ჰიგიენა - წყალი (129-168)

40 Questions | Total Attempts: 135

SettingsSettingsSettings
 - (129-168) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 
  წყლის ფაქტორთან დაკავშირებული დაავადებების პროფილაქტიკის მიზნით უნდა გადაწყდეს მისი:
  • A. 

   ხარისხისა და რაოდენობის პრობლემა

  • B. 

   ეპიდემიური თვალსაზრისით უსაფრთხოების პრობლემა

  • C. 

   ტოქსიკოლოგიური თვალსაზრისით უსაფრთხოების პრობლემა

  • D. 

   ქიმიური შემადგენლობისა და ფიზიკური თვისებების პრობლემა

 • 2. 
  მოზრდილი ადამიანის ორგანიზმში წყლის შემცველობა შეადგენს მისი სხეულის წონის:
  • A. 

   62-80%

  • B. 

   51-66%

  • C. 

   43-62%

  • D. 

   35-55%

 • 3. 
  ორგანიზმში შემავალი წყალი უჯრედის ციტოპლაზმაში, ქსოვილოვან სითხესა და სისხლის პლაზმაში ნაწილდება შემდეგნაირად:
  • A. 

   75%, 15%, 10%

  • B. 

   75%, 21%, 4%

  • C. 

   70%, 23%, 7%

  • D. 

   60%, 28%, 12%

 • 4. 
  ორგანიზმიდან წყლის გამოყოფა ხორციელდება:
  • A. 

   შარდგამომყოფი სისტემის გზით

  • B. 

   კანის, თირკმლების და ნაწლავების გზით

  • C. 

   თირკმლების, ფილტვების, ნაწლავების და კანის გზით

  • D. 

   შარდგამომყოფი სისტემითა და აორთქლებით

 • 5. 
  დასახლებული ადგილების სანიტარიული კეთილმოწყობის ხარისხს პირველ რიგში განსაზღვრავს სულ მოსახლეზე:
  • A. 

   საყოფაცხოვრებო გადანაყრების რაოდენობა

  • B. 

   მოხმარებული წყლის რაოდენობა

  • C. 

   1 მ3 ჰაერში არსებული დამაბინძურებლების რაოდენობა

  • D. 

   მწვანე ნარგავების ფართობის სიდიდე

 • 6. 
  სასმელი წყლის ნაკლებობის მიზეზებს წარმოადგენს:
  • A. 

   ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების არასრულფასოვნება

  • B. 

   სასმელი წყლის წყაროს არასწორი შერჩევა და წყლის ხარისხის არასრულფასოვანი კორექცია

  • C. 

   ბიოსფეროს დაბინძურება საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო გადანაყრებით

  • D. 

   წყლის წყაროების არათანაბარი განაწილება დედამიწაზე და მოსახლეობის რიცხვის სწრაფი ზრდა

 • 7. 
  წყალმომარაგების წყაროს შერჩევისას მხედველობაში მიიღება:
  • A. 

   წყაროს დებიტი და ქიმიურ-ფიზიკური მაჩვენებლები

  • B. 

   წყაროს დებიტი, წყლის ხარისხი და დამახასიათებელი მაჩვენებლების სტაბილურობა

  • C. 

   წყლის ხარისხი და ქიმიური, ფიზიკური და ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების სტაბილურობა

  • D. 

   წყაროს ადგილმდებარეობა, მისი დაშორება დასახლებული პუნქტიდან, დაბინძურების შესაძლებლობა

 • 8. 
  ატმოსფერულ წყლებს ახასიათებთ:
  • A. 

   დაბალი მინერალიზაცია

  • B. 

   მაღალი მინერალიზაცია

  • C. 

   არასტაბილური ქიმიური შემადგენლობა

  • D. 

   არასტაბილური ორგანოლეპტიური თვისებები

 • 9. 
  ატმოსფერული წყლების ხარისხზე გავლენას ახდენს:
  • A. 

   ადგილობრივი კლიმატური პირობები

  • B. 

   ჰაერისა და ნიადაგის სანიტარიული მდგომარეობა

  • C. 

   ჰაერის სანიტარიული მდგომარეობა

  • D. 

   ნიადაგის სანიტარიული მდგომარეობა

 • 10. 
  ზედაპირულ წყლებს:
  • A. 

   გააჩნია საფარი

  • B. 

   არ გააჩნია საფარი

  • C. 

   გააჩნია ნაწილობრივი საფარი

  • D. 

   გააჩნია დამცავი მემბრანა

 • 11. 
  ზედაპირული წყლები სანიტარიული თვალსაზრისით:
  • A. 

   ძალიან საიმედოა

  • B. 

   ძალიან არასაიმედოა

  • C. 

   მცირედ საიმედოა

  • D. 

   გამოუსადეგარია

 • 12. 
  გრუნტის წყლებს:
  • A. 

   გააჩნია მთლიანი საფარი

  • B. 

   არ გააჩნია საფარი

  • C. 

   გააჩნია ნაწილობრივი საფარი

  • D. 

   გააჩნია დამცავი აპკი

 • 13. 
  მიწისქვეშა წყლების ქიმიურ შემადგენლობასა და თვისებებს განსაზღვრავს:
  • A. 

   ნიადაგის შემადგენლობა და მისი სანიტარიული მდგომარეობა

  • B. 

   გარემოში არსებული დამაბინძურებლების ხასიათი და კონცენტრაცია

  • C. 

   ღრმა გეოლოგიური სტრუქტურები

  • D. 

