ქართული ლიტერატურა (ძველი ქართული)

85 | Total Attempts: 548

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ქართული ლიტერატურა (ძველი ქართული)

.


Questions and Answers
 • 1. 
    რას საქმიანობდა დავით გურამიშვილი გატაცებამდე?
  • A. 

   ხორცს ჭრიდა,მუშისთვის საჭმელი ,რომ მოემზადებინა.

  • B. 

   მდინარეში ბანაობდა.

  • C. 

   მდინარეზე ჩავიდა პირის დასაბანად.

  • D. 

   სანადიროდ მიდიოდა.

 • 2. 
  იყო ხელმწიფე ერთი, საქმენი რომლის  არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსა თვისსა ... "  რას ნიშნავს ხაზგასმული შესიტყვება?  
  • A. 

   არავინ მოიგონებდა;

  • B. 

   გონებით ვერავინ მისწვდებოდა

  • C. 

   არავის ეგონა;

  • D. 

   გაგონილი ჰქონდა.

 • 3. 
     სად წაიყვანეს ლეკებმა გურამიშვილი?
  • A. 

   ასტრახანში

  • B. 

   ჩეჩნეთში

  • C. 

   ოსოქოლოში

  • D. 

   რუსეთში

 • 4. 
     რას  უპირებდნენ დატყვევებულ გურამიშვილს?
  • A. 

   ცემას

  • B. 

   მოკვლას

  • C. 

   დამონებას

  • D. 

   გაყიდვას

 • 5. 
        ავთანდილის რა თვისება ჩანს სიტყვებში:                ,, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები,               მიღწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები ''. ​
  • A. 

   სიკეთე

  • B. 

   თავმდაბლობა

  • C. 

   მონანიება

  • D. 

   ანგარება

 • 6. 
     მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, ათხუთმეტისა დღისა მთვარე ნათელსა მისგან ითხოვდა...რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული მოცემულ ფრაგმენტში? 
  • A. 

   ეპითეტი;

  • B. 

   შედარება;

  • C. 

   ჰიპერბოლა

  • D. 

   მეტაფორა.

 • 7. 
  რომელ მხატვრულ საშუალებას იყენებს ავტორი?,,მუნვე წვიმს წვიმა ბროლისა, ჰგია გიშრისა ღარი სად.’’ 
  • A. 

   ჰიპერბოლა

  • B. 

   გაპიროვნება

  • C. 

   შედარებას

  • D. 

   მეტაფორა

 • 8. 
      ლეონის აზრით, რას ემსგავსება მეფის სამსახურში მყოფი კაცი:
  • A. 

   კრავს

  • B. 

   სანთელს

  • C. 

   ნაკვერჩხალს

  • D. 

   მონას

 • 9. 
     მეფის მიერ გაგზავნილ რომელ მოხელეს გაჰყვა ჯუმბერი სასახლეში?
  • A. 

   მესტუმრეთუხუცესს

  • B. 

   მოლარეს

  • C. 

   ვაზირს

  • D. 

   დარბაზთუხუცესს

 • 10. 
  დაასრულეთ დ.გურამიშვილის ლექსის სტრიქონი: „კარგს კაცს ვითარ დავუკარგო......“?
  • A. 

   „კარგი როგორ უნდა ვაქო“

  • B. 

   „ ორმოს ჩამსვა, თავს დამარქო“

  • C. 

   „ რაც რამ სიკარკაცე აქო“

  • D. 

   “ თუკი ვინმე სადმე აქო“

 • 11. 
  დ.გურამიშვილის აზრთ, რა გახდა ქართვლების უბედურების მიზეზი?
  • A. 

   ტერიტორიული სიმცირე

  • B. 

   რუსული ორიენტაცია

  • C. 

   ცოდვის მორევში ჩავარდნა

  • D. 

   მეფეთა უვარგისობა

 • 12. 
     როგორ შეარჩია ფინეზ მეფემ შვილის აღმზრდელი?
  • A. 

   რუქამ შეარჩია ვეზირებს შორის

  • B. 

   სედრაქმა შეარჩია კარისკცებს შორის

  • C. 

