D. 

   प्रक्रिया

 • 5. 
  इतिहास ------घटनांचा अभ्यास करतो.
  • A. 

   वर्तमानकाळ 

  • B. 

    भविष्यकाळ 

  • C. 

   भूतकाळ 

  • D. 

    पुरातन काळ

 • 6. 
  प्र २ अ) खालील विधाने चूक की बरोबर ते तोंडी सांगा. प्रत्येक पुरावा वेगळा कसोट्यांवर तपासून तो विश्वास ठेवण्याजोगा आहे की नाही हे ठरवण्याच्या पद्धतीला शास्त्रीय पद्धत असे म्हणतात.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 7. 
  एखाद्या गावातील लोक एकजुटीने एकमेकांच्या साहाय्याने सगळी कामे पार पाडतात तेव्हा गावाच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 8. 
  प्रत्यक्षात त्याचा स्वतःचा इतिहास नसतो.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 9. 
  भूतकाळ वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ हे विविध घटनांचा अखंड साखळीने जोडलेले असतात.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 10. 
  भूतकाळात घडून गेलेल्या थोर व्यक्तींच्या चारित्र्यातून प्रेरणा मिळते
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 11. 
  ब) गटात न बसणारे शब्द ओळखा. अ)भौतिक साधने ब)लिखित साधने  क)मौखिक साधने   ड) ऐतिहासिक साधने
  • A. 

   भौतिक साधने

  • B. 

   लिखित साधने 

  • C. 

   मौखिक साधने

  • D. 

   ऐतिहासिक साधने

 • 12. 
  अ)नाणी ब) ताम्रपट क)भांडी ड) किल्ले       
  • A. 

   नाणी

  • B. 

   ताम्रपट

  • C. 

   भांडी

  • D. 

   किल्ले

 • 13. 
  अ)जात्यावरील ओव्या ब)लोकगीते क)लोककथा ड) चरित्रग्रंथ
  • A. 

   जात्यावरील ओव्या

  • B. 

   लोकगीते

  • C. 

   लोककथा

  • D. 

   चरित्रग्रंथ

 • 14. 
  अ) काल ब)आज क)यावर्षी ड) आत्ता       
  • A. 

   काल

  • B. 

   आज

  • C. 

   यावर्षी

  • D. 

   आत्ता 

 • 15. 
  अ)प्राचीन वस्तू ब)वास्तु क) स्मारके ड) शिल्प
  • A. 

   प्राचीन वस्तू

  • B. 

   वास्तु

  • C. 

   स्मारके

  • D. 

   शिल्प

Back to Top Back to top