Структурна и кохезиона политика

10 Questions | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Структурна и кохезиона политика

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Регионална политика Европске уније је настала у циљу:
  • A. 

   Промовисања Европске уније у другим европским државама

  • B. 

   Смањења економских и социјалних разлика и равномерног регионалног развоја

  • C. 

   Повећања видљивости деловања Европске уније у државама чланицама

  • D. 

   Смањења укупног броја региона у Европској унији

 • 2. 
  Шта садржи прво Саопштење о регионалној политици Европске уније којe је донела Европска комисија 1965. године?
  • A. 

   Инструменте комуникације Европске уније са државама чланицама о регионалној политици

  • B. 

   Правила о оглашавању пројеката који се финансирају из ЕУ фондова за регионалну политику

  • C. 

   Правила за дефинисање ЕУ региона

  • D. 

   Циљеве и правце развоја регионалне политике Европске уније

 • 3. 
  Скупштина европских региона обухвата регионе који се налазе ван граница Европске уније.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 4. 
  Економска и социјална кохезија су постале део оснивачких уговора ЕУ:
  • A. 

   Уговором из Рима из 1958. године

  • B. 

   Закључком шефова држава и влада држава чланица ЕУ из 1972. године

  • C. 

   Оснивањем Скупштине европских региона 1985. године

  • D. 

   Јединственим европским актом из 1986. године

 • 5. 
  Да ли Република Србија има статус посматрача у Комитету региона ЕУ?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 6. 
  Која политика ЕУ представља главни инвестициони инструмент Европске уније?
  • A. 

   Регионална политика

  • B. 

   Политика заштите животне средине

  • C. 

   Инвестициона политика

  • D. 

   Монетарна политика

 • 7. 
  Обележите све приоритете регионалне политике Европске уније.
  • A. 

   Истраживање и иновације

  • B. 

   Информационе и комуникационе технологије

  • C. 

   Јавно здравље

  • D. 

   Заштита потрошача

  • E. 

   Повећање конкурентности малих и средњих предузећа

  • F. 

   Развој нискоугљеничне економије

 • 8. 
  Државе чланице ЕУ су обавезне да из сопствених  националних буџета суфинансирају пројекте финансиране из фондова регионалне политике ЕУ.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 9. 
  Који од наведених фондова није намењен остварењу циљева регионалне политике ЕУ?
  • A. 

   Европски фонд за регионални развој

  • B. 

   Кохезиони фонд

  • C. 

   Европски фонд солидарности

  • D. 

   Европски фонд за међународну сарадњу европских региона

 • 10. 
  Који од понуђених принципа представљају оквир за управљање ЕУ фондовима?
  • A. 

   Програмирање

  • B. 

   Деконцентрација

  • C. 

   Концентрација

  • D. 

   Кофинансирање

  • E. 

   Рационализација

  • F. 

   Партнерство