   მეფემ ნადირობისას იხილა უცხო ჭაბუკი ლეონი, მოეწონა და შვილის აღზრდა სთხოვა

  • D. 

   ფინეზს სიზმარში გამოეცხადა უცხო ჭაბუკი ლეონი და მეფეს შვილის აღზრდა შესთავაზა

 • 13. 
  სულხან-საბა ორბელიანის “სიბრძნე სიცრუისას” მიხედვით, ვინ უსურვა უფლისწულ ჯუმბერს “გულისხმიერება ვირისა, ერთგულება ძაღლისა და ძალი ჯინჭველისა”?
  • A. 

   ფინეზმა

  • B. 

   რუქამ

  • C. 

   სედრაქმა

  • D. 

   ლეონმა

 • 14. 
  ვისი  სიტყვებია: “რაც სალარო გაქვს, თუ არ იხმარებ, ქვა და ოქრო სწორია კაცთათვის”?
  • A. 

   ლეონის

  • B. 

   რუქასი

  • C. 

   სედრაქის

  • D. 

   ჯუმბერის

 • 15. 
  ვინ იგულისხმება დავით გურამიშვილის ამ სიტყვებში:“მიმიყვანეს, არა ღირსთა ღირსეულად მამსახურეს,არც მასვეს და არც მაჭამეს. . . . . . . . . . . . . . . .”?
  • A. 

   რუსები

  • B. 

   პრუსიელები

  • C. 

   ლეკები

  • D. 

   ქარტველები

 • 16. 
   რა არის, როსტევანის აზრით , ყველა ჭირზე უარესი?
  • A. 

   მარტოსულობა,

  • B. 

   უძეობა

  • C. 

   სიბერე.

  • D. 

   სიღარიბე.

 • 17. 
  რა მართალი არაკი წერია ჩინეთში ქვაზე?
  • A. 

   "გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი "

  • B. 

   "ვინც მოყვარესა არ ეძებს ,იგი თავისა მტერია"

  • C. 

   "სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი"

  • D. 

   "ოდეს ტურფა გაიაფდეს არღარა ღირს არცა ჩირად"

 • 18. 
  რატომ თვლიდა ტარიელი, რომ უსამართლო იყო ფარსადანის გადაწყვეტილება – ინდოეთის ტახტზე ხვარაზმშას ძე მოეწვია?
  • A. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს გადავცემო;

  • B. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ინდოეთის მთავარსარდლობას ვუბოძებო;

  • C. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ჩემს ქალიშვილს მივათხოვებო;

  • D. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ტახტის მემკვიდრედ გავზრდიო;

 • 19. 
  „რა ცნა მეფე მოვიდაო, ჰკრა მათრახი მისსა ცხენსა...“.  რომელი ციტატით აიხსნება ტარიელის ამგვარი საქციელი?
  • A. 

   „ჩემი ცხენი უჩინოსა ჰგავს და სხვასმცა რას ვასახე!“

  • B. 

   „ხელმწიფობით შემებრალნეს, ამად ხელი არ შევახე.“

  • C. 

   „აწ ვეჭვ, რომე ჩემად ნაცვლად თანა მკვდართა მიიტანდით.“

  • D. 

   „სხვასა მხარეს გაემართა, მათი ჭირი არ განკურნა.“

 • 20. 
   რატომ თვლიდა ნესტანი, რომ ტარიელმა მისთვის მიცემულ ფიცს უღალატა? 
  • A. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფისათვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია.

  • B. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფეს შეიარაღებული წინააღმდეგობით დაემუქრა.

  • C. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფეს ხვარაზმშას ვაჟის ჩამოყვანა ურჩია.

  • D. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და თქვა, ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს არ დავთმობო.

 • 21. 
  რომელი პერსონაჟია ამგვარად დახასიათებული: ,,ნაკვთად კარგი, შავგვრემანი, პირ-მსუქანი, არ-პირხმელი, მუტრიბთა და მომღერალთა მოყვარული, ღვინის მსმელი“.
  • A. 

   ტარიელი;

  • B. 

   ავთანდილი;

  • C. 

   ნესტანი;

  • D. 

   ფატმანი;

 • 22. 
  რად მიაჩნია დ. გურამიშვილს ქართველებზე მოვლენილი ღვთის რისხვა? 
  • A. 

