ქიმია რეაბილიტაციის კურსი 1-50

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tarbasiladze
T
Tarbasiladze
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 357
Questions: 50 | Attempts: 186

SettingsSettingsSettings
ქიმია რეაბილიტაციის კურსი 1-50 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ჩამოთვლილთაგან რომელია გამოსხივების ერთ აქტში გამოთავისუფლებული ენერგიის უმცირესი რაოდენობა?

  • A.

   სპინი

  • B.

   ქვანტი

  • C.

   იმპულსი

  • D.

   კვარკი

  Correct Answer
  B. ქვანტი
  Explanation
  The correct answer is "ქვანტი" (quantum). This is because in quantum mechanics, energy is quantized, meaning it can only exist in discrete amounts or "quanta". Therefore, the smallest amount of energy that can be released or absorbed in a single act is a quantum.

  Rate this question:

 • 2. 

  მოყვანილი ფორმულებიდან რომელი შეესაბამება დე-ბროლის განტოლებას?

  • A.

   E=mc2

  • B.

   Mv=h/ λ

  • C.

   E=hv

  • D.

   Mc=h/ λ

  Correct Answer
  B. Mv=h/ λ
  Explanation
  The given formula that corresponds to the de Broglie's wavelength is mv=h/λ. This formula relates the momentum (m) and velocity (v) of a particle to its wavelength (λ) and Planck's constant (h). It is used to describe the wave-particle duality of matter, stating that particles can exhibit wave-like properties.

  Rate this question:

 • 3. 

  ჩამოთვლილი მახასიათებლებიდან რომელი იცვლება ტალღის გავრცელების კანონზომიერებით?

  • A.

   ელექტრონის მასა

  • B.

   ელექტრონის ენერგია

  • C.

   ატომბირთვის გარშემო ელექტრონის ყოფნის ალბათობა

  • D.

   ელექტრონის იმპულსი

  Correct Answer
  C. ატომბირთვის გარშემო ელექტრონის ყოფნის ალბათობა
  Explanation
  The correct answer is "ატომბირთვის გარშემო ელექტრონის ყოფნის ალბათობა". This is because the probability of finding an electron in an atom's orbital depends on its energy level. As the electron moves further away from the nucleus, its energy level increases and the probability of finding it decreases. Therefore, the distribution of electrons in an atom's orbitals is determined by the laws of atomic structure.

  Rate this question:

 • 4. 

  ჩამოთვლილი კანონზომიერებებიდან რომლის მიხედვით არის შეუძლებელი მიკრონაწილაკების იმპულსისა და მდებარეობის ერთდროულად განსაზღვრა

  • A.

   დე-ბროლის პრინციპით

  • B.

   უმცირესი ენერგიის პრინციპი

  • C.

   ჰუნდის წელი

  • D.

   ჰეიზენბერგის წესით

  Correct Answer
  D. ჰეიზენბერგის წესით
  Explanation
  According to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to simultaneously determine the position and momentum of a subatomic particle with absolute certainty. This principle states that there is a fundamental limit to the precision with which certain pairs of physical properties of a particle, such as position and momentum, can be known. Therefore, based on Heisenberg's principle, it is impossible to determine the impulse and position of micro-particles simultaneously.

  Rate this question:

 • 5. 

  ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელია არასწორი?

  • A.

   ერთ ენერგეტიკულ დონეზე ერთო ფორმის ორბიტალია

  • B.

   ერთ ენერგეტიკულ დონეზე შესაძლებელია სხვადასხვა ენერგიის ორბიტალის არსებობა

  • C.

   ენერგეტიკულ ქვედონეზე ორბიტალების ელექტრონებით შევსება ექვემდებარება ჰუნდის წესს

  • D.

   პერიოდული სისტემის ელემენტში ქვედონეების მაქსიმალური რიცხვია 4

  Correct Answer
  A. ერთ ენერგეტიკულ დონეზე ერთო ფორმის ორბიტალია
 • 6. 

  რომელი ფორმულა გამოხატავს ელექტრონის ორბუნოვნებას? ( λ -ტალღის სიგრძე, ѵ  - სიხშირე, m - მასა, v - სიჩქარე, h - პლანკის მუდმივა, c - სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში)

  • A.

   E=mc2(კვადეარი :დ)

  • B.

   Mv=h/λ

  • C.

   E=h/v

  • D.

   Mc=h/λ

  Correct Answer
  B. Mv=h/λ
  Explanation
  The correct formula that represents the wave-particle duality of electrons is mv = h/λ. This equation is known as the de Broglie wavelength equation, where m represents the mass of the electron, v represents its velocity, h is the Planck constant, and λ is the wavelength of the electron. This equation shows that the momentum of the electron (mv) is inversely proportional to its wavelength (λ), indicating the wave-like behavior of electrons.

  Rate this question:

 • 7. 

  რომელი პერიოდის ელემენტებს აქვთ გარე ენერგეტიკული შრისელექტრონებისთვის მნიშვნელობა n+l=5?

  • A.

   5

  • B.

   4, 5

  • C.

   3, 4, 5

  • D.

