1st Marathi Mark 20

17 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1st Marathi Mark 20

प्र १ ला रिकाम्या जागेवर योग्य शब्द लिहा


Questions and Answers
 • 1. 
  वारा वारा ........ सो सो सुम..
  • A. 

   बराबरा 

  • B. 

   मरामरा

  • C. 

   गरागरा

 • 2. 
  एवढासा ....... हळुच येईल   वर. 
  • A. 

   मोंग

  • B. 

   गोंम

  • C. 

   कोंब

 • 3. 
  मुले व मुली मैदाणावर ...... हा खेळ खेळत आहे .
  • A. 

   लगोरी  

  • B. 

   क्रिकेट 

  • C. 

   लपाछपी

 • 4. 
  माझे काही मित्र .... उडतात
  • A. 

   विमानात

  • B. 

   आगगाडीत

  • C. 

   आकाशात

 • 5. 
  अगं आई आता माझा ..... पुर्ण झाला
  • A. 

   जेवन

  • B. 

   अभ्यास 

  • C. 

   खेळण

 • 6. 
  प्र २ रा गटात न बसणारा शब्द ओळखा  कप , मग , जग , रग
  • A. 

   कप

  • B. 

    मग

  • C. 

   जग

  • D. 

   रग

 • 7. 
  मांजर , माकड , मासा,  कुत्रा
  • A. 

   मांजर 

  • B. 

   माकड

  • C. 

   मासा 

  • D. 

   कुत्रा

 • 8. 
  गाय , बैल , गाडव ,मैस   
  • A. 

   गाय 

  • B. 

    बैल

  • C. 

   गाडव 

  • D. 

   मैस   

 • 9. 
  आंबा , केळी , सफरचंद्र , लिंबु
  • A. 

   आंबा

  • B. 

   केळी

  • C. 

   सफरचंद

  • D. 

   लिंबु

 • 10. 
  ब) योग्य अक्षर लिहुन शब्द पुर्ण करा म ... माशी
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 11. 
  ल .. कर
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 12. 
  आग ... टी
  • A. 

   मे

  • B. 

   पे

  • C. 

   षे

 • 13. 
  पा ... ल 
  • A. 

   री

  • B. 

   टी

  • C. 

   ठी

 • 14. 
  (क) खालील योग्य जागेवर मुळ अक्षर लिहा अ.... इ .... ऊ .... ऐ
  • A. 

   ऊ , इ , अ  

  • B. 

   ए , अॅ , औ

  • C. 

   आ , ई , ए 

 • 15. 
  क ..... ग ..... च ...... ज
  • A. 

   ट , ठ , ड

  • B. 

   ख ,घ , छ

  • C. 

   क , ख , घ

 • 16. 
  त ... द ..... न ..... फ
  • A. 

   थ , ध , प

  • B. 

   ध , प , थ

  • C. 

   प , थ , ध

Back to Top Back to top