   გაფრთხილებად;

  • B. 

   ქართველთა ცოდვების პასუხად;

  • C. 

   ვახტანგ მეფის მცდარი პოლიტიკის პასუხად;

  • D. 

   დაუმსახურებელ სასჯელად.

 • 23. 
  სად  შეაფარა  დავითმა  სეტყვისას  თავი?
  • A. 

   მონადირეთა ქოხში

  • B. 

   მწყემსების ფარდულში

  • C. 

   ხის ქვეშ

  • D. 

   გამოქვაბულში

 • 24. 
     რა მიართვა ჯუმბერმა მეფეს ისეთი, რითაც შეახსენა, რომ მეფეც მოკვდავია? 
  • A. 

   ქვა

  • B. 

   მიწა

  • C. 

   ოქრო

  • D. 

   სანთელი

 • 25. 
  გაიხსენეთ შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი“.ვინ განაგებდა ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს?
  • A. 

   როსტევანი

  • B. 

   ფარსადანი

  • C. 

   სარიდანი

  • D. 

   რამაზი

 • 26. 
  ვინ შემოუთვალა ტარიელს: ,, ჩვენთა მგელთაცა დასჭამენ, ჩვენი, ინდოთა თხანია“? 
  • A. 

   როსტევანმა

  • B. 

   ფარსადანმა

  • C. 

   სარიდანმა

  • D. 

   რამაზმა

 • 27. 
  ავთანდილი ,, ანდერძში“ ამბობს:,,კაცი ჯაბანი რითა სჯობს დიაცსა ქსლისა მბეჭველსა“.რას ნიშნავს სიტყვა ,,ჯაბანი“?
  • A. 

   გაუბედავი

  • B. 

   თავმდაბალი

  • C. 

   უუნარო

  • D. 

   ლაჩარი

 • 28. 
  დ. გურამიშვილი წერს: ”ვინცა ქმნა თიხა ჭურჭელად, რას უძღვნი ხელფასადაო”?რა იგულისხმება ხაზგასმულ სიტყვებში? 
  • A. 

   იგულისხმება ადამიანის ცხოვრების მიზანი;

  • B. 

   იგულისხმება ადამიანის გარდაცვალების შემდგომი ეტაპი.;

  • C. 

   განმარტავსა კარგი ხელოსნის მნიშვნელობას;

  • D. 

   იგულისხმება,რომ თიხა კარგი ჭურჭელია.

 • 29. 
  მოციქულის თქმით, რით გამჟღავნდებოდა ხატაელთა ღალატი? 
  • A. 

   ხატაელებს აბჯარი ეცვათ

  • B. 

   რამაზმა ორმოები გაათხრევინა

  • C. 

   რამაზი კვამლში ჯარს მალავდა

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 30. 
  რას ნიშნავს ფრაზა: ,,იფქლი ღვარძლად გადაიქცა“? 
  • A. 

   ხორბლის მოსავალი გაფუჭდება

  • B. 

   ხორბალი გადაგვარდება

  • C. 

   ღვარძლი ხორბალზე ბევრია

  • D. 

   ხალხი გადაგვარდა

 • 31. 
     რა არის ის, რაც გურამიშვილს სათქმელის დაფარვის საშუალებას არ  აძლევს? 
  • A. 

   რწმენა

  • B. 

   გული

  • C. 

   გონება

  • D. 

   სურვილი

 • 32. 
     რას შეადარა დავით გურამიშვილმა ერთმანეთს წაკიდებული კახელები და ქართლელები?
  • A. 

   მოჩხუბარ ძაღლებს

  • B. 

   მოჩხუბარ მამლებს

  • C. 

   მოჩხუბარ მგლებს

  • D. 

   მოჩხუბარ ბავშვებს

 • 33. 
  რას ნიშნავს ფრაზა: ,,ძრახვავე სჯობს საძრახავთა, ძრახვას კაციმოუფრთხების“.
  • A. 

   ადამიანის დაგმობა საფრთხილო საქმეა

  • B. 

   დასაგმობის დაგმობა უბჯობესია, ვიდრე დაგმობის მორიდება

  • C. 