   3, 4

  Correct Answer
  B. 4, 5
  Explanation
  The correct answer is 4, 5. The value of n+l=5 indicates that the sum of the principal quantum number (n) and the azimuthal quantum number (l) is equal to 5. In this case, the possible values for n and l that satisfy this condition are 4 and 1, and 5 and 0. Therefore, the elements with these quantum numbers have an energy level that corresponds to the given condition.

  Rate this question:

 • 8. 

  ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელია სწორი?

  • A.

   ლითომური თვისებებიმცირდება იონიზაციის ენერგიის ზრდასთან ერთად

  • B.

   ატომური ნომრის ზრდასთან ერთად ელექტროუარყოფითობა მონოტონურად იზრდება

  • C.

   ნაწილობრივ შებსებული ქვედონე უფრო მდგრადია ვიდრე ნახევრად შევსებული

  • D.

   ელექტროუარყოფითპბა ახასიათებს ატომს იზოლირებულ მდგომარეობაში

  Correct Answer
  A. ლითომური თვისებებიმცირდება იონიზაციის ენერგიის ზრდასთან ერთად
  Explanation
  The answer suggests that the ionization energy decreases as the atomic number increases. This means that it requires less energy to remove an electron from an atom as the atomic number increases. This is because as the atomic number increases, the number of protons in the nucleus also increases, resulting in a stronger attraction between the nucleus and the electrons. This stronger attraction makes it more difficult to remove an electron, thus requiring more energy. Therefore, if the ionization energy decreases, it means that the atoms have fewer electrons and a lower atomic number.

  Rate this question:

 • 9. 

  ჩამოთვლილი ქვანტური რიცხვებიდან რომელი ოთხეული შეიძლება ჰქონდეს ელექტრონს ატომში?

  • A.

   N=4, l=4, m=2, s= -1/2

  • B.

   N=2, l=1, m=0, s= -1/2

  • C.

   N=1, l=0, m=1, s= -1/2

  • D.

   N=2, l=2, m=1, s= +1/2

  Correct Answer
  B. N=2, l=1, m=0, s= -1/2
  Explanation
  The given answer n=2, l=1, m=0, s= -1/2 represents the quantum numbers of an electron in an atom. The quantum numbers describe the energy level (n), the shape of the orbital (l), the orientation of the orbital (m), and the spin of the electron (s). In this case, the electron is in the second energy level (n=2), the orbital has a shape of p (l=1), the orbital is oriented in the x-direction (m=0), and the electron has a spin of -1/2.

  Rate this question:

 • 10. 

  ჩამოთვლილი ქვანტური რიცხვებიდან რომელი ოთხეული შეიძლება ჰქონდეს ელექტრონს ატომში?

  • A.

   N=4, l=3, m=2, s= -1/2

  • B.

   N=2, l=2, m=0, s= -1/2

  • C.

   N=1, l=0, m=1, s= -1/2

  • D.

   N=2, l=2, m=2, s= +1/2

  Correct Answer
  A. N=4, l=3, m=2, s= -1/2
  Explanation
  The given answer n=4, l=3, m=2, s= -1/2 represents the quantum numbers for an electron in an atom. The quantum numbers describe the energy level (n), the shape of the orbital (l), the orientation of the orbital (m), and the spin of the electron (s). In this case, the electron is in the 4th energy level, the orbital has a shape of d, the orbital is oriented in the z-direction, and the electron has a spin of -1/2.

  Rate this question:

 • 11. 

  ჩამოთვლილი ქვანტური რიცხვებიდან რომელი ოთხეული არ შეიძლება ჰქონდეს ელექტრონს ატომში?n=, l=, m=, s=-1/2

  • A.

   N=4, l=3, m=2, s=-1/2

  • B.

   N=2, l=1, m=0, s=-1/2

  • C.

   N=1, l=1, m=2, s=-1/2

  • D.

   N=2, l=1, m=1, s=+1/2

  Correct Answer
  C. N=1, l=1, m=2, s=-1/2
  Explanation
  The given answer n=1, l=1, m=2, s=-1/2 is correct because it satisfies the selection rules for an electron in an atom. According to the selection rules, the values of n, l, m, and s must follow certain restrictions. In this case, the values of n, l, and m are within the allowed range, and the value of s is -1/2, which is also allowed for an electron. Therefore, this combination of quantum numbers is possible for an electron in an atom.

  Rate this question:

 • 12. 

  ჩამოთვლილი ქვანტური რიცხვებიდან რომელი ოთხეული არ შეიძლება ჰქონდეს ელექტრონს ატომში?n=, l=, m=, s=-1/2

  • A.

   N=4, l=4, m=2, s=-1/2

  • B.

   N=5, l=3, m=0, s=-1/2

  • C.

   N=4, l=2, m=-2, s=-1/2

  • D.

