इ.६वी विषय-मराठी गुण-२०

16 Questions | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Please wait...
. - -

प्र. १ला. रिकाम्या जागा भरा.


Questions and Answers
 • 1. 
  विश्वात ..........राहो.
  • A. 

   शोभेत

  • B. 

   गाजत 

  • C. 

   नाचत

  • D. 

   शोभुनी

 • 2. 
  ..........प्राण हे उरले.
  • A. 

   गावात 

  • B. 

   देशात

  • C. 

   राष्ट्रर्थ

  • D. 

   जीवात

 • 3. 
  वैभवी देश......
  • A. 

   चढवीन

  • B. 

   कमविन 

  • C. 

   उत्तरवीण 

  • D. 

   पुरुषार्थ

 • 4. 
  हृदयास हृदय .......
  • A. 

   तोडून 

  • B. 

   जोडून

  • C. 

   दाऊन

  • D. 

   जपून

 • 5. 
  ही......थोर होईल.
  • A. 

   माय 

  • B. 

   आई

  • C. 

   जननी

  • D. 

   माता

 • 6. 
  या उठा करू हो......
  • A. 

   जेवण 

  • B. 

   युद्ध

  • C. 

   लढाई

  • D. 

   शर्थ

 • 7. 
  ...........मंत्र जपून.
  • A. 

   ऐक्याचा 

  • B. 

   समाधानाचा

  • C. 

   लग्नाचा

  • D. 

   देवाचा

 • 8. 
  मी सिद्ध ..........हो.
  • A. 

   जगायाला 

  • B. 

   मरायाला

  • C. 

   हसायाला

  • D. 

   जोडायाला

 • 9. 
  बलसागर भारत होवो या गीताचे कवी.......आहेत.
  • A. 

   अब्दुल कलाम

  • B. 

   सानेगुरुजी 

  • C. 

   स.ग.पाचपोळे

  • D. 

   गोरे

 • 10. 
  प्रिय ........गीते गाऊ.
  • A. 

   भारत 

  • B. 

   बाल 

  • C. 

   जीवनाचे

  • D. 

   शांतीचे

 • 11. 
  प्रश्न२रा. गटात न बसणारे शब्द ओळखा. १) वाघ २) सिंह ३) कोल्हा ४) म्हैस
  • A. 

   वाघ

  • B. 

   सिंह

  • C. 

   कोल्हा

  • D. 

   म्हैस

 • 12. 
  १)खबुतर २)पोपट ३)कोंबडी ४)सुतारपक्षी
  • A. 

   कबुतर

  • B. 

   पोपट

  • C. 

   कोंबडी

  • D. 

   सुतारपक्षी

 • 13. 
  १)आंबा २)सफरचंद ३)कोबी ४)चिकू
  • A. 

   आंबा

  • B. 

   सफरचंद

  • C. 

   कोबी

  • D. 

   चिकू

 • 14. 
  १)महाराष्ट्र २) गुजरात ३) राजस्थान ५) मुंबई
  • A. 

   महाराष्ट्र

  • B. 

   गुजरात

  • C. 

   राजस्थान

  • D. 

   मुंबई

 • 15. 
  १) टेबल  २) गादी ३) खुर्ची ४)सोफा
  • A. 

   टेबल

  • B. 

   गादी

  • C. 

   खुर्ची

  • D. 

   सोफा

Back to Top Back to top