   დასაგმობისას კაცს უნდა მოუფრთხილდე,რომ არ ეწყინოს

  • D. 

   არც ერთი პასუხი სწორი არ არის

 • 34. 
  რა სასჯელი  მოუვლინა ღმერთმა ცოდვის პასუხად ქართველებს?
  • A. 

   სეტყვა, ჭექა-ქუხილი,კალია.

  • B. 

   სეტყვა,ჭექა-ქუხილი,მწერები.

  • C. 

   სეტყვა, ჭექა-ქუხილი,კოღოეები

  • D. 

   სეტყვა, ჭექა-ქუხილი,ქვეწარმავლები.

 • 35. 
  რომელ ორ უფალს ახსენებს დავით გურამიშვილი?ორთა მათ ჩემთა უფალთა ერთად უხსენე გვარია.თუმცა ძირთაგან შორს იყვნენ, შრტოდ ახლოს მონაგვარია;ერთი დავითის ძედ თქმული, რომელმან ივნო ჯვარია,მეორე ვახტანგ მეხუთე, ქართველთა მეფედ მჯდარია.
  • A. 

   დავით აღმაშენებელსა და ვახტანგ მეხუთეს

  • B. 

   დავით აღმაშენებელსა და ვახტანგ მეექვსეს

  • C. 

   დავით წინასწარმეტყველსა და ვახტანგ მეექვსეს

  • D. 

   ისეო ქრისტესა და ვახტანგ მეექვსეს.

 • 36. 
  გაიხსენეთ იგავი "სამნი ბრმანი",რა  არის ამ იგავის მორალი?
  • A. 

   სამართალმა პური ჭამა.

  • B. 

   სიკეთე ქენი ,ქვაზე დადე, გაიარე და წინ დაგხვდება.

  • C. 

   მჯობზე მჯობი არ დაილევა.

  • D. 

   ძმა ძმისთვისაო, შავი დღისთვისაო.

 • 37. 
  ვისზე ან რაზე საუბრობს გურამიშვილი? "ნუ ენდობი, მოგატყუებს, ისარს ისვრის, მშვილდს კი მალავს"
  • A. 

   ეშმაკზე

  • B. 

   რუსეთზე

  • C. 

   ლეკებზე

  • D. 

   საწუთროზე

 • 38. 
  გაიხსენეთ იგავი"მეფე ხორასნისა"რა არის ამ  იგავის მორალი?
  • A. 

   სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი.

  • B. 

   ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს.

  • C. 

   სიკეთე ქენი, ქვაზე დადე, გაიარე და წინ დაგხვდება

  • D. 

   რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო.

 • 39. 
  გაიხსენეთ ჯუმბერის შეგონება, რომელ მტერს უნდა უფრთხოდეს კაცი?
  • A. 

   სწორ მტერს

  • B. 

   დიდ მტერს

  • C. 

   ცოტა მტერს

  • D. 

   არც ერთი პასუხი სწორი არ არის.

 • 40. 
  სედრაქის აზრით, ვინ ან  რა  არის ციხე წყლიანი, ზღუდე მაღალი, სიმაღლე დაურღვეველი.
  • A. 

   ერთგული ცოლი.

  • B. 

   ერთგული ქმარი.

  • C. 

   კარგი აღმზრდელი

  • D. 

   ამხანაგი

 • 41. 
    გაიხსენეთ იგავი"მეფუნდუკე და დიდვაჭარი",როგორ მოარჩინა დიდვაჭარმა მეფუნდუკის ვაჟი?
  • A. 

   თავისი შვილის სისხლით.

  • B. 

   ექიმებთან წაიყვანა

  • C. 

   მკითხავს ჯადო მოახსნევინა.

  • D. 

   ეკლესიის ძალით.

 • 42. 
     რამდენ ხანში უნდა მოეძებნა ავთანდილს უცხო მოყმე? 
  • A. 

   ორ თვეში;

  • B. 

   ერთ წელში;

  • C. 

   სამ წელში;

  • D. 

   დრო არ იყო განსაზღვრული.

 • 43. 
  რატომ სთხოვა ლეონმა ფინეზს ფარმანი?
  • A. 

   ჯუმბერის აღზრდაში არ ჩარეულიყო.

