เรื่องของขยะ

10

แบบทดสอบนี้มีคะแนนเต็ม10ค ะแนน  (ข้อละ1คะแนน)เหมาะสำหรับทุกคนที่มีคว มรู้เกี่ยวกับขยะ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Reuse คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ

 • 2. 
  Recycle คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ

 • 3. 
  Reduce คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ

 • 4. 
  วัสดุในข้อใดที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  • A. 

   ขวดแก้ว

  • B. 

   กระจกเงา

  • C. 

   กระดาษ

 • 5. 
  หลัก"1A3R"คืออะไร
  • A. 

   Avoid, Reduce, Reuse, Recycle

  • B. 

   Alife, Reduce, Reuse, Recycle

  • C. 

   Arrange, Reduce, Reuse, Recycle

 • 6. 
  Reject คืออะไร
  • A. 

   การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ

  • B. 

   การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้

  • C. 

   การลดปริมาณขยะ

 • 7. 
  Repair คืออะไร
  • A. 

   การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ

  • B. 

   การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้

  • C. 

   การลดปริมาณขยะ

 • 8. 
  ขยะเปียก หมายถึงอะไร
  • A. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย

  • B. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

  • C. 

   ขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน

 • 9. 
  ขยะแห้ง หมายถึงอะไร
  • A. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย

  • B. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

  • C. 

   ขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน

 • 10. 
  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภท"ขยะอันตราย"
  • A. 

   ถ่านไฟฉาย

  • B. 

   หลอดไฟ

  • C. 

   เศษแก้ว