   N=2, l=1, m=1, s=+1/2

  Correct Answer
  A. N=4, l=4, m=2, s=-1/2
  Explanation
  The quantum numbers n, l, m, and s represent different properties of an electron in an atom. The principle quantum number (n) represents the energy level or shell in which the electron is located. The azimuthal quantum number (l) represents the shape of the orbital within that energy level. The magnetic quantum number (m) represents the orientation of the orbital within the energy level. The spin quantum number (s) represents the spin of the electron, either +1/2 or -1/2. According to the given options, all the quantum numbers for the electron are valid except for n=4, l=4, m=2, s=-1/2. This is because the maximum value of l for a given n is (n-1), so for n=4, the maximum value of l should be 3. Therefore, the correct answer is n=4, l=4, m=2, s=-1/2.

  Rate this question:

 • 13. 

  ჩამოთვლილიმოსაზრებებიდან რომელია არასწორი

  • A.

   მიკრონაწილაკების ტალღის სიგრძის გაზომვა შესაძლებელია

  • B.

   შეუზლებელია ერთდროულად მიკრონაწილაკების როგორც იმპულსის, ისემდებარეობის განსაზღვრა

  • C.

   ტალღურ ფუნქციას აქვს მხოლოდ დადებითი მნიშვნელობა

  • D.

   ტალღური განტოლება ყოველ მოცემულ მომენტში ელექტრონის ზუსტი ადგილმდებარეობისა და მისი სიჩქარის განსაზღვრის საშუალებას არ იძლევა

  Correct Answer
  C. ტალღურ ფუნქციას აქვს მხოლოდ დადებითი მნიშვნელობა
  Explanation
  The correct answer is "ტალღურ ფუნქციას აქვს მხოლოდ დადებითი მნიშვნელობა". This means that the talur function only has a positive value. This is supported by the statement that "ტალღური განტოლება ყოველ მოცემულ მომენტში ელექტრონის ზუსტი ადგილმდებარეობისა და მისი სიჩქარის განსაზღვრის საშუალებას არ იძლევა". This means that the function does not allow for the electron's exact position and momentum to be simultaneously determined.

  Rate this question:

 • 14. 

  ჩამოთვლილი კვანტური რიცხვედინად რომელი განსაზღვრავს ენერგეტიკულ დონეს?

  • A.

   მთავარი კვანტური რიცხვი

  • B.

   ორბიტალური კვანტური რიცხვი

  • C.

   მაგნიტური კვანტური რიცხვი

  • D.

   სპინური კვანტური რიცხვი

  Correct Answer
  A. მთავარი კვანტური რიცხვი
  Explanation
  The correct answer is "მთავარი კვანტური რიცხვი" which translates to "Principal quantum number" in English. This quantum number determines the energy level or shell that an electron occupies in an atom. It indicates the size and energy of the orbital and can have integer values starting from 1.

  Rate this question:

 • 15. 

  ჩამოთვლილი კვანტური რიცხვებიდან რომელი განსაზღვრავს  ეორბიტალის სივრცით ორიენტაციას?

  • A.

   მთავარი რიცხვი

  • B.

   ორბიტალური კვანტური რიცხვი

  • C.

   მაგნიტური კვანტური რიცხვი

  • D.

   სპინური კვანტური რიცხვი

  Correct Answer
  C. მაგნიტური კვანტური რიცხვი
  Explanation
  The correct answer is "მაგნიტური კვანტური რიცხვი" (magnetic quantum number). This quantum number determines the orientation of an orbital in a magnetic field. It specifies the number of possible orientations for an orbital and can have integer values ranging from -l to +l, where l is the azimuthal quantum number. The magnetic quantum number helps to describe the shape and orientation of an atomic orbital within an atom.

  Rate this question:

 • 16. 

  ჩამოთვლილი კანონზომიერებებიდან რომელი განსაზღვრავს ენერგეტიკული დონეების შევსების თანმიმდევრობას?

  • A.

   პაულის პრინციპი

  • B.

   კლეჩკოვსკის წესი

  • C.

   ჰუნდის წესი

  • D.

   ჰეიზენბერგის პრინციპი

  Correct Answer
  B. კლეჩკოვსკის წესი
  Explanation
  The correct answer is "კლეჩკოვსკის წესი" (the uncertainty principle). This principle, formulated by Werner Heisenberg, states that it is impossible to simultaneously know the exact position and momentum of a particle with absolute certainty. The more accurately one tries to measure the position of a particle, the less accurately one can know its momentum, and vice versa. This principle is a fundamental concept in quantum mechanics and has important implications for our understanding of the behavior of subatomic particles.

  Rate this question:

 • 17. 

  ჩამოთვლილი კანონზომიერებებიდან რომლის მიხედვით არის ერთ ორბიტალზე მხოლოდ ანტიპარალელური სპინების მქონე ორი ელექტრონის არსებობა შესაძლებელი

  • A.

   პაულის პრინციპი

  • B.

   უმცირესი ენერგიის პრინციპი

  • C.

   ჰუნდის წესი

  • D.

   ჰეიზენბერგის წესი

  Correct Answer
  A. პაულის პრინციპი
  Explanation
  The Pauli Exclusion Principle states that no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. This means that in a single orbital, only two electrons with opposite spins can exist. Therefore, it is possible for only two electrons with opposite spins to exist on a single orbital, based on the principles of quantum mechanics.

  Rate this question:

 • 18. 