   ტექნოგენური და ანთროპოგენული მიზეზები

 • 14. 
  არტეზიულ წყლებს:
  • A. 

   გააჩნია წყალგაუმტარი საფარი

  • B. 

   არ გააჩნია წყალგაუმტარი საფარი

  • C. 

   გააჩნია ნაწილობრივ წყალგაუმტარი საფარი

  • D. 

   გააჩნია ორმაგი საფარი

 • 15. 
  სპეციალური დამუშავებისა და გაუვნებლობის გარეშე სასმელად გამოიყენება შემდეგი წყლები:
  • A. 

   მიწისზედა

  • B. 

   ზედაპირული

  • C. 

   გრუნტის

  • D. 

   არტეზიული

 • 16. 
  მიწისზედა წყლები შეიძლება იყოს:
  • A. 

   მაღალმინერალიზებული

  • B. 

   დაბალმინერალიზებული

  • C. 

   მარილიანი და მტკნარი

  • D. 

   მტკნარი

 • 17. 
  წყლის თვითგაწმენდის უნარი გულისხმობს:
  • A. 

   გასუფთავებას ტოქსიური ქიმიური ნივთიერებებისაგან, პათოგენური მიკრობებისაგან, წყლის თვისებების კორეგირებას

  • B. 

   რადიოაქტიური ელემენტების კუმულირებას წყლის ორგანიზმების მიერ, ორგანული სიბინძურის დაჟანგვას, მზის რადიაციის ულტრაიისფერი სხივების მოქმედებას

  • C. 

   წყლის ორგანიზმების სახეობათაშორის ბრძოლას, ორგანული შენაერთების დაჟანგვას, მზის ინფრაწითელი რადიაციის მოქმედებას, წყლის გაუვნებლობას სადეზინფექციო საშუალებებით და ორგანოლეპტიური თვისებების კორეგირებას

  • D. 

   შეწონილი ნაწილაკების განზავებას და დალექვას, წყლის ორგანიზმების სახეობათაშორის ბრძოლას, ორგანული შენაერთების დაჟანგვას და მინერალიზაციას, მზის რადიაციის ულტრაიისფერი სპექტრის ბაქტერიოციდულ მოქმედებას

 • 18. 
  საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლები დიდი რაოდენობით შეიცავს:
  • A. 

   მძიმე მეტალებს, ნავთობპროდუქტებს

  • B. 

   პესტიციდებს, ინფექციურ აგენტებს

  • C. 

   რადიონუკლიდებს

  • D. 

   მიკროორგანიზმებს, ბიოგენურ ელემენტებს

 • 19. 
  სამრეწველო ნახმარი წყლები დიდი რაოდენობით შეიცავს:
  • A. 

   რადიონუკლიდებს, ბიოგენურ ელემენტებს

  • B. 

   ინფექციურ აგენტებს, პესტიციდებს, მინერალურ სასუქებს

  • C. 

   მძიმე მეტალებს, 3,4-ბენზპირენს, ნავთობპროდუქტებს

  • D. 

   პათოგენურ მიკროორგანიზმებს, ინფექციურ აგენტებს

 • 20. 
  სასოფლო-სამეურნეო ნახმარი წყლები დიდი რაოდენობით შეიცავს:
  • A. 

   ცხოველური წარმოშობის ორგანულ ნივთიერებებს, პესტიციდებს, მინერალურ სასუქებს, ინფექციურ აგენტებს

  • B. 

   ნავთობპროდუქტებს, ფენოლის შენაერთებს, მინერალურ და ორგანულ მჟავებს

  • C. 

   პათოგენურ მიკროორგანიზმებს, ბიოგენურ ელემენტებს

  • D. 

   პესტიციდებს, მინერალურ სასუქებს, ნავთობპროდუქტებს, ბიოგენურ ელემენტებს

 • 21. 
  სასმელი წყლის მინერალურმა შემადგენლობამ შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგი დაავადებების განვითარება:
  • A. 

   ინფექციური

  • B. 

   არაინფექციური

  • C. 

   ანთროპოზოონოზური

  • D. 

   სისტემური

 • 22. 
  მშრალი ნაშთი წარმოადგენს ინტეგრალურ მაჩვენებელს წყლის:
  • A. 

   საერთო მინერალიზაციის

  • B. 

   ქიმიური შემადგენლობის

  • C. 

   მიკრობიოლოგიური მახასიათებლების

  • D. 

   სანიტარიულ-ქიმიური მახასიათებლების

 • 23. 
  მშრალი ნაშთის ფიზიოლოგიურად დასაშვები მაქსიმალური დონე შეადგენს:
  • A. 

   50 მგ\ლ

  • B. 

   100 მგ\ლ

  • C. 

   500 მგ\ლ

  • D. 

   1000 მგ\ლ

 • 24. 
  სიხისტე ასახავს წყალში უპირატესად შემდეგი იონების შემცველობას:
  • A. 

   კალიუმისა და ნატრიუმის

  • B. 

   კალციუმისა და მაგნიუმის

  • C. 

   კალიუმისა და კალციუმის

  • D. 

   მაგნიუმისა და ნატრიუმის

 • 25. 
  ხისტი წყლის ხანგრძლივად გამოყენება იწვევს შემდეგი დაავადების განვითარებას:
  • A. 

   ოსტეოქონდროზის

  • B. 

   ნეფრიტის

  • C. 

   კენჭოვანი დაავადების

  • D. 

   პიელონეფრიტის

Back to Top Back to top