  • B. 

   რუქასგან თავი დაეცვა.

  • C. 

   სიკვდილით დასჯისგან თავი დაეცვა.

  • D. 

   გასამართლების გარეშე არ დაესაჯა.

 • 44. 
  რა შემოქმედებითი ნიჭით იყო  დაჯილდოებული ავთანდილი?
  • A. 

   კარგად ხატავდა

  • B. 

   კარგად ცეკვავდა

  • C. 

   კარგად მღეროდა

  • D. 

   კარგად უკრავდა.

 • 45. 
     რა გააკეთა ფინეზმა იმისათვის, რომ  ღმერთს მისთვის შვილი  მიეცა.
  • A. 

   ღმერთს მსხვერპლი შესწირა.

  • B. 

   ყმები გაათავისუფლა, სთხოვა, ელოცათ მისთვის.

  • C. 

   საჭურჭლე გასცა,ხალხს სთხოვა, ელოცათ მისთვის.

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 46. 
  განმარტეთ გურამიშვილის სიტყვები:"გეაჯები,ნუ გამწირავ,მოვჰკვდე შენ კერძ დამმარხეო"
  • A. 

   გურამიშვილი სთხოვს ქართველ ხალხს, რომ საქართველოში ჩამოასვენონ.

  • B. 

   გურამიშვილი სთხოვს ღმერთს, რომ საქართველოს მიწაზე დაიმარხოს.

  • C. 

   გურამიშვილი სთხოვს ღმერთს, რომ ქრისტიანულ ქვეყანაში დაიმარხოს.

  • D. 

   გურამიშვილი სთხოვს ქართველებს,რომ ქრისტიანულ ქვეყანაში დამარხონ.

 • 47. 
  რა სამუშაოს ასრულებდა გურამიშვილი ვახტანგ მეექვსის კარზე, რუსეთში?
  • A. 

   მოშაირე იყო.

  • B. 

   ჯაბადარბაში იყო.

  • C. 

   მდივანი იყო.

  • D. 

   ელჩი იყო.

 • 48. 
  ვისზე ამბობს გურამიშვილი:"ვაი,რა კარგი საჩინო რა ავად მიგიჩნიესო!"
  • A. 

   იესოზე

  • B. 

   ვახტანგ მეექვსეზე

  • C. 

   თავის თავზე

  • D. 

   საქართველოზე

 • 49. 
  რატომ ბედავს "უცები" გურამიშვილი უფლის დიდებას?
  • A. 

   ბრძენსაც უჭირს და მას ეჯიბრება

  • B. 

   თავი ჭკვიანი ჰგონია.

  • C. 

   უფლის სიყვარული არ აძლევს დადუმების უფლებას.

  • D. 

   დავითის წინასწარმეტყველის სიტყვებს იხსენებს:"აქებდით გლახაკი და მდიდარია!

 • 50. 
  რომელ ბრძოლაში არ  მიუღია მონაწილეობა ტარიელს?
  • A. 

   ხატაელებთან ბრძოლაში.

  • B. 

   ფრიდონის ბიძაშვილებთან ბრძოლაში.

  • C. 

   მეკობრეების დამარცხებაში.

  • D. 

   ქაჯეთის ციხის აღებაში.

 • 51. 
  ვინ არის ნახსენები ეპილოგში ორგზის?
  • A. 

   ტარიელი

  • B. 

   თამარი

  • C. 

   დავითი

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 52. 
  რა უმძიმდა ფრიდონს ქაჯეთის ციხის აღების შემდეგ?
  • A. 

   მეგობრებთან განშორება.

  • B. 

   ქაჯეთის ციხის დატოვება

  • C. 

   ლაშქრის დანაკარგი.

  • D. 

   60 მეომრის ქაჯეთში დატოვება.

 • 53. 
  როგორ შეიტყო ფატმანა ნესტანის ქაჯთაგან შეპყრობის ამბავი?
  • A. 

   შემთხვევით მოისმინა მონების საუბარი.

  • B. 

   გრძნეულმა მონამ უამბო.

  • C. 

   გააგზავნა გრძნეული მონა ნესტანთან.

  • D. 

   ნესტანმა წერილი მისწერა.

