इ.७वी विषय- मराठी गुण-२०

16 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
. -  -

प्र. १ला रिकाम्या जागा भरा.


Questions and Answers
 • 1. 
  रेवा वरदा, कृष्ण कोयना,......... गोदावरी
  • A. 

   भद्रा

  • B. 

   मोठी 

  • C. 

   भरली

  • D. 

   भीमा

 • 2. 
  भीमथडीचा तट्टांना  या ....... पानी पाजा।।
  • A. 

   कोयनाचे 

  • B. 

   नदीचे 

  • C. 

   माठातील

  • D. 

   यमुनेचे

 • 3. 
   दरिदरीतुन नाद गुंजला, ........ माजा।।
  • A. 

   भारत 

  • B. 

   देश 

  • C. 

   महाराष्ट्र

  • D. 

   सूर

 • 4. 
  पोलाडी ....... खेळती खेळ जीवघेणी  
  • A. 

    माणस

  • B. 

   मनगटे

  • C. 

   हात

  • D. 

   कबड्डी 

 • 5. 
  भीती ना अम्हा तुझी मुळीही ....... नाभा 
  • A. 

   गडगडनाऱ्या 

  • B. 

   नाचणाऱ्या

  • C. 

   गाणाऱ्या 

  • D. 

    खेळणाऱ्या

 • 6. 
  सह्याद्रीचा ....... गर्जतो, शिव शंभूराजा 
  • A. 

   वाघ

  • B. 

   कोल्हा

  • C. 

   राजा

  • D. 

   सिंह

 • 7. 
  काळया छातीवरी कोरली, ........ लेणी
  • A. 

   अभिमानाची

  • B. 

   शत्रूंची 

  • C. 

   दगडांची

  • D. 

   गाणाऱ्यांची

 • 8. 
  ......... तक्त राखितो महाराष्ट्र माझा
  • A. 

   महाराष्ट्राचेही 

  • B. 

   राजाचेही

  • C. 

   देशाचे

  • D. 

   दिल्लीचेही

 • 9. 
   एकपणाचे भरती पाणी ...... घागरी
  • A. 

   मातीच्या  

  • B. 

   पोलादी 

  • C. 

   घरातल्या

  • D. 

   बायांच्या

 • 10. 
  अस्मानाच्या ........., जबाब देती जीभा
  • A. 

    ढगांना  

  • B. 

   सुलतानांना

  • C. 

   आकाशाला 

  • D. 

   देवतेला.

 • 11. 
  प्र2रा ब) समानार्थी शब्द लिहा. राघू-
  • A. 

   चिमणी

  • B. 

   पोपट

  • C. 

   वाघ

  • D. 

   मानव

 • 12. 
  झरा-
  • A. 

   ओढा

  • B. 

   नदी

  • C. 

   निर्झर

  • D. 

   पाणी

 • 13. 
  मेघ
  • A. 

   ढग

  • B. 

   घोडा

  • C. 

   सूर्य

  • D. 

   डोंगर

 • 14. 
  मुख-
  • A. 

   ओठ

  • B. 

   दोरी

  • C. 

   तोंड

  • D. 

   डोळे

 • 15. 
  परका-
  • A. 

   अनाथ

  • B. 

   दुसरा

  • C. 

   माहित नसणे

  • D. 

   पक्षी

Back to Top Back to top