ТЕСТ ПО ПРАВО И ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ

20 | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...

Внимателно читајте ги прашањата и понудените опции.
Среќно!


Questions and Answers
 • 1. 
  Организираната заедница на луѓе чија суштина ја сочинуваат општествените односи помеѓу луѓето од најразличен карактер: економски, културни и слично се нарекува:
  • A. 

   општествен однос

  • B. 

   општество

  • C. 

   држава

  • D. 

   обичајна заедница

 • 2. 
  Селектирајте го точното тврдење со кое се искажува разликата помеѓу општествените односи и општествените норми 
  • A. 

   Општествените правила се правила за однесување на луѓето во општеството (пишани и непишани правила), а општествените односи се односите што ги воспоставуваат лицата помеѓу себе во општеството

  • B. 

   Општествените правила се пишани правила, а општествените односи се правни односи

  • C. 

   Општествените правила се сите обичајни правила без правните правила, а општествените односи се оние односи што ги остваруваат луѓето во општеството

 • 3. 
  Кои се точните карактеристики на обичајот?
  • A. 

   пишано правило, стихијно создадено, општествено правило

  • B. 

   спонтаност/стихијност, повеќекратно повторување, општа свест за задолжителност, санкција

  • C. 

   непишано правило, лесно се менува

  • D. 

   непишано правило, внатрешен суд за доброто и злото

 • 4. 
  Која е разликата помеѓу поимите: право и правна норма?
  • A. 

   Правото е збирн на правни правила донесени од државата, а правната норма е пишано правило за поведение донесено од државата

  • B. 

   Право и правна норма се исти поими - синоними

  • C. 

   Правната норма е уставот, а правото се сите закони

  • D. 

   Правото се општествените правила, а правната норма е непишано правило

 • 5. 
  Организираниот ред на општествени односи регулирани со правни норми - со позитивното правото во државата се нарекува
  • A. 

   правен поредок

  • B. 

   општествен поредок

  • C. 

   природен поредок

  • D. 

   неустевен поредок

 • 6. 
  Напишете една овластувачка правна норма, а истата да е поединечна!
 • 7. 
  Елементи на правната норма се?
  • A. 

   хипотеза и санкција

  • B. 

   хипотеза, диспозиција и санкција

  • C. 

   санкција и диспозиција

  • D. 

   поединечни и правни норми

 • 8. 
  Која правна норма е забранувачка и алтернативна?
  • A. 

   Се забранува уништување, кршење, пустошење или каков било друг тип на оштетување на урбаната опрема во паркот

  • B. 

   Забрането пушење.

  • C. 

   Се забранува излегување на улица од 21 ч

  • D. 

   Секој има право на глас.

 • 9. 
  Што се правни акти?
 • 10. 
  Наброј ги општите правни акти? ( треба само три поими)
 • 11. 
  Секој устав е составен од 9 глави?
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 12. 
  Што се латентни закони?
 • 13. 
  Со што го прогласува претседателот законот? (пишете го само името на актот) Дали тој акт е општ или поединечен? (пишете еден збор) Каде се објавува законот? (пишете само еден збор)  
 • 14. 
  Овој правен акт се носи на владина седница. Може да биде за извршување на законот, а може во вонредна и воена состојба да има сила на закон, а да не се вика закон? За кој подзаконски правен акт станува збор?
  • A. 

   Упатство

  • B. 

   Указ како поединечен акт

  • C. 

   Правилник

  • D. 

   Уредба

 • 15. 
  Правни акти што ги носат поединците, приватните лица се? (наброј минимум 2) Дали тие акти можат да бидат општи акти со правна сила и општо важење за сите? (да/не)
 • 16. 
  ПРОЧИТАЈ ВИМАТЕЛНО! ПА ОДГОВОРИ НА ПРАШАЊАТА! 1. Членот 1 има два става? (да/не) 2. Колку става има членот 2? (бројка само пишете -член тој) 3. Кој од членовите има точки/алинеи? (бројка само пишете-член тој) 4. Каков правен акт е овој на сликата? (општ или поединечен)? 5. Како се вика овој правен акт? (само еден збор)  
Back to Top Back to top