 • 54. 
  რა ხერხი იხმარა გულანშაროში ჩასულმა ავთანდილმა ნდობის მოსაპოვებლად?
  • A. 

   ძვირფასი ძღვენი მიართვა ვაჭართუხუცესს.

  • B. 

   თავი წარუდგინა,როგორც მამაცი რაინდი

  • C. 

   ვაჭრის სამოსი ჩაიცვა.

  • D. 

   ფატმანს გული გადაუშალა.

 • 55. 
  რა ხერხს მიმართა ავთანდილმა სასომიხდილი ტარიელის გონზე მოსაყვანად,როდესაც არაბეთიდან  დაბრუნდა?
  • A. 

   მკერდზე ლომის სისხლი აპკურა.

  • B. 

   სთხოვა ცხენზე შემჯდარიყო.

  • C. 

   სახეში სილა გააწნა

  • D. 

   ასმათზე დაუწყო საუბარი.

 • 56. 
  რა იყო ბიძაშვილებთან ფრიდონის უთანხმოების მიზეზი?
  • A. 

   ბიძაშვილები ფრიდონს კუნძულს ედავებოდნენ.

  • B. 

   ბიძაშვილები ნადირობის უფლებას არ აძლევდნენ

  • C. 

   ფრიდონი ბიძაშვილებს არ უთმობდა ტახტს.

  • D. 

   ფრიდონი ართმვდა ბიძაშვილებს კუთვნილ კუნძულს.

 • 57. 
  რა გაუგზავნა ნესტანმა ტარიელს რიდის სანაცვლოდ?
  • A. 

   მარგალიტი

  • B. 

   ბეჭედი

  • C. 

   სამკლავი

  • D. 

   ყელსაბამი

 • 58. 
  ვინ აურჩია ფარსადანმა ქალიშვილს სიბრძნისმასწავლებლად?
  • A. 

   ასმაღი

  • B. 

   აღმზრდელი

  • C. 

   მამიდა დავარი

  • D. 

   მოწვეული მასწავლებლები.

 • 59. 
  რუსთაველის აზრით, ვის უნდა ახარჯებდეს თავის ნიჭს მოშაირე?
  • A. 

   სამშობლოს

  • B. 

   ხალხს

  • C. 

   უფალს

  • D. 

   მიჯნურს.

 • 60. 
  ვის მიუძღვნა რუსთაველმა "ვეფხისტყაოსანი"?
  • A. 

   თამარს, რადგან აღმერთებდა მას.

  • B. 

   დავით სოსლანს, რადგან მოსწონდა მისი ვაჟკაცობა.

  • C. 

   ტარიელის,ავთანდილისა და ფრიდონის მეგობრობას.

  • D. 

   თამარ მეფესა და დავით სოსლანს.

 • 61. 
      რა მიზნით უბოძა ფინეზ მეფემ განძი გლახაკებს?
  • A. 

   რათა გლახაკები ღმერთს შეევედრებოდნენ, რომ მეფეს ძე მისცემოდა;

  • B. 

   რათა ძე მისცემოდა;

  • C. 

   რათა უფალს წყალობა მოეღო და მისთვის ძე მიეცა;

  • D. 

   რათა, ღვთის წყალობით, მეტი განძი მისცემოდა

 • 62. 
     რა უსურვა სედრაქ ვეზირმა უფლისწულ ჯუმბერს?    
  • A. 

   ვირს ძალ-ღონე, ძაღლის ერთგულება, ჭიანჭველას გამძლეობა;

  • B. 

   ვირის ერთგულება,ძაღლის სიფხილე, ჭიაჭველას ძალა;

  • C. 

   ვირის გულისხმიერება, ძაღლის ერთგულება, ჭიანჭველას ძალა;

  • D. 

   ვირის ერთგულება, ძაღლის შეუპოვრობა,

 • 63. 
     რომელ მხატრულ ხერხს მიმართავს სულხან - საბა, როცა ლეონის შესახებ წერს, რომ იგი იყო ,, ჭაბუკი მშვენიერი, მხნე, ახოვანი, პირმწყაზარი, ტანსარო“? 
  • A. 

   შედარებას;

  • B. 

   მეტაფორას

  • C. 

