ქართული ლიტერატურა (ძველი ქართული)

85 | Total Attempts: 799

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ქართული ლიტერატურა (ძველი ქართული)

Questions and Answers
 • 1. 
    რას საქმიანობდა დავით გურამიშვილი გატაცებამდე?
  • A. 

   ხორცს ჭრიდა,მუშისთვის საჭმელი ,რომ მოემზადებინა.

  • B. 

   მდინარეში ბანაობდა.

  • C. 

   მდინარეზე ჩავიდა პირის დასაბანად.

  • D. 

   სანადიროდ მიდიოდა.

 • 2. 
  იყო ხელმწიფე ერთი, საქმენი რომლის  არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსა თვისსა ... "  რას ნიშნავს ხაზგასმული შესიტყვება?  
  • A. 

   არავინ მოიგონებდა;

  • B. 

   გონებით ვერავინ მისწვდებოდა

  • C. 

   არავის ეგონა;

  • D. 

   გაგონილი ჰქონდა.

 • 3. 
     სად წაიყვანეს ლეკებმა გურამიშვილი?
  • A. 

   ასტრახანში

  • B. 

   ჩეჩნეთში

  • C. 

   ოსოქოლოში

  • D. 

   რუსეთში

 • 4. 
     რას  უპირებდნენ დატყვევებულ გურამიშვილს?
  • A. 

   ცემას

  • B. 

   მოკვლას

  • C. 

   დამონებას

  • D. 

   გაყიდვას

 • 5. 
        ავთანდილის რა თვისება ჩანს სიტყვებში:                ,, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები,               მიღწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები ''. ​
  • A. 

   სიკეთე

  • B. 

   თავმდაბლობა

  • C. 

   მონანიება

  • D. 

   ანგარება

 • 6. 
     მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომე სინათლითა მზე მოშურნეობდა, ათხუთმეტისა დღისა მთვარე ნათელსა მისგან ითხოვდა...რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული მოცემულ ფრაგმენტში? 
  • A. 

   ეპითეტი;

  • B. 

   შედარება;

  • C. 

   ჰიპერბოლა

  • D. 

   მეტაფორა.

 • 7. 
  რომელ მხატვრულ საშუალებას იყენებს ავტორი?,,მუნვე წვიმს წვიმა ბროლისა, ჰგია გიშრისა ღარი სად.’’ 
  • A. 

   ჰიპერბოლა

  • B. 

   გაპიროვნება

  • C. 

   შედარებას

  • D. 

   მეტაფორა

 • 8. 
      ლეონის აზრით, რას ემსგავსება მეფის სამსახურში მყოფი კაცი:
  • A. 

   კრავს

  • B. 

   სანთელს

  • C. 

   ნაკვერჩხალს

  • D. 

   მონას

 • 9. 
     მეფის მიერ გაგზავნილ რომელ მოხელეს გაჰყვა ჯუმბერი სასახლეში?
  • A. 

   მესტუმრეთუხუცესს

  • B. 

   მოლარეს

  • C. 

   ვაზირს

  • D. 

   დარბაზთუხუცესს

 • 10. 
  დაასრულეთ დ.გურამიშვილის ლექსის სტრიქონი: „კარგს კაცს ვითარ დავუკარგო......“?
  • A. 

   „კარგი როგორ უნდა ვაქო“

  • B. 

   „ ორმოს ჩამსვა, თავს დამარქო“

  • C. 

   „ რაც რამ სიკარკაცე აქო“

  • D. 

   “ თუკი ვინმე სადმე აქო“

 • 11. 
  დ.გურამიშვილის აზრთ, რა გახდა ქართვლების უბედურების მიზეზი?
  • A. 

   ტერიტორიული სიმცირე

  • B. 

   რუსული ორიენტაცია

  • C. 

   ცოდვის მორევში ჩავარდნა

  • D. 

   მეფეთა უვარგისობა

 • 12. 
     როგორ შეარჩია ფინეზ მეფემ შვილის აღმზრდელი?
  • A. 

   რუქამ შეარჩია ვეზირებს შორის

  • B. 

   სედრაქმა შეარჩია კარისკცებს შორის

  • C. 

   მეფემ ნადირობისას იხილა უცხო ჭაბუკი ლეონი, მოეწონა და შვილის აღზრდა სთხოვა

  • D. 

   ფინეზს სიზმარში გამოეცხადა უცხო ჭაბუკი ლეონი და მეფეს შვილის აღზრდა შესთავაზა

 • 13. 
  სულხან-საბა ორბელიანის “სიბრძნე სიცრუისას” მიხედვით, ვინ უსურვა უფლისწულ ჯუმბერს “გულისხმიერება ვირისა, ერთგულება ძაღლისა და ძალი ჯინჭველისა”?
  • A. 

   ფინეზმა

  • B. 

   რუქამ

  • C. 

   სედრაქმა

  • D. 