  ენერგეიკულ დონეებზე ელექტრონების განაწილება არ ექვემდებარება

  • A.

   პაულის პრინციპი

  • B.

   კლეჩკოვსკის წესი

  • C.

   ჰუნდის წესით

  • D.

   ჰეიზენბერგის პრინციპი

  Correct Answer
  D. ჰეიზენბერგის პრინციპი
  Explanation
  According to the Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to simultaneously determine the exact position and momentum of an electron. This principle states that the more accurately we know the position of an electron, the less accurately we can know its momentum, and vice versa. Therefore, the distribution of electrons on energy levels cannot exceed the limits set by this principle.

  Rate this question:

 • 19. 

  რისი ტოლია ელექტრონების მაქიმალური რიცხვიქვედონეზე?

  • A.

   N2(კვადრატი)

  • B.

   2n2(კვადრატი)

  • C.

   2l+1

  • D.

   2(2l+1)

  Correct Answer
  B. 2n2(კვადრატი)
  Explanation
  The correct answer is 2n2 (square). This is because the question is asking for the maximum number of electrons in a quantum level. According to the Aufbau principle, each quantum level can hold a maximum of 2n2 electrons, where n represents the principal quantum number. Therefore, the correct answer is 2n2, as it represents the maximum number of electrons that can occupy a quantum level.

  Rate this question:

 • 20. 

  რისი ტოლია ელექტრონების მაქსიმალური რიცხვი ქვედონეზე?

  • A.

   N2(კვადრატი)

  • B.

   2l

  • C.

   2l+1

  • D.

   2(2l+1)

  Correct Answer
  D. 2(2l+1)
  Explanation
  The maximum number of electrons in an energy level is given by the formula 2(2l+1), where l represents the azimuthal quantum number. The azimuthal quantum number determines the shape of the orbital and can have values ranging from 0 to n-1, where n is the principal quantum number. Therefore, the correct answer is 2(2l+1) because it takes into account the maximum number of electrons that can occupy each energy level based on the azimuthal quantum number.

  Rate this question:

 • 21. 

  F-ბლოკის  ელემენტებისატვის ვალენტურია:

  • A.

   (n-1)ენერგეტიკული დონის f-ელექტრონები

  • B.

   (n-2)ენერგეტიკული დონის f- ელექტრონები

  • C.

   N ენერგეტიკული დონის f- ელექტრონები

  • D.

   (n-2) ენერგეტიკული დონის d- ელექტრონები

  Correct Answer
  B. (n-2)ენერგეტიკული დონის f- ელექტრონები
  Explanation
  The correct answer is that there are (n-2) electrons in the (n-2) energy level of the f-block. This can be inferred from the given information, which states that the (n-1) energy level has f-electrons, the (n-2) energy level also has f-electrons, and the n energy level has f-electrons. Therefore, the (n-2) energy level of the f-block must have (n-2) f-electrons.

  Rate this question:

 • 22. 

  P - ბლოკის ელემენტებისთვის ვალენტურია:

  • A.

   მხოლოდ n ენერგეტიკული დონის p-ელექტრონები

  • B.

   მხოლოდ n ენერგეტიკული დონის s-ელექტრონი

  • C.

   N-1 ენერგეტიკული დონის f-ელექტრონები

  • D.

   N ენერგეტიკული დონეის d- ელექტრონი

  Correct Answer
  D. N ენერგეტიკული დონეის d- ელექტრონი
  Explanation
  The given answer states that the element for the energy level d is n. This means that in the energy level d, there is only one electron present. The information provided in the question suggests that there are n energy level electrons, n energy level s-electrons, n-1 energy level f-electrons, and one energy level d-electron. Therefore, the answer is consistent with the information given.

  Rate this question:

 • 23. 

  როგორია მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ენერგეტიკული დონის ელექტრონული აღნაგობა ოქროს ატომში?

  • A.

   4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s2

  • B.

   4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3 6d10

  • C.

   4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 6s1 6p6 6d8

  • D.

   4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1

  Correct Answer
  D. 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1
  Explanation
  The given answer represents the electron configuration of an atom. The numbers and letters in the configuration indicate the energy levels (4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, and 6d) and the number of electrons in each energy level (2, 6, 10, 14, etc.). In this case, the configuration starts with 4s2, indicating that there are 2 electrons in the 4s energy level. It then continues with 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, and finally 6s1. This configuration represents the electron arrangement in an atom with a total of 86 electrons.

  Rate this question:

 • 24. 

  Romelia iodid-ionis (I-) ელექტრონის კონფიგურაცია? ([Kr] 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6)

  • A.

   [Kr] 4d10 5s2 5p5

  • B.

   [Kr] 3d10 4d10 5s2 5p6

  • C.

   [Kr] 4d10 5s2 5p6

  • D.

   [Kr] 5s2 5p6

  Correct Answer
  C. [Kr] 4d10 5s2 5p6
 • 25. 

  რომელია იოდის ატომის  ელექტრონული კონფიგურაცია? ([Kr]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6)

  • A.

   [Kr]4d1 05s2 5p5

  • B.

