ภาษาไทย

10 | Total Attempts: 115

Settings
Please wait...
ภาษาไทย

แบบทดสอบฉบับนี้  มี  20  ข้อ  4  ตัวเลือก  เวลา  40  นาที


Questions and Answers
 • 1. 
  1. คำใดต่อไปนี้  ประสมสระเออ
  • A. 

   เรื่อง

  • B. 

   เรียน

  • C. 

   เกิด

  • D. 

   กอบ

 • 2. 
  2. คำใดต่อไปนี้  มีเสียงวรรณยุกต์  เดียวกับคำว่า  ค่า
  • A. 

   ก่า

  • B. 

   ป่า

  • C. 

   จ่า

  • D. 

   ว่า

 • 3. 
  3. " ไปลา  มาไหว้   คำในข้อใดคล้องจองกัน
  • A. 

   ไป - มา

  • B. 

   มา - ไหว้

  • C. 

   ไป - ลา

  • D. 

   ลา - มา

 • 4. 
  4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยค
  • A. 

   กิน ข้าว กับ ไข่เจียว

  • B. 

   เดชา ช่วย พ่อ เลี้ยงช้าง

  • C. 

   แก้ว ตัว สูง

  • D. 

   นักเรียน ชั้น ป.1

 • 5. 
  5. ข้อใดมีพยัญชนะต้น เดียวกับคำว่า  ช้าง
  • A. 

   ชู

  • B. 

   ล้าง

  • C. 

   งู

  • D. 

   หาง

 • 6. 
  6. คำในข้อใดที่ออกเสียงวรรณยุกต์  โท
  • A. 

   น้า

  • B. 

   กล้า

  • C. 

   ไว้

  • D. 

   โม้

 • 7. 
  7. ก - เออ - น  เขียนเป็นคำใหม่ได้อย่างไร
  • A. 

   เกิน

  • B. 

   กน

  • C. 

   เกอน

  • D. 

   เกิอน

 • 8. 
  8. พยัญชนะในข้อใด  ออกเสียงไม่เหมือนกัน
  • A. 

   ศ ษ ส

  • B. 

   ค ฅ ฆ

  • C. 

   พ ฟ ผ

  • D. 

   ฐ ถ

 • 9. 
  9.คำใดผันวรรณยุกต์ได้ครบ  5  เสียง
  • A. 

   ยาว

  • B. 

   ขาว

  • C. 

   กาว

  • D. 

   วาว

 • 10. 
  10. "ชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าว"  ในประโยคนี้มีแม่ เกอว  กี่คำ
  • A. 

   4 คำ

  • B. 

   3 คำ

  • C. 

   2 คำ

  • D. 

   1 คำ