   ლეონმა

 • 14. 
  ვისი  სიტყვებია: “რაც სალარო გაქვს, თუ არ იხმარებ, ქვა და ოქრო სწორია კაცთათვის”?
  • A. 

   ლეონის

  • B. 

   რუქასი

  • C. 

   სედრაქის

  • D. 

   ჯუმბერის

 • 15. 
  ვინ იგულისხმება დავით გურამიშვილის ამ სიტყვებში:“მიმიყვანეს, არა ღირსთა ღირსეულად მამსახურეს,არც მასვეს და არც მაჭამეს. . . . . . . . . . . . . . . .”?
  • A. 

   რუსები

  • B. 

   პრუსიელები

  • C. 

   ლეკები

  • D. 

   ქარტველები

 • 16. 
   რა არის, როსტევანის აზრით , ყველა ჭირზე უარესი?
  • A. 

   მარტოსულობა,

  • B. 

   უძეობა

  • C. 

   სიბერე.

  • D. 

   სიღარიბე.

 • 17. 
  რა მართალი არაკი წერია ჩინეთში ქვაზე?
  • A. 

   "გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი "

  • B. 

   "ვინც მოყვარესა არ ეძებს ,იგი თავისა მტერია"

  • C. 

   "სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი"

  • D. 

   "ოდეს ტურფა გაიაფდეს არღარა ღირს არცა ჩირად"

 • 18. 
  რატომ თვლიდა ტარიელი, რომ უსამართლო იყო ფარსადანის გადაწყვეტილება – ინდოეთის ტახტზე ხვარაზმშას ძე მოეწვია?
  • A. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს გადავცემო;

  • B. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ინდოეთის მთავარსარდლობას ვუბოძებო;

  • C. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ჩემს ქალიშვილს მივათხოვებო;

  • D. 

   ფარსადანი სარიდანს დაჰპირდა, შენს ვაჟიშვილს ტახტის მემკვიდრედ გავზრდიო;

 • 19. 
  „რა ცნა მეფე მოვიდაო, ჰკრა მათრახი მისსა ცხენსა...“.  რომელი ციტატით აიხსნება ტარიელის ამგვარი საქციელი?
  • A. 

   „ჩემი ცხენი უჩინოსა ჰგავს და სხვასმცა რას ვასახე!“

  • B. 

   „ხელმწიფობით შემებრალნეს, ამად ხელი არ შევახე.“

  • C. 

   „აწ ვეჭვ, რომე ჩემად ნაცვლად თანა მკვდართა მიიტანდით.“

  • D. 

   „სხვასა მხარეს გაემართა, მათი ჭირი არ განკურნა.“

 • 20. 
   რატომ თვლიდა ნესტანი, რომ ტარიელმა მისთვის მიცემულ ფიცს უღალატა? 
  • A. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფისათვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია.

  • B. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფეს შეიარაღებული წინააღმდეგობით დაემუქრა.

  • C. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და მეფეს ხვარაზმშას ვაჟის ჩამოყვანა ურჩია.

  • D. 

   ტარიელი ესწრებოდა თათბირს ნესტანის გათხოვების თაობაზე და თქვა, ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს არ დავთმობო.

 • 21. 
  რომელი პერსონაჟია ამგვარად დახასიათებული: ,,ნაკვთად კარგი, შავგვრემანი, პირ-მსუქანი, არ-პირხმელი, მუტრიბთა და მომღერალთა მოყვარული, ღვინის მსმელი“.
  • A. 

   ტარიელი;

  • B. 

   ავთანდილი;

  • C. 

   ნესტანი;

  • D. 

   ფატმანი;

 • 22. 
  რად მიაჩნია დ. გურამიშვილს ქართველებზე მოვლენილი ღვთის რისხვა? 
  • A. 

   გაფრთხილებად;

  • B. 

   ქართველთა ცოდვების პასუხად;

  • C. 

   ვახტანგ მეფის მცდარი პოლიტიკის პასუხად;

  • D. 

   დაუმსახურებელ სასჯელად.

 • 23. 
  სად  შეაფარა  დავითმა  სეტყვისას  თავი?
  • A. 

   მონადირეთა ქოხში

  • B. 

   მწყემსების ფარდულში

  • C. 

   ხის ქვეშ

  • D. 

   გამოქვაბულში

 • 24. 
     რა მიართვა ჯუმბერმა მეფეს ისეთი, რითაც შეახსენა, რომ მეფეც მოკვდავია? 
  • A. 

   ქვა

  • B. 

   მიწა

  • C. 

   ოქრო

  • D. 

   სანთელი

 • 25. 
  გაიხსენეთ შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი“.ვინ განაგებდა ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს?
  • A. 

   როსტევანი

  • B. 

   ფარსადანი

  • C. 

   სარიდანი

  • D. 

   რამაზი

Back to Top Back to top