   Kr]3d14 d10 5s2 5p6

  • C.

   [Kr]4d10 5s2 5p6

  • D.

   [Kr]5s2 5p5

  Correct Answer
  A. [Kr]4d1 05s2 5p5
  Explanation
  The correct answer is [Kr]4d1 05s2 5p5. This configuration indicates that the iodine atom has a total of 53 electrons. The [Kr] represents the electron configuration of the noble gas krypton, which has 36 electrons. The 4d1 indicates that there is 1 electron in the 4d orbital, the 05s2 indicates that there are 2 electrons in the 5s orbital, and the 5p5 indicates that there are 5 electrons in the 5p orbital. Therefore, the total electron configuration of iodine is [Kr]4d1 05s2 5p5.

  Rate this question:

 • 26. 

  რომელია დარიშხანის(As) ატომის ელექტრონული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]3d10 4s2 4p6

  • B.

   [Ar]3d10 4s2 4p3

  • C.

   [Ar]3d14 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d10 4s2 4p5

  Correct Answer
  B. [Ar]3d10 4s2 4p3
  Explanation
  The correct answer is [Ar]3d10 4s2 4p3. This is the electronic configuration of an atom with the symbol Ar, which represents the element argon. The notation [Ar] indicates that the electron configuration is based on the noble gas argon, which has the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. The remaining configuration, 3d10 4s2 4p3, represents the distribution of electrons in the 3d, 4s, and 4p orbitals of the atom.

  Rate this question:

 • 27. 

  რომელია არსენიდ-იონის (As-3) ელექტრონული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]3d10 4s2 4p3

  • B.

   [Ar]3d14 4s2 4p5

  • C.

   [Ar]3d14 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d10 4s2 4p6

  Correct Answer
  D. [Ar] 3d10 4s2 4p6
  Explanation
  The correct answer is [Ar] 3d10 4s2 4p6. This is the correct electronic configuration for the arsenic ion (As-3) based on the given information. The electron configuration of neutral arsenic (As) is [Ar] 3d10 4s2 4p3, but since the ion has a charge of -3, it gains three electrons. Therefore, the electron configuration becomes [Ar] 3d10 4s2 4p6, with a total of 18 electrons.

  Rate this question:

 • 28. 

  რომელია ბრომის ატომის ელექტრონული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]3d10 4s2 4p6

  • B.

   [Ar]3d14 4s2 4p5

  • C.

   [Ar]3d14 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d10 4s2 4p5

  Correct Answer
  D. [Ar] 3d10 4s2 4p5
  Explanation
  The correct answer is [Ar] 3d10 4s2 4p5. This is because the electron configuration is written in the order of increasing energy levels and orbitals. The [Ar] represents the electron configuration of the noble gas argon, which has a full 3p subshell. The 3d10 represents the 10 electrons in the 3d subshell, the 4s2 represents the 2 electrons in the 4s subshell, and the 4p5 represents the 5 electrons in the 4p subshell.

  Rate this question:

 • 29. 

  რომელია ბრომიდ-იონის (Br-) ელექტრონული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]3d10 4s2 4p6

  • B.

   [Ar]3d14 4s2 4p5

  • C.

   [Ar]3d14 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d1 04s2 4p5

  Correct Answer
  A. [Ar]3d10 4s2 4p6
  Explanation
  The correct answer is [Ar]3d10 4s2 4p6. This is the correct electron configuration for Bromine (Br-). The noble gas configuration of Argon ([Ar] = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) represents the electron configuration up to the 3p orbital. Bromine has an atomic number of 35, so it has 35 electrons. By adding one more electron to the 4p orbital, it becomes a negatively charged ion (Br-). The electron configuration of [Ar]3d10 4s2 4p6 represents the additional 10 electrons in the 3d orbital and the full 4s and 4p orbitals.

  Rate this question:

 • 30. 

  რომელია სელენის ატომის ელექტრული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]3d10 4s2 4p4

  • B.

   [Ar]3d14 4s2 4p5

  • C.

   [Ar]3d14 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d10 4s2 4p5

  Correct Answer
  A. [Ar]3d10 4s2 4p4
  Explanation
  The correct answer is [Ar]3d10 4s2 4p4. This is because the electron configuration of selenium (Se) is determined by the arrangement of its electrons in different energy levels and orbitals. The electron configuration of argon (Ar) is used as a shorthand notation to represent the filled inner electron shells. In this case, the electron configuration starts with [Ar], indicating that the first 18 electrons are arranged according to the noble gas configuration of argon. The remaining electrons are then added, with 3d10 representing the 10 electrons in the 3d orbital, 4s2 representing the 2 electrons in the 4s orbital, and 4p4 representing the 4 electrons in the 4p orbital.

  Rate this question:

 • 31. 

  რომელია სელენიდ-იონის(Se-2) ელქტრული კონფიგურაცია? ([Ar]= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 )

  • A.

   [Ar]4d10 4s2 4p6

  • B.

   [Ar]3d14 4s2 4p5

  • C.

   [Ar]3d10 4s2 4p6

  • D.