   ჰიპერბოლას.

  • D. 

   ეპითეტს;

 • 64. 
    როგორ შეძლება,  სედრაქის აზრით, მეფის მიერ სიზმრად ნანახი ჭაბუკის მიგნება?    
  • A. 

   უნდა ეძებონ

  • B. 

   მისი სადაურობა უნდა დაადგინონ;

  • C. 

   მისი ვინაობა უნდა დადგინონ;

  • D. 

   უფლის ნებას უნდა მიენდნონ;

 • 65. 
      როგორ შედლება, რუქას აზრით, მეფის მიერ სიზმრად ნანახი  ჭაბუკის მიგნება?  
  • A. 

   უნდა ეძებონ

  • B. 

   მისი სადაურობა უნდა დაადგინონ;

  • C. 

   მისი ვინაობა უნდა დადგინონ;

  • D. 

   უფლის ნებას უნდა მიენდნონ;

 • 66. 
      ვის ადარებს ლეონი მეფის სამსახურში მყოფ კაცს? 
  • A. 

   ადამიანს, რომელიც ზამთარში დიდი ცეცხლის ახლოს ზის;

  • B. 

   ადამიანს, რომელიც ზამთარში დიდი ცეცხლის ახლოს ზის და სიცხე წვავს;

  • C. 

   ადამიანს, რომელიც ზამთარში დიდი ცეცხლისაგან შორს ზის და იყინება;

  • D. 

   ადამიანს, რომელიც ზამთარში დიდი ცეცხლთან ზის და, თუ ახლოს მივა, სიცხე დაწვავს, ხოლო, თუ შორს წავა, გაიყინება.

 • 67. 
  ვინ შეატყობინა დავარს მეფის  ბრძანების შესახებ მის  დასჯასთან  დაკავშირებით?
  • A. 

   მსახურმა

  • B. 

   ასმათმა

  • C. 

   არ არის ცნობილი

  • D. 

   მონამ

 • 68. 
  ჩამოთვლილი ფრაზებიდან  რომელი არ ეკუთვნის შოთა რუსთაველს?   
  • A. 

   "ლეკვი ლომისა სწორია ძუიყოს თუნდა ხვადია"

  • B. 

   ,,მოყვარეს პირში უზრახე, მტერს პირს უკანაო,,

  • C. 

   ,, გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი ,,

  • D. 

   ,,ოდეს ტურფა გაიაფდეს არღარა ღირს არცა ჩირად,,

 • 69. 
  ვის გულისხმობს დავითში გურამიშვილი?"ისმინე, სწავლის მძებნელო! მოყევ დავითის მცნებასა"
  • A. 

   თავის თავს

  • B. 

   დავით აღმაშენებელს

  • C. 

   დავით წინასწარმეტყველს

  • D. 

   დავით წინასწარმეტყველსა და თავის თავს

 • 70. 
  ვის მიმართავს დავით  გურამიშვილი? "შენ მიმახვდინე წადილსა, არ მაქვნდეს ცუდად ცდომანი"  
  • A. 

   ვახტანგ მეექვსეს

  • B. 

   რუსეთის იმპერატორს, ვახტანგ მეფის სიკვდილის შემდეგ

  • C. 

   ღმერთს

  • D. 

   ხელისუფლებას

 • 71. 
  ვისზე წერს რუსთაველი:"ვის შვენის,-ლომსა,- ხმარება შუბისა, ფარ -შიმშერისა"
  • A. 

   დავით სოსლანზე

  • B. 

   თამარ მეფეზე

  • C. 

   ტარიელზე

  • D. 

   ავთანდილზე

 • 72. 
  რაში დაადანაშაულა ფაესადანმა დავარი?
  • A. 

   ნესტანის დახმარებაში

  • B. 

   ნესტანის დაკარგვაში

  • C. 

   ნესტანის ცუდად აღზრდაში

  • D. 

   ნესტანის თავნებობაში

 • 73. 
  რა სთხოვა ავთანდილმა ვაჭრებს?
  • A. 

   განძი მისთვის მიეცათ

  • B. 

   მისი ვინაობა არ გაემხილათ

  • C. 

   ვაჭრის სამოსი მიეცათ

  • D. 

