მიკრობიოლოგია- რნმ-ის შემცველი ვირუსები (1-50)

50 Questions | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
- -  (1-50) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილი თავისებურებებიდან რომელი ახასიათებს ადამიანისთვის პათოგენური რნმ-ის შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   მათი უმრავლესობა რეპროდუცირდება ციტოპლაზმაში

  • B. 

   მათი უმრავლესობა საჭიროებს ძირითად და შუამავალ (დროებით) მასპინძელს

  • C. 

   მათ უმრავლესობას ესაჭიროება გადამტანი ცოცხალი ორგანიზმი

  • D. 

   მათი უმრავლესობის გენომი ორჯაჭვიან რნმ-ს შეიცავს

 • 2. 
  ჩამოთვლილი რომელი თავისებურება ახასიათებს ადამიანისთვის პათოგენურ რნმ- შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   მათი უმრავლესობა საჭიროებს ორ მასპინძელს (ძირითადს და შემთხვევითს)

  • B. 

   მათი უმრავლესობის გენომი ერთჯაჭვიან რნმ-ს შეიცავს

  • C. 

   მათი უმრავლესობის რეპროდუცირდება ხდება მასპინძლის უჯრედის ბირთვში

  • D. 

   მათ უმრავლესობას ესაჭიროებათ გადამტანი ცოცხალი ორგანიზმი (მწერები)

 • 3. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Adenoviridae

  • B. 

   Parvoviridae

  • C. 

   Picornaviridae

  • D. 

   Herpesviridae

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Parvoviridae

  • B. 

   Herpesviridae

  • C. 

   Poxviridae

  • D. 

   Caliciviridae

 • 5. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Reoviridae

  • B. 

   Herpesviridae

  • C. 

   Poxviridae

  • D. 

   Hepadnaviridae

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Poxviridae

  • B. 

   Retroviridae

  • C. 

   Hepadnaviridae

  • D. 

   Papovaviridae

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Hepadnaviridae

  • B. 

   Papovaviridae

  • C. 

   Togaviridae

  • D. 

   Adenoviridae

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Papovaviridae

  • B. 

   Adenoviridae

  • C. 

   Parvoviridae

  • D. 

   Flaviviridae

 • 9. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Adenoviridae

  • B. 

   Buniaviridae

  • C. 

   Herpsviridae

  • D. 

   Poxviridae

 • 10. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Parvoviridae

  • B. 

   Hepadnaviridae

  • C. 

   Arenaviridae

  • D. 

   Parvoviridae

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Filoviridae

  • B. 

   Parvoviridae

  • C. 

   Herpesviridae

  • D. 

   Hepadnaviridae

 • 12. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Rhabdoviridae

  • B. 

   Parvoviridae

  • C. 

   Herpsviridae

  • D. 

   Papovaviridae

 • 13. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Papovaviridae

  • B. 

   Coronaviridae

  • C. 

   Poxviridae

  • D. 

   Adenoviridae

 • 14. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Parvoviridae

  • B. 

   Paramyxpviridae

  • C. 

   Adenoviridae

  • D. 

   Papovaviridae

 • 15. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახი ეკუთვნის რნმ-შემცველ ვირუსებს?
  • A. 

   Hepadnaviridae

  • B. 

   Herpesviridae

  • C. 

   Orthomyxoviridaae

  • D. 

   Parvoviridae

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ოჯახის წარმომადგენელებს აქვს დადებითი პოლარობის ერთჯაჭვიანი რნმ?
  • A. 

   რაბდოვირუსების

  • B. 

   პარამიქსოვირუსების

  • C. 

   პიკორნავირუსების

  • D. 

   ორთომიქსოვირუსების

 • 17. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ოჯახის წარმომადგენელებს აქვთ დადებითი პოლარობის ერთჯაჭვიანი რნმ?
  • A. 

   რეოვირუსების

  • B. 

   რაბდოვირუსების

  • C. 

   ორთომიქსოვირუსების

  • D. 

   ფლავივირუსების

 • 18. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ოჯახის წარმომადგენელებს აქვთ დადებითი პოლარობის ერთჯაჭვიანი რნმ?
  • A. 

   რეტროვირუსების

  • B. 

   რეოვირუსების

  • C. 

   პარამიქსოვირუსების

  • D. 

   ტოგავირუსების

 • 19. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ოჯახის წარმომადგენელებს აქვთ უარყოფითი პოლარობის ერთჯაჭვიანი რნმ?
  • A. 

   პარამიქსოვირუსების

  • B. 

   რეტროვირუსების

  • C. 

   ფლავივირუსების

  • D. 

   ტოგავირუსების

 • 20. 
  ჩამოთვლილთაგან, ვირუსების რომელი ოჯახის წარმომადგენელბს გააჩნიათ უარყოფითი პოლარობის რნმ?
  • A. 

   პიკორანვირუსების

  • B. 

   რაბდოვირუსების

  • C. 

   ფლავივირუსების

  • D. 

   ტოგავირუსების

 • 21. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ოჯახის წარმომადგენლებს გააჩნიათ უარყოფითი პოლარობის მრავალუბნიანი რნმ?
  • A. 

   პიკორნავირუსების

  • B. 

   რეტროვირუსების

  • C. 

   ორთომიქსოვირუსების

  • D. 

   რეოვირუსების

 • 22. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ოჯახის წარმომადგენლებს გააჩნიათ ორჯაჭვიანი რნმ?
  • A. 

   რეტროვირუსების

  • B. 

   რაბდოვირუსების

  • C. 

   ტოგავირუსების

  • D. 

   რეოვირუსების

 • 23. 
  ვირუსების რომელი ოჯახის წარმომადგენლები არიან დიპლოიდურები ანუ გააჩნიათ რნმ-ის ორი იდენტური მოლეკულა?
  • A. 

   რეტროვირუსების

  • B. 

   რაბდოვირუსების

  • C. 

   ტოგავირუსების

  • D. 

   ორთომიქსოვირუსების

 • 24. 
  რა თავისებურებით ხასიათდება დადები პოლარობის რნმ-შემცველი ვირუსები?
  • A. 

   მათი გენომი დიპლოიდურია

  • B. 

   ვირუსი თავიანთ რნმ-იან გენომს იყენებენ როგორც საინფორმაციო რნმ-ს

  • C. 

   მათი გენომი მხოლოდ მემკვიდრულ ფუნქციას ასრულებს

  • D. 

   ვირუსი ტრანსკრიპციისთვის საკუთარ პოლიმერაზებს იყენებს

 • 25. 
  რა თავისებურებით ხასიათდება უარყოფითი პოლარობის რნმ-შემცველი ვირუსები?
  • A. 

   ვირუსი ტრანსკრიპციისთვის საკუთარ პოლიმერაზებს იყენებს

  • B. 

   მათი გენომი დიპლოიდურია

  • C. 

   ვირუსი თავიანთ რნმ-იან გენომს იყენებენ როგორც საინფორმაციო რნმ-ს

  • D. 

   მათი გენომი მხოლოდ მემკვიდრულ ფუნქციას ასრულებს

Back to Top Back to top