   [Ar] 3d10 4s

  Correct Answer
  C. [Ar]3d10 4s2 4p6
  Explanation
  The correct answer is [Ar]3d10 4s2 4p6. This is the electron configuration of Selenium (Se-2). The electron configuration represents the arrangement of electrons in an atom. The [Ar] indicates that the configuration is based on the noble gas Argon, which has the electron configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. The 3d10 represents the 10 electrons in the 3d orbital, the 4s2 represents the 2 electrons in the 4s orbital, and the 4p6 represents the 6 electrons in the 4p orbital. Therefore, the correct electron configuration for Selenium is [Ar]3d10 4s2 4p6.

  Rate this question:

 • 32. 

  ჩამოთვლილი ქვედონეებიდან რომელი ივსება ყველაზე ადრე?

  • A.

   5s

  • B.

   4d

  • C.

   4f

  • D.

   4p

  Correct Answer
  D. 4p
  Explanation
  The given question is asking which sublevel is filled first from the given list of sublevels. In the electron configuration, the sublevels are filled in a specific order based on their energy levels. The order is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, etc. Therefore, the sublevel 4p is filled before the others listed (5s, 4d, 4f).

  Rate this question:

 • 33. 

  ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომელის იონიზაციის ენერგიაა ყველაზე მცირე?

  • A.

   Mg

  • B.

   Ca

  • C.

   Sr

  • D.

   Ba

  Correct Answer
  D. Ba
  Explanation
  The question asks for the element with the smallest ionization energy. Ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom or ion. Generally, ionization energy decreases as you move down a group in the periodic table. Therefore, Ba (Barium) has the smallest ionization energy among the given elements because it is located at the bottom of the group, while Mg (Magnesium), Ca (Calcium), and Sr (Strontium) are higher up in the group.

  Rate this question:

 • 34. 

  ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომლის პირველი იონიზაციის პოტენციალია ყველაზე დიდი?

  • A.

   Li

  • B.

   Na

  • C.

   K

  • D.

   Rb

  Correct Answer
  A. Li
  Explanation
  Li has the smallest atomic number among the given elements, indicating that it has the smallest number of protons in its nucleus. This means that Li has the least positive charge in its nucleus compared to the other elements. As a result, Li requires the least amount of energy to remove an electron from its outermost shell, making it the element with the highest ionization potential among the given options.

  Rate this question:

 • 35. 

  ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომლის პირველი იონიზაციის პოტენციალია ყველაზე დიდი?

  • A.

   B

  • B.

   C

  • C.

   N

  • D.

   Ne

  Correct Answer
  D. Ne
  Explanation
  The first ionization potential is the energy required to remove the outermost electron from an atom in its ground state. Among the given elements, Ne (Neon) has the highest first ionization potential. This is because Neon has a full valence shell with 8 electrons, making it very stable. Therefore, it requires a significant amount of energy to remove an electron from Neon, making its first ionization potential the highest among the given elements.

  Rate this question:

 • 36. 

  ჩამოთვლილი ელემეტნებიდან რომლის რადიუსია ყველაზე დიდი?

  • A.

   Na

  • B.

   Mg

  • C.

   Al

  • D.

   Si

  Correct Answer
  A. Na
  Explanation
  The correct answer is Na (Sodium). Among the given elements, Sodium has the largest atomic radius. Atomic radius refers to the size of an atom, and it increases as you move down a group in the periodic table. Sodium is located at the bottom of the given elements, making it the largest in terms of atomic radius.

  Rate this question:

 • 37. 

  ჩამოთვლილი ნაწილაკებიდან რომლის რადიუსია ყველაზე მცირე?

  • A.

   Fe

  • B.

   Fe+

  • C.

   Fe+2

  • D.

   Fe+3

  Correct Answer
  D. Fe+3
  Explanation
  The correct answer is Fe+3. In this question, we are asked to find the ion with the smallest radius among the given options. The radius of an ion depends on its charge and the number of electrons it has. As the charge on an ion increases, the radius decreases. Fe+3 has a charge of +3, which means it has lost 3 electrons compared to the neutral Fe atom. Therefore, Fe+3 has the smallest radius among the given options.

  Rate this question:

 • 38. 

  ჩამოთვლილი ნაწილაკებიდან რომლის რადიუსია ყველაზე მცირე?

  • A.

   S

  • B.

   S-

  • C.

   S-2

  • D.

   S-3

  Correct Answer
  A. S
  Explanation
  The correct answer is S-3. This is because S-3 has the smallest radius among the given options.

  Rate this question:

 • 39. 

  ჩამოთვლილი ელემენტებიდან რომლის რადიუსია ყველაზე დიდი?

  • A.

   H

  • B.

   He

  • C.

   Li

  • D.

   C

  Correct Answer
  C. Li
  Explanation
  The question asks for the element with the largest radius among the given elements. Among the options, Li (Lithium) has the largest atomic radius.

  Rate this question:

 • 40. 

   რომელი თვისება არ ახასიატებს იონურ ბმას?

  • A.

   პოლარობა

  • B.

   გაჯერებულობა

  • C.

   ბმის ენერგია

  • D.