   ვაჭარუხუცესად გამოეცხადებინათ

 • 74. 
  რა რეაქცია ჰქონდა შუშანიკს, როდესაც ვარსქენმა მოითხოვა სამკაულები?
  • A. 

   დამწუხრდა

  • B. 

   თავი შეიკავა სწრაფი გადაწყვეტილებისგან

  • C. 

   გაუხარდა

  • D. 

   იაკობს ჰკითხა რჩევა

 • 75. 
  ვინ გაამხნევა საპყრობილეში მიმავალი შუშანიკი?
  • A. 

   მსახურმა

  • B. 

   ხუცესმა

  • C. 

   დიაკვანმა

  • D. 

   აფოც ეპისკოპოსმა

 • 76. 
  რამდენი წელი იყო შუშანიკი ციხეში?
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 77. 
  რატომ გადაწყვიტა მეშვიდე სამეფოს შეერთება სარიდანმა?
  • A. 

   მტრებისგან დაცული იქნებოდა

  • B. 

   ფარსადანს გაახარებდა

  • C. 

   მარტოობა მობეზრდა

  • D. 

   ინდოეთის ინტერესების გამო

 • 78. 
  რატომ არუნდოდა ავთანდილს ტარიელთან პირისპირ შეყრა?
  • A. 

   ერთმანეთი რომ არ დაეხოცათ

  • B. 

   ჩხუბი რომ არ მოსვლოდათ

  • C. 

   ერთმანეთი რომ არ დაეჭრათ

  • D. 

   ერთმანეთი რომ არ გადაემტერებინათ

 • 79. 
  ფარსადანის ბრძანებით, ვინ არ უნდა დახვედროდა სიძეს?
  • A. 

   ნესტანი

  • B. 

   ასმათი

  • C. 

   ფარსადანი

  • D. 

   ტარიელი

 • 80. 
  რატომ არ უშვებდა აფხაზეთის მეფე აბოს ქართლში?
  • A. 

   ეშინოდა,რომ ძველ სარწმუნოებაზე არ დაებრუნებინათ

  • B. 

   ეშინოდა, რომ არ დაეჭირათ

  • C. 

   ეშინოდა, რომ არ მოეკლათ

  • D. 

   ეშინოდა, რომ რწმენა შეერყეოდა

 • 81. 
  როგორ გააჩუმა გრიგოლმა ეფრემი?
  • A. 

   დაემუქრა,შენი მოძღვარი აღარ ვიქნებიო

  • B. 

   დაემუქრა,უფალი დაგსჯისო

  • C. 

   აუხსნა საქმის ვითარება

  • D. 

   უბრძანა

 • 82. 
  როგორ გამოხატა გრიგოლის შენიშვნაზე ეფრემმა ემოცია?
  • A. 

   გაჩუმდა

  • B. 

   ენა ჩაუვარდა

  • C. 

   თავი გააქნია

  • D. 

   ამოიოხრა

 • 83. 
  რომელ ტაიპში ჩანს ავთანდილის ასაკი?
  • A. 

   ჯერ უწვერული, სადარო ბროლ-მინა საცნობარისა

  • B. 

   საროსა მჯობი ნაზარდი, მსგავსი მზისა და მთვარისა,

  • C. 

   ავთანდილ იყო სპასპეტი, ძე ამირ-სპასალარისა

  • D. 

   უგავს პირისა სინათლე მთვარისა მოვანებასა,,

 • 84. 
  რა არის კუკული?
  • A. 

   კვერთხი

  • B. 

   ბერის ქუდი

  • C. 

   ბერის სამოსი

  • D. 

   ლოცვანი

 • 85. 
  რატომ უჭირს გურამიშვილს ავისა და კარგის გაყოფა?
  • A. 

   მინდა და სწავლის სიმოკლით ცალ-ცალკე ვერ გამიყვია

  • B. 

   ბრძენი პურთათვის ჩემსავით მუხლთ არვის მოექნებისა!

  • C. 

   თუმცა ბრმა ვარ, კიდევ ვხედავ ქვეყნად ჩემგან უფრო ბრმათა

  • D. 

   თუ ცურვასა არ ისწავლით, ვერ გაუხვალთ წყალთა ღრმათა,