   ბმის სიგრძე

  Correct Answer
  B. გაჯერებულობა
  Explanation
  The correct answer is "გაჯერებულობა" (charge). This is because the question asks which term does not refer to an ionic bond. "გაჯერებულობა" refers to the concept of charge, which is not specific to ionic bonds but can also apply to other types of bonds or particles. The other options, "პოლარობა" (polarity), "ბმის ენერგია" (bond energy), and "ბმის სიგრძე" (bond length), all specifically relate to characteristics or properties of ionic bonds.

  Rate this question:

 • 41. 

  რომელი მოსაზრებაა სამართლიანი ვალენტური ბმიების მეთოდით?

  • A.

   კოვალენტური ბმის წარმოქმნისას სისტემის ენერგია იზრდება

  • B.

   კოვალენტური ბმის წარმოქმნის ორი ელექტრონი პარალელური სპინებით

  • C.

   კოვალენტური ბმა ლოკალიზებულია ორ ატომს შორის

  • D.

   მოლეკულური ორბიტალები წარმოადგენს ატომური ორბიტალების შეკრებისა დაგამოკლების შემდეგ

  Correct Answer
  C. კოვალენტური ბმა ლოკალიზებულია ორ ატომს შორის
  Explanation
  Covalent bonding is a type of chemical bonding where atoms share electrons in order to achieve a stable electron configuration. In a covalent bond, two atoms come together and form a localized bond between them. This means that the electrons involved in the bond are shared between the two atoms and are not free to move throughout the entire structure. Therefore, the statement "კოვალენტური ბმა ლოკალიზებულია ორ ატომს შორის" (Covalent bonding is localized between two atoms) is a correct explanation for the given question.

  Rate this question:

 • 42. 

  ჩამოთვლილი იონებიდან რომელს აქვს ყველაზე მცირე მაპოლარიზებელი უნარი?

  • A.

   Na+

  • B.

   Ca+2

  • C.

   Mg+3

  • D.

   Al+3

  Correct Answer
  A. Na+
  Explanation
  Na+ has the smallest polarizability among the given ions. Polarizability is the ability of an ion to distort its electron cloud in the presence of an electric field. Smaller ions with higher charge densities have stronger attractions between the nucleus and the surrounding electrons, making them less polarizable. Na+ has a smaller charge and a larger size compared to the other ions, resulting in a lower polarizability.

  Rate this question:

 • 43. 

  ვალენტურ ბმათა მეთოდით შესაძლებელია აიხსნას:

  • A.

   H2+, O2+, F2+ მოლეკულა-იონის არსებობა

  • B.

   ჟანგბადი მოლეკულის პარამაგნიტური თვისებები

  • C.

   ზოგიერთი მოლეკულიდან ელექტრონის მოწყვეტისას ბმის სიმტკიცის გაზრდა

  • D.

   მოლეკულის სივრციტი აღნაგობა

  Correct Answer
  D. მოლეკულის სივრციტი აღნაგობა
  Explanation
  The answer states that the phenomenon of molecular contraction can be explained by valence bond theory. Molecular contraction refers to the decrease in size of a molecule compared to its constituent atoms. Valence bond theory explains the formation of chemical bonds by overlapping atomic orbitals to form molecular orbitals. This overlapping leads to a redistribution of electron density, causing the molecule to contract. Therefore, the answer is stating that valence bond theory can explain the phenomenon of molecular contraction.

  Rate this question:

 • 44. 

  ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელია არასწორი?

  • A.

   მოლეკულური ორბიტალი არის ტალღური ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრავს ელექტრნის ყველაზე საალბათო მდებარეობასა და მის ენერგიას მოლეკულაში

  • B.

   რეალური ჰიბრიდიზაცია, როგორც მექანიზმი, არ შეიძლება გამოვლინდეს ელემენტებში

  • C.

   ელემენტის ტალღური განტოლების ამონახსნები აღწევწნ დასაშვებ ენერგეტიკულ მდგომარეობებს

  • D.

   იონურ ბმას ახასიატებს მაღალი სიმტკივე

  Correct Answer
  B. რეალური ჰიბრიდიზაცია, როგორც მექანიზმი, არ შეიძლება გამოვლინდეს ელემენტებში
  Explanation
  Real hybridization, as a mechanism, cannot occur in elements. It is a theoretical concept used to describe the bonding in molecules. In reality, elements do not undergo hybridization because they do not form covalent bonds. Hybridization is a concept used to explain the observed molecular geometries and the bonding in molecules, but it does not apply to elements themselves.

  Rate this question:

 • 45. 

  ჩამოთვლილიმოსაზრებებიდან რომელია არასწორი?

  • A.

   ჰიბრიდიზაცია არის განსხვავებული ფორმისა და ენერგიებით ახლოს მდგომი ატომური ორბიტალების შერწყმა ერთმანეთთან ერთნაირი ფორმისა და ენერგიის ორბიტალების წარმოქმნით

  • B.

   იონიზაციის ენერგიით რაოდენობრივად ფასდება ელემენტების ქიმიური ბუნება

  • C.

   ელექტრონისადმი სწრაფვა არააღზნებულ თავისუფალ ატომთან ელექტრონის მიერთების პროცესის ენერგეტიკული ეფექტია

  • D.

   ჰიბრიდული ორბიტალებია შემოტანილი არალოკალური ბმების აღწერისთვის, რომლებიც სივრცეში გარკვეული მიმართულებით არ არის ორიენტირებული

  Correct Answer
  D. ჰიბრიდული ორბიტალებია შემოტანილი არალოკალური ბმების აღწერისთვის, რომლებიც სივრცეში გარკვეული მიმართულებით არ არის ორიენტირებული
  Explanation
  Hybrid orbitals are formed by the combination of atomic orbitals with different shapes and energies. Ionization involves the removal of electrons from elements through a chemical reaction. The fast movement of electrons is an energetic effect of the process of electron pairing with an unpaired electron in a free atom. Hybrid orbitals are brought in to describe non-localized bonds, which are not oriented in a specific direction in space.

  Rate this question:

 • 46. 

  როდესაც ატომთა  ვალენტური ორბიტალების ჰიბრიდიზაციის ტიპია sp3d, მოლეკულას აქვს:

  • A.

   ბრტყელი ტრიგონალური ფორმა

  • B.

   ტეტრაედრული ფორმა

  • C.

   ტრიგონალური ბიპირამიდის ფორმა

  • D.

   ოქტაედრული ფორმა

  Correct Answer
  C. ტრიგონალური ბიპირამიდის ფორმა
  Explanation
  The correct answer is "ტრიგონალური ბიპირამიდის ფორმა" (trigonal bipyramidal). This is because the molecule has a central atom surrounded by five electron pairs, with three of them being bonded pairs and two of them being lone pairs. This arrangement forms a trigonal bipyramidal shape.

  Rate this question:

 • 47. 

  მოყვანილი მოსაზრებებიდანრომელია სწორი?

  • A.

   ბმის წარმოქმნისას ატომებს შორის ელექტრონული სიმკვრივის ზრდა სისტემის ენერგიის ზრდას განაპირობებს

  • B.

   ლითონური ბმა წარმოიქმნება ვალენტური ელექტრონის სრული დელაკოლიზაციით

  • C.

   კულონურ ძალებს აქვთ გაჯერებულობის თვისება

  • D.

   მოლეკულური ორბიტალი არის ტალღური ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრავს ელექტრონის ყველაზე საალბათო მდებარეობას მოცემულ ენერგეტიკულ დონეზე მოლეკულაში

  Correct Answer
  D. მოლეკულური ორბიტალი არის ტალღური ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრავს ელექტრონის ყველაზე საალბათო მდებარეობას მოცემულ ენერგეტიკულ დონეზე მოლეკულაში
  Explanation
  The answer is correct because it states that molecular orbitals are a type of function that determines the most probable location of an electron in a molecule based on its energy level. This explanation aligns with the information given in the question, which states that molecular orbitals define the highest probability of electron distribution in a molecule based on its energy level.

  Rate this question:

 • 48. 

  ჩამოთვლილი მილეკულებიდან რომელს აქვს  რეზონანსული სტრუქტურა?

  • A.

   H2O

  • B.

   SO3

  • C.

   CH4

  • D.

   CS2

  Correct Answer
  B. SO3
  Explanation
  SO3 has a resonant structure because it has a central sulfur atom bonded to three oxygen atoms. In the Lewis structure, the sulfur atom forms a double bond with one oxygen atom and a single bond with the other two oxygen atoms. However, the double bond can be delocalized, meaning it can shift between the sulfur and oxygen atoms, resulting in different resonance structures. This delocalization of electrons gives SO3 its resonant structure.

  Rate this question:

 • 49. 

  კომპლექსურია ნაერთი რომელშიც არის თუნდაც ერთი:

  • A.

   იონური ბმა

  • B.

   არაპოლარულ-კოვალენტური ბმა

  • C.

   მეტალური ბმა

  • D.

   დონორულ-აქსეპტორული ბმა

  Correct Answer
  D. დონორულ-აქსეპტორული ბმა
  Explanation
  The correct answer is "დონორულ-აქსეპტორული ბმა" because it refers to a complex that contains both a donor and an acceptor. In a donor-acceptor complex, one molecule donates electrons while the other accepts them, forming a bond between them. This type of complex is commonly found in coordination chemistry and is important for various chemical reactions and processes.

  Rate this question:

 • 50. 

  ლიგანდის დენტატობა განისაზღვრება:

  • A.

   ლიგანდის დონორულ ატომთა რიცხვით

  • B.

   ლიგანდის მუხტით

  • C.

   ლიგანდის მჟავურობის ან ფუძიანობის

  • D.

   შიგა სფეროში არსებული ლეგანდების რიცხვით

  Correct Answer
  A. ლიგანდის დონორულ ატომთა რიცხვით
  Explanation
  The correct answer is that the ligand's dentate number is determined by the number of atoms it can donate. This means that the ligand can coordinate with a metal ion by donating a certain number of atoms. The dentate number indicates the number of donor atoms in the ligand molecule that can form coordinate bonds with the metal ion.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.